Bugünden 1930'a 5,466,117 adet makaleKatalog


«
»

8 /ĞUSTOS 1999 PAZAR CUMHURİYET SAYFA HABERLER 'Ören Buluşması' engellenen gençler, yapmak istedikleri işlere önyargılı bakılmasını eleştirdi Gençler devlete öfkeKtstanbul Haber Servisi - "Dünya Gençlerinin Örtn Buluşmasır etkinliğine izin venlmemesi- nin. de\ letın gençliğe güvenmemesi ve gençlerin keTKİi çabalanyla yapmak istedikleri olumlu ışle- re enyargılı bakmasından kaynaklandığı öne sü- riildü. Planladıklan Ören Buluşması'nı, izın alama- dıkian ıçın gerçekleştıremeyen gençler. dün Be- yoglu'ndaki Evrensel Kültür Merkezi'nde bir ba- sın toplantısı düzenledi. Toplantıda Dünya Gençlerinin Ören Buluşma- sı Organizasyon Komitesi adına konuşan Alçay Sevinç, "Dünya Banşı tçin Ege'de Bir Damla" baş- ltğı altında yapmayı planladıklan ve Kültür Ba- kanlığı, ilçe belediyesi, demokratik kitle örgütle- ri, sendikalar v e üniversitelerce desteklenen etkin- liğe Balıkesir Valiliğf nce izin verilmediğini söy- ledı • Planladıklan Ören Buluşması'nı, izin alamadıklan için gerçekleştiremeyen gençler. dün Beyoğlu'ndaki Evrensel Kültür Merkezi'nde bir basm toplantısı düzenledi. Toplantıda Dünya Gençlerinin Ören Buluşması Organizasyon Komitesi adına konuşan Alçay Sevinç, "Dünya Banşı tçin Ege'de Bir Damla" başlığı altında yapmayı planladıklan ve Kültür Bakanlığı, ilçe belediyesi, demokratik kitle örgütleri, sendikalar ve üniversitelerce desteklenen etkinliğe Balıkesir Valiliği'nce izin verilmediğini söyledi. Bulusma için Kültür Bakanı, Turizm Bakanı, Gençlik ve Spordan Sorumlu Devlet Bakanı ve Içişleri Bakanı ile görüşülmesıne karşın Kültür Bakanlığı'nın manevı desteğı dışında yanıt alama- dıklannı belirten Sevinç. "Bakanolrnaıungereği- ni yerinegetirmekten uzak,gölgeterinden dahi kor- kan bazı bakanlanmız ise görüşme talebimize bi- le yanıt vermedi. Biz gençlere sahip çıkıp yanmuz- da olduklanm söyleyemediler" diye konuştu Buluşmanın gerçekleşeceği Zeytinli'nin CHP'lı belediye başkanının da 'izin beklediği' gerekçesiy- le altyapı çalışmalannın başlatılmasına olanak ta- nımadığını vurgulayan Sevinç, CHP'nin parti ola- rak da kendilerine destek vermediğini öne sürdü. Sevinç, "Gençliğe önem verdiğini belirten CHP, bu tavnyla gençleri umursamadığııu gösterdi" de- di. Alçay Sevinç, toplantıdaözetleşunlan söyledi: "Devlet, savaşa karşı çığlıklanmıza kulak ükı- yor, bilime ve sanata sahip çıkmamız istenmivor, geleceğimize sahip çıkmamıza tahammül edilemi- yor. Ülkemizin tanıtımı için mih onlarca dolar har- cayan yetkililer, bu etkinliği engelteyerek ülkemiri dünyada daha mı iyi tamtacaklar? Devletin bu tav- nnı, bağlantı kurduğumuz ülkelere anlaüp protes- to etmelerini isteyeceğiz.'' Emeğın Partisı Genel Başkan Yardımcısı Yû- cel Sarpdere de Ören Buluşması'mn engellenme- sinı kınadı. Sarpdere, yazılı açıkJamasmda, MHP'nin di- nin siyasete alet edildiği ve silahlann sıkıldığı Er- ciyes Kurultayı ile Koç ve Sabancı Holding'lenn sponsorluğunu yaptığı AISEC toplantısına izin veren, ancak turizm, sanat ve banş amaçlı Ören Buluşması'nı engelleyen yasakçı zihniyeti protes- to ettiklenni belirtti. 27 Agustos a dek siirecek IstanbuFda 6 saatlik elektrik kesintisi başlıyor lstanbul Haber Servisi - Anadolu Yakası'nda yann ve 27 Ağustos tarıhleri arasında gerçekleştınlecek yıllık ba- kım çalışmaları nedeniyle, bazı semtlere 6'şar saat sü- reyle elektrik verilemeyecek. Yapılan açıklamada, 09.00- 15.00 saatleri arasında uygu- lanacak elektnk kesintisine ilişkin program şöyle: Yann: Küçükyah KarayoJ- lan Caddesi ve eski Bağdat Caddesi civan. 10 Ağustos Sah Kartal İsküdar Cadde- sL E.M.L civan, Şafak Sokak, tyigün veŞenev Kooperanfk- ri, Rahmaıüar Tnıva, Mine. Kumnı sokaklar, L'rout Has- tanesi civan ve Harboyu Cad- desi. , Ll A,ğnstqs: Cevjzli Çınar Çadaesi. Pazar Sokak. Ha- kahikurban, Doğu ve Bağdat caddeleri ile Tekel ve Delta Dericiter BJoklan. 12 Ağustos: Dragos Sahil Yolu ve Karanfil Sokak cha- n, Kızüay Depo. Maltepe Pi- rireis Caddesi dvaıian. 13 Agustos: EsenkentAst- subay Btoklan, Dargetirffler Kooperatifi, Kanipaşa Cad- desi, Sosyal ve Sinem Blokla- n. 14 Ağustos: Gülsuyu Ka- nm Karabekir Caddesi bey- kel civan, Mesut Caddesi ci- van, Ayla Caddesi Şarküm- me ve Dinler Sokak civarlan. 15 Ağustos: Cevizli Güven Sokak, Tugayyolu Ambalaj Fabrikasv Zulial CaddesL 16 Ağustos: Küçükyab Mavievler Barboros Caddesi, tdealtepe Kasacdar, Esmer Mobilya civarlan ve AvcıJar Caddesi. 17 Ağustos: İdealtepe An- karaalb DenizerCaddesi, Dik Sokak civan, Ay dınev ler Sel- çukbey Caddesi ile Reoo Marmara Oto ve Gemi Zift- çiler Kooperatin ch arian. 18 Ağustos KücükyalıKı- lavuzçayın Caddesi. Bahar Sokak, 6 Sinema civan, Me- nekşe Sokak. Altintepe Sır- makeş Sokak civan. 19 Agustos: Rahmanlar Atalar CaddesL Üsküdar Caddesi, Be>azköşk Kortej Caddesi civan. 20 Agustos. Küçükyah GaBpbey CaddesL Bağdat Caddesi. Migros EmekH San- dığu DeğirmenjBİu Caddesi civan. 21 Ağustos: Maltepe Gir- ne MahallesLDoğuşkentsite- leri. 22 Ağustos: Kartal Anka- ra Yolu Java Fabrika Sanayi Sitesi, Esentepe İnönü Cad- desL Verim Sitesi Aska Bala- ta. 23 Agustos: YakacıkUğur Mumcu Mahallesi Belde. Bahçeter Terkoz, Alev, Darp- hane. Atölyeler siteleri ile Oğuzkent Siteleri ve civan. 24 Ağustos. YakacıkUğur Mumcu MahallesL Samandı- ra CaddesL Huzurevi civan, Yakaak l ğur Mumcu Mavi Tuna Kooperatifı 45'liler Si- teleri, Alev, Atölyeler Siteleri, Set Çahşanlan. Elfuz Haıum Bloktan, Sönezler Sitesi, Öz- başak Siteleri. 25 Ağustos Soğanlı Öz- gün, Tüm Aydınlar, Kadıköy Yuyam Mavi Belde. Paşabah- çe Özbirlik Kooperatifi. 26 Ağustos: Kartal Yaşam Kooperatifı, Paşabahçe Çambbelde KartaL Yeşflbet- de. 27 Ağustos' UğurMumcu MahallesL Köprülüler, Bah- çeter. Yüdızkent, Erköj, Gû- zelevier. Soğanlık Ozgün Adile Erdem Kooperatifi ve civan. Büyükeceliletin eylertiine Börgftmalı köylüler, çevredler, ırükfcer karşıtlan, dftnokratik kitte örgûtksrinin üyeleri destek verdi. Direnişi hcdksahiplendi ÇETtN YtĞENOĞLU BLTÜCECELt (Akkujn) - Nükleer sant- ral karşıtı direniş etkinliği bu yıl Büyükeceli köylülerinin öncülügünde gerçekleştirildi. Çevreci eylemleriyle tanınan Bergamalı köy- lülerin Büyükecelilerle güçbirliği yaptığı et- kinliğe yurdun her yerinden çevreciler, nük- leer karşıtlan, demokratik kitle örgütleri üye- leri katıldılar. Mitingde konuşmak isteyen Oniki Adalar Valiliği Basın Sözcüsü Thana- sis Anapotttanos'a güvenlik güçlerince izin verilmezken, mitingden sonra Aİdcuyu'ya si- yah çelenk koymak için yürüyüşe geçen di- renişçiler, güvenlik güçlerince engellendi. Bergamah erkeklerin soyunarak diğer dire- nişçilerle birlikte oturma eylemi yaptığı yü- rüyüş sırasında Büyükeceli'nin ANAP'lı es- ki Belediye Başkanı Kemal GüdûL evinin damından eylemi provoke etmeye çalıştı. Gü- dûl, jandarma tarafindan gözalüna alındı. Iki gündür çevreci ve nükleer karşıtı örgüt üyelerini ağırlayan Büyükeceli'de dünkü ey- lemin hazırlıklan önceki gece köy meyda- nında yapılan toplantıda tamamlandı. Direrti- şe destek için Büyükeceli'ye gelen Bergama- hlar, yöre köylülerinin evlerinde ağırlama çağnlannı kabul etmeyerek geceyı parkta, yanlannda gerirdikleri battaniyeler üzerinde geçirdiler. Bu arada bazı kişilerin parktan çı- karma girişimlerine inanç ve dirençle karşı koydular. Büyükeceli Meydam'ndaki etkdnlikler dün 11.00'de başladı. Bergamalı köylüler. SOS Akdeniz, DAÇE, ÇETKO, CUMOK Ankara (Cumhuriyet okurlan), ÇEKSAM, Içel Çev- re Gönüllüleri, Greenpeace, ÖDP ve Nükle- er Karşıtı Örgüt üyeleri katıldılar. Yaklaşık bcş bin kişilik bir İcitlenin katıldığı eylemde direnişçiler"AtomSantrahna"Evet" D*,Hor- moniu Domates Gibi Bebelerin Olsun", "Nükleer SantraUHayTr", "Bergama, Akku- yn El Ek, Emperyuüst Şirketler Çöpe" gibi pankartlar taşıdılar. Konuşmalar ve yürüyüş sırasında da "Korkma, Korktukça Sıra Sana Gekcek", "Siyanûrcfi, Atomcu, Tahkimci; Senigidi ^gald". -Akkuvoı Afrika Ohnaya- cak", "Halkız, Hakhyiz, Kazanacağa". "Tür- idye Cennettir Cennet Kalacak", "Akkuyu Ak Kalacak Karaknya ohnayacak" türünden sloganlar attılar. Mikrofona çağnlan Rodos'tan gelen Yu- nanlı konuk Oniki Adalar Valiliği Meclis üye- si ve Basm Sözcüsü Thanasis Anapolita- nos'un konuşması jandarma tarafindan en- gellendi. Daha sonra Türk bayrağı ile afîşle- rini kaldıran Bergamalı kadınlann öncülü- günde yürüyüşe geçen direnişçiler, Akku- yu'ya kadar giderek siyah çelenk koymak is- tedilerse de güvenlik güçlerimn barikatıyla karşılaştılar. Barikatı aşamayan direnişçiler- den Bergamalı erkekler soyunarak, öbürleri oturarak engellemeyi protesto ettiler. HAFTAYA BAKIŞ AHMET TANER KIŞLALI Güle Güle Paşam! 7O'li yıllann ortalanydı. llk kez bir kokteylde karşılaşmıştık. Sivil giyimliy- di. Birbirimizi resimlerimizden tanımıştık.. Hayreti- mi gizleyemedim: - Eğerbilmiyorolsaydım, sizin ancak binbaşı rüt- besinde olabileceğinizi düşünürdüm. Güldü. Benzer degeriendirmeleri başkalarından da duyuyor olmalıydı. Ama sanki ilk kez başına ge- liyormuş gibi, hoşuna gittiğini gösterdi. Daha son- ra çok yakından tanıyacağım, her zamanki neza- ketiyle, o da bana benzer şeyler söyledi. Kanım kaynamıştı.. Etkilenmiştim. Hak ettiği Hava Kuvvetleri Komutanlığı, zamanın başbakanı Demirel tarafindan engellenmiş bir or- generaldi. Orduda çok sevildiği biliniyordu. De- mokratik, ilerici yapısı, sivıl kamuoyunda da çok olumlu yansımalar yapmıştı. 12 Mart dönemi ve sonrasında iz bırakmış olan Orgeneral Muhsin Ba- tur'dan sonra, havacılar içinde öncelıkle parlayan bir isimdi. •_•• Yazgı, rahmetli Irfan Özaydınlı ile bizı çok geç- meden bir araya getirdi. önce TBMM çatısı altında, CHP sıralannda. Bir süre sonra da aynı hükümet içinde. Solculuğun, üst düzeydeki geleneksel askerierin gözünde pek de olumlu sayılmadığı bir dönemdi. Once Muhsin Batur Paşa'nın, arkasından da Ora- mıral Kemal Kayacan ile Irfan Paşa'nın "demok- ratik sol" bir partinın saflarına katılması anlamlıy- dı.. Veönemliydi. Üçü de ilerici ve nitelikli isimlerdi. Ama 1978 başında kurulan hükümette, Içişleri Bakanlığı için, Ecevit'ın özaydınlı'yı seçmesinin özel bir nedeni vardı. Paşa 12 Mart döneminde, çok başanlı bırsıkıyönetim komutanlığı yapmıştı. Üste- lik de -genel eğilimin tersine- solculann üzerine ön- yargılarla gitmemış ve sağcılara kol kanat germe- miştı. Maraş katliamı, Irfan Paşa için büyük birtalihsiz- likoldu. Olay patlak verirvermez, Milli Eğitim Bakanı Nec- det Uğur'la birtikte Maraş'a uçmuşlardı. Iç güven- lik konulannda önemli deneyimi olan Sayın Uğur'un, CHP grubunda anlattıklan bugün gibi bel- leğimdedir: - Itfaiye ve polis, sıcak çatışmaların olduğu ma- hallelere gitmeye çekiniyordu. Sayın Özaydınlı ade- ta kahramanca birmücadele verdı.-Onlann önüne düştü... Ama o ortamda bir Içişleri Bakanı'nın yapabile- ceği fazla bir şey yoktu. Aymaz bir devlet.. Yıllardır gerilmiş bir ortam.. Bölünmüş, yozlaşmış bir polis örgütü.. Özenle ha- zırlanmıştuzaklar. Suç birkaç aylık bir bakanda değildi, olamazdı. Ama kendisini "manevi" sorumlu saydı. Demokra- si tarihimizdekı en onurlu davranışlardan birısini sergiledi. Hükümetteki koltuğunu bıraktı. ••• Heoüz »çişleri bakanlığı görevini sürdürdüğü gün- lerdeydi. Bir bale oyununun galasındaydık. Sanatçılar ba- şanlıydı. Müzik, dekor ve dansın uyumu, bizi gün- cel sıkıntılann ötesine taşımıştı. Ön sıralan dolduran çok sayıdaki bakan arkada- şı, sanatçılan birlikte kutlamaya davet ettim. Mem- nunlukla kabul ettiler. Teker teker ellennı sıktık. Ciddi bir ifade ile Irfan Paşa'ya döndüm: - Paşam, şimdi beni kıskanıyorsunuz değil mi? Şaşırmıştı: - Niçin Sayın Kışlalı? - Çünkü ben sanatçılarla uğraşıyorum, siz ise eli silahlı çetelerle! Kahkahalarla gülerken "Haklısınız, çok haklısı- nız" diyordu. • • • Irfan Paşa'yla dostluğumuz giderek pekişti. Si- yaset anlayışımız ve olaylara bakış açılanmız ara- sında büyük benzertikler vardı. Bu 12 Eylül döne- minde ve sonrasında da sürdü. Ankara'dan taşın- masından sonraysa, pek görüşemez olduk. Istanbul'daki konferanslarımda zaman zaman onu ilk sırada görmek beni çok mutlu ederdi. Ama cenaze töreninde ne Ecevit'in ne de Altan Öy- men'in oluşu, beni çok mutsuz etti!.. Çok güzel bir ınsanı yitırdik. Hem askerlere hem de sivillere örnek olarak gösterilmesi gereken bir in- sanı... Güle güle paşam! L P C t a n k e r i d e m i r y o l u u s t g e c i d i n e c a r p t ı Aksaray'da yangın dehşeti lstanbul Haber Servisi - Yenika- pı'da, LPG yüklü bir tankerin demir- yolu üst geçıdine çarpması sonucu yangın çıktı. Yangın, büyük çaplı ha- sara neden olurken patlamalarla çı- kan yangının sıçradığı meşrubat de- posunda bulanan işçiler kaçarak kur- tuldu. Yangın nedeniyle banliyö tren seferleri bir süre durduruldu. Pen- dik'te çıkan orman yangınında da 4 dönümlük baltalık alan yandı. Aksaray Namıkkemal Cadde- sı'nden sahil yoluna geçmek isteyen Recep Aydm'ın kullandığı 34 DIN 56 İETTgamjıyeşil aUmhmyok ediyor tstanbul Haber Servisi- Güzeltepe Mahallesi Muhtan Göksel Mercan, Çobançeşme Parkı'nın üst kısmında yapımma başlanan ÎETT garajının insaatmın durdurulması gerektiğini belirterek plan değişikliği ile kamunun ortak kullanımına aynlmış açık ve yeşil alanlann yok edildiğini söyledi. Çobançeşme Parkı'ndaki basın açıklamasmda konuşan Muhtar Mercan, parkın içinde kalan ÎETT garajının yapımının gerçekleştirilmesi için 40 yaşlannda 50 ağacın kesildiğini belirterek 18 Nisan seçimleri öncesinde Eyüp Belediyesi'ne şikâyetleri üzerine durdurulan inşaatın birkaç ay sonra tekrar başlamasma anlam veremediklerini söyledi. Mercan, "Bdediyeıniz, yasadıp girişimlerinden vazgeçmelidir. Hacıarilbev tlköğretim Okulu'nda okuyan çocuklanmızın okula gküp gelirken oluşacak trafik yoğunluğunda kurban oünasını ktemiyDruz'' dedi. Mahalle sakinleri de Eyüp Belediyesi'nin Çobançeşme Parkı'nı çevreleyen duvarlan 1-2 metre içeri alarak yandaşlan olan bvr manava alan yarattığmı belirterek "Park alanını yandaşlanna peşkeş çeknttrİar. Duvarların iç tarafa cekflmesryle ağaçlann bir kısmı park alanı içinde bir kısmı da dışanda kaldı. Çocuklara park yapoklannı söylevenler, 50 ağacın kesilmesine, bazı ağaçlann da duvar içinde kalarak yok olmasına gözyıundular" dedıler. plakalı LPG yüklü tanker, önceki ak- şam saat 23.20 sıralannda 3 metre yüksekliğindeki demiryolu üst geçi- dine çarptı Arka tarafı geçide çarpan ve bir an- da alev alan tankerde. art arda şiddet- li patlamalar oldu. Patlamalar sırasın- da korkuya kapılan tanker sürücüsü Aydın. olay yerinden kaçarken tanker tamamen yandı. Patlamalann ardın- dan oluşan alev ler üst geçidin yan ta- rafında bulunan bir meşrubat deposu- na sıçradı. Meşrubat deposunda büyük ölçüde hasar oluştu. Patlamalar nedeniyle çevredeki bazı bınalann camlan da kınldı. Yangın, olay yerine gelen Fatih, Ba- kırköy, Zeytınburnu itfaiye gruplan- nın müdahalesiyle kısa sürede kont- rol altına alınarak söndürüldü. Yetkıliler, LPG tankerinin tama- men dolu olduğunu ve olaydan sonra kaçan tanker sürücüsü Recep Ay- dm'ın yapılan araştırmalar sonucu ya- kalanarak gözaltına alındığını bildir- diler Orman yanguıı Pendık Emirli Köyü Çolaktepe mevkjındekı bozuk baltalık alanda dün öğle saatlerinde henüz belirlene- meyen bir nedenle çıkan yangın, Pen- dik ve Sultanbeyli itfaiyeleri ile or- man ışletmelerinın yangın söndürme uçağıyla havadan müdahalesi sonucu kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yaz günlerinin şenl bir dilitn leziz Bahçıvan Peynir. Tüm Sofralarda
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog