Bugünden 1930'a 5,458,119 adet makaleKatalog


«
»

9 AĞUSTOS 1999 PAZARTESİ CUMHURİYET SAYFA HABERLER Dünyanın dört bir yanına yayılan dev kumarhaneler faaliyetlerini Türkiye'de de arttınyor Kumarda itıternet dönemi• Diğer ülkeler çeşitli yasaklar koyup düzenlemelere giderken elektronik suçlarla ilgili olarak herhangi bir önlem alınmayan ve kanuni düzenlemelere gidilmeyen Türkiye'de yetkililer, lnternet üzerinde faaliyet gösteren kumarhanelere karşı duyarsız kalıyor NİLÜFERŞENSÖZ Intemet'in "kuralsızhğT ulus devletle- rin mevcut yasalannı hiçe sayarken Tür- kiye'de yasak olan kumar ve bahis tnter- net üzerine taşınıyor. Birçok ülke kumar ve bahis konusunda çeşitli yasaklar koyup düzenlemelere gidiyor. Elektronik suçlar- la ilgili herhangi bir önlem alınmayan ve kanuni düzenlemelere gidilmeyen Türki- ye'de ise yetkililer. lnternet üzerinde fa- aliyet gösteren kumarhanelere karşı du- yarsız kalıyor. Dünya üzerinde lnternet kullanımının her geçen gün artmasıyla birlikte elektro- nik ortama yönelen ve dünyanın dört bir yanına > ayılan dev casino şirketleri, Tür- kiye'de faaliyetlerini yoğunlaşttrmaya başladı. Çok sayıda yabancı menşeli ve Ingiliz- ce casino sitesine girip oyun oynamak mümkünken ilk kez "Megabahis" adında Türkçe bir kumar ve bahis sıtesi kuruldu. Geçen günlerde açılan Türkçe kumar ve bahis sıtesi. Kanada'da bulunan ve inteT- net üzerinde 100'den fazla casino'nun iş- Türkiye'nin ilk CD-ROM yıllığı' tartışması iki üniversitenin arasını açtı ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - ODTÜ'lü ve Boğaziçili öğrenciler arasında "Türkrye'nin ilk CD-ROM ydhğını kfan yapb? " tartışması yaşanıyor. Bir gazetede yer alan Boğaziçi Oniversitelilerin yıllığının Türkiye'nin ilk CD- ROM yılhğı olduğu haberi. ODTÜ'lü öğrencileri kızdırdı. ODTÜ'lü öğrenciler, Elektronik Bölümü'nde üç sene önce video görüntüleri de içeren bir yıllık çıkardıklannı belirterek, Türkiye'nin ilk CD-ROM yıllığının kendilennin olduğunu söytediler.ODTU Iktisat Fakültesi öğrencileri Mehmet Tamur, Devrim YHVUZ, Serhat Özkaya ve Can Yficet, bu yıl hazırladıklan video görüntülü ve sesli CD-ROM yıllıklan ile bu alanda "biz de vanz" dediler. Ögrenciler CD- ROM yılhklannm özelliklerini şöyle sıraladılar: "Yaldaşık 1 saat 15 dakikahk öğrenciierin ve hocalanmızın konuşmalanm ve ODTÜ'deki günJernnizi içeren toplam 29 ayn video klibe yer verdik. Ayn bir uzmanlık gerektiren video görüntülerin montajı dahiL tüm çabşmalan biz yaptık. Yıltağa, dileyen istediği kadar ses ve fotoğraf bırakabildi. Sesleri. teiefon aracihğı ile arkadaşlanmıztn diledigi zaraanda tele-sekreter durumuna getirilen bir alıcı bügisayarda kaydettik. Dileyen herkes, çizgi karakterli bir animasyonla temsil edikU. Yılhğunızda yaklaşık 1600 dokümana wr verebildik. £n önemlisi bunları bir şirket bdtçesi ile değil, gecefi gündüzlü çahşarak, cep harçhklanmızla yaptık" Boğaziçi Üniversitesi ögrencilerinin yıllığının "dünyanın ilk sesli CD-ROM yühğT olarak yansıtılmasını eleştiren ögrenciler, "Ne CD- ROM'a ses kaydetmek, ne de CD-ROM ortamında vülık çıkartmak yeni bir icat. Bizce asıl başan, emrivald ile bir yeniliğe sahiplenmek değü, 25-30 miryon gibi komik bir bütçeyle, 10 binlerce dolar değerinde bir çahşmayta kryaslanabüir bir iş cıkarmaknr"1 letmesini sürdüren Starnet Communica- tion International ile Karayip Adala- n'ndan, Antigua'dan lisanslı Umax In- vestment şirketlerinin işbirliğiyle oluştu- rulurken günde ortalama 50 kişinin site- de kumar oynadığı ifade edildi. Türkiye'de Megabahis'in tanıtım faali- yetlerini yürüten yetkihler, sıtenın ana bil- gisayarlannın kurnann yasak olmadığı bu ülkelerde bulunması nedeniyle herhangi bir suç işlenmediği savunmalanna karşın dünyada sanal ortama kayan kumarhane- lerin önüne geçmek ıçın çeşitli düzenle- melere gidiliyor. ABD'de yayımlanan "Kumann Etld- teri" raporunda. dünyada 1997 yılında 6.9 milyon kişinin sanal ortamda kumar oy- nadığına ve 1998 yılında bu saymın 14.5 milyona ulaştığına ışaret edildi. lnternet üzerinde kumar ve bahsin yaygmlaştığı- na dikkat çekilen raporda, sanal kumarha- nelerin 1997 yılında 300 milyon dolar olan gelirlerinin 1998'de 651 milyon do- lara ulaştıgı vurgulandı. Intemet'in en yaygın olduğu ABD'de Senato geçen sene tnternet'te kumar ve bahisle ilgili düzenlemelere gideTken ABD vatandaşlannın sanal casino işlet- mesini yasakladı. Sanal casino sahibi şir- ketlerin ana bilgisayarlannı kumann ya- sak olmadığı ülkelerde kurmalanna kar- şın bahis veya kumar nerede oynanıyorsa oranın yasalanna uyması karan alındı. Aynca. Antigua gibi bir dizi off-shore (kıyı) ülkeleri lisanslı casino'lara da aynı yaptınmlann uygulanması kararlaştınldı. Elektronik suçlarla ilgili olarak herhan- gi bir önlem alınmayan ve kanuni düzen- lemelere gidilmeyen Türkiye'de, yetkili- ler, lnternet üzerinde faaliyet gösteren ku- marhanelere karşı duyarsız kalıyor. Bilgı teknoloji konulannda yetkin olan avukat Mehmet Gün, Türkiye'nin egemenlik sa- halan içinde Türk Ceza Kanunu'na gö- re bahsin ve kumann yasak olduğunu be- lirterek "Tflrk yasalanna göre lnternet vasıtasıyla da olsa Türkiye'de bahis ve ku- mar oynavamazsınız" dıye konuştu. ln- ternet'te smın aşan suçlar konusunda dün- ya üzerinde taruşmalar sürdüğünü ifade e- den Gün, Türkiye'de ise çoğu yetkilinin lnternet'ten habersiz olduğunu vurguladı. Gün, elektronik ortamdaki suçlanntespi- tinde uzmanlaşmaya gidilmesi gerektiği- nı söyleyerek şöyle devam etti: "Türki- ye'desuç işlenirse TC savcılan harekete ge- çer ve bu kişiler hakkında soruşturma va- par. Ancak tnternet'te bir suç işleniyorsa TC savcılan acaba kendi yetki sahalan içinde böyle bir suç var mıdır, yok mudur, bümiyor. Bilmedikieri için de başka bir ül- kenin sahasuıa müdahale ettiklerini dü- şünerek eüerini sünnüyorlar." Çeşitli ülkelerde uygulanan sansür ve yasaklamalann çözüm olmayacağını be- lirten Gün, adli mekanızmalann elektro- nik suçlar konusunda hizmet verecek se- viyede gelışmesinin ve yasal düzenleme- lere gidilmesinin gerekliliğine dikkat çek- ti. Megabahis'in Türkiye'de tanıtımını yü- rüten şirket yetkilisi, sitede Türkçe olarak 25 casino oyunu oynamanm mümkün ol- duğunu ve Türkiye Birinci Futbol Ligi ve Basketbol Ligi başta ohnak üzere bütün dünya spor karşılaşmalannda en az 10, en fazla 1.000 dolarhk bahis yapılabildiğini belirtti. Yetkili, sitenin yabancı menşeli bir kuruluş tarafindan kurulduğunu ve In- ternet üzerinde olması nedeniyle Türk yasalannın geçerli olmadığını ileri sürdü. Ozellestirmenin sonucu Check-up pazar kapma aracı oldu • Bazı özel sağhk kuruluşlannın check-up programlannda gereksiz testlere yer verdikleri belirlendi. Uzman Dr. Elçin: Sağlık alanmdaki yanlış uygulamalann temelinde ozellestirmenin yarattığı doktorluk anlayışı yatmaktadır. ANKARA (Cumhuriyet da halka yanıltıcı bilgi ver- BUrosu) - Özel sağlık hiz- meti veren bazı sağlık ku- ruluşlannın hazırladıklan check-up paketlerinde, ge- reksiz ve yanıltıcı bilgi ve- rebilecek testlerin yer aldı- ğı belirlendi. Check-up'ın bir "pazar kapma aracı" olarak kullanıldığını vur- gulayan uzmanlar. yurttaş- lan uyardı. Aile Hekimleri Derneği Genel Sekreteri, Uzman Dr. Melih Elçin, Türkiye'de check-up'ın özel sağlık ku- ruluşlan tarafindan bir pa- zar paylaşım silahı olarak kullanıldığını belirtti. Check-up'ın bilınçsiz has- tayı sağlıklı olduğuna inan- dırmaktan başka bir işe ya- ramadığım söyleyen Elçin, hasta olmayacaklanna ina- nan insanlann "tehlikeli bir rahatlığa sürüklendiğini" vurguladı. Dr. Elçin, check-up paketlerinde bu- lunan testlerin birçok has- talığı erken dönemlerinde tanıyamadığını. kontrol- den bir süre sonra ortaya çıkan belirtileri de kişile- rin •'check-up rahatlığT nedeniyle önemsemediği- ni anlattı. Check-up programlann- da bulunan bazı testlerin bilinçsizce uygulandığına dikkat çeken Elçin. "35 ya- şın altındaki kadınlarda uygulanmaması gereken 'mamografi'. hastanın is- teği üzerine yapdryor. Dok- toriar bunun tehlikeli oldu- ğunu biliyorlar. ama mad- di çıkarlan olduğu için 'ya- pamam' diyemiyoriar"de- di. Özel sağlık kuruluşlan- nın reklam kampanyalann- diklerini savunan Elçin, in- sanlann daha çok kazanma hırsına kapılmış özel sağlık kurumlan tarafindan sö- mürüldüğünü ifade etti. Maddi çıkara dayalı sağlık hizmetlerinin insan sağlı- ğını tehlikeye atabileceği- ne dikkat çeken Elçin, bü- tün bu yanlış uygulamala- nn temelinde özelleştirme- nin yarattığı doktorluk an- layışının yattığını belirtti. Özel sağlık kuruluşlan- nın kimi zaman hekimlik meslek etiği kurallan ve hasta haklannı yok saydı- ğını belirten Elçin, birey- lerin her türlü tıp uygula- masında kendilerine "ne- yin, ne için" yapıldığını sorma haklan olduğunu anımsattı. Sağlığın sürdürülmesi düşüncesinin hastalıktan korunma kavTamından da- ha farklı olduğunu ve ya- şam tarzında değişiklikler gerektirdiğini belirten El- çin, yakınması olmayan bir kişiye danışma hizmeti vermenin, onu çeşitli test- lerle incelemekten daha yararlı olduğunu söyledi. Doktorlann hastalanna gündelik korunma hizmet- lerini anlatmayı öncelikli olarak amaç edinmeleri ge- rektiğinı vurgulayan Elçin, "500 hastanın kolesterol düzeyi tedaviyle yüzde 1 azalülırsa yalnızca 1 ölüm önlenmiş olur. Öte yandan, 40 yaşındaki bir erkek has- tanın sigarayı bırakması sağlanırsa damar hastalı- ğından ölüm riski yüzde 30 azalmış olur. Kısaca 17 ki- şiye sigara bıraktırüırsa 1 ölüm önlenmiş olur" dedi. ıcaklar Hırçın'ı da bunaltb Sıcaklara atlar da dayanamadı ve Idrliliğe aldırmadan Kutnkapı sahilkrmden kendini denize atö. Şehremini'de "Arabacüık" yapan Bûknt Aysei'in sti "Hırçın", Kumkapı sahiikrmin değjşmez konukJan çocukiarla biriikte dûn denizdeydi Hırçm, çevTedekDerin merakh bakışlan alönda sahibiyle birlikte yûzdü, serinledL YuJardır "kahnnı çektigi" Istanbul'un neroü sıcağma karşı, yine tstanbul'on Idrfi sulannı biraz daha kirktmekte sakınca görmedL (Fotoğraf: KADER TUĞLA) Piyasada faaliyet gösteren firmalardan yalnızca 13'ü ruhsatlı çalışıyor Ruhsatsız suda saghk tehlikesi FATMAKOŞAR Büyük. küçük onlarca firmanın rekabetine sah- ne olan içme suyunda, damacana su satan pek çok firmanın ruhsatsız olduğu belirlendi. Piyasada sa- tılan 50'yi aşkın markadan yalnızca Hisar, Şadır- van, Kevser, Dağdelen, Koçbey Agua. Komili, Kardelen, San Su, Süral. Buzdağı. Sahra, Şırlan ve Özayran marka sulannı üreten firmalann ruh- satı bulunuyor. Geriye kalan firmalann çoğunlu- ğu kapanmalan gerektiği halde faaliyetterini sür- dürüyor. 18 Ekim 1997 tarihli ve 23144 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan, doğal kaynak, maden ve iç- me sulannın satış koşullannı belirleyen yönetme- liğe firmalann uymaması, sattıklan sulann kim- yevi ve bakteriyolojik analizlerini yaptırmadıkla- n anlamına geliyor. Açık su satışıru da yasaklayan ve yeni standartlar getiren yönetmeliğe göre şu anda bütün firmalann ruhsatmı almış olması ge- rekiyordu. Çünkü yönetmelik, yayunlanarak yü- rürlüğe girmesinden itibaren geçici izinle iş yapan firmalann en fazla bir yıl içinde faaliyetlerine son verilmesini öngörüyor. Yönetmelik koşullannı yerine getirmeyerek nıhsat almayan firmalar, aynca korunmayan kay- İkisu, Orhaneli ve Düzce santrallarının yapımı bu yıl içinde ihaleye açılacak Uç yeni hidroelektrik santralı daha kuruluyor ANK\RA (AA) - SürekJi artan enerji ihtiyacını karşılamak amacıyla yeni projeleri uygulamaya alan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, uzun süredir üzerinde çalışılan üç yeni hidroelektrik santral (HES) projesini daha ihale aşamasına getirdi. Edinilen bilgiye göre, toplam 214 megavat (mw) kurulu güçte kurulması planlanan "İkisu. OrhaneB ve Düzce-Aksu" hidroelektrik santrallarının "yap- işlet-devret" sistenüyle inşa edilmesine yönelik hazırlıklar tamamlandı Giresun. Bursa ve Bolu'da kurulması planlanan söz konusu santrallann yapımına yönelik şartname hazırlıklannı tamamlayan Enerji lşleri Genel Müdürlüğü. portföyünde bulundurduğu firmalardan önümüzdeki günlerde tekliflerini alacak. thaleye Türkiye'nin önde gelen baraj ve HES yapımcısı firmalar arasında referansa sahip Garanti-Koza. Enka. Güriş. Koç ile diğer bazı inşaat firmalannın katılması bekleniyor. thalesi bu yıl içinde gerçekleştirilecek HES'lerin yapımına 2000 yılı içinde başlanması planlanıyor. 3096 sayıh yasa uyannca yapımı yap- işlet-devret (BOT) modeline göre inşa edilecek santrallar. belirli bir süre işletildikten sonra Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığf na bedelsiz olarak devredilecek. Söz konusu sürede üç santraldan üretilecek enerji TEAŞ'a satılarak yapım finansmanı bu suretle karşılanmış olacak. naklardan doldurduklan suyu satmış oluyorlar. Oysa koruma alanına insan, hayvan, sel ve diğer sulann girmesi Sağlık Bakanlığı ve uzmanlarca tehlikeli bulunuyor, burada suyun niteliğini boza- cak faaliyetlerin de yapılmaması gerekiyor. Sağlık Bakanlığı'nuı ıçme suyunun depolan- ması, ambalajlanması ve satış koşullannı belirle- yen söz konusu yönetmeliğine göre kaynağın çı- kış noktasına, dışardan suyun içine herhangi bır- şeyin sızmasıru engelleyecek her türlü kirlenme- ye mani olacak "kaptaj" inşa edilmesi gerekiyor. Yetkililer, ruhsatı olmayan firmalann büyük ço- ğunluğunun başta yoıkanda sözü edilenler olmak üzere pek çok koşulu yerine getirmediklerine dik- kat çekiyorlar. Sağlık Bakanhğı'nın söz konusu yönetmeliği, sulann etiketinde "su> un adı. cinsi dolum adresi, Bakanhkça verilen iznin tarihi \e sayısu gün. ay ve yıl olarak ürerjm tarihi Ue son kullanma tarihi, parti. seri numarasL Bakanüğın gördüğü uyanlar, dezenfeksiyon gibi Bakanlığın izni ile suya uygu- lanan işlemler ve suyun sahip olduğu parametre- lerin" belirtihnesini de zorunlu kılıyor. Tüketici- lerin özellikle bu bilgilere dikkat ederek su satın alması gerektiğini dile getiren yetkililer, yeni yö- netmelik gereği ruhsat almayan firmalardan sade- ce çok küçük bir kısmının tesislerinin uygun ol- duğunu ifade ediyorlar. Birçok firmanın ruhsat- sız çalışmasından büyük rahatsızlık duyduklannı ve denetimleri sıklaştırdıklannı belirten ll Sağlık Müdürlüğü Gıda Kontrol ve Çevre Sağlığı Şube Müdürü Dr. Zafer Çağlar ise "Firmalann işlem- lerini yetiştirememesi kendi sorunlan. Ruhsatsız çanşmalannı istemiyoruz" dedi. AYDINLANMA EMRE KONGAR Köpek Besleyen Mutantlar Günümüzde, genetik bilimindeki gelişmeler şaşırtıcı. Insanı şişmanlatan genlerden tutun da, saldır- ganlık genine kadar, bütün özelliklerimizi belirle- yen genler keşfedildi. Herhangi birgenin keşfedilmesi, uzun dönem- de o genin yaptığı işin denetlenebilmesi anlamı- na geliyor. Örneğin insanı yaşlandıran gen keşfedilince, bu genin denetlenmesi yoluyla yaşamın uzatıl- ması olanağı da doğuyor. Insanoğlu, bu arada koyunu da kopyaladı. ' Bir süre sonra insan da kopyalanacak hiç kuş- kusuz. Tabii insanoğlu doğanın işine kanşınca, bazen yanlışlıklardaoluyor ve bazı 'hilkatgaribeleri' de ortaya çıkıyor. Bir bölümü 'radyasyon' gibi etkilerte kendiliğin- den mutasyona yanı genetik değişime uğra- mış, bir bölümü de laboratuvariarda üretilmiş, üç gözlü, iki ağızlı insanlar, çok yakında aramız- dadolaşmaya başlarlarsa, hiç saşmamak gerek. Bilim dilinde bunlara 'mutant' deniliyor. Ben bu yazıda son zamanlarda dikkatimi çe- ken özel bir 'mutant' tipinden, 'köpek besleyen salatalık beyinli mutantlar'dan söz etmek istiyo- rum. Bu 'mutantlar' görünüş bakımından esas ola- rak insana benziyoriar, ama beyin fonksiyonları itibanylatam birsalatalığın niteliklerini taşıyorlar. Biliyorsunuz Istanbul, salatalıklarıyla ünlüdür. örneğin 'Çengelköy hıyan', küçüklüğü, gev- rekliği ve lezzeti ile bilinir. 'Langa hıyan' ise daha büyük, ama sulu ve lezzetlidir. 'Köpek besleyen mutantları', Çengelköy ve Langa hıyarianndan ayıran iki özellik, bunlann insana benzemeleri ve aynca köpek beslemele- ridir. Yalnız bu konuda çok dikkatli olmak gerekiyor: Çünkü onlan öteki salatalıklardan ayıran bu özel- likler; bu tür 'mutantlan' bizim aile gibi 'köpek besleyen insanlardan' ayırmaya yetmiyor. Yani sokakta köpek gezdiren birini gördüğü- nüz zaman bu mahluk 'köpek besleyen bir mu- tant' mıdır, yoksa 'köpek besleyen bir insan' mı- dır, derhal anlayamıyorsunuz. 'Muranr'lan 'insan'lardan ayıran özellikler, yan- lanndaki köpeklerle ilgili davranışlarında ortaya çıkıyor, ama bunu anlamak da size çok pahalıya mal olabiliyor: Mutantlar; köpeklerini çok sevdikleri gerekçe- siyle, onlan zaman zaman tasmasız biçimde do- laştınyorlar. Geçenlerde bunlardan biri, bizim küçük Pekin cinsi köpegimizi gezdiren eşimin üzerine saldı- np kolunu ısırdı. Bizimle aynı sokakta oturan bir 'mutanttan böylece haberimiz oldu. Milyonlarca liralık hastane masrafı, günlerce süren ve çokriskliolan kuduz aşısı ve ertesi gün çıkılacak olan tatilin bir ay ertelenmesi, bu 'mu- tant'\ saptayabilmek için ödenen faturaydı. Dolayısıyla, özellikle yanlarında 'büyük köpek gezdiren mutantlan' 'yanlannda köpek gezdiren insanlardan' ayırma konusunda herhangi bir ça- baya girmenizi asla önermem. 'Köpek besleyen mutantlar' eğer sizinle aynı apartmanda oturuyorsa onlan tanımak daha ko- lay: Gece tek başına bırakıp gittikleri köpeğin hav- lamasından uyuyamıyorsanız, bilin ki komşunuz bir 'mufanf'tır. Üstelik bu mutantlann köpekleri, sabahın kö- ründe havlamak gibi bir alışkanlık da ediniyorlar zamanla. Böylece sadece gece değil, sabah uykunuz da olanaksızlaşıyor. Yaşadığınız sokakta 'köpek besleyen mutant- lann' olup olmadığını anlamak ise çok daha ko- lay. Sizin sokakta 'mutantlar' varsa, kaldınmı bir halı gibi kaplayan köpek kakaları, bu gerçeği derhal size haber veriyor. Ben bu mutantlann nasıl ortaya çıktığınrBilim ve Teknik ekinin sorumlusu Orhan Bursalı ve üniversrtedeki genetikçi meslektaşlanmla konuş- tum. Bu konuda iki teori var: Birinci teori, bunlann, Tiırgut Özal zamanın- da 'işini bilen memur', 'zengin Müslüman', 'anayasayı bir kez delmekle bir şey olmayaca- ğını bilen politikacı' gibi yeni tipler üretmek için kurulan laboratuvarlardan yapım hatası olarak çıktıklarını öne sürüyor. Ikinci teori ise bu 'laboratuvar tezine' kaYşı, zengin olunca hemen metres tutan erkek ve sa- çını derhal sanya boyatan kadın tiplerinin za- manla, 'küreselleşmenin' de etkisiyle, kendili- ğinden 'köpek besleyen mutantlara' dönüştü- ğünü öne sürüyor. Hangi teori geçerli olursa olsun, bizim aile bi- reyleri, başkaları tarafindan 'köpek besleyen mutantlaıia' kartştırılmamak için, köpegimizi gezdirmeye çıktıklarında, sürekli olarak ellerin- de, köpeğin kakasını toplayacaklan naylon po- şeti görünür bir biçimde taşıyor ve 'köpek bes- leyen salatalık beyinli mutantlann' da bir gün tersine bir evrim ya da mutasyon ile 'köpekbes- leyen insanlara' dönüşeceği umudunu sürekli olarak koruyor. TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİNİ GÜÇLENDİRME VAKFI MADDİ VE MANEVİ KATKILARINDAN DOLAYIYÜÇE TÜRK MİLLETİNE ŞÜKRANVT SAYGILARINISUNAR. VAKFIN BANKA BAĞIŞ HESAP NUMARALAR1 ALMAN MARKI T. tş Bankası Frankfiırt Şubesı 23767007 no'lu hesap T. C. Zıraat Bankası Yenişehır Ankara Şubesı 47000 no'lu hesap Vakıflar Bankası Kavaklıdere ' Ankara Şubesı 4028489 no'lu hesap AMERİKAN DOLARI T. C. Zıraat Bankası Yenişehır Ankara Şubesi 64826 no'lu hesap
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog