Bugünden 1930'a 5,457,467 adet makaleKatalog


«
»

8 AĞUSTOS 1999 PAZAR CUMHURİYET SAYFA D I Ş H A B E R L E R dishab@cumhuriyet.com.tr 11 Cezayir'de pazarda kıyım • CEZA^İR (AA) - Cezayir'de köktendinci milıtaılann başkent yakınlanndaki bir otomobil pazanna düzenlediği saldında 9 sivilin öldüğü, bazı kişilerin de yaralandığı bildinldi. Le Jeune Independent gazetesinin habennde Silahlı İslami Grup (GIA) üyesi olduklan tahmın edikn 40 militanm. başkent Cezayır'in doğusundaki Tijellabine kasabasının pazaryerine saldırdıklan ıfade edildi 'Bakû-Ceyhan rotası aynı' • BAKÛ (AA) - Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı Dış Politika Danışmanı Vefa Guluzade "Bakû-Ceyhan petrol boru hattının giizergâhı değişmeyecek" dedi. Guluzade, yaptıgı açıklamada, "Azerbaycan petrolünü dünya pazarlanna taşıması planlanan bonı hattı Ermenistan'dan geçecek" yönündeki haberlerin doğnı olmadığını • belirterek konunun yalnızca Erivan yönetimi tarafından gündeme getirilmeye çalışıldığını kavdetti. Endonezya'da gösteri • CAKARTA(AA)- Endonezyada öğrencıler. Batı Cava'yı zıyaret eden De\ let Başkanı Yusuf Habıbi'yı protesto etmek amacıyla gösteri düzenlediler. Sumendang'taki üniversitenin mezuniyet törenine katılan Habibi'yi protesto eden öğrencilere polismüdahaleetti. Olaylarda 7 öğrenci yaralandı. 11 üniversiteden yaklaşık 300 kJşilik bir öğrenci grubu. polisin saldınsına taşlarla karşılık verdi. Clinton: Terörü yeneceğiz • VVASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Bıll Clinton, ülkesinin Kenya ve Tanzanya'daki büyükelçiliklerine düzenlenen ve 224 kişinin ölümü. yüzlerce kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan saldınlann birinci yıldönümünde önceki gece yaptıği konuşmada, sorumlulann yakalanması konusunda kararlı olduklannı söyledi. Washington, saldınlardan Suudi eylemci Usame Bin Ladin'i sorumlu tutuyor. Clinton, "Terorizme karşı mücadelemizı. onu yenene kadar sürdüreceğiz" dedi. Washington, Pyongyang'ın yeni füzesini deneme hazırlığı içinde olduğunu bildirdi . Kore'nin fîizesi hazar'Dış Haberier Servisi - ABD, VVashington'ın tüm uyanlanna karşın Kuzey Kore'nin çok yakın bir zamanda yeni kıtalar arası fu- ze denemesi yapmaya hazırlan- dığını bildirdi. ABD'li yetkililer, Kuzey Ko- re'nin ilgili füze fırlatma tesisle- rine bu hafta içinde katı füze ya- kitı naklinin ABD istihbaratınca beliriendiğini, bunun da fûze de- nemesinın çok yakınlarda yapı- lacağının işareti olduğunu belirt- tiler. Yetkililer, Kuzey Kore'ye daha önce yapılan uyanlan yi- neleyerek Pyongyang'ın bu de- nemeyi yapması halinde dünyay- la banşması olasılığının ortadan kalkacağını ifade ettiler. Kuzey Kore hafta içinde yap- tığı açıklamada, balistik silah de- ğil "uzay araştuTnalan" üzerin- • ABD'li yetkililer, Kuzey Kore'nin füze firlatma tesislerine bu hafta içinde katı füze yakıtı nakli yapıldığını, bunun da füze denemesinin çok yakınlarda yapılacağının işareti olduğunu belirttiler. de cahştığını iddia ederek "Uza- ya roket gönderme gibi etkinük- İer sadece ABD gibi ülkeierin te- keündedeğüdir" demişti. Ancak gözlemciler, dünyanın en yoksul ülkelerinden biri olan ve nüfu- sunun yansının açlıktan ölme teh- likesi altında bulunduğu Kuzey Kore'de herhangi bir uzay etkin- liğinin mümkün olmadığına ve Pyongyang" ın tek hedefınin, çok uzun menzilli füzeler geliştirmek olduğuna dikkat çektiler. Kuzey Kore, geçen yıl 31 Ağustos'ta 8 bin kilometre menzilli Taepodog I fîizesı denemesi yapmış, füze- nin Japonya üzerinden geçerek Pasifik Okyanusu'na düşmesi, başta Japonya olmak ûzere böl- gede korku yaratmıştı. K.KoreMig-21alacak Bu arada, Kuzey Kore'nin es- ki Sovyet cumhuriyetlerinden bi- riyle 40 Mig-21 savaş uçağı al- mak için anlaşma imzaladığı öne sürüldü. Güney Kore'de yayımlanan Chosun Ilbo gazetesi, üst düzey bir hükümet yetkilisine dayana- rak verdiği haberde, Mıg-21 'le- rin parçalannın montaj için ge- çen ay içinde havayoluyla Kuzey Kore'ye gönderilmeye başladı- ğını bildirdi. Gazete, uçak parça- lannın hangi ülkeden Kuzey Ko- re'ye gönderildıği hakkında ise bilgi veımedi. Güney Kore'nin, Kuzey Kore'nin Mig-2 l'leri al- mak için parayı nereden buldu- ğunu araştırdığını belirten gaze- te, uçaklann, bu ülkeye gönderi- len yardım paralarianyla alındı- ğından şüphelenildiğini kaydet- ti. Gazete, Kuzey Kore'nin, ço- ğu yüzyıhn ilk yansında Sovyet teknolojisiyle yapılmış 320 uçak- hk eski Mig-15 ve Mig-17lerden oluşan bir uçak filosu bulundu- ğunu bildirerek bu ülkenin ilk kezl957'de yapılan ve geliştiri- len Mig-21'lerle hava gücûnü gûçlendirmeye çahştığını ileri sürdü. Kuzey Kore ordusu, 1 mil- yon 100 bin kişılik mevcuduyla dünyanın 5. büyük ordusu konu- tnunda. Resmi Kuzey Kore Mer- kezi Haber Ajansı, Japonya'yı, geçmişte işlediği savaş suçlannı örtbas etmek ve yeni bir işgale ge- rekçe hazırlamak için Kuzey Ko- re'yi balistik füzeler ve biyolojik sılahlar bulundurmakla suçladı- ğını öne sürdü. Ajans, Japon Sa- vunma Bakanlığı yetkililerinden General Hosei Norota'yı, Maini- çi gazetesine verdiği demeçten dolayı kınayarak "Norota, var<&• mayan bir tehdJdi gerçekmiş gi- biöne süriip Japonya'da korku ya- ratıyor. Sanki Kuzey Kore füzesi Japonlann tepesine düşmek üze- reymiş gibi davraıııyor" dedi. Kafkaslar karıstı Dağıstan'da Çeçen işgali MOSKOVA (AA) - Çeçenistan'dan dün sabah Dağıstan Cumhuriyeti'ne gi- ren yaklaşık 500 Çeçen savaşçı Bot- likhsky bölgesindeki üç köyü işgal et- ti. Çeçenistan-Dağıstan sınınndaki böl- geye kaydınlan yaklaşık 600 Rus aske- ri ve helikopterlerin Çeçen savaşçılann mevzilerine ateş açtığı belirtildi. Rus as- kerleriyle Çeçenler arasında şiddetli ça- tışmalar yaşandığı kaydedildi. Çeçen savaşçılann elinde otomatik silahtarla toplar ve askeri araçlar bulunduğu bil- dirildi. Çeçenistan'da Aslan Mashadovyöne- tımine de karşı olan Çeçen komutan Şamil Basayev'ın lideri olduğu lçkerya (Çeçenistan) ve Dağıstan Halklan Kong- resi'nden yapılan açıklamada, köyleri işgal eden grubun Dağıstan tslami Bir- liklen olduğu ıfade edildi. 'Şeriat yönetimi kuracaklar' Birlıklenn, işgal edılen bölgelerde. "Şeriatyönetimivemahkemeleri*' kur- mak için bulunduklan belirtildi. Moskova'daki Çeçenistan Temsilci- si Mayerbek Vaçagayev, Grozni yöne- timinin olaylarla hiçbir ilgisi bulunma- dığını söyledi. Güvenlik güçlerine operasyon emri veren Başbakan Stepaşin, "Elimizde güç ve başvurabüeceğimiz yoliar var. Haydut hayduttur ve gereken yapdma- hdır. Ancak Çeçen savaşında yapüğı- nuzhatalan yapmayacagtz, Kuzey Kaf- kasya'da arnk askerlerimiz öbneyecek" dedi. Rusya Genelkurmay Başkanı Ge- neral Anatoli Kvaşnin ve fçişlen Bakan- lıgı'na bağlı guçlerin Başkanı Vyaçes- lav Ovçmikov'un bugün bölgeye gitme- si beklenıyor. Rus askerlerinin Dağıstan "daki Tsu- mada bölgesinde de Çeçen militanlar- la savaştığı bildiriliyor. Cezaevlerinde tutuklu bulunan yakınlannın bırakümasını isteyen ArnavurJar, Priştine'de gösteri yaptL (Fotoğraf: REUTERS) Kosova 'da ( balayı döriemV bitti Dış Haberier Servisi - Kosova Banş Gü- cü (KFOR) ile Kosova Kurtuluş Ordusu (UÇK) arasındaki balayı dönemi sona eri- yor. UÇK'nin Kosova'nın denetimini tamamen ele geçirmek için bir "yeraln polisgücü" oluş- turma çabalan KFOR'u kızdınyor. Gele- cek pazartesi KFOR Komutanı General Mic- haelJacksonın UÇK liderleriyle toplantı ya- pıp rahatsızlığmı dile getirmesi bekleniyor. UÇK'nin banş gücü askerleriyle çatışma- lara girmesi ve UÇK'nin silahsızlanma an- laşmasına uymaması yüzünden KFOR, kı- sa süre öncesine kadar müttefık gözüyle ba- kılan UÇK'ye karşı tutumunu değıştiriyor. KFOR, önceki gün UÇK'nin Priştine'de- ki lçisteri Bakanhgı'yla bağlantılı olduğu düşünülen bir evde baskın yaparak çok sa- yıda silah, cephane bulunduran ve taşıyan- lara. "silah kullanma, uyanda bulunmadan evlere girme, ev ve araçlara el kov ma, insan- lan gözalbna alma yetkisi" verdiği öne sü- rülen UÇK kimliklerı ele geçirdi. UÇK'nin "tçişleri Bakanı" Recep Sefimi'nin. aracına, yasak olduğu halde polis araçlannın tepe- sine takılan mavi lambalardan taktığı, kım- lik denetimi için aracını durduran Ingiliz askerlerine silah çektiği belirtiliyor. Çaüşmalar çıkü Önceki gün 3 bin Arnavut Kosovska Ka- meniça'da Rus askerlerine karşı protesto gösterisi yaptı. Dün de Kosovska Mitrovi- ça'nın Sırplann yaşadığı bölümüne girmek isteyen 450 Arnavut'la Fransız askerleri ara- sında çatışma çıktı. Önceki gün ve dün ger- çekleşen olaylarda toplam 4 Sırp öldü, 2. Sırp yaralandı. Priştine'deyse bir Arnavut dövülerek öldürüldü. Wye River gerginliği Israil Filistin'i ikna edemedi • Wye River anlaşmasının yaşama geçirilmesi sürecinin 3 hafta sonra başlamasım öneren Israil Başbakanı Ehud Barak'a Filistin Bakanlar Kurulu sert yanıt verdi. Dış Haberier Servisi-ls- rail Başbakanı Ehud Ba- rrnk'ın, Wye River anlaş- masının uygulamaya ge- çirilmesi sürecinin 3 haf- ta sonraya ertelenmesi yö- nündeki önerisi Filistinli- ler tarafından tepkiyle kar- şılandı. Filistin Özerk Yöneti- mi Bakanlar Kurulu, önce- ki geceyansı yaptığı bir açıklamayla, 'VVye anlaş- masryia üzerinde anlaşılan gündemgereği, anlaşmanın bemen u>gulanma>a baş- lanması ve üç hafta içinde de>aşamageçirilmişolma- agerektiği' \nrgulandi. Barak, önceki gün Isra- il televizyonuna bir açık- lama yaparak söz konusu öneriyi ortaya atmıştı. Is- rail televizyonunun habe- rine göre Barak, bakanlar kuruhında ise tsrail asker- lerinin Batı Şeria'dan en erken bir ay sonra geri çe- kilmeye başlayacağını be- lirtti. Barak, Israil'in Batı Şeria'dan geri çekilme sü- recinin ikinci aşamasının ise Filistin'in nihai statü- sünün belirleneceği göriiş- melerle bırlikte ele alın- ması gerektiğini söyledi. Açıklamada. "Oslo ve Wye River'de üzerine an- laşmava vanlan geçiş sü- reci tamamlanmadan. Fi- listin'in nihai statüsüniin betirknmesi ile ilgili göriiş- melere başbuıamaz. Bu açı- dan. yeni önerinin başan şansı yoktur" denildi. Suriye'yle görûşme <)te yandan Barak, Su- riye ile 1996 yılınm şubat ayından bu yana askıda olan banş görüşmelenne. gelecek haftalar içinde ye- niden başlanacağını söy- ledi. Barak, görüşmelenn çerçevesinin hazırlanma- sı amacıyla Suriye Devlet Başkanı Hafiz Esad ile bir araya gelerek uygun bır çözüme ulaşabileceklen- ni söyledi. Rum gazetesinin iddiası Kıbns'a gevşek federasyon önerisi LEFKOŞA(AA)-Kıb- ns Rum kesiminde yayım- lanan Fileleftheros gaze- tesi, ABD'lilerin, Türk ta- rafına "şirin görünmek için'' gevşek konfederas- yon formülü önerdiklerini, ancak Türk tarafınm kon- federasyonda ısrar ederek bunu reddettiğini ileri sürdü. Gazetenin, "Gevşekfe- derasyonudahikabuietmi- yorlar. Amerikahlar yem sundu, ancak reddediyor- lar" başlıklı manşet habe- rinde, Washington'm, Türk düşüncelerini baştan bil- mesine rağmen bu öneri- nin kabulü için uygun ze- mini hazırlayarak bu konu- da ısrarlı olacağı ifade edil- di. Haberde, "federal ka- naüara geniş, merkezi hii- knmete sınırlı }«tkfler ve- rifanesfan" öngören formü- lün Amerikahlar tarafın- dan ısrarla geliştirildiği ve bu temele dayandınlan *se- çenekK senarytrfar" hazır- landığı kaydedildi. Gaze- te, Türk tarafınm, Kıbns konusunda görüşmelenn başlamasmdan önce, baş- ta Kuzey Kıbns Türk Cum- huriyeti(KKTC)Cumhur- başkanı Rauf Denktaşın görüşmelere hangi statüy- le katılacağı konusunda yeni haklar elde etmeye çahştığını da öne sürdü. Simerini gazetesi de ha- beri. "İngiltere ve ABD gevşek federasvondan ya- na 1 " başlığıyla verdi. Weston geHyor Haravgi gazetesi ise ABD Kıbns Özel Koordi- natörii görevine atanan ThomasWeston'un. ağus- tos sonunda Kıbns'a gele- ceğini yazdı. Mahi gazete- si de Weston ile "Kıbns Mücadelesi Düm'a Koor- dinasyon Komitea" (PSE- KA) adlı Rum örgütünün Kıbns sonınuna buluna- cak çözümün iki bölgeli. iki kesimli federasyon ol- ması konusunda uzlaştık- lannı bildirdi. DENIZI SHVHNLF.RH 1LG1NC OYKUI.HR. THKNIK KONl'I.AR \telkcnLJiifi\i,/A I/V /»«./v AĞUSTOS 1999 YELKEN TRİMİ ŞEMAS1 SAYIJ84 DENİZDE YAŞAMN ÖYKÜSO TEKNEDE BULUNM\SI GEREKEN EL ALETLERİ Demrdter Sıtesı, 8 Cadde, No. 71 Zeytmbtjmu: İSTANBUL Tel: (0212) 664 16 94 - 510 28 ?1 • Fate {0212) 558 67 95 MİMARSİNANÜNİVERSİTESİ GİRİŞ YETENEK SESAVTARI l - Ünıversitemızın 1999-2000 öğretım yılı gınş yetenek sınavlan 7 Eylül 1999 Salı gü- nü başlayacaktır. Ön kayıt ve yetenek sınavlan ile üniversitemize öğrenci alınacak fakül- te ve programlar, kontenjanlan ve gerekli ÖSS puaru ile diğer gereklı belgeler aşağıda açıklanmıştır: Öğretim programı Kontenjan içMimarhk 20 Endûstn Crûnleri Tasanmı 20 Resim 40 Heykel 10 '-•- • • ' Seramık 15 Grafık • ' 2 5 ' . Tekstıl ' 15 Sahne Dekorlan ve Kostümü 10 Fotoğraf 15 • -: . Geleneksel Türk El Sanatlan 35 Yukanda belırtilen programlara: 1999 yılında en az 120 puan (eşit ağırlıkh) alanlar ön kayıt yaptırmak için başvTirabı- lır. 2- 1. maddede belirtilen programlara aday kayıtlan 23-/ 24-25-26-27 Ağustos 1999 tarihlerinde saat 10.00-16.00'da Fmdıklı/lstanbul Merkez binamızda yapılacaktır. 3- Aday kaydı için gerekli belgeler: a) 1999 yılına aıt ÖSS puan kartuıın aslı ve fotokopisi, b) Li- se ve dengı okuldan mezun veya son sınıfta olduğunu gösteren belgenin aslı ve fotokopi- si. c) 4.5x6 cm. boyutlannda baş açık ve sakalsız. adayın sınava gireceği son durumunu gösterir 3 adet fotoğraf. 4- Ön kayıtlar bizzat veya yakını tarafından yaptınlabilir. Posta ile yapılacak başvurular değerlendirilmez. Yurtdışından yapılacak başvurular hariçtir. Yukandaki bilgıler aday kaydı için gerekli ön bilgiler olup, öğretim programlanmıza girebilmek için saptanan kontenjanlara bağlı olarak yetenek sınavlan ile ilgili aynntılı bil- giler rektörlüğümüz Öğrenci Işleri Dairesi Başkanlığı'ndan edinilebilir. Tel 0 212 252 16 00/213-221 Basın: 37342 Fakültesi Mımarlık Fakûltesi Mımarlık Fakûltesi Gûzel Sanatlar Fakûltesi Gûzel Sanatlar Fakûltesi Güzel Sanatlar Fakûltesi Güzel Sanatlar Fakûltesi Gûzel Sanatlar Fakûltesi Güzel Sanatlar Fakûltesi Güzel Sanatlar Fakûltesi Güzel Sanatlar Fakûltesi ti&İFSAK 100. DÖNEM FOTOĞRAF SEMİNERLERİ BAŞLIYOR 40 YILLIK DENEYtMLt İFSAK'IN 100. DÖfJEM FOTOĞRAF SE\ltNERLERİ 10 AĞUSTOS 1999 SALI -14 AĞUSTOS 1999 CUMARTESİ GÜNLERİ BAŞLIYOR. Cnmartesi gnnleri 11.15 -13.15; Salı günleri 19.15 - 21.15 saatleri arasında \apüacak ve 8 hafta sürecek olan seminerlerdc; * Fotoğraf Makinesi, * Işık ve Knllaoımı, * Filtreler ve Yardımcı Araçlar, * Kompozisyon, * Çekim Teknikleri, * Karanlıkoda, * Fotoğrafçılığın Evrimi ve Geleceği dersleri işienecektir. * Seminerler sırasında çekim ve karanlıkoda uygulamalan yapılacaktır. Aynntılı bilgi için, 292 42 01 ve 292 18 07 no'lu telefon- lardan saat 13JO'dan sonra bilgi alınabilir. ADRES: IstikJal Cad. Ayhın Işık Sok. No: 34 K. 2 Özevrim Apt Beyoğlu - lstanbul. AYDIN SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN EsasNo: 1999/639 Davacı Maliye Hazinesi vekili Av. Raşit Cstün, Av. Muhterem Güngör tarafından açı- lan mirasçılığın tespitı davasının yargılamasında verilen karar geregince: Aydın, Merkez, Köprûlü Mah. 583 ada 7 parselde kayıtlı taşınmazda Halil kjzı Zeliha Kızın mirasçılan bulunmadığından, taşınmaz malık M.K. 534 maddesi geregince hazineye intıkalı talep edılmış olmakla, Halil kızı Zeliha Kızın varsa mirasçılannın mirasçılık durumlannı gös- tenr belge ile bırlikte 3 ay içerisinde mahkememize müracaat etmeleri, aksi takdirde M.K. 534 maddesi geregince mırasın hazineye intikal edeceği tebliğ yerine geçerli olmak üzere ilan olunur. Basın: 37779 İZMİR SEKİZİNÇİ SULH HUKUK HÂKİMLİĞİ'NDEN Sayı: 1998/835 Davacı Abdullah Şen tarafından, davalı Ayşe Tetik aley- hine açılan izale-i şüyu davasında; Davalı Bahriye Mah. Kahve Sokak No: 5 Tıre-lzmir adresinde ikamet ettiği bil- dirilen Ayşe Tetik'm zabıta tahkikatına ve davetiye teblıği- ne rağmen adresı tespıt edilemediğinden. ilanen tebligine karar verilmiştir. Davacı 03.06.1998 tarihli dava dilekçe- sinde Izmir ili, lzmir Merkez ilcesi, Bozyaka Mah. 22M- 3 b, ada: 30374, parsel no: 7'de kayıtlı olan gayrimenkulün rnüştereken malıki olan Ayşe Tetik1e ortaklığın giderilme- sini talep etmiştir. Davalı Ayşe Tenk'in duruşma günü olan 23.9.1999 günü saat 10.30'da mahkememizde bizzat hazır oltnası, ya da kendisıni bır vekıl ile temsil ettirrnesı, dava ile ilgili tüm delillerini ıbraz etmesi, davetiye yerine geçer- li olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 04.08.1999 Basın: 37968 24.07.1999 tarihinde nüfus cüzdanımı kaybettim. Hükümsüzdür. PIR1LERBAY 24.07.1999 taribınde nüfus cüzdanımı ve ehliyetimi kaybettim. Hükümsüzdür. SEVtMŞAHtN 24.07.1999 tari- hinde nüfus cüz- danımı kaybettim. Hükümsüzdür. MUSTAFA ERBAY Türk Sanayii 'nin duayenlerinden Sayın Selçuk Yaşarhn Kitapları lzmir, lstanbul ve Ankara'da tüm seçkın kitabevlerinde... çağ yayın dağıtım - atadost yayıncılık pazarlamasan.vetic. ttd.şti. 861 Sokak No: 68 Kemeraltı - İZMİR Tel: 0.232.441 25 95 445 40 61 Fax: 441 36 00 BAYBUKT ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN EsasNo: 1997/360 Karar No: 1998/127 Davacı DSİ Genel Müdüriüğü vekilleri Av. Hikmet Bekar - Av. Nejat Polat tarafindan davalı Bayburt Merkez Çiğ- demtepe Köyü'nden Ismet Eraslan aleyhine açılan tescil davasının mahkememizce yapılan açık duruşması sonunda verilen karar özeti; Davanın kabulûne Bayburt ili, Merkez Çiğdemtepe Köyü'nde kayıtlı 10700 m2 yûzölçümündeki 360 nolu parsel ve DSÎ projesindeki 1 parsel numarasıyla gösterilen ve mülkiyeti davalıya ait taşınmazın krokisinde B harfi ile gösterilen 1200 m2'lık bölûmünün iptali ile davacı DSl Genel Müdürlüğû adına tapuya tesciline. 13.000.000 TL vekâlet ûcreti, 2.460.000 TL yargılama giderinin davalıdan alınarak davacı tarafa ödenmesine, 344.900 TL harcın davalıdan alınarak Hazine'ye irat kaydına karar verilmiş olup, karar davalı Bayburt ili Çiğdemtepe Köyü'nden lsmet Eraslan'a tebliğ edilemedığinden ilanen tebliğine karar verilmiş olup, işbu ilanın yayımlandığı tarihten ıtıbaren 7 gün sonra davalıya tebliğ edilmiş sayılacağı, kanunı süreleri içinde temyiz talebinde bulunmadığı takdirde karann kesinleş- tirilecegi, Tebligat Kanunu'nun 213 ve müteakip maddelen geregince ilanen tebliğ olunur. Basın: 37648
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog