Bugünden 1930'a 5,475,875 adet makaleKatalog


«
»

Q)iO"7.4 «AovoCumhuriyet İSTANBUL VE ÇEVRESİNDE YAYINDAYIZ Cumhuriye SMTiaettınttıiziET SMTMROEKtnPTEaiMİ f Dttahğmız Imabm adını, kırtiı kaıunızın nımarası « SOG kullamna unfal ıte bffiıkte bıldmn. kıtap evıoızde olsup Adınm, soyadınızı ve îelefoo numannızı da bıldınncvı anutmavm Cyc değılsenız. dıtenouz üyc de ohm va da uyeiığuuzı vemle>ın HER İSLEM BİR TELEFONLA:0212 514 01 96 76. Y1L SAYI: 26968 / 250.000 TL (KDVıçmde) KURUCUSU: YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 8 AĞUSTOS 1999 PAZAR C u M H U R I Y TOLSTOY İ N K U U R H I M I YENIYETMELIK Çeviren: Rana Çakıröz Tolstoy... Dünya yazınına Dıriliş, Anna Karenina ve tüm zamanların en büyuk romanlanndan biri sayılan Savaş ve Barış gibı büyiık romanlar armağan eden... On dokuzuncu yüzyıl romanına damgasını vuran buyuk Rus yazarı... "... Tolstoy'un içindeki sanatçı da hemen hemen aynı zamanda, kendi portresıni çizme gereksinimini duymuştur ve yırmı uç yaşındayken (dünya yazınındaki tek örnek budur) uç cıltlik bir özyaşamöyküsüne başlamıştır. (...) O zamana kadar yalnızca tek bır otayı yaşamış olan, yanı 'kendisınde, çocukluğun yeniyetmelik yıllarına kadar surduğünun' ayrımına varan bu genç adam; kuçücuk varlığını, ilk izlenimlerini, babasını, annesini, akrabalarını, eğittcilerini, insanları, hayvanları ve doğayı anlatıyor ve yalnızca belli bır amacın peşinde koşmayanlarda rastlanan olağanustu bir içtenlik sayesinde başarılı da oluyor." Stefan Zvveıg. Tolstoy'un ozyaşamsal roman üçlusunün ilk kitabı "Çocukluk"u daha önce sunmuştuk. "Yeniyetmelik" üçlünün ıkınci kitabı... Sah günü Cumhuriyet 'le birlikte... Silahlı saldmda öldürülen sendika lideri Şemsi Denizer bugün toprağa veriliyor Çalışanlar yasta Hayret!.. 57'nci Hükümetin Başba- kanı Sayın Ecevıt'in, dışarda- ki ve içerdeki etküi ekonomik güçlerin isteklerine göre siya- setini avariaması anlaşılır bir şeydir. Sayın Ecevit 1978'de başba- kanolduğu zaman k; ve dış ko- şullan yeterince değerlendire- memişti. Bu yüzden acı bir de- ne> inı yaşandı. Ülke kısa süre- de akaryakıtsız kaldı. Ekono- mik yaşam felce uğradı. Hü- kümet kısa sürede yıkddı. Va- şayanlann bu anıyı unutmala- n olanaksız_. Belki de bu nedenle Sayın Ecevit, bu kez dış ve iç ekono- mi dünyasında egemen kesim- lerin istediklerine karşı özenli bir tesümiyeti yeğliyor. • Ancak bu teslimiyetin ülke- ye faturası ne olacak?.. O ayn bir soru. tş döndü dolaşü, nereye gel- di?- Büyük sermaye çevrele- rini hoşnut etmeyi düşünen 57'nci Hükümet,sıcakbirtar- tışmakonusuna dönüşen' tah- kım'i iUe de çıkarmak için ir- tica çevreleriyle pazarbğa oturdu. Kamu hizmetlerine ilişkin olarak yabancı şirketlere veri- kcek 'ımtıyazlar' duyarlı bir konudur. Yabancı serma\edar ile dev let arasuıda imtiyaz söz- leşmesi yüzünden çıkacak an- laşmazlığa Danıştay bakıyor. Şimdi 57'nci Hükiimet Danış- tay *ı aradan çıkanp yerine ya- bancı 'hakem'i koymak isti- vor. İrticaya ödün vererek yolu açmak doğru mu?_ Siyasal ah- lak açısından böyle bir pazar- hğı onaylamak olanağı var mı?.. • Başbakan Ecevit bir günde değişiverdi, kendi geçmişine bir kalemdecephe alıverdi. ye- ni bir kişiliğe bürünüverdi, şa- şüası bir manevra yaptı. Bu manevranın ardında ne olabilir?.. Ecevit, daha önce Fethullah- çılığa sıcak yaklaşımıyla ün- lenmişti; şimdi dinci kesime Erbakan'ı kapsayan bir pazar- lıkla mı yaklaşıyor?.. Merkez sağdaki lider boşluğunda iş dünyası Ecevit'i yeğlemekte- dir. Amerika'mn'ılımlı Islam" siyaseti de biliniyor. Son ma- nevrayla Bülent Ecevit'in ikti- dar tabanı genişlemiş mi ola- cak?.. Olabilir. • Ancak bu türlü olabilirfikle- rin kısa süreceği kuşkusu da var. Ülkemizde hiçbir temel so- runu çözmeden salt manevra- laria ayakta durabilmck olası mı?_ " Batı'da bir siyasi lider deği- şebilir: ama, önce özeleştirisi- ni yapar, yeni parti progranu- nı oluşturur ve yandaşlanna onaylatır, kadrolannı diizen- ler, bu süreç içinde yeni kimli- ğiyle iktidara adavlığını ilan eder. Sayın Ecevitise kendisine oy verenler ve Meclis'teki DSP milletvekilleri yokmuş gibi davranıvor. Eğer politika dünyası bu ka- dar yozlaşmışsa, Meclis'teki DSP miUetveldlleri de gerçek- ten yok iseler, bize diyecek ne kahr?_ Cumhurtyet # Türk-îş Genel Sekreteri ve Genel Maden tşçileri Sendikası Başkanı olan Şemsi Denizer'in önceki gece yansına doğru evinin önünde öldürülmesinin şoku sürüyor. Zonguldak'taki saldında 6'sı başma olmak üzere 13 kurşun yarası alan Denizer'in olay yerinde öldüğü bildirildi. Denizer'in cenazesine Türkiye'nin dört bir yanmdan sendikacılar ve işçiler katılacak. # Denizer'i öldüren sanık Cengiz Balık'ın üzerinden iki silah, bir sustalı ve yüksek miktarda senet çıktı. Denizer'in kardeşi Vedat Santaş, ağabeyi ile Balık arasında daha önce "ağabey-kardeş" ilişkisi olduğunu söyledi. Balık'ın. olay günü kimliği belirlenemeyen bir kişi ile 25 telefon görüşmesi yaptığı saptandı. Soruşturma kapsamında Engin Girgin adlı bir kişinin daha gözaltına ahndığı öğrenildi. ALİ AYAROĞLU ZONGULDAK - Evinin önünde silahlı saldın sonucu öldürülen Türk-lş Genel Sek- reten Şemsi Denizer'in cenazesi bugün Zonguldak'ta yapılacak törenle Çaycuma Hatıpler Köyü'nde toprağa verilecek. De- nizer'i öldüren sanık Cengiz Balık'ın üze- TEPKİLER rinden iki silah, bir sustalı ve yaklaşık 100 milyar lira tutannda senet çıktı. Cengiz Ba- lık'ın ortağı olduğu ileri sürülen Engin Gir- gin adlı bir kişi daha soruşturma kapsamın- da dün akşam gözaltına ahndı. Denizer'in kardeşi Vedat Santaş, ağabeyi ile sanık Cen- giz Balık arasında daha önce "ağabey-kar- deş" ilişkisi olduğunu söyledi. Türk-lş Genel Sekreteri ve Genel Maden Işçileri Sendikası Genel Başkanı Şemsi De- nizer'in silahlı saldın sonucu öldürülmesi- nın ardmdan başlatılan soruşturma sürüyor. Denizer, önceki gece Genel Maden İş Sen- dikası'nın 6. olağan genel kurulundan ay- nldıktan sonra Zonguldak Emnıyet Müdür- lüğü'nün yaklaşık 500 metre yakınındabu- lunan evinin önünde otomobilınden ındıgı sırada Cengiz Balık tarafından kurşun yağ- muruna tutuldu. 6'sı başından olmak üzere 13 kurşun yarası alan Denizer, olay yennde yaşamınt yıtırdi. Görgü tanıklannın ifadesine göre saldır- • Arkası Sa. 7, Sû. l'de noktalar 9 # Türk-lş Genel Sekreteri ve Genel Maden-lş Sendikası Genel Başkanı Şemsi Denizer'in öldürülmesi, siyasiler, sendikalar ve sivil toplum örgütlerince lanetlenirken. olaydaki karanlık noktalann aydınlatılması istendi. # Başbakan Bülent Ecevit'in Türk- lş Genel Merkezi'ne yaptığı başsağlığı ziyaretinin ardından açıklama yapan sendika genel başkanı Bayram Meral, hiçbir sorunun olmadığını teyit ettiklerini belirtirken, Türk-lş tarihinde böyle bir amansız saldınya uğranılmadığını söyledi. • 7. Sayfada Başbakan Ecevit, Türk-tş'i ziyaret ederek Genel Başkan Bajram MeraJ'e başsağlığı diledi. (Fotoğraf: HASAN AYDIN) Türk-îş'i eylem için zorlamıştı İLHAN HŞÇTnn iatarf • 7. Sayfada Birçok olayla adını duyurdu 7. Sayfada Kayan bir yıldız ŞÜKRAN SOIBni yazm m 7. Sayfada Kapatılan Refah Partisi'nin kurmaylan Erbakan, Kazan ve Tekdal bağımsız seçilebilecek 3 yasakhya adayhk yoluSİyaSİ Paitiler YasaSI'nda değlŞİklik Hükümetle muhalefet arasmda, tahkım pazarhklan sırasında değıştirilmesi konusunda uzlaşma sağlanan ve siyasi yasaklılar Necmettin Erbakan, Şevket Kazan ve Ahmet Tekdal'a bağımsız adayhk yolunu açacak Siyasi Partiler Yasası (SPY) değışiklik önerisi, salı günü komisyonda görüşülecek. SPY'de FP'nin kapatılmasıru engellemek amacma dönük olarak yapılması planlanan diğer değişıklikle, parti kapatma gerekçeleri arasında yer alan "odak olma" saptaması için partinin yetkili kurullaruun yasadışı eylemi onaylayan karar almış olması koşulu getiriliyor. • 4. Sayfada i k t i d a n n İStedİğİ OİdU Imtiyaz sözleşmelerinde Danıştay'ı yalnızca görüş bildirmekle görevlendirerek devre dışı bırakan uluslararası tahkime ilişkin anayasa değişiklikleri üzerüıdeki ilk görüşme 10 Ağustos Salı günü TBMM Genel Kurulu'nda yapılacak. Anayasa değişikliğinin ikincı görüşmesi ise cuma günü gerçekleştirilecek. Anayasa değişikliğinin milletvekillerinin bir bölümünün çekincelerine karşın referandumu gerektirmeyecek 367'nin üzerinde oy çogunluğuyla kabul edilmesine kesin gözüyle bakılıyor. • 4. Sayfada GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK Değişiyor, Değişiyor Uluslararası tahkim önümüzdeki günterde oylanryor. Lozan'ın ruhuna fatiha! Uluslararası tahkime karşılık FP'nin öne sürdüğü koşula başta Ecevit ve hükümet ortakları olumlu bak- tığı için Necmettin Erbakan'ın fiili siyasete dönme- sine olanak sağlamak üzere. 28 Şubat'ın ruhuna fatiha! Uluslararası tahkimi halkoylamasına gitmeden ger- U Arkası Sa. 8, Sü. l'de Kimliğini yitiren kent: Pekin S2?*£=s Çin Halk Cumhuriyeti'nin başkenti "yükselen değerlerin" yeni sevdalısı. Eski kent kimliğini plazalara, dev iş merkezlerine, kent içi otoyollara kurban kin'de "tarih" sadece "turistik önemseniyor. eden amaçl Yunanistan önlem alıyor PKK'nin Amıpa yolu kapandı # Türkiye ile terör konusunda diyaloğa giren ve PKK hakkında hassaslaşan Yunanistan'daki Simitis hükümeti, terör örgütüne karşı önlemler almaya başladı. # Terör örgütünün lideri Öcalan'ın çağnsı üzerine silah bırakan PKK militanlannın Yunanistan üzerinden Avrupa'ya geçecekleri konusundaki bilgilerin ciddi olduğunun anlaşıhnası üzerine Başbakan Simitis, Öcalan'ın yakalanması olayında olduğu gibi yeni bir skandala karşı olduğunu açıkladı. Simitis'in, PKK militanlanmn Yunanistan'a kesinlikle girmemesi, girenlerin de tutuklanması emrini verdiği öğrenildi. • 5. Sayfada l ABD VE TÜRKİYE ÎNSAN HAKLARINDA KUSURLU' H 5. Sayfada Cr.DOĞU'DANİZLENİMLER 'Komutanım şehidim var y # Kanlı terör kampanyasının 15yıl süreyle odak noktası olan bu bölge, verilen tüm sözlere, açılan tüm ekonomikpaketlere karşın yine de sorunların kaygan zemininde yaşamım sürdürüyor. % Bölge halhmn kendisini PKKden soyutlayarak desteğini çekmeye başladığı bu çok kritik dönemde, Güneydoğu'da, devletin vizöre yansıyan görüntüsünden ulaşılan fotoğrafinpek çok "fluyanı var". I 6. Sayfada PAZAR KONUĞU ~ 'Bitirilmek istenen ulus devlettir' # Izmir Barosu Başkanı Avukat Çetin Turan'la uluslararası tahkim konusunu konuştuk. LEYIA TNŞANOÖ.U'nun söytaşM • 12. Sayfada BEŞÖCTAŞ DA KÖTÜ BAŞLADI MSpor'da ŞAYISAL LOTO ÇEKÎLDl: 8-12-13-21-25-47 GUNDEM MUSTAFA BALBAY Bugün Cumhuriyel 'le birlikte VValesa Şemsi'den Jaguar Şemsi'ye... Cuma günü sabah toplantısında, önümüzdeki dö- nem olabilecekleri konuşuyoruz. Çalışmayaşamı mu- habirimiz llhan Taşçı, Türk-lş'in içinde olup bitenler- den söz etti, "Şemsi Denizer genel başkanlığa oy- nuyor, Türk-lş'in içi önümüzdeki aylarda hareketle- • Arkası Sa. 8, Sü. 8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog