Bugünden 1930'a 5,469,921 adet makaleKatalog


«
»

6 AĞUSTOS 1999 CUMA CUMHURİYET SAYFA HABERLER e etii' Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesi'ne verilen bilirkişi raporu, Ankara Anakent Belediyesi'ndeki ihalelerde yapılan usulsüzlukleri ortaya koydu ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesi "nce göreviendirilen bilirkişi kurulu, Ankara Anakent Belediyesi'nin 3 yıl içinde düzenlediği 90 ihaleye fesat kanştınldığı görüşüne vardı. Eski Çevre lCoruma Daire Başkanı Ali Osman Kürklü'nün polisteki ifadesınde, "Melih Gökçek'in zaman zaman teiefonla arayarak ihalenin. gönderdiği kişiye verilmesi talimatı verTÜğTrn söylediğı ortaya çıktı. FP"li Melih Gökçek yönetimindeki Ankara Anakent Belediyesi'nin Çevre Koruma Daıre Başkanlığı'nca 1994 yılından itibaren 3 yıl boyunca verilen 90 ihaleye fesat kanştırmak suçundan yargılanan 17 sanık hakkında hazırlanan bilirkişi raporu tamamlanarak Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı'na sunuldu. Dava dosyası ve konuyla ilgili 13 raporu inceleyen bilirkişi. ihalelerde çeşitli yönlerden usulsüzlûk bulunduğunu saptadı. Raporda yer alan saptamalar özetle şöyle: 90 ihaleden 89'u usubfiz: Davaya konu 90 ihaleden 89'u emanet usulüne göre yapıldı. Tüm ihalelerde ihale komisyonunun oluşumu, ihale yapan makam, ihaleye katılanlann konumlan ve ibraz ettikleri belgeler açısmdan ihale mevzuatına aykın eylemler ve usulsüzlükler bulunduğu saptandı. thaleler 8 firmaya dağmldı: 90 ihalenin 8 firma arasında dağıtıldığı, ihale alan firmalann kuruculan. ortaklan ve temsilcilerinin birbirleri ile ilişkileri olan kişiler olduğu. (kiminin adresleri, kiminde ihaleye katılan temsilciler, kiminde de rakip firmanın ortaklan aynı) belırlendi. Teklifvermeyen firmava ihale: İhale belgeleri arasında bulunan teklif mektuplan ekinde iş bitirme belgesinin sadece iki ihale için istendiği, bu iki ihaleyi de geçici kabul belgesi (iş bitirme belgesi yerine) veren firmalann aldığı saptandı. Bir ihalenin ise. o ihale için hiç teklif vermeyen firmaya verildiği belirlendi. tmzalar aynı kişilerden: 90 ihalenin tamamında yazı, rakam ve imzalann birden fazla öneri için aynı kişi ve kişiler elinden çıkmış olduklan tespit edildi. Aynı iş için kısa aralıklarla aynı firmalann davet edildiği. ihaleler açildığı. keşif özeti, geçici kabul ve benzeri belgeler bulunmadığı için işlerin gerçekten yapıhp yapılmadığı bilinememektedir. Ihaleye fesat kanşrınldı: thale komisyonunun kuruluş, bulunması gereken belgelerdeki temel eksiklikler ve benzerlerinin dışında rakip firma yetkilileri tarafından aynı ihale için verilmiş teklif mektuplannın birçoğunun aynı kişi tarafından yazılmış ve imzalanmış olmalan ve yine bazı teklif mektuplanndaki şirket yetkilisi adına atılan imzalann yetkili kişinin imzalannın takliden veya tamamen sahte atılması suretıyle düzenlenmesi, teklif veren firma yetkili ve ortaklannın ikamet adresi, şirket ortaklığmdaki, müştereklik (aynı adres ve aynı kişiler olması) yapılan ihalelere fesat kanştınldığı kanaatini oluşturmaktadır. Muradiye V'akfi bağlantısı: thaleleri alan Muraş, Kevser, Furkan, Tayfur. Teknikel, Abide, Çakıroğullan ve Feza isimli firmalann Muradiye Vakfi ile bağlantılı olduklan belirlendi. Ankara DGM Savcısı Nuh Mete Yüksel'in iddianamesinde yer alan "Muradiye Vakfi yönericilerinin teşekkül oluşturarak ihaleye fesat kanşnrdıklan" ıddiası da incelendi, saptamalar şöyle: - 1978 yılında kurulan Muradiye Vakfi 'nın mütevelli heyetinde Rıza ÇöDüoğlu, Mustafa Kalfaoğlu. Ahmet Hoyraz, Hilnıi Görgülü. Nuri Aydın. Hüseyin Esenoğlu, Mahmut AdiL Bilal Bayram ve .\hmet Erdem bulunmaktadır. Emlak müdürü Halil Akburak'tır. - Muraş Gıda AŞ'de vakıf kunıculanndan Mustafa Kalfaoğlu ve Rıza Çöllüoğlu'nun 1.200'er hissesi vardır. - Tayfur Proje'de vakıftan Halil Akburak'ın 900 hissesi vardır. - Muradiye Vakfi mütevelli heyeti üyesi Mahmut Adıl, Feza Teknik AŞ'nin kurucu ortağıdır. - Muradiye Vakfı'ndan Halil Akburak'ın, Furkan Proje'de yûzde 49 hissesi vardır. - Muraş ve Furkan Proje firmalannda Saim Çöllüoğlu ve Cengiz Hasmer yetkilidir. - Cengiz Hasmer Kevser Proje'de de yetkilidir. CHP'li eski Ankara Anakent Belediye Meclisi üyesi Muzaffer Saraç. Muradiye Vakfi'nın Anakent Belediyesi Fen Işleri Daire BaşkanlığVndan, ASKl'den, EGO'dan çok sayıda büyük iş aldığını belirterek "Çevre Koruma Dairesi'nce bu şirkettere verilen işler Muradiye Vakfı'na verilen işlerin yûzde l'idjr" diye konuştu. Ataköy'deyol kemmndaki teüersöküldü Belediyenin, Ataköy 7. ve 8. kısımtarda bazı sitelerin etrafinda bulunan banklan da içine alacak şekikJe yol kenanna çektiği tel örgü ve ruğlalar, dün Bakırköy Belediye Başkanlığı ekiplerince söküldü. Bakırköy Belediye Başkân Yardımcısı Mustafa Kelleci B-36 ve Ö-29 numarab sitelerin sakinlerinin "Geceleyin gürültü olduğu gerekçesiyle haklan olmadığı halde" banklan ve oturma gmplannı teüe ve tuğlayia çevirdiklerini söyledi Kefleci, yıırttaşlann şikâyetieri üzerine teüeri ve tuğlalan kaidırdîklannı vurguladı. Ataköy 7 ve 8. kısımlarda bioklan çevrekyen kamuya ait yaya yoDannın demir kapdaria kaparjlması ve sokak mobiıyası olarak nitetendirilen banklannın da etrafının tel örç^ikrle çevTÜmesi çevre saJdnterinin tepkisine nedea obnuştu. (Fotoğraf: KADER TUĞLA) TE.SA.M. TELEFON UYDU VE RADYO KOMÜNİKASYON ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU'NDAN BİLDİRİLMİŞDtR Sayın ortaklanmız, Şirketımizin. 1998 faaliyetine ılışkin Otağan Genel Kurul toplantısı. aşağıda yazıli gündemı görüşüp, karara bağlamak üzere 3 Eylül 1999 Cuma günü saat 10. OO'da, şirket merkezi, Turan Güneş Bulvan, 5 Cad. No: 2/11 Çankaya, Yıldız, Anka- ra adresinde yapılacaktır. Sayın ortaklanmızın. toplanhda bizzat bulunmalannı, veya hazır bulunamayacak ise. bir temsilci göndererek kendilerini temsil ettirmelerini rica ederiz. Temsilci gönderilmesi dunı- munda. ekte sunulan vekaletnamenin tanzım ve Noterlikçe tas- dikli olarak, şırkete ibrazı gerekmektedır. Yönetim Kurulu üyelığı \e Murakıplığa aday olacaklann toplantıda şahsen hazır bulunmamalan halinde. Noterlikçe tas- dikli adavlık beyanlan toplantı günü genel kurula ibraz edilme- lidir. 31.12.1998 tarihh Bilanço. K.âr'Zarar Hesabı, Yönetim Ku- rulu Faaliyet ve Denetçi Raporlan. 16 Agustos 1999 tarihinden itıbaren, şirketimiz merkezınde. Sayın ortaklanmızın inceleme- sine hazır bulundurulacaktır. Saygılannıızla TE.SA.M. TELEFON UYDU VE RADYO KOMÜNtKASYON AŞ YÖNETİM KURULU Ekler: 1. Gündem 2. Vekâletname metni 03 EYLLL 1999 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN TE.SA. M. T.U.R.K. AŞ OLAĞAN GENEL KURUL GUNDEMİ 1. Divan heyeti seçirai ve Divan'a Genel Kurul evraklannı iraza yetkisi görüşülmesi ve verilmesi 2. 1998 yılına ait. Yönetim Kurulu faaliyet raporu ile De- netçi raporunun sunumu. ıncelenmesi;31 Arahk 1998 bilanço- sunun ve kâr-zarar hesaplannın onaylanması ile ilgili görüşme, 3. Yönetim Kurulu ve Denetici'nin ibrası için göriişme ve oylama, 4. Bir önceki Yönetim Kurulu'nda alınan kararla, Emin Akata'nın Yönetim Kurulu üyeliğinin göriişülmesi. 5. Yönetim Kunılu üyelerimn secimi. 6. Denetıci seçimi ile ilgili göriişme ve oylama. 7. Yönetim Kurulu üyelerinin ve Denetici'nin ücretlerinin görüşülüp karara bağlanması. HUSUSİ VEKÂLETNAME Maliki bulunduğumuz ve aşağıda unvanı yazıli şirket tara- fından ihraç edilmiş ve miktan gene aşagıda miktan yazıli pay- lanmızdan doğan tüm haklanmızı, belirtilen tarihte yapılacak Genel Kurul toplantısında, nam ve hesabıma kullanmaya yetki- li olmak üzere. gene aşağıda adı geçeni vekil tayin ettık. ŞİRKET UNVANI: . VEKÂLETİ VEREN: PAY MİKTARI: TOPLANT1NIN TÜRÜ: " • TOPLANTI TARİHİ: VEKİLİN ADI: VEKÂLETİ VERENİN İMZASI: ADALET BAKANLIĞI UZUNKÖPRÜ tCRA VE tFLAS MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN MENKULÜN AÇIK ARTIRMAtLANl Dos>aNo: 1999'940 Bir borçtan dolayı hacızlı ve aşağıda yazıli mallar satışa çıka- nlmıştır. l'ıncı artırma 9 9 1 9 9 9 günü saat 15.00'de San. Sit. 1. Blok No. 4 Erşan Koba dükkânında yapılacak ve kıymetinin yüz- de 75'ıni geçmedığı veya ısteklı çıkmadığı takdırde 2'neı arttır- manın 1091999 günü aynı yer ve saatte yapılacak arttırmada kıymetinin yüzde 40'ını geçmek şartıyla en çok arttırana ihale olunacaktır. llan olunur 26 7 1999 Kıymetı Adedı Cınsı 3 000 000.000 TL 1 adet 22 LH 946 plakalı 1977 model 8<W6 Fıat bordorenklıtraktör Basuv 37359 KAYSERİ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN 1999,149 Dav'acı Güllü Demirhan tarafından davalı Hasan Demir- han aleyhine açılan boşanma davasınm mahkememizce yapılan açık yargılaması sırasında verilen ara karan gere- ğince; Davalı tüm aramalara rağmen adresi tespit edilemedi- ğinden ve duruşmalara ge'mediğinden adına dava dilekçe- sinin ilanen tebliğine karar verilmiş bulunduğundan; Karar gereğince duruşmanm atılı bulunduğu 21.9.1999 günü saat 10.40'da davalı Hasan Demirhan"m mahkeme- miz duruşma salonunda hazır bulunması veya kendisini bir vekille temsil ettirmesi, gelmediği takdırde veya kendi- sini bir vekille temsil ettirmediği takdirde yoklufunda tah- kikat yapılıp karar verileceği tebligat yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 21.7.1999 Basın: 37456 • ' ÇANAKKALE ASLİYE HUKUK HÂKİMLİĞİ'NDEN EsasNo: 1999'12 Davacı Ebru Demirdas vekili Av. Soner Aydın ile dava- lı Kemal Demirdas arasında yapılmakta olan boşanma da- vasının duruşması sırasında; Davalı Kemal Demirdaş'ın adresi tespit edilemediğin- den, duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir. Verilen karar gereğince davalı Kemal Demirdaş'ın du- ruşmanın yapılacağı 11.10.1999 günü saat 09.00"da Ça- nakkale Asliye Hukuk Mahkemesi duruşma salonunda ha- zır bulunması, duruşmaya gelmediği, mazeret de bildirme- diği takdirde duruşmanın HUMK.nun 509. ve 510. mad- deleri gereğince gıyabında yapılarak karar verileceği hususu duruşma günü tebliği yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 27.7.1999 Basm: 37440 ÇANAKKALE ASLİYE HUKUK HÂKİMLİĞrNDEN DosyaNo: 19981060 Davacı Ayten Yılmaz ile davalı lsmail Yılmaz arasında yapılmakta olan boşanma davasınm duruşması sırasında; Davalı lsmail Yılmaz'ın adresi tespit edilemedığinden, duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir. Verilen karar gereğince davalı lsmail Yılmaz'ın duruş- manın yapılacağı 4.10.1999 günü saat 09.00'da Çanakka- le Asliye Hukuk Mahkemesi duruşma salonunda hazır bu- lunması, duruşmaya gelmediği. mazeret de bildirmediği takdirde duruşmanm HUMK.nun 509. ve 510. maddeleri gereğince gıyabında yapılarak karar verileceği hususu du- ruşma günü tebliği yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 27.7.1999 Basın: 37438 ESKİŞEHİR ASLİYE 4. HUKUK MAHKEMESİ'NDEN EsasNo: 1998761 Davacı Mahir Demiral vekili Av. Kazım Kurt tarafın- dan davalı Dalgıç Inşaat ve Malz. Tur. Tic. San. Ltd. Şti. adına Turan Gör aleyhine açılan borçlu bulunmadığının tespiti davasınm yargılaması nedeniyle; Tüm araştırmalara rağmen adresi saptanamayan da.- valı Dalgıç lnş. ve Malz. Tur. Tic. San. Ltd. Şti. adına Turan Gör'ün, yargılamanın bırakıldığı 29.9.1999 günü saat 09.35'te mahkememizde hazır bulunması veya ken- disini bir vekille temsil ettirmesi, aksi halde yargılama- ya yokluğunda devam olunup karar verileceği dava di- lekçesi ve meşruhatlı duruşma günü davetiyesi tebliği yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. Basın: 37470 ANKARA GAYREVIENKUL SATIŞ İCRADAİRESİ'NDEN GAYRtMENKULÜN AÇIK ARTIRMA İLANI DosyaNo: 1999/114 İş Satılmasına karar verilen gayrimenkulün cinsi, kıymeti. adedi. evsafi: Ankara, Alundag ilçe- si, Itfaıye Meydanı, Doğanbey Mahallesinde lltekin Sokagı 31 kapı numarab evin bulunduğu ye- re rastlayan ve imann 160 ada 18 numaralı parselini teşkil eden 85 m2 miktan eski ahşap hane vasıflı taşınmaz, hissedarlar arasmdaki ortaklığın giderilmesi için açık arttırma suretiyle satıla- caktır. Geniş evsafi dosyada mevcul bilirkişi raporunda açıklanmışür Takdir edilen kıymeti: 15./ 989.072.350 TL, yüzde 15 KDV alıcıya aittir. Satış şartlan: 1 - Satış, 5/10/1999 günü saat 14.40'den 14.50'ye kadar Adliye mezat salonunda açık arttuma suretiyle yapılacak. Bu artormada tahmin edilen kıymetin yüzde 75'ini ve rüçhanh alacaklılar varsa alacaklan mecmuunu ve saüş masraflannı geçmek şam ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa. en çok arttıranın taahhüdü baki kalmak şarnyla 15/10/1999 günü aynı yerde ay- nı saatte ikinci arttırmaya çıkanlacaktır. Bu arttırmada da bu miktar elde edilememişse gayri- menkul en çok arttıranın taahhüdü saklı kalmak üzere arttırma ilanında gösterilen müddet sonun- da en çok arttırana ihale edilecektir. Şu kadar kı arttırma bedelinin malın tahmin edilen kıyme- tinin yüzde 40'ını bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacaklann toplamından faz- la olması ve bundan başka paraya çevirme ve paylaşorma masraflannı geçmesi lazımdır Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa saüş talebi düşecektir. 2- Arttırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kıymetin yüzde 20'si nispetinde pey akçesi veya bu miktar kadar milli bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Sahş, peşin pa- ra iledir. alıcı ıstediğinde 20 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Tellaliye resmi, ihale pu- lu, tapu harç ve masraflan alıcıya aittir Bınkmiş vergiler satış bedelinden ödenir. 3-Ipotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu gayıimenkul üzerindeki haklannı hususiy- le faiz ve masrafa dair olan iddıalannı dayanağı belgeleri ile on beş gün içinde dairemize bildir- meleri lazımdır. Aksi takdirde haklan tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakıla- caklardır. 4- thaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefılleri. teklif etnkleri bedel ile son ihale bedeli arasmdaki farktan ve diger za- rarlardan ve aynca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. thale farkı ve temenüt fa- izi aynca hûkme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak. bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır. 5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup masrafı ve- rildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneğı göndenlebılir. 6- Satışa iştirak edenlerin şartname>i görmüş ve münderecaünı kabul etmiş sayılacaklan, baş- kaca bilgi almak isteyenlerin 1999'114 iş sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze basvunna- lan ilan olunur. 19/7/1999 (*) Ilgililer tabırine irtifak hakkı sahipleri de dahildir. Basın: 37602 ANKARA GAYREVIENKUL SATIŞ İCRADAÎRESİ'NDEN GAYRİMENKULÜN AÇIK ARTIRMA İLANI DosyaNo: 1997/1031 Satılmasına karar verilen gayrimenkulün cinsi, kıymeti, adedi, evsafi: Ankara, Yenimahalle il- çesi. Demet Mahallesinde 13. Cadde 7 numaralı Feıhat apartmanmın bulunduğu yere rastlayan ve imann 15885 ada 1 numaralı parselini teşkil eden 783 m2 miktanndaki kargir apartmanın 36'783 arsa payh 5. kat 14 numaralı. 3 oda salon ve müştemilatından ibaret 100 m2 kullanım alanla mesken vasıflı taşınmaz, bir borç nedeniyle açık arttırma suretiyle satılacaktır. Geniş ev- safı dosyada mevcut şartnameye ilişik bilirkişi raporunda açıklanmıştir. Takdir edilen kıymeti: 5.000.000.000 TL. yüzde 1 KDV alıcıya aittir. Satış şartlan: 1- Satış. 4/10/1999 .günü saat 14.20'den 14.30'e kadar Adliye mezat salonunda açüc artnnna suretiyle yapılacaktır. Bu arttırmada tahmin edilen kıymetin yüzde 75'ini ve riiçhanlı alacaklılar varsa alacaklan mecmuunu ve satış masraflannı geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa, en çok arttıranın taahhüdü baki kalmak şartiyla 14/10'1999 günü aynı yerde ay- nı saatte ikınci arttırmaya çıkanlacaktır. Bu arttırmada da bu miktar elde edilememişse gayri- menkul en çok arttıranın taahhüdü saklı kalmak üzere arttuma ilanında gösterilen müddet so- nunda en çok arttırana ihale edilecektir. Şu kadar ki arrarma bedelinin malın tahmin edilen kıy- metinin yüzde 40'ını bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacaklann toplamından fazla olması ve bundan başka paraya çeviraıe ve paylaşorma masraflannı geçmesi lazımdır. Böy- le fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir. 2- Arttırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kıymetin yüzde 20'si nispetinde pey akçesi veya bu miktar kadar milli bir bankanın temi- nat mektiıbunu vermeleri lazımdır. Satış, peşin para iledir, alıcı istediğinde 20 günü geçmemek üzere mehıl verilebilir. Tellaliye resmi. ihale pulu, tapu harç ve masraflan alıcıya aittir. Birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir. 3- Ipotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (•) bu gayıimen- kul üzerindeki haklannı hususıyle faiz ve masrafa dair olan iddialannı dayanağı belgeleri ile on beş gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde haklan tapu sicili ile sabit olma- dıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır. 4- thaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefillen, teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasmdaki farktan ve diğer za- rarlardan ve aynca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt fa- izi aynca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır. 5- Şartname. ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup masrafı ve- rildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebüir. 6- Satışa iştirak edenlenn şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacaklan. baş- kaca bılgi almak isteyenlenn 1997/1031 sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmala- n ilan olunur. 13/7/1999 (*) Ilgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir. Basın: 37605 DUZYAZI ORHAN BİRGİT Teşekkürler Başkan.. Şişli Belediye Başkanı'nın, çoğumuzu hem üzen hem de utandıran çağdışı bir genelgenin uygulanma- sından doğan çarpıklığı düzettmesinden sevindiğimi söylemeliyim. Şubat ayında bir akşam, televizyon haberlerinde Şişli'deki Özel Bomonti Mihtaryan llköğretim Okulu'nu boşaltmak zoaında kalan küçük öğrencilerin geçirmek- te olduğu bunalımı izleyenler arasındaydım. Öğrenciler, bir gün sonra kapılannı hem kendilerine hem de öğrenime kapatmak gibi bir inanılmaz gerçek- le karşı karşıya bırakılan okullarının taşınabilirlerinin yı- ğıldığı bahçede marşlar söyieyerek tek bir şey istiyor-' lardı: Okumak.. Çoğunun ana ya da babası o okulda öğrenim gör- müştü. Ama okulun 1958'de Emine Ayaşlı adında bir hanımdan Mihtaryan Vakfi tarafından alınan binasınırt tapu işlemleri, Vakıflar Genel Müdürlüğü'nce 1936'da yayımlanmış olan bir genelgeye uyularak iptal istemiy- ledava konusu yapılmıştı. 1979'da açılan dava 1984'te, dayanın kazanılması ile sonuçianmtşve binanın sahip- liği o sırada ölen Ayaşh'nın mirasçısı olan Ayaş Bele- diyesi'ne geçmişti. Küçük bir pay da Miltaş isimli bir inşaat şırketinin olmuştu. Yeni sahipler, özellikle Miltaş'ın öncüJüğü ile vakıf oku- lunu, öğrenim yapılan binayı boşaltması için açtıklan davayı kazanmış ve mahkeme karannı işte o soğuk şu- bat günü uygulama aşamasına koymuşlardı. Mihtaryan Okulu'nun, Istanbul \Aalisi ile Milli Eğitirrr Müdürü'nün devreye girmesi ile geçici bir yerde öğ- renimini sürdürmeye çabaladığını sanıyorum. önceki gün o öğrenciler ve öğretmenleri yeniden ek- ranlara geldi. Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sangül, seçim kampanyasında da verdiği sözü tutarak Bo- monti'deki binalannı kurtanp yeniden öğrencilerin öğ- renimine açma başansını göstermişti. Devletin sekiz yıllık sürekli öğrenim için yasa çıka- np özel seferberiik düzenlediği bir dönemde bir ilkög- retim okulunun kapatılmış olmasının gerisinde yatan, yukanda da değindiğim gibi, artık çağdışı sayılması ge- reken bir hükümet geneigesidır. 1936 tarihli o genel- ge, ülkemizdeki azınlıklann yani Rum, Musevi ve Er- meni vatandaşların kurduklan vakıflann taşınmaz mal- lannı onarmalannı bile yasaklayan bir amaçla çıkanl- mış. Ogenelgeyihazırtayanların.olsaolsaülkeningeçir- diği bir bağımsızlık sayaşı sırasında bu azınlıklara men- sup yurttaşlardan kimilerinin düşmanlarla işbirliği için- de hareket ettikleri için tüm cemaatlerinin üzerinde o günün koşulları arasında kamuoyunda bir kuşku ya da hoşnutsuzluk ortamı olmasından hareket ettikleri dü- şünülebilir. Ama öyle bir düşüncenin genelleştirilmesinin ne öl- çüde yanlış ve haksız olacağını aradan geçen yetmiş beş yıl ortaya koymuş değil midir? Öyle bir genelleş- tirmeyi hâlâ bir devlet belgesi olarak Vakıflar Genel Mü- dürlüğü'nün gündeminde yaşatma istekleri ile İkınci Dünya Savaşı'nın yüz karası Varlık Vergisi uygulama- sını yeniden canlandırmak arasında bir fark var mıdır? Mustafa Sangül, şayet kişisel ilişkiler oluşturrnak- taki becerisini Ayaş Belediyesi'nin DYP'li başkanı üze- rinde de başan ile uygulamasaydı.yine her bulduğu gay- rimenkulde bir ucundan girip pay sahibi olmayı astl amâç bilen bir yap-satçı şirket üzerinde "ikna gücü"nü kul- lanma yöntemlerini bilemeseydi, 1936genelgesinin ma- rifetini gündeme bile getirmeyi düşünmeyecektik. Ama bakın, tam ülkemızde Gogol'ün o ünlü öykü kahramanı gibi, bir müfettişler müfettişi gibi çalım sat- ma gayretlerine kendisini kaptıran ABD Dışişleri Ba- kan Yardımcısı'nın bulantı veren gezilerine rastlayan günlerde, Şişli Belediye Başkanı, kendi belediyesinin sınırlan içerisinde bir azınlık okulu öğrencilerinin ken- di anadillerini de içeren öğrenimlerini rahatlıkla yapa- bilmelerinın kapılannı açarak, aslında bizim bu konu- larda sekter olmadığımızı belgeledi. Türkiye her isteyenin, dün Oktay Ekşi'nin de Hür- riyet'te bir kez daha yazdığı gibi, kendi dilini, kendi kül- türünü, kendi değerterini, kullanma, koruma ve geliş- tirme gibi temel insan haklarından bireysel bazda ya- rarlanmasını sağlayacak adımlann atıldığı bir ülke ol- duğunu göstermelidir. Bu bakımdan 1936zihniyetinin o günün koşullan içinde yaşamımıza getirdiği türden genelgeler, öyle yasaya bile gerek kalmadan bir baş- ka genelge ile uygulama alanından kaldırılmalı, TBMM'deki özgeçmişine Kürtçe bildiğini yazdıran mil- letvekili, başka arkadaşlarının tepkisine neden olma- malıdır. Bir FP milletvekilinin bu türden girişimi üzeri- ne MHP'li bazı milletvekillerinin TBMM Başkam'na gi- derek özgeçmiş kayıtlanndan "Kürtçe" sözünün çıka- nlmasını niye önerdiklerini doğrusu anlamakta zorluk çekiyorum. Bir milletvekilinin, "Ben Farsça, Arapça ve Kürtçe biliyonırn" demesinin "Türk devletini tanıma- makla" ne ilgisi olabilir? Türk deyletinin resmi dili tektirve o da Türkçedir. Ama bırakınız, isteyen ister anasından, ister sonradan ar-^ zu ettiği ne kadar dil varsa öğrenmiş ve kendi hazine-, sine katmış olsun, .; Türkiye kendi ulusal kültüründen kuşkuya düşeri1 değil, o kültürün zenginliği ile övünen bir ulusun ülke-'. sidir. Faks:0212 677 07 62 "". E-Mail:orhan.birgrt(o do.net.tr. ACI KAYBIMIZ Cemiyetimiz üyesi, Basın Şeref Kartı ve 1997 Burhan Felek Basm Hizmet Ödülü sahibi, değerli arkadaşımız KEMAL CEZER 05.08.1999 günü vefat etmiştir. 1923 yılında Istanbul'da doğan Gezer, mesleğe 1942 yılında Tasvir gazetesinde başladı. Tasviri Efkar, Akın, Son Saat gazeteleri ile Anadolu Ajansı'nda çalıştı. Ölümü topluluğumuzda üzürrtü yaratan Kemal Gezer'in cenazesi 7 Ağustos 1999 Cumartesi günü öğle namazından sonra Anadoluhisan Camii'nden alınarak Anadoluhisan Mezarlığı'nda toprağa verilecektir. Kemal Gezer'e Tann'dan mağfiret, değerli ailesine ve üyelerimize başsağlığı dileriz. TÜRKİYE CAZETECİLER CEMİYETİ İSTANBUL ÜNİVTRSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ DEKANUĞI'NDAN tstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Taşınabilir Kültûr Varlıklannı Koruma ve Onanm Bölümü, Taşına- bilir Kültûr Varlıklannı Koruma ve Onanm Anabilim Dalı'na 1999// 2000 öğretim yılında ön kayıtla lisans öğrencisi alınacaktır. Başvurularda ÖSS puanının 120 ve daha yukarısı olması koşulu aranmaktadır. Adaylardan istenilen belgeler: 1- ÖSS sonuç belgesi veya kopyası, 2- Nüfus cüzdanı onaylı örnegı. 3- İki adet fotoğraf 4- Lise ve dengi okul diploması örneği. 5- Taşınabilir Kültür Varlıklannı Koruma ve Onanrn Bölümü Bilgi Foımu (l.Ü. Edebiyat Fakültesi Öğrenci Işleri'nden temin edilecektir.) Sınav üç aşamalı olarak gerçekleştirilecektir. 1- Bilim Srnavı (1.9.1999 saat 10.30) 2- El becerisi ve çizim sınavı (2.9.1999 saat 11.00) 3- Sözlü sınav (6.9.1999 saat 9.30) Başvurulan 9 Ağustos'ta başlayacak, 27 Ağustos 1999 tarihinde mesai bitimine kadar sürecektir. Basın: 37750
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog