Bugünden 1930'a 5,438,457 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

Cumhuriyet 1 tmtivaz Sahibi: Berin Nadi Genel Yayın Yonetmenı Orban Erınç I Genel Yayın Koordınatom Hikmet Çetinka\a# Yazıışlen Muduru İbrahım Yıldız '• Sonıralu Müdur Fıkret tlkiz Haber Merkezı Muduru Hakan Kara 0 Gorsel Yonetmen Fikret E&er tstıhbarat CengızYıldınm# Ekonomı Ozlem VuzakVKulnır Handan Şenkoken • Spor \bdulkadır >ucelman 9 Makaleler Sami karaoren • Duzeltmc Abdullah Yazıcı # Fotograf Erdoğan Koseoğlu • Bılgı-Belge Edıbe Boğra 0 \ urt Haberlen Mehmet Faraç Yavın Kunılu llhan Selçnk (Ba^kan) Orhan Ennç. OkUv Kortboke Hikmet Çetuıkaya, Şûkran Soner, tbrahım Vıldız, Orban Bursali, Mustafa Balbav, Hakan Kan. Ankara Temsılcısı Mustafa Balbav Ataturk Bulvan No 125,Kat4, Bakanlıklar-Ankarâ Tel 4195020(7 hat) Faks 4195027 •IzmırTemsılcısı SerdarKızık, H ZıvaBlv 1352S 23Tel 4411220, Faks 4419117 • Adana Temsılcısı ÇetinYiğenoğlo, inonüCd 119 S No lKat l.Tel 363 12 11, Faks 363 12 15 Muessese Muduru. Cstfin Akmen # Koonimator Ahmrt Konıban # Muba- sebe Bülent Yener • ldare Hfeeyn Gürer* Bılgı Işiem \«l taal • Bılgı sayarSıslcm Mürüvrt Çler#Satış FsriktKuza MEDYA C- • Yonetım Kunıhı Başkanı Genel Mudur Gfllbin Erduran 9 Koordınator Rehı Işıtnun • Genel MudurYardımcıs StvdaÇobno Tel 514 07 53 5139580 51384*0-61 Faks 5138463 VaunlsuD \e Basan ^ en Gun Haber \jan>ı Basın ve Yavıncılık \ Ş TurkıKaeıCad 19 4! Cagaioelu 14ii4 lstanbul PK 246 Sırkecı 34435 tstanbul Tel (0/2121 512 0^05 (20 hai) Faks (0 2121 513 85 9< w ww cumhunyet com tr 8 AĞUSTOS 1999 Imsak4 16 Guneş 5 59 Oğle 13 17 tkındı 17 07 Akşam 20 21 Yatsr 21 57 Kemal Gezer toprağa verildi • Istanbul Haber Servisi - Perşembe gunu >aşamını yıtıren \nadolu Ajansı Istanbul Bolge Mudurlugu muhasebe mudurlennden gazetecı K.emal Gezer (76), dun Anadoluhısan Camn"nde kılınan oğle namazının ardından Anadoluhısarı'ndakı aıle mezarlığında toprağa venldı Gezer'ın cenaze törenıne eşı, çocuklan, gazetemız Genel Yayın Yonetmenı ve Turkıye Gazetecıler Cemıyetı (TGC) Başkan Yardımcısı Orhan Ennç, eskı AA genel mudurlennden Atılla Onuk ve gazetecı arkadaşlan ıle yakınlan katıldı Torene CHP Genel Başkanı Altan Oymen de çelenk gonderdı 60 bin yatak kapasiteli yanmadada bu yıl turizm sezonunun manzarası çoğu kişi için 'çok kötü' Bodrum'u AETniıı işsîzleıi kurtardı Bodrum bir zamanlar yerli turist istemi\ordu, bu sezon onlara muhtaç kaldL OZANYAYMAN BODRUM - Turkıye turtzmırun en canlı ve renklı merkezı Bodrum, bır zamanlar burun kıvnlan yerlı- ye \e Avrupa"mn ışsızıne kaldı Tunzmm gozde merkezınde se- zonun manzarası. çoğu kışı ıçın 'berbat' değılsebıleçok kotu. 60bın yatak kapasiteli varımadada otel, pansıyon. tatıl ko>u dahıl olmak uzere 800 ışletmeden 'eh,idareedi- yoruz" dıyenı çok az Açılmayan oteller. yüzde 10 kapasıteyle çalı- şanışletmelerbılevar Bırmıl>ona da y atak saülıyor, 20 mırvonada. Ge- çen sezon ülke tunzm gelınnın tek başına onda bınnı sağlayan belde. 'yeriijcvc AB'nin işsidiksigortasıy- la geçmeıüerine muhtaç' olmuş Bodrum Tunzm Otelcılen ve lş- letmecılen Derneğı (BODER) Baş- kanı HaMl Ozyurt, sezonun en can- lı dönemınde bıle, yetkılılerın 'her şey yolunda' açıklamalannın g_er- çeğı >ansırmadığını savundu Oz- yurt, sezon sonuna kadar şu anda- kı yuzde 70-80 doluluk oranının sürmesı hahnde ancak zararlannı karşılayabıleceklennı belırttı Bu yıl yaşanan knzın çok onceden 'ge- liyonım' dedığını anımsatan Oz- yurt. knzı AB ıle thşkılendırerek şu saptamaya da >er verdı "Avnıpa Topluluğu'nun 2000yı- hnda ortak para bırimine geçecek obnası en temel etkenlerden biri. Avrupahlar. paralan dışanya çık- sın istemrv orlar. Bu yılki krizi sade- ceÖcalan'ınyakalanmasına bağla- mak yanhş. Parasının dışanya çık- masını istemeyen \vnıpalılar,tero- rfi Türkive aleyhine propaganda olarakkuDandılar. V ıllardır uzerin- dedurduğumuztanmm ilkesıni doğ- ru \ e etkili uj gula>abüse> dik, Tür- Idye'nin ve Bodrum'un gmenli bir verolduğunudakabuleJtirebilrdik." Kentin tamtmıı Knz bır yana, Bodrum Beledıye Başkanı Emin Anterı daha çok kentin tanıtımı ve ımajı ılgılendın- yor Anter, Bodrum'u sadece bır eğlence merkezı olarak gormedık- lennı ve böyle olmasını ıstemedık- lennı soyledı Anter, Bodrum'un kent merkezınde > az aylannda nü- fusun 300 bm, yanmadada 1 mıl- yona ulaştığınjn altını çızerken dev- ietın hâlâ kış aylanndakı nufusa ba- karak, yanı 25 bın ınsana göre plan- lama yaptığrndan şıkâyet ettı Bodrum'da turıstık tesıs ışletme- cılennın, tanıtımın ardından uze- nnde en çok durduğu konu, arz ve talebrn dengelı olmaması tşletme- cıler, Bodrum'a gelen tunst sayısı- nın her yıl arttığırtı, ancak bu ora- nın uzennde ışletmenınaçıldığını be- hrterek "Mevcutdunım kafitevidü- şüriiyor. Sektör dışından pek çok sermaye sahibi Bodrum'da turistik tesis açma \oluna grrü. DotavBryia kabte duştu. Tunstvar, ama işletme daha çok" dedıler Güneydoğu 'da Tanrı Ay'dır! LŞILOZGENTURK e-posta : tan (a prizma. net. tr Bugunlerde kendınız ıçın bır şey yapın ve dog- duğunuz, çocukluğunuzun ılk gençlığınızın geç- tığı kente gıdın Değışımın ba^ dondurucu hızın- dan rastlantıyla kurtulmuş sızın ıçın onemlı av- lulan, kuytuluklan. meydanları dolaşın Kentı- nızde mutlaka akan bır ıımak vardır, onun yama- cına gıdıp ayaklannızı suya daldınn ve unutma- dığınız o çocukluk şarkısını söyleyın Ben oyle yaptım Nemrut Dağı'ndaki senfo- nık konsen fırsat bılıp Guneydoğu'ya gıttım ve tabu once çocukluk kentım Gazıantep'te dur- dum Benım Antep'ımde hıçbır şey değışmemış- tı Meyankoku şerbetı satanlar gene satıyorlardı, bakın dovup bınbır bıçıme sokanlar gene bakır- cılar çarşısında her gunkü ışlennı yapıyorlardı Çocukluğumun en guzel seslennden bın kuşluk vaktı, bakırcılar çarşısından vûkselen çekıç ses- lendır İnanılmaz bır ntım vardır bu seste, dun- yanın değıştığını, yaşamın gelıp geçıcı olduğu- nu usulca fısıldar sankı, bır dmleyın Sonra ılkokulum. ortaokulum olduklan yerde duruyorlardı Yalnız evımızın yenne kocaman bır ış merkezı yapılmıştı ve ben çocukluğumda Şehır Kulubu nun terasından dıkızledığım An- tep pavyonlannı bu kez bulamadım Bızı dolaş- tıran, dolaştınrken en guzel karpuzlan uşenme- den kesıp ıkram eden. en guzel fıkralan anlatan taksı şofbrumuz Murat bey onlann çoktan yı- kıldığını soyledı "Olmadı,'' dedım, "onlarsızbir Antep düşünulemez.Ne yanifisbktüccarian şim- di Adana'ya, İstanbul'a mı gidiyorlar? Murat be- yın verdığı cevap pek bır yenndeydı "Her şey değişti gozümün içi, şimdilerde ağahk da değişti. \ğalar arbk mecmua sayfalanna bakıp kız seçi- yorlar." Doğrudur, benım hovarda kentım de değışmış Bır yanıyla pek bır guzel olmuş Genış caddeler, bulvarlar, yaşlı lngılız barlan doğrusu ona pek yakışmış Ama ben gene de eskı Antep'ı tercıh edenm Ah Onatçığım ah, senın adım bır toplan- tı salonuna vermışler Adın orada, kapırun ustün- de sessızce duruyor Onat Kutlar Salonu Bılırsın Anteplıler adam olanı unutmazlar Lanet olsun Onatçığım, en son sanınm sekız yıl önce bırhkte gelmıştık Antep'e Kalabalıkbır gruptuk Ama ben en çok bır evvelkı gehşımızı anımsıyorum Hanı bayramdı ve Ismafl Beşikçi GazıantepETıpıCezaevı'ndeyatıyordu AliÖz- gentürk, sen, ben bayramın hoşgorusune sığınıp cezaev ının kapısında şansımızı denemıştık Bı- zı sorgusuz sualsız ıçen saldıklannda pek bır se- vınmıştık Cezaevının avlusu bır mesıre yen gı- bıydı Duvar dıplennde battanı> eler, ustunde yı- yecekler, ustunde mahkûmlar, anneler, kızlar. ço- cuklar lsmaıl Beşıkçı tam bır ağa gıbıydı Her- kesın sevıp saydığı bır ağa Sunulan her şeye yu- zu kızararak teşekkur eden bır ağa Akşam hava kararana kadar o avluda kalmıştık Çıktığımızda kamımız açtı ve hemen bır kebapçı bulmuştuk Canım Onat bu kez deoyle yaptım ButunAn- teplı dostlanm ıçın en guzel kebaplan yedım Patlıcanlı kebap acayıp guzeldı Bu arada bakla- vayı Gulluoğlu'nda yemedım Uç tepsı baklava çalan çocuklardan davac\ oldular ya, o gunden- ben yureğımdekı yerlen sılınıverdı Ah evet dahp gıtmışım, Antep'ten söz açıldı mı durmak bılmıyorum oysa yenı tanıdığım olağa- nustü bır yerden de sozetmek ıstıyordum Ney- • Arkası 8. Sayfada Turizm elciligi yapıyorlar Sağır ve dikizler Türkiye'yi tanıüyor Istanbul Haber Servisi - Sağır ve dılsızler Avust- rarya'da tunzm elçılığı ya- parak onümuzdekı yıl bın- İerce sağır tunstın ülke- mıze gelmesını garantıle- dı Ilk haber Japonya Sa- ğır ve Dılsızler Mıllı Fe- derasyonu geldı Sağır ve Dılsızler Mıl- lı Federasyonu Başkanı Erol Efrand. dun Pera Pa- las Otel'de yaptığı bır top- lantıyla, Dunya Sağırlar Federasyonu'nun Avust- ralya'da gerçekleştırdığı son etkmlık hakkında bıl- gı \erdı 25-31 Temmuz tanhlennde yapılan top- lantıya 100'ün uzennde ulke katıldığım ve ulke- mızı Faruk Oztimur baş- kanlığında 7 kışılık bır ka- filenın temsıl ettığıru söy- leyen Efrand toplantının amaçlanyla ılgılı şunlan soyledı "Sagırlann bugün ne şardarda yaşadığı, neier vapüklaru nasıl bir dun- valan olduğu gibı konular, toplantının temel amacını oluşturuyor. Her ulke ken- di şartiannı değerlendire- rek söz edilen konularda, dünya ûlkeleri arasında nerede bulunduğunu sap- tamava çahşjyorr Erol Efrand, Avustral- ya'dakı toplantıda bır stand hazırlayarak katılımcı ül- kelere ulkemızı tanıttkla- nnı, ulkemızde teror ol- duğu konusundakı yanlış bılgılendırmelenn duzel- tıldığıaı ve gelecek yıl bın- lerce tunstın ulkemıze gel- mesı ıçın soz alındığını kaydettı Japonya Sağır ve Düsızler Mıllı Federasyo- nu'ndan ulkemıze gele- ceklenne daır bır yazı al- dıklannı vurgulayan Ef- rand, yavaş yavaş dığer ul- kelerden de olumlu cevap- lar alacaklannı soyledı ARA$ OTEL (•**•) Urla Çe^me yolu uzennde, Mordoğan'da Tura odaları korfeze bakıyor Tumunde klıma, mınıbar, telefon ve tv var Fıtness centcr, sauna, çocuk oyun salonu. tenıs, basketbol, volevbol ve tutbol alanlan Tel (0 232) 737 52 00 ART MARMARİS (****) Marmarıs ın merkezınde, tam konforlu bır otel Dılersenız havuzunda, dılersemz havuzun hemen onunde, denızde y uzun guneşlenın Mımarı vapısı ve ozellıkle ahşap ışlen ılgınç Tel (0 252) 413 22 74 KARABURUN CLUB & OTEL Alanya, Karaburun yoresınde Tum odalarda klıma, TV, mınıbar. Özel plaj, du yuzme havuzu Bılardo salonundan masa tenısı salonuna dek çeşıdı spor olanaklan. Tel (0 242) S27 41 11 HOTEL PRINCESS Bodrum, Guvercmbk te Havuz Sureklı sıcak su Açık bufe Canlı muzık Ve denız neredevse kapınızın onunde Sessız ve huzurlu bır ortam ısteyenler ıçın Tel. (0 252)374 52 43 RESORT HOTEL Fethıye Öludenız'de. Tum odalarda klıma, uydu yayınlı TV, muzık, mınıbar, 2 km uzunluğunda harıka bır plaj, açık ve kapalı yuzme hav uzları, çocuk havuzu, voleybol, basketbol ve tenıs alanlan Dalaman havaalamna 1 saat, Fethıye kent merkezıne 14 km uzaklıkta Tel (0 252)617 00 20 AO.UAPARK (*•**) Benzersız bır guzeUığı olan Kaş'ta Kekova ve Batık Kent ın hemen yanındakı bu tarıhı ve doğal mekanda su oyunlannın en heyecanhsı yapılıyor Tum odalarda klıma, mınıbar, tv, telefon ve duş var Sabah \e akşam açık bufesıyle hızrnetınızde. Tel (0 242)836 19 02 OTEl CRAND OZÇELİK (*•**) Kusadası'na 10 dakıka uzaklıkta, Yavansu mevkıınde Butun odalar balkonlu, denız goruyor Butun odalarda klıma, dırekt telefon, uydu yayınlı rv, banvo özel pla), açık ve kapalı yuzme havuzlan, Turk hamamı ve sauna, 2 restaurant, balo salonu, gece klubü Tel (0 256) 614 46 01 ALAADDİN HOTEL (****) Turkıye'nın en yeşıl yorelennden, denız mevsımının 8 ay surduğu Alanya'nın Aysallar mevluınde, Incekum'da Huzurlu bır ortamda spor ve eğlence olanaklan Tum odalarda klıma, telefon, muzık kanailı ve uydu yayınlı tv vac. Açık ve kapalı barlar, kondısyon salonu, dısco, 2 yuzme havuzu, ozel pla), su sporlan merkezı, tenıs kortu Gece muzığı eşlığınde zengın çeşıdı açık bufe Tel (0 242) 517 28 24-25 ECE EVLERİ Bodrum Gokçebel de Yuzme havuzlu, klımalı bağımsız apartlar Koy yaşamını, yaylaları, dağ yuruyuşlennı sev enler ıçın Tel: (0 252) 386 36 08 rıCumhuriyet okurlarına ça DOSTLARLA BİRLİKTE, KEYİFLİ BİRTATİL! CLUB ALDA TATIL KOYU ("***) OTEL YUCELEN ı Kemer'de, gorkemlı çam ağaçlan arasında Goz alabıldığıne uzanan ozel plaı 2 yuzme havuzu, çocuk havuzu, aqua oyunlan, hamam, anfınyatro, fimess center, ovun salonu, bar, Turk kahvesı, dısco, 8 tenıs kortu, dalgıç okulu, ok atma alanı var Butun odalarda mınıbar, tv, tuvalet/duş Sabah 7'den gece 24'e kadar açık bufe, nefıs bır mutfak 1998 Dunya Çevre Oduliu tatıl koyu' Tel (0 242) 824 81 51 Gokova Korfezı'nde, denızle ıç ıçe Nad Çakırhan'ın Ağahan Mımarhk Öduiu'nu aldığı Akyaka yoresmde Turk mımansıyle Avrupa konforunun tıtız bır bıleşımı Klımalı, sıcak sulu, banyolu, televızyonlu ve mımbarlı 57 oda, 6 suıt, 8 bağımsız ve bahçelı bungalov Yuzme havuzu, çocuk bahçesı, restorant, 80 kışılık toplantı salonu, barlar Tel (0 252) 243 51 08 - 243 58 79 umhurıyet okurlannın bır ozlemı daha gerçekleşıyor! Artık yaz tatıllerınızı, uygar bır ortamda, dunya goruşlerı, yaşama bıçımlen, ahşkanlıkları, zevklerı "sıze yakın" ınsanlarla bırlıkte geçırebıleceksınız. Bu ısteğınızı yenne getırmek içm gezdık, gorduk, ınce eleyıp sık dokuyarak sızler için en uygun dinlence yerlerını belırledık. Seçın ıçlermden bırını...Hem aılenızle, dostlarınızla - ve orada tanıyacağınız pek çok yenı dostla - bırlıkte keyıflı bır tatıl yapın; hem de Cumhuriyet okurlarına ozel ındırımden yararlanın. Cumhuriyet CLUB ORIENTTATIL KÖYU Edremıt Korfezı nde, oksıjen zengını Kaz Dağları'nın etegınde, dev bır botanık bahçesının ıçınde, Oren e yuruyerek 15 dakıka uzakhkta Duş/wc ve telefonlu 62 vılla daıresı Incecık kumlu bır kumsal, yuzme havuzu, açık ve kapalı restorantlar, çeşıtlı spor olanaklan, çocuklara ozel hızmetler, açık hava dans pısn, geceyarısı sıneması, klasık muzık konserlen Veıetervanlar, dıvabetıkler, ozurluler ve engellıler ıçın de sorunsuz bır tatıl Tel (0 266) 416 34 45 HOTEL TUROUOİSE Nehır kaynaklanna )eep saranler, efsane Kopruçay'da raftıng, Sorgun Ormanlan nda bınıalık kurslan, treklang ve joggıng ıçın doğal parkurlar, belkı de bır kısmını sızın keşledeceğınız dokunulmamı; ancık medenıyetler Hepsının ortasında Akdenız ın tam hyısında Çocuklannıza Aqua Park ve Mını Club Akdenız lezzetlen ve duzeylı servıs Hotel Turquoıse, Avrupa'nın en büyük tur operatorü TUI'nın tum dünyadab 10 000 anlaşmah oteb arasında en ıyı servıs veren 100 otel arasına gınnıştır Tel (0 242) 7% 93 30 Y A P I M - Ç A y r t n t t l t b ı l g t v e y e r a y ı r t m a ı ç ı n : I s t a n b u l : 5 2 0 2 1 9 1 - 9 2 I 5 1 2 0 5 0 5 A n k a r a : 4 1 9 5 0 2 0 I z m ı r : 4 4 1 1 2 2 0 Ç A Ğ P A Z A R L A M A
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog