Bugünden 1930'a 5,457,467 adet makaleKatalog


«
»

9 AĞUSTOS 1999 PAZARTESİ CUMHURİYET SAYFA 17 Edebiyata açılan yelken Edebıyatçılar Derneğı'nın son genel kurulunda Şükru Erbaş ve arkadaşları bayrağı yenı yonetıme devrettıler Derneğın kaptan koşkunde şımdı Burhan Günel (Başkan), Sevgı Özel (Başkan Yardımcısı), Surun Baykal (Genel Sekreter), Ali Rıza Kars (Genel Sayman) ve Atilla Şenkon (Genel Sekreter Yardımcısı) oturuyorlar Başkan Burhan Gunel'e, "Dümen sızde Rotanız neresı" dıye sorduk llk aşamada etkınlıklerın Ankara dışında yoğunlaştırılacağını vurguladı "Uyelerie tek tek ılışkı kunılarak her bınnın ılgı alanları, ısteklen, eleştınlen belırienecek Proje oluşturmalan, bu projelen kendı yorelennde uygulamalan, dolayısıyla katılımcı uye durvmuna gelmelen sağlanacak" Dığer oncelıklerı de şoyle sıraladı Burhan Gunel "Derneğın kendı adına bır mekân edınmesı ve dernek uyelennın ürûnlennın yer alacağı bır dergı çıkanlması ıçın gınşımlenmız başladı " Ozetle Gunel ve arkadaşları oneren, yonlendıren gundem oluşturan bır edebıyatçılar derneğıne doğru yelken açtılar ISIK KANSU Atatürk ve AvrasyaHarıtayı açıp Turkıye'nın çevresı- ne şoyle bır bakın Batıda Balkan- lar, kuzeyde Kafkaslar, guneyde Or- tadoğu, doğuda Iran ve Afganıstan Kısacası ıstıkrarsızlıkla, çatışmalar- la kuşatılmış bır coğrafya Prof Dr Anıl Çeçen, Cumhunyet Krtapları'ndan çıkan "Atatürk ve Av- rasya" adlı yapıtında, Turkıye'nın bugunku konumunu değerlendırı- yor Çeçen'ın bolgesel ırdelemele- rı, daha çok Atatürk donemınde surdurulen "bağımsızdışpolrhka'öan yana Işte kıtaptan bırkaç alıntı Ortadoğu: Laık ve çağdaş Turkı- ye Cumhurıyetı, Ortadoğu'da hem Arap, hem Islam bırlığı modetlenne karşıdır Ayrıca, Israıl'ın kurulmasın- dan sonra gundeme gelen bolge ulkelennın etnık ve dınsel kokenle- re gore kuçuk kuçük devletçıklere bolunmesıyle oluşturulmak ıstenen çokuluslu ve çok- kulturlu konfede- rasyon modelı de Turkıye Cumhurı- yetı'nın unıter ve ulusal devlet yapı- sına aykındır Çun- ku, ortayaçıkacak etnık devletçıkler surecı Turkıye'yı de ıçıne alabılır ve Sevr Antlaşması doğruItusunda Turkıye'nın çeşıtlı bolgelerınde yenı etnık ve dınsel ta- bana dayanan ku- çuk devletçıklerı gundeme getıre- bılir. ' Kafkasya: Turkıye ıçın onemlı olan Kafkasya'nın da bağımsızlığı- nın sağlanmasıdır Kafkasya'nın gu- neyı ve kuzeyı ıle beraber sahıp ola- cağı bağımsızlığı, hem bolgeden emperyalıst ulkelenn ellerını çek- mesını sağlayacak ve hem de Kaf- kasya bolgesının uygar dunya ıle daha sağlıklı ılışkıler kurabılmesıne olanak sağJayacaktır Kafkasya'da barış ıçın Turkıye, Iran ve Rusya bolge dışı ulkelere karşı ışbırlığı yap- malıdır Afganistan-lran: Eğer Sadabat Paktı eskısı gıbı devam etseydı, Af- ganıstan, Rusya-Çın ve Islam dun- yası uçgenınde bırçok maceraya suruklenmeyecek, ıç savaştan kur- tulacak ve buyuk ulkelenn jeopolı- tık kavgalarında kendısını bolge ul- kelennın desteğı ıle daha guçlu ola- Küçük şairlerin kitabı "Insanlar duşûnüyorum I özgür, banş ıçınde I Insanlar duşünüyorum, I Kavga etmeyen, sevgı dolu " Bu dızeter, Batıkent Kent-Koop llköğretım Okulu 4 sınıf oğrencısı Gizem GüJer'e aıt Şıır, okulun her yıl çıkardığı "Küçûk Şaırier" kıtatMnın 1999'da yayımlanan uçuncu cıldınde yer alıyor Saydık, kıtapta 80'e yakın oğrencının ştırlerı derlenmış Çocukları evlere kapatanlara onların dırı bıhnçlennı korettmek ısteyenlere destek çıkanlara bu kitabı gormeterını salık vennz Okul Mudur Vekılı Ali Haydar Ekiz'ı, Turkçe öğretment Güldane Aftıntaş'ı, guleryuziu, aydınlık ınsan, matematık oğretmenı Hamza Soykan ve şaır oğrencılen yurekten kutlamak gerek rak koruyabılecektı Sadabat Paktı benzerı bır yenı dayanışma orgut- lenmesı, bolgenın savunulması ıçın Turkıye'nın onderlığınde yenıden gundeme getırılmelıdır Balkanlar ABD-Avrupa Bırlığı re- kabetı bır çıkar anlaşmazlığı olan Balkanlar'da sıcak çatışmalara don- muştur Rusya'nın gen çekılmesı ıle bırlıkte Yugoslavya'nın dağıldıktan sonrakı durumunu, ıç savaşı ve ge- lışmelerı, Turkıye komşu olmadığı ıçın ızlemıştır Anıl Çeçen, tum bu manzara kar- şısında Turkıye'nın çıkarlarının Ata- turkçu dış polıtıkaya gerı donmede olduğunu vurguluyor ve modelı şoy- le açıklıyor "Emperyalıst globalızm madem ulusal devletlen yok etmek, ulusal toplumlan tasfiye etmek, dışa bağım- lı ve uluslararası kozmopolıt kent devletlen kurmak ısto- yor, o zaman ulusal devletler de kendıle- nnı savunmak duru- mundadıriar Hıçbır ulke bunu tek başına Batı emperya- lızmıne karşı yapamaz. Turkıye gıbı ulkelenn bır araya gelerek bır ortak dayanışma plat- formu ıçensınde bu- nu yapmalan gerekır" Yanı? Anıl Çeçen, Avrasya ıçın bolgesel dayanışma ve tum dunya ıçın de "ulusal devletler enternasyo- nalı" onerıyor Anadolu'yu kitapla buluşturmak Öz amacı matematık eğıtımının ge- lışmesı ve matematığın toplum tara- fından sevılmesı olan Matematık Eğı- tım Vakfı, Mart 1997'de kuruldu O gunden bu yana vakıf, alçakgonullu, ama ışlevsel çalışmalar yapıyor Vakfın son uğraşısı "Uygarlıklann Beşığı Anadolu 'da Her llçeye Bır Ku- tuphane" kampanyasını başanya ulaş- tırmak Tasarım, Kultur Bakanlığı Ku- tuphaneler Genel Mudurluğu'ne sunul- du ve desteğı alındı Pılot bolge ola- rak da Afyon'un Bayat ılçesı, Uşak'ın Kızılcasoğut beldesı ıle Kutahya'nın Şehler beldesı seçıldı Bu bolgelere yal- nızca kıtap ve yayınlar goturulmeye- cek, yore halkı muzık ve tıyatro gıbı sa- nat etkınlıklerı ıle tanıştırılacak Matematık Vakfı Başkanı M. Fatih Garipağaoğlu, bınlerce yıldır yuzler- ce uygarlığa kucak açmış olan Ana- dolu'da son 20-30 yılın kıtaplannın bı- le okurla buluşamadığından yakını- yor "Yaklaşık bın ılçeden yalnızca 350- 400'ünde kutuphane bulunuyor Var olan kutuphaneler ıse çeşıtlılığı, sayı- sı ve ıçenğı açısından son derece ye- tersız Geleceğe yönelık en lyı yatın- mın ınsana yapılan yatınm olduğu du- şuncesınden hareket edıyoruz Ulke- mızın sahıp olduğu yoğun külturel bı- nkımle toplum arasında btrıletışım ku- rulması ve gunumuz okurunun bu bı- nkıme rahatça ulaşması amacındayız " Matematık Eğıtım Vakfı'nın kutup- hane kampanyasına Gençlık Bırlığı Derneğı, Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecılık Vakfı, Eğıtım-Sen ıle Dıl Derneğı de destek olma sozu vermış Kampanyaya katkıda bulunmak ıste- yen demokratık kıtle orgutlerı ve yurt- taşlar, vakfın aşağıdakı adresı ve te- lefonlarına başvurabılırler "Mıthatpaşa Cad No 58/15 Kızı- laylANKARA Tel 312-41874 68" ÇALIŞANLARIN / SORULARI SORUNLARI YILMAZ ŞÎPAL Asgari Ücret ve SSK Prim Tabanı ile Tavanı Sosv al Sıgortalar Kurumu'nun sıgorta pnmıne esas alınan "Gdn- luk Kazanç. Sınırları" 506 sayılı Sosyal Sıgortalar Yasası'nın 78 maddesı ıle belırlenmektedır Sosyal Sıgortalar Kurumu'nca "alı- nacak prim ve verilecek odeneklerin hesabına esas tutulan gıin- luk kazancın ait sının", alt gosterge tablosundakı "en duşuk gös- tergenın katsayı ile çarpımının otuzda biridir. Cst sınırı ise, üst gosterge tablosundaki en yuksek göstergenin katsayı ile çarpı- mının otuzda biridir." Asgan ucret, sıgorta pnmıne esas alınan kazancın altında ıse as- gan ucret ıle "alt sınır arasındaki farka aıt sigorta primlerinin tümunu işveren oder." 1 Temmuz 1999'dan geçerlı olarak katsayı 9 975'ten 12 000 e yükselmıştır SSK pnmıne esas alınacak alt sı- nır kazancını belırleyen gosterge ıse 9 360'tan 9 475 'e çıkmıştır As- gan ucret brüt 93 mılyon 600 bın lıradır Sıgorta pnmıne esas ka- zancın alt sının ıse 113 mılyon 700 bın lıraya yukselmıştır Boyle- ce, asgan ucret ıle sıgorta pnmıne esas alt sınır kazancı arasında 20 mılyon 100 bın lıralık bır fark oluşmuştur Bu farkın sıgortalı pnm- lennı de işveren odemek zorundadır Buna göre asgan ucretle çalı- şan bır sıgortalınm ve ışverenının odeyeceğı pnmlertutan tşven Yasal Pnm Oranı Asgan Lcret SSK \lt Sınır Kazancı SSKNgortalıpayı) SSK I işveren payı) SSK Pnm Toplamı %3Tas TeşvıkPnmı Işverenın Reel Ödemesı Reel SSK Pnm Oranı Normıl %33 5 93 600 000 113 •'00000 13104 000 24 985 500 38 089 500 2 808 000 121 393 500 O o4069 Tehlikeh %39 93 600 000 113 700000 13 104 000 31239000 44 343 000 2 808000 127 W 000 M7 38 Ağır. Yıprsûcı V I 93600000 113700000 13 104000 33 513 000 46617000 2 808 000 129 921000 %4980 Asgan ucretın SSK pnmlen alt sınır kazanç 113 mılyon 700 bın lıra uzennden hesaplandığı ıçın, Iş Kazalan ve Meslek Hastalıklan pnm oranı yuzde 1 5 olan normal ışyerlennde p n m oranı yuzde 33 5 'ten yuzde 40 69'a, Iş Kazalan ve Meslek Hastalıklan pnm ora- nı yûzde 7 olan en tehlikeh ışyerlennde pnm oranı yuzde 39'dan yuz- de 47 38'e tş Kazalan ve Meslek Hastalıklan pnm oranı yuzde 7 olan en tehlikeh ve aynca Malulluk Yaşlılık ve Olum Sıgortalan pnm oranı da yuzde 22 olan ağır, yıpratıcı ve zehırleyıcı ışyerlennde ıse toplam p n m oranı yuzde 41'den, yüzde 49 80'e yükselmektedır I$>en Yasal Pnm Oranı SSK Lst Sınır Kazancı SSK (sıgortalı payı) SSK(iş\erenpa>ı) SSK Pnm Toplamı o o3 Tas TeşvıkPnmı Uverertn Reel Ödemesı Reel SSK Pnm Oranı Normal %33> 182100000 25 494 000 35 509 500 61 00"» 500 5 46^000 223 072 500 \33 50 Tehbkeh \39 1821OOOO 25 494 000 45 525 000 71019000 5 463 000 233 088 000 °.39 0O \&r,Yıp %41 182100000 25 494000 49167 000 '4 661000 5 463 000 236 730000 %4100 93 mılyon 600 bm hra olan asgan ucret, SSK ışveren payı (ışye- nnın ozellığıne gore yüzde 19 5 - yuzde 27 arasında değışen) ve yuz- de 3 Tasamıfa Teşvık pnmı ıle bırlıkte, ışverene, en az 121 mılyon 393 bın 500, en çok 129 mılyon 921 bın lıraya, SSK tavan ücretı 182 mılyon 100 bın lıra ıse ışverene en az 223 mılyon 72 bın 500, en çok 236 mılyon 730 bın lırava mal olmaktadır SSK pnm oranlannın yuksek oluşu,' kayıt dışı" çalışan sayısmı buyuk olçude etkılemektedır lşverenlenn çoğu, sıgortasız ışçı çalış- tırmaktadır Aynca çalıştırdıklan ışçılere asgan ucretın çok ustun- de ucret odeseler de, asgan ucretten göstermekteler Bu da vergısını, pnmını eksıksız odeyen yasalara saygılı ışveren- lenn cezalandmlması anlamına gelmektedır KİM KtME DLM DUMA BEHİÇAK behıcakı turk.net HARBt SEMİH POROY BULUT BEBEK NVRAYÇİFTÇİ Mtıbfafctan),,/ ^ ° ^ y.anan 7.ve ardmdan bi ses TARİHTE BUGÜN MUMTAZ ARIKAN 9 Ağustos BARTIN SULH HUKUK HÂKİMLİĞİ'NDEN İLAıNEN DAVETİYE TEBLİĞİ EsasNo 1998/11 Davacı Hasan Kara vekılı Av Kamıl Altan tarafindan mahkeme- mızde ıkame olunan veraset davasının yargılamalan sırasında, Bartm Merkez Demırcıler Mahallesı, cılt 006-01, sayfa 1, kütûk sıra no 3 de nüfusa kayıtlı Mehmet ve Fatma Seher oglu 1336 d lu Muzaffer Kasap'ın 19 11 1990 tanhınde vefat ettığınden, adı geçene aıt veraset belgesı venlmesı talep edılmış olmakla, Bahsı geçen davada mırasçı olan Sadık ve Nazıfe kızı 1926 d lu Adıle Kasap ın tüm aramalara rağmen adresı tespıt edılemedığınden ılanen teblıgat yapılmasına karar venlmış olduğundan Yukanda ısmı yazılı mırasçı eş Sadık ve Nazıfe kızı 1926 d lu Adı- le Kasap'ın duruşmanın atılı bulunduğu 23 9/1999 günu saat 10 40 da mahkememızde hazır bulunması veya temsılen avukat gön- dennesi, gelmedığı ve avukat da göndermedığı takdırde HUMK nun 213'2 509-510 maddelen geregınce yokluğunda duruşmalara de- vam olunacagı davetıve yenne geçerlı olmak uzere ılanen teblığ olu- nur ' Basın 24129 BİR GECEDE ÛNB KAVUSTU! 1919'M BUSUN, LEOMCAVALLO (GüCC'EgO LBDNHAVAU-O) 61 Y4ŞIN- PA ÖUHJ LEOUCAi'ALl.O, OP£g/*DA /STSOıĞl UNE, SAYfSt SEHtZi SUtAfJ YAPtTLARIhlOAM NIZCA BtejyLS C/lAŞMIŞTI. H£K* P£ &r£ GBCE- *"/ PAGUACCl* r\PALYAÇOLAlt) ADU tlCI P€Z- PBLlK OPBRASI /LK OmAUPtĞI <SBCE, LEONCfi- VAUO, KAZAMPIĞl BAŞA&YCA MUZtZ TARJHIMOE YB- RtHl ALMIŞTI. YUgTTAŞI BlR SAÇKA OP&SA BSSTE- ClSl MASCAGMI ILB gı&jKTE "VEJZ1SMO*'(ÖPEfSA- GERÇEKÇlUIC) AKIMtMI BAŞLATAH LEONCAVAIdûL KIUN -ZAMANIMI2A ULAŞAglLBM BAfKA g/Z YA PrP YOKTTJR. Ş , Paftıaccı v /v/7 6afro/undt oj/-f MUT ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN DosyaNo 1998 299 Davacı Emıne Keskın tarafindan davalı Ahmet Keskın hakkında açılan boşanma davasının mahkememızde yapılan duruşmasında ve- nlen ara karar geregınce, Davacı mahkememıze verdıgı 2112 1998 tanhlı dava dılekçesınde, davalı ıle 2 sene öncesı evlendıklennı, davalı eşının ıflas ettığını, muşterek haneyı terk ederek gıttığını, ev ının geçımını sağlamadığını bıldırerek boşanmalanna karar venlmesını dava ve talep etmış, da- valının teblıgata yarar açık adresı zabıta kanalı ıle yapılan araştırmaya rağmen tespıt edılememış olduğundan, dava dılekçesı ve duruş- ma gününün ılanen teblığıne karar venlmıştır Davalı Ahmet Keskın ın mahkememızde duruşma gunu olan 07 09 1999 gunü saat 09 00'da mahkeme duruşma salonunda hazır bulunması, ya da kendısını bır vekılle temsıl ettırmesı, aksı halde yargılamanın yokluğun- da yapılacağı ve karar venlebıleceğı hususu 7201 sayılı yasanın 28 ve HUMK'nın 213 maddelen çerçevesınde ılanen teblığ olunur Basın 32856 GÖRÜŞ AYDIN AYBAY Hllton Otelinin Macerası Sayın Başbakanın da, 'tahkıme karşı çıkanlar'\ yenılık duşmanı 'dınozoriar' olarak aşağılayanlar korosuna katıldığını buyuk bır uzuntuyle ızledık Bu koronun terennum ettığı şarkıyı artık ezberle- dık sayılır "Şu ıslah olmaz solcu takımı köpruye de karşıydılar, renklı TV'ye de karşıydıiar; ıthal mu- za da karşıydılar, dovız serbestlığıne de karşıydı- lar Ama bakın şımdı ne oldu, karşı çıktıklan her şey yapıldı ve şıkır şıkır ışlıyor Onlar da bunun nı- metlennden yararlanıyohar " Bunun nasıl buyuk bır saptırma olduğunu baş- ta Mümtaz Soysal olmak uzere 'karşı çıktı' de- dıklerı kışıler bır bır açıkladılar Karşı çıkılanın kop- ru, muz, renklı TV olmadığını, bunlarla ılgılı yon- tem, zaman, konu, yer vb şeyler olduğunu bel- gelerıyle, kanıtlarıyla anlattılar ıspatladılar Ayn- ca bu kez karşı çıkılan şeyle ılgılı olarak ortaya atı- lan, 'Bunlar tahkıme dekarşılar'yak\şt\rmasın\n da yıne saptırma olduğunu, yasalarımızda varlığı za- ten kabul edılmış tahkım yontemını en 'dınozorsol- cu'nun bıle reddetmedığını goz ardı edıyorlar Özellıkle elektrık enerjısı alanında çalışmak uze- re gelecek yabancı kuruluşlarta ışbırlığı yaparak keselennı doldurma ruyası goren yerlı 'holdıngo- zohar', bu konudakı ıtırazın sadece ıdarı sozleş- melere ılışkın olduğunu belırtmeden, 'demode solculann tahkımın her çeşıdıne karşı çıktıklan' havası basıyorlar Son gunlerde, 'çıkıta muz', kopru renklı TV fı- lan derken hızlarını alamayıp 'Bu dınozor solcu- larHılton Otelı'ne de karşı çıkrnışlardı" demeye baş- ladılar Bu sonuncu sılahla, kanıtlannın, herhalde, daha da guçlendığını sanıyorlar Bunu duyunca aklıma geldı kımsenın ne 'solcu' ne de 'yenılığe karşı dınozor' olarak nıteleyemeyeceğı rahmetlı Ord Prof Sıddık Sami Onar'ın 1965 yılında yayımlan- mış Idare Hukuku kıtabından Hılton Otelı'nın ya-f pılışı ıle ılgılı dıpnotunu buldum (Idare Hukuku, s ' 1298, n 6) Notta şunlar yazılı "Istanbul'da Hılton Otelı'nın yapıldığı saha şehırplanına gore 2 numaralı par- kın bır koşesı ıdı ve ıçınde Taksım bahçesını Nı-" şantaşı çocuk bahçesıne bağlayan bır bahçe yo-! lu geçmekte ıdı Yayalar ve çocuklar bundan çok faydalanıyorlardı Otelı yapmak ısteyen muteşeb- bısler bır yabancı elçının aracılığıyla hukumete ' muracaat etmışler vezamanın başbakanı, bunu uy- gun bularak Istanbul Valısı ve Beledıye Fteısı rah- metlı Sayın Lutfı Kırdar'a bu yolda emır vermış ve elçıyı de kendısıne gondermıştı Kırdar burasının bır orta malı olduğunu ve ozel ınşaata, kanunun musaıt bulunmadığını nezaketle anlatmış ve ka- nunsuz emn yenne getırmemıştı Kırdar'ın anlat- tığına gore elçı boyle kanuna ve plana aykın bır ıstekte bulunduğundan mahcup olmuş ve ozurdı- leyerek aynlmıştı Fakat Kırdar buyuk bır başan ıle ıdare ettığı beledıye başkanlığından zamanın hu- kümetının zoruyla aynldıktan sonra, şehrın mıl- yonlarca lıraya yaptınlan planı bıle ortadan kaldı- nlmış, park ıkıye bolunerek ve yol da kaldınlarak otel parkın ıçıne ve yolun ustune yapılmıştır Hal- bukı planı bozmadan gene o cıvarda ve aynı vas- fı haız ve fakat orta malı olmayan, devletın husu- sı mülkü olan bırsahaya, mesela Sıpahıocağı ola- rak kullanılan ve bugun de bır motohu vasıta par- kı halınde duran yere otelyapılabılır ve halkın park, çocuk ve yaya yurume sahası kısılmazdı Bu hal açıkkanun hukumlennın boşluğundan faydalana- rak orta mallannın bıle ozel şahıslann elıne geçe- bıldığını göstermektedır" Sayın Başbakanın bu notu, şımdı, o tarıhtekı (1965) gozluğu ıle okuyup değerlendırmesı ne ka- dar ılgınç olurdu BULMACA SEDATYAŞA\İ\ 1 2 3 4SOLD\N SAĞA 1/ Cezayır, Tu- nus ve Fas'ta gı- yılen bır çeşıt 2 harmanı 2/Ka- rakter Resmı kayıt deften 3/ Radon elemen- tının sımgesı Ölûnün ana rah- mındekı gıbı, dızlen ve başı karna doğru çe- kılmış bıçımde 8 gömülmesı du- g rumu 4/ Ame- rıka'da yaşayan yaban ökûzü Samanın ınsı 5/ Eskı Mısır'da ölüle- nn koruvucusu olan tan- n Bır cetvel turü 6/ - 3 — Tekın" Kadınyazan- 4 mız 7/Yoksullara para- c sız yemek yedınlen ya da dağıtılan yer Zavı- 6 ve 8/ Bır tür yabanmer- sını 9/ Manısa ılınde, g mıllı park kapsamına Q alınmış brr dağ Yatak yorgan, kumaş gıbı sert olmayan eşyanın sanlıp bağlan- masıv, la oluşan vuk YUKARTOANAŞAĞIYAıl/Cılız çocuk 2/Yurdumuz- da kurulmuş yırmı bır koy enstıtusunden bın Ülkemız sulannda yaşayan ve biz de denılen mersınbahğı turû 3/ Bırnota Tokat ın bır ılçesı 4/Doğu Anadolu'daçıftsü- rulûrken hep bır ağızdan sö> lenen turkü 5/ Boganotun- dan çıkanlan ve hekımlıkte kullanılan zehırlı bır madde 1 6/ Ovada ya da dere kıyıstnda çalı ve dıken topluluğu Bırnota llkelbenlık 7/Dağ ya da tepenın alt bölumü Bılgısayar ekranında çalışılan noktanın değjştınlmesını sağlayan kûçuk duzenek 8/ Jeneratör 9/ 'Ozu şınn sö- zu şınn bır guzel Gamzesı — kaşı yaya bağlıdır" (Ka- racaoğlan) Tav lada üç sayısı Soy MERSİN 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN EsasNo 1997/1780 Mersın-Bekırde köyunde kam 2 ada ve 2 parsel sa- yılı, 5 700 m2 mıktarlı gaynmenkul hakkında davacı Abuzer Gerdek Vek Av Ayfer Baydar tarafindan da- valılar lclal Ceylan ve Fatma Akgül vs aleyhıne açıl- mış bulunan ızaleı şuyu davası sebebıyle adreslen ya- pılan araştırmayarağmentemın olunamayan davalılar lclal Ceylan ve Fatma Akgul'e ılanen teblıgat yapılma- sına karar venlmıştır Adı geçen davalılar lclal Ceylan ve Fatma Akgül'ün ıbraz etmek ıstedıklen delıl ve belgelennı göndermesı, ya da tüm delıllen ıle duruşma gunu olan 15 9 1999 günu, saat 9 damahkemede hazır bulunması, gelmedı- ğı, kendılennı bır vekılle temsıl ettırmedıklen ve ge- çerlı bır mazeret de bıldırmedıklen takdırde gıyapla- nnda karar venleceğı HUMK nun 509 ve 510 md uyannca dava dılekçesı yenne kaım olmak uzere ılanen teblığ olunur Basın 38045
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog