Bugünden 1930'a 5,438,457 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 8 AĞUSTOS 1999 PAZAR 16 TELEVIZYON rUNUN FıLMLERI Büyük... 09.30 TGRT VVestem (Missouri Breaks) - Montana'daki büyük bir çiftliğin sahibi olan David Braxton, bölge po- litikasında da söz sahibidir. Günün birinde ortaya kendisinden intikam almaya çalışan bir çete reisi- nin çıkması ise ışleri kanştınr...Yön: Arthur Penn. Oyn: Marlon Brando, Jack Nicholson, Kathleen Lloyd, Randy Quaid (1976 ABD, 126 dk). 11.00 / TRT 2 / Saraybosna'yi-Aynnt yanda Roxanne 11.30 Interstar Duygusal ı (Roxanne)- C. B. Dales, Roxanne adlı birkı- za âşık olmuştur, ancak, uzun burnunun ya- rattığı kompleksle. bunu açıklayacak cesareti yok- tur. Meslektaşı Chris de Roxanne'a ilgi duyunca, onun için aşk mektuplan yazmaya girişir. Böyle- ce, duygulannı dile getirme fırsatını bulur... Yön: Fred Schepisi. Oyn: Steve Martin, Daryl Hannah, Rick Rosssovich (1987 ABD, 107 dk). Bir Dağ Masab 11.35 TRT 1 Duygusal Aşk kırgını bir bayan öğretmenin atandığı köyde çiftlik sahibi bir doktorla sevda öy- küsü. Turgut N. Demirağ'ın yönettiği filmin baş- rollerinde Türkân Şoray, Murat Soydan, Kuzey Vargın, Erol Tezeren yer alıyor (1967). Asla Ölmez 13.15 TRT 3 Gerilim ı (Never Die) - Poker masasında oldukça yük- lü bir para kazanan Benny Walsh, evine dö- nerken öldürülür. Babasının öldüğüğünü öğre- nen oğlu Clyde Walsh, kasabaya gelerek olayı araştırmaya başlar. Yönetmen: Brewster Mac- Williams. Oyuncular: Robert Duvac. Hudson Leick, Frank Gorshin, Stanley DeSantis. Açık Evlilik 20.30 BRT Güldürü /fl\ (Marrying Darcy) - Biraz fazlaca âşık olan *O' ve âşık olduğu erkeklerle mutlaka evlenen bir genç kadının yaşadığı olaylan konu alan filmi John M. Landsberg yönetmiş.Başrollennde Mar- garet Saunders. Jozeph Galo. Wes Deitrick var. 20.40 / Kanal D / Geçmışe...Aynntı yanda Baü Yakası Valsi 21.15 TRT 3 Dram ©(The VVest Side Waltz) - Güçlü karakterli ve tehlikeli bir kadının yanına taşınmasıy- la hayatı değişen dul bir kadının öyküsü konu alınıyor. Yönetmen: Ernest Thompson. Oyuncu- lar: Shirley MacLaine. Liza Minnelli, Jennifer Grey, Kathy Bates (1995 ABD, 100 dk). 22.00/CINE5/Jerry... Aynntı yanda Aynalar 22.00 Kanal E Dram /77\ (Mirrors) - Dansta zirveye ulaşmak içın New vi/ York'a gelen, bu uğurda sevgilisinden ve baleye duyduğu sevgiden vazgeçen ancak başan- ya ulaşamayan genç bir kadının öyküsü. Yön: Harry Winer. Oyn: Timothy Daly, Shanna Reed. Sabahsız... 22.30 TRT 2 Duygusal /Ç^\ Bütün tehlikelere karşı sevdıgı erkeğe ka- KZs vuşabilmek için mücadele eden bir genç kı- zın öyküsü. Yönetmen: Ertem Göreç. Oyuncu- lar: Kartal Tibet, Sema Özcan, Nedret Güvenç. Çılgın- 22.40 Kanal D Bilimkurgu /TN (Mad Max Beyond Thunderdome) - Dün- vi/ yadaki süper güçlerin kapışması sonucu nük- leer savaş çıkmış ve uygarlık yok olmuşrur. Ku- ruyup çölleşen yeryüzünde yok olan teknoloji- nin kalıntılanyla yaşayan yeni bir insan toplu- luğu oluşmuştur. Şehrin merkezi Thunderdo- me'dur. Yönetmen: George Miller. Oyuncular: Mel Gibson, George Ogilvie, Tina Turner( 1985 Avustralya. 106 dk). Yaşldar Kuliibü 23.50 Prima Duygusal (T\ (The Cemetery Club) - Eşlerini kaybeden ^Ü' üç kadının hayatı bir anda altüst olur. Bu bü- yük acı üçünü biraraya getirmiş, yepyeni ve çok özel bir dostluğun temellerini atmıştır. Sıradan ve sakin geçen hayatlan, içlerinden birinin yeni bir aşk yaşamaya başlamasıyla birlikte degişir... Yönetmen: Bill Duke. Oyn: Ellen Burstyn, Olym- pia Dukakis. Diane Ladd (1992 ABD, 106 dk). thanet 00.30 TRT INT Macera (Betrayal) - tki dolandıncı yaşlı kadınlann parasını çalmaktadır. Daha sonra aralann- da çıkan anlaşmazlık sürpriz bir gelişmeye yol açar. Yönetmen: Gordon Hesler. Oyuncular: Amanda Blake, Sam Groom. Şükran Günü 00.30 TRT 1 Dram /Ç\ (Bleesing) - Zorlu bir yaşam süren bir çift- v£/ çi ailesi. geçmişin izlerinden kurtulmaya ça- lışmaktadır. Ailenin büyük kızı kendi kanatlany- la uçacağı günü düşlerken, büyük oğlunu evden kovan baba bunun pişmanlığı içindedir. Yön: Paul Zehrer. Oyn: Carlin Glynn. Melora Griffis. Cyberjack 01.00 Shovv TV Macera /T>v (Cyberjack) - Quantum Araştırma Labora- KS' tuan'nda güvenlik görevlisi olan Nick Ja- mes. geçmişini unutmaya çahşmaktadır. Eskiden bir alkolik olan Nick, iş ortağı görev başında Nassim tarafindan öldürülünce ondan intikam almaya yemin etmiştir. Yönetmen: Robert Lee. Oyuncular: Michael Dudikoff, Brion James. Izleyin Orta Değmez Q Yabancı O Yerli RADYO CUMHURIYET'TE BUGÜN Cumhuriyet O7.4 07.00 Sabahın Rengi 09.00 Alaturka Sey- dalar - Tekrar (Aylin Şengün) 10.00 San Bi- siklet (Ozgür Özbakır) 11.00 Hekim Gözüy- le (Rıfat Yücel - Okan Falay) 12.00 Dünya Müziği Coğrafyası (Fe- za Tansuğ - Ayhan Sü- rek) 13.30 AsuMaral- man'la Randevu 15. 00 Pop Klasik 16.00 KırkAmbar(Selimlle- ri) 18.30 Noktürn (Er- han Tıraşın) 20.00 Mü- ziğin Öyküsü - Tekrar (Arzu Haksun) 22.00 ız Bırakanlar - Tekrar (Sinan Karahan) 23.00 Insana Yolculuk - Tek- rar (Nebil Özgentürk) 24.00 Müzik Pazarı (Uğur Dinçer). Tet: 0 212 513 80 06 Faks:02125137719 • Saaf 13.00te ve 18.00'de •Ana Haber', her saat başı da habetier yayına girecektir... • 11.00 Hekim Gözüyle: Ucuz ilaç uygulama- sı, ilaç sektöründekl sorunlar, yaşanan çifte standartlar, artan dışa bağımlılık ve alınması ge- reken önlemler gibi konuların ele alındığı yapı- ma konuk olarak Istanbul Eczacı Odası Baş- kanı Erkan Önsel katılıyor. • 13.30 Asu Maralman'la Randevu: Program- da, Hümeyra'nın katıldığı bölüm tekrar ediliyor. Saraybosna halkının yaşadığı dramTV Servisi - Rekin Teksoy'un hazırlayıp sunduğu "Sinema ve Edebiyat" kuşağında, yakın geç- mişte Saraybosna'da yaşanan olay- lan konu edinen "Saraybosna'yı Unutma" gösteriliyor. Filmin gös- terimınden önce Teksoy, Prof. Dr. Mesut Önen ile Tito'nun ölümün- den sonra Yugoslavya'nın parça- lanmasına yol açan nedenler ko- nusunda bir söyleşi yapacak. 1993 yılında, iç savaşın bir ha- yalet kente dönüştürdüğü Saray- bosna'ya Birleşmiş Milletler gü- cünde görevli olarak giden Fred. boşnak kızı Leyla ile tanışır. Müs- lümanlann yaşadığı kesimle, Sırp- lann ellerindeki mahallelere gidip gelmenin zorluklanna, parçalanmış ailelerin dramlanna, ilaç ve mal- zeme yokluğuna karşın görevleri- ni yerine getirmeye çalışan doktor- lann insan üstû çabalanna tanık olur. Keskin nişancılann gözleri- ne kestirdikleri kurbanlan nasıl avladıklan, yaralananlara yardım etmeye kalkışacak olanlan da na- sıl acımasızca vurduklannı görür. Nişanılısı karşı tarafta kalmış olan Leyla'ya sevgi duymaya baş- larsa da, savaşuı sevgiye de izin ver- meyeceğini öğrenir. Savaşı umur- samayanlar yalnızca çocuklardır. Onlar kendi dünyalannda, sava- cgr TRT 2 11.00 Saraybosna'yı Unutma - Si je t'oublie Sarajevo / Yönetmen: Arnaud Selignac / Senaryo: Bruno Dega, Stephane Gius- ti / Oyuncular: Mathilde Seigner, Bernard Gireadeau, Flo- rence Pernel, Thieerry Neuvic /1996 Fransa, 100 dakika. şm olmadığı topraklardaki çocuk- lar gibi oyunlannı oynamayı sür- dürürler. Birleşmiş Milletler'de görevli Sophie ise, olup bitenleri Batıh bir aydın gözüyle ve şaşkın- lıkla izler. Aradan üç yıl geçtikten sonra Sophie ile Fred yeniden kar- şılaştıklannda, Fred artık yıkılmış bir insandır. Film zaten bu karşı- laşma ile başlar ve geri dönüşler- le Saraybosna'da yaşananlan an- latır. Fred'in belleğinden silinme- yen tek şey, Leyla'nın "Saray- bosna'yı unutma" sözleridir. Saraybosna üzerine belgeseller, filmler yapıldı. daha da yapılacak. Fransız yönetmen Arnaud Selig- nac'ın filmi her savaş ortammda geçebilecek bir aşk öyküsünden yola çıkarak, bir iç savaşın sonuç- lannı, Saraybosna halkının göğüs germek zorunda kaldığı inanılmaz acılan vurgvüamayı amaçhyor. Yıllarca bir arada yaşayan, ka- pı komşuluğu eden insanlann, na- sıl birdenbire kanlı bıçaklı olduk- lannı, bırbirlerine inanılmaz bir kin beslemeye başladıklannı gös- teriyor. Saraybosna'yı ne yazık ki, daha sonra Kosova izledi. Yalruz Yugoslavya'nın değil, dünyanın hiçbir bölgesi artık bu olaylann bir benzerini yas.amamalı. Bunun içinde Saraybosna'da, Kosova'da olanlan unutmamak gerekiyor. "Saraybosna'yı Unutma" işte bunu sağlamayı amaçhyor. tv8 14.05 'Spikerlik' TV Servisi - Söyleşi progra- mı "Ahmet Oktay'm Defte- ri"ne bu hafta spiker Çetin Çeki konuk oluyor. Yönetmen- liğini Bora Algın'ın üstlendıgi programda "TRT ve Türki- ye'deki spikerliğin durumu" üzerine konuşuluyor. Kanal E 18.00 Kültür-sanat TV Servisi - Adnan Tö- nel'ın sunduğu kültiir sanat programı "Artvizyon"da ilk olarak Okay Temiz ve Izmir Deviet Senfoni Orkestrası'nın "Kuzeyden Güneye Yansı- malar" başlıklı konserinden kesitlere yer veriliyor. Çağdaş Sinema Oyunculan Derneği Genel Sekreteri Kutay Kök- türk ve Yönetim Kurulu Üye- si Bülent Kayabaş'la gerçek- leştirilen röpartajın da yer al- dığı yapım, Pat Metheny gru- bunun Yapı Kredi Sanat Festi- vali kapsamında verdiği kon- serden birbölümle sona eriyor. NTV 22.05 'Kritik' TV Servisi - Nilüfer Ku- yaş'ın hazırlayıp sunduğu kül- tür-sanat programı "Kritik"e Taha Akyol konuk oluyor. Yapımda Akyol'un. "Os- manlılar'da ve tran'da Din ve Mezhep" adlı kitabı ile' x tran'daki irtica olaylan hak- kında sohbet ediliyor. Büyük paraların döndüğü iş dünyasından bir kesit sunan filmin başrollerinde, Tom Cruise ile Renee Zellweger oynuyor. Dörtvılhkbir süreçte kaleme alınan 'Jerry Maguire - Yeni Bir Başlangıç', en iyi film dalında Altın Küre almış, Cuba Gooding Jr.'a en iyi yardımcı erkek oyuncu Oscar'ı kazandırmış, aynca en iyi film. erkek oyuncu,özgün senaryo ve kurgu dallarında da bu ödiile aday olmuştu. Kendine güvenle gelen başan CINE 5 22.00 Jerry Maguire - Yeni Bir Baş- langıç - Jerry Maguire / Yön: Cameron Crovve / Oyn: Tom Cruise, Cuba Gooding Jr., Renee Zeltweger, Kelry Pres- ton, Jery O'Connell, Jay Mohr, Bonnie Hunt, Regina King, Jonathan Lipnicki, / Gtenn Frey, Eric Stortz, Jann Wenner, Alexandra Went- worth / 1996 ABD, 138 dk. TV Servisi - Öykülerini anlat- tığı karakterlerin psikolojilerini, davranışlannı ince eleyip sık do- kuyarak detaylandıran ve olabil- diğince gerçekçi bir anlatımla perdeye yansıtmayı seven yönet- men Cameron Crowe, "Jerry Maguire - Yeni Bir Başlangıç" adlı yapıtında, büyük paralann döndüğü iş dünyasından bir ke- sit sunuyor. Daha önce "Bana Sevdiğini Söyle"ve "Bekâr- lar"da gençlerin sorunlannı ve ilişkilerini masaya yatıran Cro- we, bizzat kaleme aldığı bu fil- min senaryosunu da gençlerin dünyası üzerine inşa ediyor. Uluslararası Spor ldaresi SMI'ın en üst düzeyde temsilci- si olan, yakışıklı ve bilgili spor ajanı Jerry Maguire (Cruise), bu özelliklerini kullanarak müşte- rileriyle iyi diyaloglar kurar. An- cak SMI için yazdığı bir rapor, onun hayatını tümden değiştirir. Bir gecede yazdığı "Dûşündûk- Beyni çalınmak istenen yanşçı CUMHUR CANBAZOĞLU 2009 yılında insanoğlunun ya- rattığı teknoloji hem zaman için- de yolculuğa çıkmayı, hem de akıl nakli yapmayı başarmıştır. Ancak bu ilerleme kötü niyetli, para canlısı insanlan da hareke- te geçirmiştir. Paranız varsa, geç- mişe dönüp aklınızı bir başkası- nın vücudunda gençleştirmeniz olanaklıdır. Freejack diye kod- lanmış sağlıkh vücutlan sizin adı- nıza avlayacaklar hazırdır. Çok güçlü ve zengin bir işada- mı Mc Candlees (Hopkins), ya- nında çalışan Julie'ye (Russo) âşık olmuştur. Tek isteği Julie'nin 1991'de âşık olduğu otomobil yanşçısı AIex Furlong'un (Este- vez) vücuduna kendi beyninin nakledilmesidir. Beyni çıkartı- lıp, \ücudu çalınmak isteyen ya- nşçı, sevgilisi Julie"nin yardı- mıyla avcılann elinden kurtul- maya çahşmaktadır... Bilimkurgu yapıtlanyla ünlü Robert Sheckley'nın "Immor- tality Inc." adlı romanından yo- la çıkılarak yazılmış ve Blade Runner'dan da fazla esinlenmiş "yetersiz senaryo"ya karşın Ye- ni Zelandalı yönetmen Murphy seyredilebilir bir aksiyon filmi yapmayı becermiş. Paranız azsa, hayal gücünüz de kuvvetli değil- se bilimkurgu çekmek hayli zor iş; yönetmen bu handikabı elin- deki iyi oyuncularla kapatmayı deniyor ve "Kuzuların Sessi/- liğT'nden çıkıp gelmiş Hopkins ile Rolling Stones grubunun sı- radışı lıden MickJaggergibiiki devin yardımıyla eleştirileri ber- taraf edebiliyor. Ölümsüzlük, kaçış, takip, mo- dern tıbbın en son gelişmeleri gi- bi sinemaseverin her zaman ilgi- I Kanal D 20.40 Geçmişe Kaçış - Freejack / Yön: Geoff Murphy / Oyn: Emilio Estevez, Mick Jag- ger, Anthony Hopkins, Rene Russo, Jonathan Banks, David Johansen, Amanda Plummer, Frankie Faison/1991ABD,106dk. sini toplamış kartlanyla "Geçmi- şe Kaçış" (sinemalarda " Yaşa- ma Savaşı" adıyla gösterilmiş- ti) gecenin isabetli seçimlerin- den biri olmaya aday. lerimiz ve Söylemediklerimiz: tşimizin Geleceğidir!" başlık- lı rapordan ötürü apar topar iş- ten çıkartılır. Daha az müşteri üzerine daha büyük ciddiyetle eğilmesi gerektiğini savunan Ma- guire, idealisthğınin bedelini kay- bederek öderken, önünde yeni bir başlangıç ın olduğunu fark eder. Kendine güveni sayesinde her şeye sıfırdan başlamayı rahat- lıkla göze alan Maguire, güzel nı- şanlısı Avery (Preston) ile cin- sel açıdan kötü giden ilişkisini de değerlendirme firsatı bulur. Yanında ise, Jerry'nin hazırla- dığı rapordan etkilenerek SMF daki parlak kariyerinden vazge- çen Dorothy (Zeüweger) vardır. Tek çocuğuyla ayakta kalma sa- vaşı veren 26 yaşındaki Dorothy, Maguire'la yeni bir geleceğe doğ- ru yürümeye başlar. Ellerindeki tek müşteri, yükselme hırsıyla hareket eden ve her koşulda spor ajanı Maguire'a güvenen Rod Tidwell"dir (Gooding Jr.)... Dört yıllık bir süreçte kaleme alınan yapım, en iyi film dalın- da Altın Küre almış, Cuba Go- oding Jr.'a en iyi yardımcı er- kek oyuncu Oscar'ı kazandırmış, aynca en iyi film, erkek oyuncu, özgün senaryo ve kurgu dallann- da bu ödüle aday olmuştu. Discovery 19.00 Çekiç kafalı köpekbalıklan TV Servisi - Belgesel kana- lı Discovery'de bugünden iti- baren köpekbalıklannı konu alan yeni bir belgesel başlıyor. "Çekiç Kafalı Köpekbalık- lan: Denizin Göçebeleri" bö- lüm başlığıyla ekrana gelen ya- pımda, Pasifık okyanusu ge- micüerinin yalnız ve vahşi ka- tiller olarak gördükleri çekiç kafalı köpekbalıklan hakkında bilim uzmanlannın yaptığı araş- tırmalar yer alıyor. Programda aynca, çoğu zaman okyanus tabanındaki kayalıklar etrafın- da beslenen ve diğer köpekba- lığı türlerine nispeten daha bü- yük beyinli olan bu hayvanla- nn hayatta kalma stratejileri hakkında bilgı de veriliyor. tv8 19.05 Istanbul'un şair heykelleri TV Servisi - "Gezgin Kor- kuluk" programında bu hafta tstanbul'un şair heykellerinin öyküsüne yer veriliyor. Şair Sunay Akın'ın hazırla- yıp sunduğu programda. mer- divenin insan yaşamındaki öne- mi. ünlü ressam Van Gogh 'un resim serüveninde yapılan ge- zi ve telefon kulübeleriyle in- san ilişkisi irdeleniyor. Prog- ramda aynca. şair Akgûn Ako- va'ya kalemi bırakıp fotoğraf makınesini ele alışının nedeni de soruluyor. Programın ya- pım ve yönetmenliğini Seyhan Çiftçi üstleniyor. Kanal E 21.00 Uluslararası tahkim üzerine TV Servisi - Haber analiz programı"Yön"ün geçen haf- ta ekrana gelen ve "Uluslara- rası Tahkim ve Çok Taraflı Yatırım Antlaşması"nın de- ğerlendirildiği bölümü istek üzerine tekrar yayımlanıyor. Stüdyo konuğu olarak Prof. Dr. lzzettin Önder'in katıldı- ğı programda, Prof. Dr. Ali Ül- kü Azrak ile tstanbul Barosu Başkanı Doç. Dr. Yücel Say- man'ın görüşlerine de yer ve- riliyor. Programı Merdan Ya- nardağ sunuyor. NTV 21.05 Da Vinci'nin yaşamöyküsü TV Servisi - Rönesans döne- minin ünlü ressamlanndan Le- onardo da Vinci'nin yaşamöy- küsünü konu alan belgesel ya- pım "Leonardo" ikinci bölü- müyle ekrana geliyor. Da Vin- ci'nin gerçek kimliğinin araş- tınldığı belgeselde, Floransa'da resmin yanısıra, anatomi ve me- kanik bilim alanındaki çalış- malanyla da ünlenen Da Vin- ci'nin daha sonra Milano Dü- kü'nün emrinde mühendis, mi- mar,ressamve heykeltraş ola- rak çalıştığı yıllar anlatılıyor. Tv PROGRAMLARI * | V f l 07.00 YannlarBizim 10.00 Işrtme Engellilere Ha- i I ber10.10AileDostuFelix11.35 Yerli Film: Bir •J Dağ Masalı 13.10 Jake ve Çocuk 14.05 Pa- zar Konserı 15.10 Meraklısı İçın 16.05 Uzay Gezgını 16.30 Yerli Film: Ah Dede Vah Dede 18.20 Belgesel: Eskcı 18.50 Türk Sılahlı Kuvvetler Saatı 19.20 Sıh ırlı Harf- ler 19.50 Spor 20.00 Ana Haber Bültenı 21.00 Dizı: Samyelı 21.50 Spor Studyosu 22.55 Dızı: Masum Sa- nıklar 23.45 Belgesel Okyanus Vahalan 00.15 Haber- ler 00.30 Yabancı Film: Şükran Günü 02.05 Klıpler 03.00 Yabancı Film: Ruhun Zateri (0312 428 22 30). OaOOFîlm: The ButterCreamGang 09.50 Bel- gesel 11.00 Yabancı Film: Saraybosna'yı Unutma 13.05 Pazar Sohbeti 13.20 DansAka- demısi 13.50 InternetTV 14.55 Ayna İçinde Ayna 15.30 Yakın Plan 16.10 Hırs Uğruna 17.00 Bir Kelime Bir Iş- lem 17.30 Resim Sevınci 18.00 Belgesel 19.00 Haber 19.30 Işitme Engellilere Haber 19.40 Türk Tıyatrosu 20.10 Albüm 21.15 Delı Fışek 22.30 Yerli Film: Sabah- sız Geceler 24.00 Rock Market (0 212 259 72 75). 08.00 Spor Arşivinden 10.00 Nanook 10.35 Kedı Bılly 11.00Konser Salonlanndan 12.30 m^ Dostlar Pasajı 13.15 Yabancı Film: Asla Ölmez 14.45 Müzik Pınarı 15.20 At Yarışlan 18.40 Di- zi: Cassidi vs. Cassıdi 19.20 Belgesel: Osmanlı Saray Tablolan 19.50 Genç Haber 20.00 Plaj Voleybolu 20.30 Gezelım Görelim 21.15 Yabancı Film: Bat Yakası Val- si 22.45 Spor Arşivinden. 08.30 TSM 09.00 Beraber ve Solo Türküler 09.30AmatörKorolar 10.00TSM 11.15BirSo- list 12.00 Dağarcık 13.00 Bir Solist 13.30 Gö- nül Bahçemiz 15.10 Türkü Türkü Türkiyem 16.40 TSM 18.40 Bir Dilden BirTelden 20.00 Bir Solist 20.30 Fasıl 21.00 Nazar Degmesin 22.30 TSM Konsen. 07.00 Yarınlar Bızim 10.10 Meraklısı İçin 11.05 Pazar Panorama 13.00 Vatanımız 13.30 Yerli Film: Avcı 15.05 Gezelim Görelim 15.50 Klıp Saatı 17.25 Yerli Film: Babamız Eğleniyor 18.55 Al- manya'dan 19.20 Sıhıriı Harfler 19.50lngılızce ve Alman- ca Haberler 19.55 Hava Durumu 20.00 Ana Haber Bül- tenı 21.00 Dızi: Samyeli 21.50 Spor Studyosu 22.55 Mü- zik Koridoru 00.15 Haberler 00.30 Yabancı Film: Iha- net 02.00 Belgesel: Her Kıyı Ayn Bir Yaşam. 10.50 Film: Bebek ve Savaş Gemisi 12.45 P Geniş AÇI 13.10 Müzik 14.20 Belgesel 15.» Film: Sevginin Yolu 17.10 Görünmeyen Adam 18.00 Yaşanmış Öyküler 19.00 Doğal Yaşam 20.00 Muzık 20.35 Geniş Açı 21.00 Film: Podyumun Büyüsü 22.50 Kerem Görsev'le Jazz 23.50 Film: Yaş- lılar Kulübü 01.20 Müzik (0 212 502 98 02). 08.00 Maske 08.30 Hay- vanların Vahşı Dünyası 09.00 Çocuk Kulubü 10.00 Casper 10.30 Rıchie Rich 11.00 Polıs Akademisi 11.30 Batman 12X» Sevimlı Kahramanlar 12^0 Tatil Yolu 12.30 Zırvedekı On 14.10 Çağatay Bangkok'ta 15.00 Beşi Bir Yerde 16.00 Yalan 17.00 Pazar Magazın 18.30 Çocuktan Al Haberi 19.30 Ana Haber 20.30 Spor 20.40 Yabancı Film: Geç- mişe Kaçış 22.40 Yabancı Film: Çılgın Max 3 00.20 lyı Kötü Çır- kın 00.50 Haber 01.00 Yapı Kre- di Sanat Festivalı: Romeo & Ju- liet 02.30 Yabancı Film: Korku- suz Kraliçe (0 212 215 51 11). _ » 08.00 Süper Fare 3 I V O8 -3 0 Teletubbies • " * W 09.00 Süper Dis- ney'le Hafta Sonu 10.00 Lassıe 11.00 Harıka Pazar 13.25 Tunzm Programı 13.35 VVishbone 14.05 Baş Tacı 14.50 Yerli Film: Çir- kef 16.40 Yerli Film: Bir Daha Asla 18.30 Vıper 19.20 Yıldızlar 20.00 Ana Haber 20.30 Spor Ha- berlen 20.50 Yerti Film: Kara Murat Devler Savaşıyor 22.40 Bizim Stadyum 23.40 Renkli Ha- yatlar01.00 Gece Haberteri 01.20 Haberci 02.30 Sabah Adventure Club 03.10 Bam Teli 04.00 Gö- nül Nağmelen 05.00 Gecenin Için- den (0 272 655 00 00). 07.30 Shovv Başlıyor 10.00 Yerli Film: Destan 12.00 HkOn 13.00 iş Dünyası 13.15 Bız Bı- ze 14.15 Gızlı Görev 15.15 Eko- magazın 16.00 Yerli Film: Çile- keş 18.00 Yabancı Film: Hari- ka Çocuk 5 20.00 Shovv Haber 21.00 Spor Sayfası 21.15 Ma- raton 23.15 Capitol 00.15 Haber Hattı 00.30 Afrodızyak 01.00 Ya- bancı Film: Cyberjack 03.00 Shovv Haber (Tekrar) 04.00 Di- zı Aranıyor 05.00 Yabancı Film: Geç Gelen Aşk (0 212 286 35 35). 09.30 Sevgı İle 10. ^ 05 Imleç 10.30 Dünyada Ekonpmi 11.30 Ateş Çemberi 12.05 Ünı- versıteler 13.10 Futbol Aktüel 14.10 Basket Panorama 15.10 Motorspor 16.10 Transvvorld Sport 16.40 Dünyanın Şampi- yonları 18.10 Avrupa'dan Futbol 19.05 Dünyada Bugün 19.30 Bu- luşlar 20.00 Haber 20 20.40 Spor 21.05 Leonardo 22.05 Krrtik 23.00 24 Saat 23.40 Spor 00.05 Büyuk Macera 01.15 Paraguay - Urugu- ay Cupa Amerika Çeyrek Final Maçı (0 272 286 36 36). ^ ^ , 08.00 Dizı: Ana 09.00 Yer- y ) li Film: Mıymıntılar Kra- >SSB \\ 10.30 Pazar Ekspres 11.30 Yabancı Film: Roxanne 13.10 Motor Sporları Dünyası 14.00 Yerli Film: tstanbul Gece- leri 15.30 Çat Kapı 16.30 Yerii Film: Ah Naian Ah 18.00 Yerli Film: Bir Araya Gelemeyiz 19^30 Star Haber 20.45 Star Spor 22.20 Yabancı Film: Karanlıklar Lor- du 24.00 Gece Hattı 00.30 Spor Gecesı 00.40 Yerli Film: Gizli Duygular 02.30 Belgesel: Yann 03.30 Muzık. .Muzık...Müzik... 05.00 Hicra (0212 448 80 00). 0*~ 08.00 Sabah Haberle- #3» ri 09.00 Huzura Doğ- ru 09.30 Yabancı Film: Büyük Hesaplaşma 11.30 Oto Magazın 12.00 Oğlen Haberle- ri 12.30 Yeni Vatan 13.30 Yakın Takıp 14.00 Hey Gidi Günler 15.00 Dizi: Uzay Yolu 16.00 Di- zı: Acil Servis 17.00 Haydı Bas- tır 19.00 Ana Haber Bültenı 2030 Eğlence Programı: Izzeti Ikram 22.30 Telekrıtik 24.00 Gece Ha- berlerı 00.30 Sınevizyon (0 212 652 25 60). A 07.00 Müzik 08.30 Yerti Film: Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler 10.05 Yerli Film: Kader Bagı 11.35 Pazar Keyfı 13.30 Kadınlar Kulubü 14.30 Spor 6 15.10 Yabancı Film: Sessizliğin Gücü 17.15 Pazar Sokağı 19.00 Ana Haber Bulteni 19.55 Spor Mer- kezi 20.15 Tiyatro: Hüsnü Kuruntu 22.50 Gece Haberi 23.05 Dr. Stress 02.00 Yerli Fılnr Kader Bağı (Tekrar) 03.25 Ana Haber (Tekrar) 04.25 Yabancı Film: Afrika Tamtamlan06.00 Belgesel: Spor5(0212284 31 50). , 08.05lllüzyonUstaları10.05Yüzyüze11.05 ^ Kahve Molası 11.35 Spor Manşet 12.10 Biz- den Biri 13.05 Sadık Dostlarımız 14.05 Ah- met Oktay'ın Defteri 15.30 Borsada Geçen Hafta 16.05 Seyahatname 17.05 Hobı 17.30 Hayatım Spor ia05 Me- lih Kibar'la Müzik 19.05 Gezgin Korkuluk 19.45 Yeşıl Pa- saport 20.00 Ana Haber 21.00 Mercek 22.05 Sporyum 23.05 Süha Ann Belgesellerı (0 212 288 51 52). 08.20 Sevimli Ayıcık 08.40 Sihirli Şovalye- ter 09.10 Lady Lady 09.30 Pişire Taşıra 10.30 Yabancı Film: Goldilocks ve Üç Ayı 12.30 Küçük Orman 13.00 Sohbet 14.10 Remıks 15.10 Se- vimli Ayıcık 15.30 Sıhırlı Şövalyeler 16.10 Teber ile Mu- teber 17.00 Karizma 18.10 Otoloji 18.40 Hollyvvood'da Safarı 19.30 Ana Haber 20.30 Yabancı Film: Açık Ev- lilik 22.30 Spor özel 22.50 Valencıa - Barcelona Fut- bol Karşılaşması (Canlı) (0 212 313 50 00). 06.45 Aslan Kral 07.15 Tatlı Meyvecıkler 07.45 Teddy Ruxpin 08.20 Asteriks Şef- ler Savaşı 09.40 Cine Sinema (Şifresiz) 10.10 Yabancı Film: Veda Ederken 12.00 Yabancı Film: ÖldürmeZamanı 14.25 Belgesel: Los Angeles 15.35 Ya- bana Film: Teklif 17^5 Rusya- Inshore Formula 1 Öze- ti 18.00 Everton - Manchester United Kanşlaşması (Nak- len)20.05 Yabancı Film. Suçlular Evı 22.00 Yabancı Film: Yeni Bir Başlangıç 00.20 Cine5'te Bu Hafta (Şifresiz) 0O35 Yabancı Film: Oyun (Altyazılı) 02.401999 Playmate Tak- vimı 03.40 Film: Gerçek Olamaz (0 212 225 55 55) 08.00 Klıpler 09.00 Çocuk Bahçesi 10.00 Cümbüş 11.00 Sıne - Top 12.00 Soz Esna- fın 13.30 Müzik Hattı 14.30 Polıtika Gunlü- ğü 16.00 Rumeli Rüzgân 17.30 Belgesel 18.30 Dızi: Bir Kadın Bir Yaşam 19.30 Flash Haber 20.00 Top 10 20.30 Yabancı Film: Tehlikeli Aşk 22.00 Flash Gündem 23.30 Yabancı Film: İntikam Ziyaretçisi (0 2J2 256 82 82). 09.00 Bumerang 10.00 Amerika Ma- c e r a s ı 1 1 _QOAyıptır Şöylemesi 12.15 Yaşamın Resmi 13.15 Avrupa'nın Göllen 14.15 Usta Balıkçılar 15.15 Vizyon 16.15 Dünyamızı Koruyalım 17.15 Büyük Uluslar 19.15 Isımsız Kahramanlar 19.50 Vurucu Güçler 20.00 Dünya Şehırlerı 22.05 Terapi 23.00 Heyecanh (0 212 222 76 00). 08.00 Gezgınler 09.00 Us- huaıa 10.00 Yalnız Geze- gen 11.00 Gizemlı Okya- nuslar 12.00 Zıplat 12.30 Bılım Ötesi 13.00 Macera Peşınde 14.00 Kanatlar 15.00 Ekınoks 16.00 Gezgınler 17.00 Ushuaia 18.00 Yalnız Gezegen 19.00 Çekiç Kafalı Köpekbalıklan 20.00 Son- suz Bilim 22.00 Discovery Vıtrini 23.00 Ekinoks (0 272 288 75 75). 08.30 Aerobik 09.50 Dizi: Sokak Çocuk- lan 10.20 Dizı:Sokak Kanunu 1Z00DİZİ: AşkÜçgenı 13.15 Çı- kar Yol 13.25 Ustaca Yaşamak 14.50 Klasik Müzik 15.10 Rock Station 16.00 Belgesel: Beyazperdsden 17.00 Ya- bano Film: Bir Çiftlik Uğruna 19.30 Ana Haber Bültenı 20.10 Dızı: Sokak Kanu- nu 21.10 Hollyvvood Yıldızlan 21.30 Ya- bancı Film: Las Angeles Usulü 23.00 Dizı: Paranın Tuzağı 24.00 Yabancı Film: Içimdeki Kötülük (0 272 282 36 00). 09.00 Yabancı Film: David'in Annesi 11.00 45'lik 12.00 Dün- ya üsteleri 14.00 Şırketler Dün- yası 14.30 DunyaModası 15.00 Yabancı Film: Hızlı Ortaklık 17.00 Sı- murg 17.30 Dunya Penceresı 18.00 Art- vizyon 19.00 Kantann Topuzu (Tekrar) 20.30 Dunya Lısteleri 21.00 Yön 22.00 Yabancı Film: Aynalar 24.00 Dünya Üsteleri 00.30 Yabancı Film: Adalete Dönüş (0 272 282 57 00). 10.15 Ekolife 11.15 Paranın Nabzı 12.15 Stüdyoda Bulu- şalım 14.15 Yeşil Bir Dünya 15.15 Dünya Dönüyor 16.15 9. Hat 17.15 Izlence 18.00 Dünya Haberleri 18.15 Ingilizce Haber 18.30 Spor Gunlüğu 19.15 Belgesel 20.00 Ana Haber 21.00 Paranın Nabzı 2Z15 Stüdyoda Buluşalım 24.00 Haber- ler 00.15 Ekolife (0 272 285 43 00) 08.30 Özlem 10.45 35 mm11.00 Top 2012.00 Denız 16.00 Özlem 17.00 Top 10 17.30 Klip 18.00 Speci- al VVeekend 19.00 Yiğit ve Ayşın 22.00 Sanem 23.00 Geyik Parkı 00.30 Dan- ce Zone 01.45 Türk Halk Müziği 05.00 Trafik (0 212288 75 75).
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog