Bugünden 1930'a 5,465,457 adet makaleKatalog


«
»

9 AĞUSTOS 1999 PAZARTESİ CUMHURİYET SAYFA D I Ş H A B E R L E R dishab@cumhuriyetcom.tr 11 Pentagon: b*ak temiz • WASHINGTON (AA) - Irak'm, kitleımha silahlarını denetlemekle görevli BM Özel Komisyonu'nu (UNSCOM) ülkeden kovmasından sonra. tngiltere ile birlikte geçen Aralık aymda Irak'ı bombalayan ABD, aradan geçen zaman icınde Irak'ın bu tür silahlan yeniden imal ettiğine ilişkin bir belirti bulunmadığını bildirdi. ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) sözcüsü Kenneth Bacon, açıklamasında, '"Irak yönetiminin kitle imha silahlan geliştırme programlanna yeniden başladığına ilişkin elimızde bir kanıt yok. Ancak bu. Devlet Başkanı Saddam Hüseyin'in çok tehlikeli bir adam olduğu gerçeğini değiştirmiyor" dedi. Pakistan'dan diyalog önerisi • YENİDELHİ(AA)- Pakistan, Hindistan ile aralannda anlaşmazlık konusu olan Keşmir sorununun çözümüne ilişkin görüşmelere Eylül ayında, New York'ta yapılacak BM Genel Kurulu çalışmalan çerçevesinde yeniden başlamayı önerdi. Pakistan'm Yeni Delhi Büyükelçisi Eşref Cihangir Gazi, ikı ülke arasındaki diyaloğun, Hindistan'da eylül-ekim aylannda düzenlenecek genel seçimlerin gölgesinde kalmaması, gerektiğini söyledi. Kolombiya'da şiddet süpüyop • BOGOTA(AA)- Kolombiya'nın doğusundaki Genova kentinde, sılahlı bir grubun önceki gece bir bilardo salonuna düzenlediği baskında 7 kişi öldü. Polis, baskmda 6 kişinin de yaralandığını söyledi ve saldırganlann kimHği hakkında bilgi bulunmadığını kaydetti. Yetkıliler, gerillalann karakola saldın düzenlemek için tuzak kurmuş olabilecegi endişesiyle, saldınya uğrayan bilardo salonuna derhal incelemeye gitmedi. Genova bölgesinde faaliyet gösteren Kolombiya Devrimci Silahlı Güçler (FARC)adlıgerilla grubunun, son haftatarda asker ve polislere yönelik saldınlannı arttırdığı bildiriliyor. Irak Devlet Başkanı, Tahran'ın, elindeki 13 bin esiri bırakmadığını öne sürdü Saddam'dan Iran'a tehdit• Saddam Hüseyin, Îran-Irak savaşının sona ermesinin 11. yıldönünümde yaptığı konuşmada yine savaş tehdidinde bulundu. tran is« Irak'm Halkın Mücahitleri örgütüne destek vermekten vazgeçene kadar kahcı bir banşın zor olduğunu belirtti. DışHaberterServisi-Irak Devlet Başkanı Saddam Hüseyin. Irak-Iran savaşı- nın sona ermesinin 11. yıl- dönümünde yaptığı konuş- mada, Iran'ı banşa yanaş- mamakla suçladı ve gerekir- se yeniden güç kullanabile- ceİderi tehdidinde bulundu. Saddam Hüseyin, Irak- Iran arasında 8 yıl süren sa- vaşın 8 Ağustos 1988 tari- hinde sona ermesi nedeniy- le radyo ve televizyondan Iraktı askerler, İran-Irak savaşının 11. yıldönfimünde Şehhter AıuH'nın önünde tören düzenledOer. (REUTERS) yaptığı "BüyükZaferGünü"' ko- nuşmasmda, "İrak''ın bütün ça- balanna rağmen tran savaş tanv tamlan çalmaya devam ediyor. Soğukkanlı olmaya çalışryonız. Ancak başka bir yol kalmazsa haklılığımızı göstermek için güç kullanmakta tereddüt etmeyiz" dedi. îran'ın 13 bin Iraklı esiri ser- best bırakmadığını ileri süren Saddam Hüseyin. Irak-Jran sa- vaşından kalan esirlerin tümü- nün Irak tarafindan serbest bıra- kildığını ve Iranlı esirlerin Irak'ta bulunduklan sürece Ululararası Kızılhaç Komitesi ile ilişki kur- duklannı bildirdi. Irak'ta yayımlanan ve Saddam Hüseyin'in oğlu Uday'ın yöneti- minde olan Babil gazetesi ise Iran'ı 115 askeri ve 33 sivil uça- ğı ıade etmemekle suçladı. Iran daha önce yaptığı açıklamada elinde Irak'a ait 22 uçak olduğu- nu ve Birleşmiş Milletler'in (BM) araya girmesi halinde bunlan ge- ri verebileceğini belirtmişti. Aziz: Sonınlar var Irak Başbakan Yardımıcısı Ta- nk Aziz de Iran'ı iki ülke arasın- daki ıltşkilerin normalleştirilmesi- ni engelleyen zorluklar yaratmak- la suçladı. "İran ile tüşkikri nor- mallestirmek fetiyoruz, ancak ba- zı sorunlar var" diyen Aziz, "sorunbrm ne oMuğtı" yolun- daki soruya ise "Savaş esir- lerivediğerim'' yanıtını ver- di.Başbakan Birinci Yardım- cısı Aziz, ülkenin kuzeyi ve güneyinde ABD ve Ingiliz uçaklannın keşif uçuşu yap- malanna karşı olduklannı bir kez daha dile getirdi. tran basmı alaya aldı Iran'da dün yayımlanan gazeteler, Irak basmında ön- ceki gün çıkan ve "savaşaılıe- niizbitmediği" yolundaki ha- berlere yanıtlarla doluydu. Iran Daily gazetesi, Irak'ta- kı yönetimi "dünyanın en kanunsuz ve nefret edüen" ülkesi olarak nıtelendirirken, Saddam Hüseyin'in "Büyük Zafer Günü" konuşması yap- ma karannı alaya aldı. Gazete,"Yülarca insanhk dışı koşullarda yaşamak zo- nında kalan Irakhlar neden kutiama \ apıldığını anlanu- yor. Kutlamalar bazüanmn da umrunda değfl" dıye yaz- dı. Hükümet yanlısı Iran News gazetesi ise Irak, tran lslam Cumhuriyeti'ne karşı mücadele eden Halkın Mü- cahitleri'ni banndırmaktan vaz- geçmediği sürece iki ülkenin ara- sında kahcı bir banştan söz etme- nin zor olduğunu belirtti. Iran ile Irak arasında savaş son- rası herhangi bİT banş anlaşması yapılmamıştı. İki ülke arasındaki ilişkiler maslahatgüzarlık düze- yinde yurütülüyor. ENERJİ BAKAISTIĞrNDA 20 YILUK SKANDAL ABD'de binlerce işçi radyasyona maruz kaldı WASHINGTON (Ajanslar) - ABD'de devlete ait bir santralda çalışan binlerce iş- çinin bilmeden plutonyum maddesıyle uğ- raşmak zorunda kaldığı ve yıllarca yüksek radyasyon etkisıne maruz bırakıldığı bil- dirildi. WashingtoaPost gazetesinde yeralan haberde, ABD Enerjı Ba- kanlığı'na bağlı Kentucky Paducah Gaseous Diffusi- on santralındaçahşaruann, bilmeden 20 yılı aşkın bir süre radyasyon etkisı al- tında çalıştıklan belirtildi. Daha önce kullanılmış nükleer reaktör yakıtının tekrar değerlendirilmeye çalışıldığı santralda. 1950'li yıllann orta- lanndan bu yana plutonyum işlendiğı ve bin- lerce işçinin plutonyum maddesiyle uğraş- tıklannı bilmeden bu koşullar altmda ça- lıştığı bildirildi. Şimdiye kadar santralda çalışanlann tehlikeden haberdar edilme- dikleri kaydedilen haberde. 1980"îi yıllar- da işçilerde görülen kanser olaylanndan • Binlerce işçinin 20 yıl boyvmca bilmeden radyasyona maruz kaldığı bildirildi. sonra bile hükümet çevrelerinin sessiz kal- dıklanna dikkat çekildi. Kentucky'deki santralda çalışan işçilerin bilmeden 5O'li yıl- lann ortalanndan 7O'li yıllann ortalanna kadar zehirli maddelere maruz bırakıldık- lan kaydedildi. Son derece radyoaktif bir madüe öTan piutonyumun milyonda bir gramının kan- sere yol açabileceği belirti- liyor. Gazetede yer alan ha- berde aynca işçilerden hiç- birinin aynntılı tıbbi raporu- nun tutulmadığına dikkat çekiliyor. Haberde santral- daki radyoaktif artıklann, kazılan kuyulara doldurul- duğu ve çatlaklardan sızan radyasyonun çevreye ve su kaynaklanna da sızdığı ileri sürüldü. Santralın sahibi olan ABD Enerji Bakan- lığı'nın "İşçflerin maruzkaldığı radyasyon oranının minimum olduğu ve çevreye sızan radyasyonun da temtdendiğr konusunda ısrar ettıği bildirildi. İSRAİI^FİLİSTİN BARIŞ GÖRÜŞMELERİ Barak'ın önerisine Arafat'tan olumlu yanıt DışHaberlerServisi-Filistin Devlet Baş- kanı Yaser Arafat, lsra.il Başbakanı Ehud Barak'ın, Wye River anlaşmasmın 1 Ey- lül'den itibaren uygulanmaya başlanması önerisini kabul ettiğini söyledi. Arafat Gazze'de gazetecilere yaptığı açıklamada. '"Barak bana anlaşmafim ka- lan bölümlerinin u\ gulan- masına ağustos a> ında baş- lanması sözü \ermişti, an- cak ejlülde başlamak isti- yorsa bunu da kabulediyo- ruz" dedi. Arafat, Barak'ın anlaşmanın son safhasuıın ertelenerek, nihai görüş- melerle ele alınması öne- risini kabul edip etmeye- ceğiru açıklamadı. Bu arada lsrail basırıı, lsrail Başbakanı Barak'ın ABD Dışişleri Bakanı Madeleine Albright'tan ay ortasın- da Ortadoğu'ya yapacağı ziyareti erteleme- sini ıstediğini haber verdi.lsrail ve Filistin- liler arasında VVashington'da ekim aymda imzalanan Wye River anlaşması, Batı Şe- • Arafat, Wye River'm 1 EylüTden itibaren uygulanması önerisini kabul etti. ria'daki lsrail askerlerininyüzde 13'ünün, 3 aşamalı olarak çekilmesinı öngörüyor. Anlaşmaya göre, tsraü'in çekilme işlemi- nin bu yılın ocak aymda tamamlanmış ol- ması gerekiyordu. Hamas'a darbe ._-. Filistin güvenlik güçleri- nin îslami Direniş örgütü Hamas'ın üç liderinin tutuk- ladığı bildirildi. Hamas'ın lsrail 'e yeni sal- dınlar düzenlenmesi çağn- smda bulunduğu sırada baş- layan operasyonlarda Ha- mas'ın üç lideri tsmaüEbu Şanab. Abdülaziz Rantisi ve Ahmed Nimr Hamdan tutuklandı. tsmail Ebu Şanab'ın yakmlan. önceki gün yapuklan açıklamada, ifadesi alınmak üze- repolis tarafindan çağnlan liderin, daha son- ra evine dönmediğüıı söyledi. Filistinli yet- kililer, Ismail Ebu Şanab'ın tutuklanma nedeni hakkında açıklama yapmadı. İLAN NİKSAR KADASTRO MAHKEMESt'NDEN EsasNo: 1994 105 KararNo: 1998/261 Davacı Orman lşletme Müdürlüğü tarafindan davalılar Zeynep Selvıtopu ve Zarife Selvıtopu ile dava arkadaşlan aleyhine mahkememıze açılan tespite itiraz davasuun ya- pılan yargılaması sonunda: Davanın reddi ile Tokat ili Niksar ilçesi Tahtalı Köyü köyarkası mevkiindeki 5600 m2 yüzölçümü il 134 parsel sayılı taşınmazm paylan oranında davalılar Osman Selvi- topu, Ayşe Selvıtopu, lbrahim evlatlan Mehmet. Ahmet, Emine, Saniye, Kamıl Selvi- topu. Salih evlatlan Yusuf, Zarife, Zeynep, Ismigül Selvıtopu, Bekir evlatlan Fatma, Mehmet, Sündüs, Mustafa, Ahmet Eryılmaz, Halis evlatlan Fazh, Hüseyin Eryılmaz, Rukiye evlatlan Fadime, Mustafa, Hatice Teker adlanna tapu kayıt ve tescıllerine karar verilmiş Onnan ldaresi vekili mahkememizce verilen bu hükmü temyiz etmiştir. Mahkememizce verilen hüküm ve davacı idarenin temyiz dılekçesı adresleri meçhul olan Niksar Tahtalı köyden Salih kızlan 1931 d./ lu Zeynep Selvitopu (Soral) ile 1928 d.lu Zarife Selvitopu'na (Kars) tebliğ edilmemiş olduğundan gazete yoluyla ilanen teb- liğ yoluna karar verilmiştir. Yukanda isimleri yazılı davalılann hüküm ve temyiz dilekçesine ilişkin ilanm gaze- tede yayımlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğ tarihini müteakip 15 günlük yasal süre ıçerisinde kanuni yollara başvurmadığınız takdirde dos- yanın Yargıtay'a gönderileceği hususu hüküm ve temyiz dilekçesi tebliğ yerine geçerli olmak üzere ilan olunur. Basın: 37679 BARTIN İCRA MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN İLANEN İCRA EMRİ TEBLİĞİ Para borcuna ilişkin tcra Emri Örnek No: 53 DosyaNo: 1999/273_ 1- Alacaklı ve varsa vekilinin adı, soyadı: Şengül-Öznur-Şenay Dere vekili Av. Rıd- van Oktay 2- Borçlunun adı, soyadı. ikametgâhı: Mehmet Ali Dere-Tuna Mah. Bartın. 3- Ilamı veren mahkeme ve ılamm tarih ve numarası: Bartın 2. Asliye Hukuk Mah- kemesi'nin 20.4.1999 tarihlive 1998/169 esasve 1999'115 karar sayılı karan. 4- Ilamm neden ibaret olduğu ve faizi: 540.000.000 TL asıl alacak 20.5.98-20.5.99 arası nafaka top., 14.408.900 mahkeme masrafı. 3.240.000 ilam harcı, 22.075.000 üc- reti vekâlet toplam: 579.723.900 TL'nin takip tarihinden itibaren işleyecek yasal faiz, ücretı vekâlet ve icra giderleri ile birlikte tahsili. Yukanda yazılı borçtan dolayı borçlu adresine ödeme emri çıkanlmış bıla tebliğ dön- mesı üzerine zabıtaca yapılan araştırmada adresi de tespit edilemedığinden ödeme em- rinin ilanen tebliğine karar verilmiştir. Işbu ödeme emrinin teblıği tanhinden itibaren 25 gün içinde ödemeniz, lc. If. K.nun 32. maddesi gereğince ve bu süre içınde borcu ödemeniz. ödemezseniz tetkik mercıin- den veya Yargıtay'dan veya mahkemenin iadesi yolu ile ait olduğu mahkemeden icra- nın geri bırakılmasına dair bir karar getirmediğiniz takdirde cebn ıcra yapılacağı, yine bu müddet ıçmde 74. madde gereğince mal beyamnda bulunmanız, beyanda bulunmaz \'eya hakikate aykın beyanda bulunursanız 337. madde gereğince hapıs cezası ile ceza- landınlacağınız ihbar olunur. 6.7.1999 Basın: 33038 Başka Türkiye Yok Haydi Fidan Dikelim ORMAN BAKANLIĞI AĞAÇLANDIRNU VE EROZYON KONTROLÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEIE EKİM KAMPANY«8I DEVAM EDİYOR. lOMilyarMeşe'den hangısi sizin? TEMA (0212)283 78 16(pbx) İLAN NEVŞEHİR1. İCRA VE İFLAS MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN ÖDEME EMRİNİN İLANEN TEBLİĞİ DosyaNo: 1998/2384 Alacaklı: Orhan Coşkun Vek. Av. D. Ali Çöloğlu Borçlu: K. Atıf Yılmaz, Ibrahimpaşa Mah. Mevlana Sok. No: 25/2 Nevşehir Borç Miktan: 632.500.000 lira ve masraflan. Yukanda yazılı borcunuzdan ötürü adınıza düzenle- nen ödeme emrini havi tebligat bila tebliğ iade edilmiş olup, zabıtaca adresinizin tespiti de mümkün olmadı- ğından ödeme emrinin ilanen tebliğine karar verilmiş- tir. Borcunuzu işbu ilanın gazete ile yayımı tarihinden itibaren yasal 10 günlük süreye takdien 10 gün ilavesi ile 20 gün içınde ödemeniz, bu süre içinde mal beya- mnda bulunmanız, Senedin kambiyo senedi olmadığı ya da altındaki imzanın size ait bulunmadığı veya borçlu olmadığınız veya borcun ödendiğı veya ertelendiği veya zamanaşı- mına uğradığı iddiasında isenız ilanın gazete ile yayı- mını müteakip yasal 5 günlük süreye 5 gün ilavesi ile 10 gün içerisınde İcra Tetkik Mercii Hâkimliği'ne bir dilekçe ile başvurmanız, imzaya dair itirazınız var ise aynı süre içinde İcra Tetkik Mercii Hâkimliği'ne yap- manız, Aksi halde işbu ödeme emrinin yayımı tarihini izle- yen 10 gün sonunda takibin kesinleşeceğinin bilinme- si, Belirlenen süre içinde mal beyamnda bulunmamak veya aykın beyanda bulunmanın ilanın neşri günü mü- teakip 20. günün sonunda cezaı mesuliyetinizi gerekti- receği tebliğ ve ilan olunur. 18.6.1999 Basm: 31366 İLAN SEFERİHİSAR SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN DosyaNo: 1999/3 Davacı Kasım Sayarer vekili tarafindan davalılar Mehmet Bülent Gül vs. aleyhlerine açılan ortaklığın gi- derilmesi davasında. davacı vekili dava dılekçesinde, Sefenhısar Camıkebir Mahallesi 120 ada, 8 parsel sayı- lı taşınmazın satış suretiyle ortakhğının gıdenlmesine karar verilmesını talep etmiştir. Davaldardan Cüneyt Gül'e dava dilekçesi ve duruş- ma günü tebliğ edilemediğınden ilanen tebliğe karar verilmiş olduğundan. adı geçenin duruşma günü olan 10.9.1999 saat9.3O'da mahkememizde hazır bulunma- sı veya kendısim bir vekille temsil ettirmesi, aksi halde duruşmaya yokluğunda devamla karar verileceği husu- su ilanen tebliğ olunur. Basın: 37776 Bîr ekmek Cumhuriyet Her gûnkü iki geteksinimınizin konıyucu tabası Cumhunyet Kıtap Kulübü reyonlannda H SAAT NÖBETÇİ KtTArÇI: 1211 SU (I U HER IŞLEM 8İR TELEFONLA ANKARA17. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN ÜK'NUN 103 DAVET KÂĞIDININ İLANEN TEBLİĞİ 1999/4217 Alacaklı: Selçuk Ecza Deposu AŞ Vek. Av. Muham- met Akçay Borçlu: Hüseyin Karadavut - Bağlar Cad. 113/D Seyranbağlan/Ankara Haczuı yapıldığı gün: 26.5.1999 tarihli menkul hac- zi. IlK'nun 102. maddesıne tevfikan yapılan haciz stra- smda kendiniz veya Tebligat Kanunu hükümlerine gö- re tebellüğe yetkili kimse hazu- bulunmadığından işbu kâğıdm tebliğ tarihinden itibaren adı geçen kanunun 103. maddesi gereğince üç gün ilaveten 15 gün, toplam 18 gün içinde haciz tutanağını tetkik ve bir diyeceğiniz varsa bildirmeniz için ıcra daıresüıe başvurmanız teb- liğen ilan olunur. 03.8.1999 Basın: 37819 Hatemi: Siddete karşıyız Iran lideri sert konıtştu • îran Cumhurbaşkanı Hatemi, muhafazakârlan hedef alan konuşmasında, "Devlet içinde ayn bir devlet istemiyoruz" dedi. TAHRAN (Ajanslar) - Iran Cumhurbaşkanı Mu- hammed Hatemi, muhafa- zakârbaskı gruplarmı, sert bir dille eleştirerek "dev- let içinde ayn bir devlet" kabul etmeyecekleri me- sajını verdi. Arya gazetesinin habe- rine göre "Ünlversite Ci- hadı" görevli ve yetkilile- rine dün hitap eden Hate- mi, "Islami rejim, kanun çerçevesinde düzeni koru- makta kararbdır ve biz hiçbir şekSde şiddeti. hu- zuru bozmayı ve devlet içinde bir devleti kabui- teomiyonız'' dedi. Iran'a yönelik iç ve dış tehditlere değinerek bir- likteliğin önemini vurgu- layan Hatemi, "Toplumu- muzun biröktetiğe, uzias- maya ve kalplerin birtiği- ne Bıtiyaa var" diye konuş- tu. Hangi düşünceye sahip olurlarsa olsunlar bütün gruplan temel çerçeveler üzerinde anlaşmaya çağı- ran Hatemi, birlikteliğin "bir görüşün diğerierine dayatüması" olmadığını söyledi. Hatemi, siyasi ka- natlan, temel ilkeler çer- çevesinde "fildr ahşveri- şindebuhınınaya,rekabe- te ve oyunun kurallarma uymaya" çağırdı. Konuşmasının aşın mu- hafazakârlara yönebk açık ve ağu- eleştiriler içeren bölümünde, bazı kişilerin anayasayı dine aykın bu- larak, bilinçli ve bilinçsiz düzenin temellerini şid- det kullanarak yok etme- ye çalıştığını ileri süren Hatemi, "Hem kargaşa yaratanlarwnormaldiya- loglan, konuşmalan «ta- vırlan sokak çanşmalan- na doğru sürükleycnler hem de düzen içinde şid- det emirleri verenler, her ikisi de bu düzenin teme- Knin yok olmasmı isfiyor- lar ya da bilinçli olarak düzeni yok etmeye çalışı- yorlar veya bilinçsiz ola- rak bu yönde hareket edi- yorlar" dedi. "Biz o\1a- maya sunduğumuz düzen içinde bir lslam i.stn oru/" diyen Hatemi, "Şimdi na- stl ohır da bazı kişiler ls- lamadınabunuyok etme- ye çahşırlar. Anayasaya da aykın olsa, düzene de; aykın olsa benim beğen- diğim Islamdır' diyorlar. Halkı ve dindaıian sidde- te davetediyorlar'* şeklın- de konuştu. tRAN NEWS GAZETESİ 'Askerler bir hafta içinde serbest' TAHRAN (AA) - Iran'ın sınır ihlali iddi- asıyla elinde tuttuğu iki Türk askerinin "bir haf- ta içinde" serbest bırakı- lacagı ileri sürüldü. Iran Dışişleri Bakan- lığı'na yakınlığıyla bili- nen Iran News gazetesi, "fyi haber alan" bir kay- nağa dayanarak verdiği haberinde, "Türk yetld- lilerin tekrarlanan istek- leri ve bir m niyet göste- risi olarak, Muhammed Hatemi hükümeti, tran tarafindan tutulan iki Türk askerini bir hafta içmdeserbest btrakacak" dedi. Adı açıklanmayan kaynagın. önceki gün ga- zeteye yaptığı açıklama- da, "Tûrk askerlerini ser- best bn-akma karan, Tah- ran ile Ankara arasında- ki ikiü Uişkileri giiçlen- dirme isteğine u> gun ola- rak ahndı" dediği belir- tildi. Iran Dışişlen Bakanı Kemal Harrazi, geçen çarşamba günü yaptığı açıklamada. i *.\nkara'nm smır ihlalininyanlışuk ol- duğu güvencesi" verme- sinin ardından, askerle- rin birkaç gün içinde sa- lıverileceklerini ümit et- tiğini söylemişti. Türkiye, 22 Tem- muz'dan bu yana Iran'ın elinde bulunan iki aske- rin yanhşlıkla sının geç- tiğini açıklarken, Iran as- kerlerin topraklanna bi- lerek geçen bir askeri ti- min üyesi olduğunu ile- ri sürüyor. OTEL DIPLOMAT ODA ve APARTLARI TURUNÇ-MARMARİS DENİZE8LFIR NEFLS BİR DOĞA Rezervasyonlarınız için: Pbx: (+) .252.476 71 45 Fax: (+) .252.476 71 47 SABAH-AKfAM AÇIK BÖFE 1KÎŞÎ ODA + KAHVALTI 6.000.000.- TL 1 KÎŞÎ ODA + KAHVALTI + AKŞAM YEMEK 8.000.000.- TL APAKT-OTEL GÜNLÜK 12.000.000.- TL (AZAMÎ 4 KİŞİ) Zengin, Leziz, Yemefc çeşrtteriyte Restaurant Bağışlarınız bir kitap, bir burs, bir okul, bir yurt olsun... Ftn (0212) 276 28 9? 10212) 286 13 54 Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin yayınladığı günlük Bizim Gazete Ülke sorunlanna ilişkin raporlanyla, araştırmalanyla, köşe yazılarıyla, tarafsız haberleriyle sivil toplumların gazetesi. Düzenli okumak için abone olun. Tel: 0.212. 511 08 75
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog