Bugünden 1930'a 5,447,148 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 9 AĞUSTOS 1999 PAZARTESİ 10 DIŞ HABERLER dishab@cumhuriyet.com.tr Lujkov ye bölge hükümetlepi güçlü bir ittifak kurdu Moskova Belediye Başkanı Yuriy Lujkov'un öncülüğündeki 'Anavatan' adh siyasi hareket ile Rusya Federasyonu'nun özerk cumhuriyetleri yöneticilerinin ve valilerin oluşturduğu 'Bütün Rusya' adlı ittifakın birkaç gün önce birleşmesi, Rusya'da belki de son aylann en önemli gelişmesi oldu. 'Anavatan-Bütün Rusya' (ABR) adlı seçim bloku, bu yılın sonunda yapılacak Duma seçimlerinin en güçlü adaylanndan biri olarak değerlendiriliyor. Yöneticileri arasında A Lujkov'un yanı sıra Tataristan Devlet Başkanı Mintimer Şaymiyev ve St. Petersburg Valisı Vladimir Yakovlev'in adı geçen ABR'de yakın bir gelecekte "bir numara"n\n son anketlerin ülkenin en popüler lideri olduğunu açıkça gösterdiği eski Başbakan Yevgeniy Primakov olacağı iddiaları yaygın. Şu anda konuyla ilgili olarak daha çok suskunluğu tercih eden Primakov'un bu iddiaları haklı çıkarması durumunda, Rusya'da uzun süredir hassas dengeler üzerinde kurulu siyasi ilişkiler tablosunda ciddi bir degişiklik olacağa benziyor. Primakov'un liderliğindeki ABR, ülke tarihinde 10 yıllık "Boris Yeltsin dönemi"ni kapatarak yeni bir aşama başlatma yolunda en güçlü aday olabilir. Bugüne kadar en kitlesel hareket durumundaki - ama oy oranı bir türtü yüzde 25'i geçmeyen - komünistleri geride bırakabilir. Kaldı ki söz konusu seçim bloku Rusya'da siyasi yelpazenin merkezinde yer alan güçlerin (bunlar kendilerine 'merkez sağ' veya 'merkez sol' bile demiyorlar) birleşmesi anlamına gelirken sol cephede ve özellikle Rusya Komünist Partisi içinde bölünme eğilimi giderek artıyor. Liberal sağ ise oldukça zayıf. Aralık ayındaki milletvekili seçimlerinde yüzde 25-35 oy alabilecek bir ABR, 10aysonra yapılması gereken devlet başkanlığı seçimlerinde kendi adayını (Primakov) iktidara getirebilir. Rusya'nın entrika ve söylenti dolu siyasi sahnesinde aylardır susarak puan kazanan Primakov'u Kremlin de komünistler de kendi yanına çekme çabasından vazgeçmiş değil. Aynca hem Duma seçimlerine kadarki sürede hem de iki seçim arası dönemde ne gibi siyasi gelişmeler olacağını, ne tür birleşme ve ayrılmalann yaşanacağını şimdiden öngöımek zor. ABR, iktjdarı zorluyor Primakov'la birlikte başarı şansı oldukça artacak olan ABR'nin şu anki haliyle de ciddi bir siyasi güç olduğunu teslim etmek gerekiyor. Birincisi, son zamanlarda Kremlin'le arası bozulan Lujkov, tıpkı 1987'de Gorbaçov'a başkaldıran Moskova parti şefi Yettsin gibi, halktan giderek artan bir destek almaya başlıyor. Ikincisi, merkezi iktidann kendi sorunlanyla uğraştığı ve epeyce zayıfladığı son yıllarda. bugün pek çok temsilcisi ABR'de yer alan bölge yönetimlerinin iktidarı son derece güçlendi. Hatta kimilerine göre ülke bölünmenin eşiğine geldi ve ABR'nin iktidarı alması Rusya'yı fiilen konfederatif bir yapıya dönüştürebilir. Parlamentonun üst kanadı olan Federasyon Konseyi'ni zaten bölge yöneticilerinin oluşturduğu dikkate alınırsa, parlamentonun alt kanadı Duma için yapılan seçimleri ABR'nin adaylarının önde tamamlaması, bu siyasi harekete hükümetin oluşturulmasına etki etme yolunda büyük avantajlar sağlayacak; 2000 yazında düzenlenecek başkanlık seçimlerini ABR'nin adayının kazanması ise "Yeltsin sonrası Rusya"da özerk cumhuriyet, bölge ve kent yönetimlerini son derece güçlendirecektir. Bu arada, ABR'nin yöneticileri arasında Şaymiyev (Tataristan), Murtaza Rahimov «.'"»• (Başkırdıstan), Ruslan Auşev (Inguşetya) gibi Müslüman liderlerin olması, kimilerinin söz konusu seçim blokunu "Hıristiyan-Müslüman ittrfakı" olarak yorumlamasına yol açtığını da ekleyelim. Elbette eğer ABR uzun ömürlü olur ve iktidarda söz sahibi bir güç haline gelebilirse bu durum, kuşkusuz, bazı çevrelerin kışkırtmasına açık olan dini ve etnik gerilimlere daha akıllıca yaklaşılması sonucunu da beraberinde getirebilir. Dağıstan'daki 4 köyü işgal eden köktendinci militanlann üzerine bomba yağdı Rusya'dan gövde gösterîsi • Çeçenistan'dan sızan köktendinci militanlann 4 köyü işgal etmesinin ardından Başbakan Sergey Stepaşin, îçişleri Bakanı Rshailo ile birlikte Dağıstan'ın başkenti Mohaçkale'ye gitti. Eritre Banş planına kabul • Eritre-Etiyopya arasında 15 aydır süren sınır savaşında Eritre'nin Afrika Birliği Örgütü'nün banş planını kabul ettiği bildirildi. NAİROBİ (AA) - Eritre, 15 aydır Etiyopya ile olan sınınnda süren savası sonaer- dirmek amacıyla Afrika Bir- liği Örgütü (OAU) tarafindan hazırlanan planı resmi olarak kabul ettiğıni bildirdi. Eritre Dışişleri Bakanlı- ğı"ndan yapılan açıklama- da, "Devlet B&şkanı Isayas Afewerki, Cezayir'in özd temsilcisi Ahmed Uyahya başkanhğudald OAU heye- tiiK planı kabul ettiğmi bfl- diıtfi" denildi. Açıklamada, Eritre'nin, anlaşmanın çatı- sı, şekli ve teknik düzenle- melerle ilgili yükümlülük- lerin yerine getirilmesinde OAU ve BM ile tam bir iş- birliği taahhüt ettiği de kay- dedildi. Planlanan adımlar ' Açıklamada, bundan son- ra planlanan adımlar, söz ko- nusu belgelerin imzalanma- sı, çatışmalara son verilme- si, askerlerin geri çekilmesi, sivil yönetimlerin oluşturul- ması ve belirli sûrelerde sı- nırlann belirlenmesi şeklin- de sıralandı. Uyahya'nın, Eti- yopya DevletBaşkanı Meles Zenavi'den de, anlaşmayı resmi olarak kabul etmesini istemesi bekleniyor. 2. Dünya Savası'na kadar Itarya sömürgesi olan Eritre, 1991 yılmda Etiyopya'daki Marksist rejim yıkılıncaya kadar bu ülkenin bir bölge- si durumunda bulunuyordu. Cumhuriyet k ı t a p 1 a r ı Oral Çahşlar ISLAM'DA KADINVECİNSELLİK Gazeteci - Yazar Oral Çalışlar, bu kitabında Islam'da kadını temel kaynaklara dayanarak ve de titizlikle inceliyor. Çağ Pazarlama A.Ş Türkocağı Cad. No:39/41 kitap kulübü |34334)Cağaloğlu-lstanbul Tel (212)514 0196 BAYBUKT ASLÎYE HUKUK MAHKEMESt'NDEN EsasNo: 1997/233 KararNo: 1998/74 Davacı DSİ Genel Müdürlüğü vekilleri Av. Hikmet Bekar - Av. Nejat Polat tarafindan davalı Bayburt Mer- kez Arpalı Köyû'nden Asker Irmak aleyhine açılan tescıl davasının mahkememizce yapılan açık duruşma- sı sonunda verilen karar özeti: Davanın kabulûne Bayburt ili, Merkez Arpalı Kö- yü'nde kayıtlı 24000 m2 yüzölçümündeki 256 nolu parsel ve DSf projesindeki 9 parsel numarasıyla göste- nlen ve mülkiyeti davalıya ait taşınmazın krokisinde B harfi ile göstenlen 400 m2'lik bölümünün iptali ile da- vacı DSİ Genel Müdürlüğü adına tapuya tesciline. 13.000.000 TL vekâlet ücreti 1.250.000 TL yargıla- ma giderinin davalıdan alınarak davacı tarafa ödenme- sine, 345.900 TL harcın davalıdan alınarak Hazine'ye irat kaydına karar verilmiş olup karar, davalı Bayburt ili Arpalı Köyû'nden Asker Irmak'a tebliğ edilemedi- ğinden ilanen tebliğine karar verilmiş olup, işbu ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra davalıya teb- liğ edilmiş sayılacağı, kanuni süreleri içinde temyiz ta- lebınde bulunmadığı takdirde karann kesinleştirileceği Tebligat Kanunu'nun 213 ve müteakip maddeleri gere- ğince ilanen tebliğ olunur. Basın: 37642 ANAMUR ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN DosyaNo: 1998/416 Davacı Sakine Duman tarafindan davalılar Fatma Müzeyyen Kaş ve müştereklen aleyhine açılan iştıra- kın müştereke çevrilmesi davasının davalılan olan Ib- rahim Çetinkaya, Türkan Gönen, Makbule Erdem, Dursun Şimşek. Fatma Müzeyyen Tarkan, Fatma Mü- zeyyen Kaş, Fehmı Şimşek, Penhan Erdal, Hatice Şim- şek, Nevzat Beyazıt, Sıdıka Beyazıt, Ali Erdem, Nec- miye Hacer Doğrusöz'ün adresleri bulunamadığı gibi savcılıkça da bu şahıslann adreslen tespit edilememış- tir. Adı geçen bu şahıslara 9.7.1999 tarihli, 1998/416. E. 1999.188 karar sayılı ilamın ilanen tebliğ edilmesi- ne karar verilmiştir. Adı geçenlere bu karann tebligınden itibaren 15 gün içinde temyiz etmeleri. aksi halde kesinleşmiş sayıla- cağı ilan olunur. 2.8.1999 Basın: 38046 BAYBURT ASLİYE HUKUK MAHKEMESt'NDEN EsasNo: 1997/261 • KararNo: 1998/89 Davacı DSt Genel Müdürlüğü vekilleri Av. Hikmet Bekar - Av. Nejat Polat tarafindan davalı Bayburt Mer- kez AJıçlık Köyû'nden Nigar Yarar aleyhine açılan tes- cil davasının mahkememizce yapılan açık duruşması sonunda verilen karar özeti; Davanın kabulûne Bayburt ili, Merkez Alıçlık Köyü'nde kayıtlı 6400 m2 yüzölçü- mündeki 1007 nolu parsel ve DSt projesindeki 11 par- sel numarasıyla gösterilen ve mülkiyeti davalıya ait ta- şınmazın krokisinde B harfi ile gösterilen 2700 m2'lik bölümünün iptali ile davacı DSl Genel Müdürlüğü adı- na tapuya tesciline. 13.000.000 TL vekâlet ücreti, 2.118.000 TL yargıla- ma giderinin davalıdan alınarak davacı tarafa ödenme- sine. 344.900 TL harcın davalıdan alınarak Hazine'ye irat kaydına karar verilmiş olup karar, davalı Bayburt ili Alıçlık Köyû'nden Nıgar Yarar'a tebliğ edilemedi- ğmden ilanen tebliğine karar verilmiş olup, işbu ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra davalıya teb- liğ edılmış sayılacağı, kanuni süreleri içinde temyiz ta- lebinde bulunmadığı takdirde karann kesinleştirileceği Tebligat Kanunu'nun 213 ve müteakip maddeleri gere- ğince ilanen tebliğ olunur. Basın: 37647 DışHaberlerServbi- Rusya, Çe- çenistan'dan sızarak Dağıstan'da- ki 4 köyü işgal eden köktendinci militanlara yönelik geniş çaplı ope- rasyon başlattı. ITAR-TASS ajansının askeri kaynaklara dayanarak verdiği ha- bere göre, Ansalt, Rakhat ve Eşe- da köylerini işgal eden militanlar, karadan ve havadan yoğun ateş al- tında kaldı. Moskova tarafindan sayılan 600 olarak açıklanan kök- tendinci militanlann üzerine, Rus helikopterleri bomba yağdırdı. Çeçen Devlet Başkanlığı söz- cüsü Saud Selim Abdulmüslimcv, "Ruslar, Dağıstan'uı sınır köyleri- ni ve Çecenistan'ın Kenhi köyü ci- vannıbombaladı" dedı. Smırdaki Kenhi köyünün sakinlerinin köyü terk ettiklerini belirten sözcü, "Grozni'deki resmiyetkililerin Da- ğstan'dakiotaylarlahiç birflgisiyok. Bu, Rusya'nın iç sorunudur" de- di. Dağıstan'da bulunan Rusya Ge- nelkurmay Başkanı General Ana- toli Kvaşnin de sivil halkın zarar görmemesi için ellerinden geleni yaptıklannı söyledi. Ağır silahlara sahip olduklan ileri sürülen militanlarla Rus bir- likleri arasında önceki gün de yo- ğun çatışmalar yaşandığı belirtil- di. CNN televizyonu, bölgeden ölü ya da yaralı haberinm gelmediği- ni kaydetti. Rusya bine yakın pa- raşütçüyü öncelri gece bölgeye in- dirmişti. Rusya Başbakam Sergey Stepa- şin, "durumıın ciddi bir hal aJdı- ğını" belirterek Îçişleri Bakanı Göstericüerin Sırp bölgesine geçmesini KFOR'a bağh Fransız askerleri engellemiştL (RELTERS) Kosova'da etnik gerflinı yeniden tırmamşa geçti PRİŞTİNE (Ajanslar) - Koso- va'nın kuzeyindeki bölünmüs Mit- roviça kentinde, ellerinde bomba ve silahlar bulunan bir grubun ön- ceki gece Sırplann bulunduğu yer- leşim birimlerine saldın düzenle- diği bildirildi. Kosova Banş Gücii (KFOR) söz- cüsü Binbaşı Jan Joosten'e göre, olay yerine çağnlan Fransız asker- leri, bölgeye el bombası ve hafif si- lahlarla saldın düzenlendiğini bil- dirdiler. Fransız askerlerin saldırganlara ateş açtığını ve birini yaraladığını belirten sözcü, "Bir Arna>iıt gözal- tma ahndı, konuyla ilgili soruştur- masürüyor"dedi. KFOR'a bağlı Fransız askerleri ile Sırplann yaşadığı bölgeye geç- meye çalışan Amavut göstericiler arasında gün içinde de olaylar çık- mıştı. Bölgeden gelen haberlerde, KFOR'a bağlı Fransız askerlerinin, iki kesimi ayıran Ibar köprûsünü geçmeye çalışan yaklaşık bin ka- dar Arnavut göstericinin yolunu kestiği, çıkan olaylarda çok sayıda kişinin yaralandığı belirtilmişti. Olaylann, Kosova Kurtuluş Ordu- su'ndan (UÇK) bir kişinin, kalaba- Iığa seslenmesi üzerine yatıştığı kaydedilmişti. KFOR sözcüsü Jo- osten ise olaym fazla "abartüdığı- nı". gösterici sayısının "200-300 ki- şiyi aşmadığuıT söyledi. Joosten. saldınyı UÇK'nin ör- gütlemiş olabileceği söylentileri ko- nusunda berhangi biryorum yapma- KFOR şaşkın KFOR yetkilileri, dün yaptıklan açıklamalarda, Mitroviça'da birden- bire ortaya çıkan olaylardan şaşkın- lık duyduklannı belirttiler. KFOR bünyesinde görev yapan bir Fransız yetkili, "Anlaşüir gibi degiL Orası saldn bir bölgeydi. Olay- lar birdenbire patlak verdi" diye konuştu. Vladimir Rshailo ile birlikte dün akşamüstü saatlerinde Dağıstan'ın başkenti Mohaçkale'ye gitti. Stepaşin: Korkmuyorum Interfax ajansının haberine gö- re Stepaşin, Çeçen- Rus savaşı sı- rasında "bazılannın korkarak so- rumluluktan kaçüğnu" söyleye- rek "Ama ben korkmuyorum'' di- ye konuştu. Stepaşin, önceki gün de bir açık- lama yaparak "Çecenistan'dakj ha- tayi yinetemeyeceklerini" belirt- mişti. Stepaşin, 1994-96 yıl- lan arasında yaşanan ve Rus birliklerinin Çeçenistan'dan geri çekilmesiyle sonuçla- nan savaş sırasında Rus Kar- şı Istihbarat Örgütü'nün şef- lıği görevini yürütüyordu. Rusya Îçişleri Bakanı Vladimir Ruşaylo da dün Dağıstan'a gitti. Ruşaylo, bölgeye vanşınm ardından yaptığı açıklamada, "Hay- dutlar temizk'nmeli'" dedi. Bu arada, Dağıstan Sa- vunma Bakanlığı, bölgede yaşayan köylülerin evlerini terk ettiğini açıkladı. Da- ğıstan Îçişleri Bakanlı- ğı ' ndan üst düzey bir yetki- li de Ria Novosri haber ajan- sına verdiği demeçte, "Bu bir savaş" ifadesinı kullan- dı. Adının "Dağıstan tslami BirlDderi" olduğu açıkla- nan gruba Çeçen savaş kah- ramanı Şamil Basayev'in komuta ettiği belırtildi. Ku- zey Kafkasya Askeri Da- iresi basın merkezi tarafin- dan iTAR-TASS'a yapılan bir açıklamaya göre, işgal edildiği bildirilen köylerin bulunduğu Botlih bölgesi yöneticileri, Basayev ile gö- rüşerek çekilmelerini iste- di. Açıklamaya göre, Basa- yev ise "Buraya çekilmek için gelmedik. Rus birtikle- riçekilsin bizdeçekSrK" ya- nıtını \ erdi. Çeçen güçleri- nin komutanlan arasında, Çeçen asıllı bir Ürdünlü olan Hattab ın da bulundu- ğu kaydedildı. Rus haber ajanslannın geçen cuma günü, verdiği bir haberde, Dağıstan ve Çecenistan'da etkin olan köktendinci Vahabi tarika- tının Dağıstan'da bağımsız bir lslami devlet kurma ça- bası içinde olduğu öne sü- rülmüştü. Çeçenistan'dan sızan kök- tendinci gruplar. geçmişte de Dağıstan'da köy işgalin- debulunmuşlardı. 1996 yı- lının ocak ayında, Çeçenis- tan'dan Dağıstan'a sızan bir grup Çeçen, sınırdaki Per- vomaskaya köyünü işgal ederek haİktan bazılannı re- hin almıştı. İLAN T.C. KAYSERİ 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN EsasNo: 1998/784 KararNo: 1999/506 Davacı Bekır Mendeş vekili Av. Halit Ökçesiz tara- findan davalılar Haynye Mendeş, Ayşe Mendeş ve Fat- ma Mendeş aleyhine mahkememize açılan Melikgazi ilçesi, Eğribucak Mahallesı. ada 1110, parsel 22'de ta- puda kayıtlı bulunan bağ vasfindaki taşuımazın iştirak mülkiyet halinden müşterek mülkiyete çevrilmesi da- vasında verilen karar gereğınce; Yukanda niteliklen yazılı taşınmazın iştirak halin- deki mülkiyetin müşterek mülkı>ete çevrilmesine, ta- şınmazın 5 hisse kabul edilerek 2 hissesinin davacı Be- kir Mendeş'e, 1 "erden 3 hissesinin ise davalılar Fatma Mendeş, Hayriye Mendeş ve Ayşe Mendeş'e müşterek mülkiyet halinde tapuya tesciline daır karar venldıği; Davalılardan Hasan Hüseyin kızı Fatma Mendeş (Kurumlu) Kurşunlu ilçesi, Sanalan köyû cilt 0029 kü- tük su^ 0'da nüfusa kayıtlı olup halen açık adresi tespit edilip karar tebliği edilemediğinden ilanen tebliğine karar verilmiş olup mahkememiz karannın ilanen teb- liğine; karann ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur. 29.7.1999 Basın: 38041 ÇORUM HUKUK HÂKİMLİĞl'NDEN 1999'105 Sultanahmet Işık Sokak No: 12-14 Istanbul Çorum ılı, Osmancık ilçesi. Gemici Mahallesi, Cilt: 0004, K. Sıra No: 30'da nüfusa kayıtlı tsmaıl ve Ayşe'den olma 12.10.1949 doğumlu Züleyha Koşar'ın gaipliğine ka- rar verilmesi yönûnde mahkememize dava açılmış olmakla, duruşmanın bırakıldığı 25.04.2000 tarihıne kadar bu şahsın mahkememize başvurması ilanen tebligat yerine geçerli olmak üzere tebliğ olunur. 09.07.1999 Basın: 37696 BAYBURT ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN EsasNo: 1997/258 KararNo: 1998/125 Davacı DSl Genel Müdürlüğü vekilleri Av. Hikmet Bekar - Av. Nejat Polat tarafindan davalı Bayburt Mer- kez Alıçlık Köyû'nden Harun Pala aleyhine açılan tes- cil davasının mahkememizce yapılan açık duruşması sonunda verilen karar özeti; Davanın kabulûne Bayburt ili. Merkez Alıçlık Kö- yü'nde kayıtlı 6000 m2 yüzölçümündeki 428 nolu par- sel ve DSİ projesindeki 14 parsel numarasıyla gösteri- len ve mülkiyeti davalıya ait taşınmazın krokisinde B harfi ile gösterilen 1660 m2'lik bölümünün iptali ile davacı DSl Genel Müdürlüğü adına tapuya tesciline. 13.000.000 TL vekâlet ücreti 2.060.000 TL yargıla- ma giderinin davalıdan alınarak davacı tarafa ödenme- sine, 344.900 TL harcın davalıdan alınarak Hazine'ye irat kaydına karar verilmiş olup karar, davalı Bayburt ili Alıçlık Köyû'nden Harun Pala'ya tebliğ edilemedi- ğinden ilanen tebliğine karar verilmiş olup, işbu ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra davalıya tebliğ edilmiş sayılacağı, kanuni süreleri içinde temyiz talebınde bulunmadığı takdirde karann kesinleştirile- ceği Tebligat Kanunu'nun 213 ve müteakip maddelen gereğince ilanen tebliğ olunur. Basın: 37657 SİNCAN1. İCRA DAİRESİ'NDEN GAYRİVIENKULÜN AÇIK ARTTIRMA İLANI DosyaNo: 1997/1662 Satılmasına karar verilen gayrimenkulün cinsi, kıymetı, adedi, evsafi: Tapu Kaydı- Sıncan 125 ada 1 parselde bulunan 6 ve 20 nolu bağımsız bölüm Imar durumu: Dosyada mevcuttur. Mevcut durumu: 6 nolu bağımsız bölüm: Sincan Atatürk Mh. Vatan Cd. Melek Sk. 2/6 nolu 3 bölümden oluşan büro, yerleri halıfleks, duvarlan kireç, WC ve mutfağı bu- lunmaktadır. 20 nolu bağımsız bölüm: Sincan Atatürk Mh. Vatan Cd. Melek Sk. 2/20 nolu büro olup, kaloriferli, duvarlar kireçtir. Takdıredilen kıymet: 6 nolu bağımsız bölüm: 6.815.301.864. TL. 20 nolu bağımsız bölüm: 3.576.387.86O.TL. Satış şartlan: 1- Satış, 2009/1999 günü saat 10.10/10.20'den 10.40/11.00'e kadar Sincan 1. lcra Md.lüğünde açık artnrma suretiyle yapılacaktır. Bu arrürmada tahmin edilen kıymetin yüzde 75'ini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacaklan mecmuunu ve sanş masraflannı geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa, en çok arttıranuı taahhü- dü baki kalmak şartıyla 30/09/1999 günü aynı yerde aym saatte ikinci arttırmaya çıka- nlacaktır. Bu arttırmada da bu miktar elde edilememışse gayrimenkul en çok arttıranın taahhüdü saklı kalmak üzere arttırma ılanında gösterilen müddet sonunda en çok arttı- rana ihale edilecektir. Şu kadar ki arthrma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin yüzde 40'ını bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacaklann toplamından fazla olması ve bundan başka paraya çevirme ve paylaştırma masraflannı geçmesi la- zımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir. 2- Arttınnaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kıymetin yüzde 20'si nispetinde pey akçesi veya bu miktar kadar milli bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı istediğinde 20 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Tel- laliye resmi, ihale pulu, tapu harç ve masraflan alıcıya aittir. Birikmiş vergiler satış be- delinden ödenır. Yüzde 15 KDV alıcıya aittir. 3- lpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu gayrimenkul ûzerindeki haklan- nı, hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialannı dayanağı belgelen ile on beş gün için- de daıremize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde haklan tapu sıcili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır. 4- Gıaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak suretiyle ihalenin feshine se- bep olan tüm alıcılar ve kefıllen, teklif ettiklen bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve aynca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklar- dır. ihale farkı ve temerrüt faizi aynca hükme hacet kalmaksızın dairemızce tahsil olu- nacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır. 5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesın görebılmesi için daırede açık olup mas- rafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bır örneği gönderilebilir. 6- Satışa iştirak edenlerin şarrnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayıla- caklan, başkaca bilgi almak isteyenlerin 1997/1662 sayılı dosya numarasıyla müdürlü- ğümüze başvurmalan ilan olunur. 03/08'1999 (*) llgililer tabirine ırtifak hakkı sahıpleri de dahildir. Basuı: 38312
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog