Bugünden 1930'a 5,483,960 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 6 AĞUSTOS1999 CUMA 8 HABERLER FutbOİ RTUKHen 'Telsim' incelemesi ANKARA (Cumhurivet Bürosu)-Radyo\e Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Maliye Bakanlığı'nın, bazı televizyon kuruluşlannda Türkiye Birinci Futbol Ligi'nin adınm "Telsim 1. Ligi" olarak kullanılması nedeniyle yaptığı uyan ûzerine inceleme başlattı. RTÜK, Maliye Bakanhğı Ankara Muhakemat Müdürlüğü'nün bazı televizyon kuruluşlannda Türkiye Birinci Futbol Ligi'nin adınm "Telsim 1. Ligi'' diye duyurulması nedeniyle bır uyarı yazısı göndererek yargı kararlanna uyulmasmı istemesı üzenne konu>ıı mcelemeye aldı. tzleme \e Değerlendirme Daire Başkanlığı'nın, televizyonların anonslannı da değerlendırmeye alarak konu hakkında bır rapor hazırlayacağı kaydedildi. RTÜK Başkan Yardımcısı Şevki Göğüsger yapılacak inceleme sonucunda Türkiye Birinci Futbol Lıgı maçlannın yayın hakkını alan Tele On'un mahkeme kararlanna uymadığının saptanması halinde gerekli yaptırıma gidilecegini bildirdi. Ankara 31. Asliye Fukuk Mahkemesi. Türkiye 1. Futbol Ligi'mn adınm önüne herhangi bir sponsor firmanın adınm getirilemeyeceğine karar vermişti. Şevki Göğüsger. Tele On'a analog sıstemden ve günde yalnızca 4 saat şifrelı yayın yapmak üzere izin venldığine dıkkat çektı. Tele On"un kaçak dıjital yayın yapacağı ıddialannın anımsatılması üzerine Göğüsger. bunun ızin verme koşullanna uymamak anlamına geleceğine işaret etti. Göğüsger. dijıtal yayın yapıldığının belirlenmesi halinde de lisans iptalinin gündeme gelebileceğini kaydetti. Baskanlık Divanı ANAP'ta Tantan rahatsızlığı ANKARA (Cumhurivet Bûrosu) - ANAP"ın ayda bir yaptığı, bakanlann da katılarak çalışmalan hakkında bilgi verdiği başkanlık divanı toplantısmda genel başkan yardımcılan, Fçişleri Bakanı Sadettin Tantan'ı partiden gelen talepleri karşılamamakla sucladılar. ANAP lideri Mesut Yılmaz ise Tantan" a sahip çıkarak "Parti genel başkanı olarak ben bile poüs tavinlerivle iJgilenmiyoruın. siz de baskı yapmaktan vazgeçin" dedi. Alınan bilgiye göre. 3 saat süren toplantıda polis tayinleri konusunda partı yöneticileri ve örgütlerin • istemlerini karşılamadığı •rekçesiyle eleştirilen pntan, bir sistem oturtmaya çalıştığını belirterek •'Sistem fhırunca İçişleri Bakanhğı'nın çalışmalarola i gili sıkınhlar da ortadan alkacakür" dedi. Tantan, ıışleri Bakanhğı ve polis 1 (şkilatıyla ilgili şikâyetlenn i etilmesi amacıvla ilk kez %rafsız ve özerk bir büro djusturulduğunu açıkladı. Yılmaz da. Tantan' ın ûzenne gidilmemesinı ğteyerek "Ben bile parti genel başkanı olarak polis tavinkriyle uğraşmadığıma gpre, kimse uğraşmasın. Bu işi bir disiplüı altına alacağız. Aynı askerliktcki gibi tayin TE terfi sistemi orurtacağız" 4edi. Tunzm Bakanı Erkan Mumcu'nun. gerekirse yüksek ücretlerle partide uzman kişilenn çalıştınlması önerisi ıse başkanlık divanında kabnl görmedı. ANAP Genel Başkan Yardımcısı Ahat Andkan. toplantının ardından yaptığı açıklamada, seçmen kütüklerinın bılgısayar ortamma geçirilmesi için yasal düzenleme yapılması ve ekim ayından itibaren de Siyasi Partiler Yasası ile Seçim Yasası'mn tartışmaya açılması görüşünün benimsendiğini bildirdi. Andican, toplantıda aynca, ANAP'ın mılletvekili çıkarmadığı ıllerle daha yakından ilgınlenilmesı için bu illerin bakanlar arasmda paylaştınldığını söyledi. İrtemçelik, ABD'li Koh'la yaptığı iki görüşmesini Cumhuriyefz değerlendirdi 6 Artık faiM meçhııl yok' ÖZGENACAR ANKARA (Cumhurivet) - ABD Dışişleri Bakan Yardım- cısı Harold Hongju Koh. "ar- ük faili meçhul olaylara rast- lanmadığıru öğrendiğini, bu- nun çok önemli bir gelişme ol- duğumT söyledi. Koh. teröre ilişkin yasalarda değişiklikle basm affi önerdi. Insan hakla- nndan sorumlu Devlet Baka- nı Mehmet Ali İrtemçelik. Koh'la yaptığı iki görüşmeyi Cumhuriyet'e değerlendirdi. Güneydoğu Anadolu'da tepki yaratan açıklamalan hakkın- da ise bakan. "Görevinde ye- niotan bakan \ardimcisiruabi- ri >adırgatan ifadeleri karşı- sındaki hassash etimizi Dışişleri Bakanhğuntz ABD bmükelçiliğine bildirdi. Ancak, ikinci görüşmemizde, Güneydoğu'da yayımlanan sözleri asla söylemediğine temin etti" dedi. Güney Koreli bir büyükelçınin, hukukçu oğlu olan Koh, John Schattuk'un bir başka göreve atanması ile boşalan "demoknsi, in- san haklan,çalışma" konulan ile ilgili ABD Dışişleri Bakan Yardımcılığf na kısa süre önce getirilmişti. Bu çerçevede Türkiye'ye gelen Koh, Türkiye raporunu hazırlamadan önce İrtemçelik ile geçen hafta sonunda gö- rüştükten sonra Ankara, tstanbul, Urfa, Di- yarbakır, Mardin'de incelemelerde bulun- du. "Kosova'dabir Amerikahdiplomat" gi- bi davranış \e açıklamalan ile tepki çeken Koh'un bu tutumu hakkında trtemçelik şu isci Partisi. ABD'li bakanın açıklamalarına tepki gösterdi 'Koh hemen sınırdışı edüsin İZMİR (Cumhuriyet Ege Büro- su) - Işçi Partisi Izmir II Başkanı Ali Karşılayan. ABD Dışişleri Ba- kan Yardımcısı Harold Koh'un Gü- neydoğu gezisi sırasındaki açıkla- malarına tepki göstererek "Koba- nır dışı edilmdidir. llusal egemen- mazsak, bia de Kosova'ya benze- tirkr"dedi. Koh'un ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı sıfatıylagünlerdir, Şan- hurfa. Diyarbakır yöresinde görüş- meler yapıp, "evlerini terkeönek ao- runda kaianlann mutiaka köyleri- ne dönmefcri için uluslararası gtav şim başlatacağı*' şeklinde söylem- leri olduğunu anımsatan Karşıla- yan, konuyla ilgili yapüğı yazıh açıklamada şunlan vurguladı: "Açıkiamalara Türkiye Dışişkri BakanuğVnın tepkisi çok hafif kal- nuşbr. Türkiye'nin iç sorunlannın çözümüiçin ulustararası güişün baş- laölmasu son derece tehlikelisonuç- lara yol açabilir. Nitekim Türkiye Dışişleri BakanlığTıun açıklamasuı- da da Türidye'nin toprak bütünlü- ğûnü tehlikeye sokabDeceğme dik- katçeldhyor.'' değerlendirmeyi yaptı: "Görevinde yeni olan bir kişL sorunlan anlama ve öğrenme amacıyla Türkiye'ye geldi. Bu süreç içinde basına tabiabyla yadırgadığunız bazı ifade- leri yansıdı. Dışişlerimiz bu konudaki hassa- siyetimiri ABD büyükelçUiğine ilettL" tkmcı görüşmeden sonra Devlet Bakanı. Koh'un kendme şu bilgıyi verdiğıni açıkla- dı:"Basında benim söylediğim gibi çıkan şey- ler, benim söylemediğim şeylerdir. Özellikle göç edenlerin jerlerine döndürülmesikonu- sunda uluslararası destek kampanyası gibi şeyleri ben söVtemedim. Bunlarbenim ağzun- dan sövlenmiş laflardır. Neden bö\lc >apü- dığıru da bilmi>orum. Gerçekten çok üzgü- nüm." İrtemçelik, "Genelolarak konuştuk. Bfl- gi almak için gelmişti. Bütün çalışmalanmı- n anlatbm. Teröıie Mücadele \asası'nın 8. ve TCK'nin 312. maddelermin kaldınlma- masının düşünülüp düşünülmediğini sordu. Bu maddeleri sistemimize monte etmekten dolayi memnuniyct du>madığımızı. ama ger- çekçiliğin \e Türidye'nin istikrar ihri> acının bugün için bu maddelerin \arlığını gerekli kü- dığını ifade ettim. Bu maddelerin \ariığı >ok- luğu konusunda Türkive'dedemokratiktar- üşmalann devam erağini hatırlatüm" dedi. irtemçelik, Güneydoğu dönüşünde izle- nimleri arasında Koh'un, halkın 8 ve 312. maddelerinkaldınlması ısteğıni kendisine ilet- tiğini söyledikten sonra şu ilginç gözlemi- ni aktardı: "Arük faili meçhu) olaykra rast- lanmadtgını öğrendiğini. bunun çok önemli bir gelişme olduğunu söviedi. Göç edenlerden evlerine dön- mekisteyenler var,dönmekis- temeyenlervar,di>or. Dönmek istemeyenlerin de mevcut eko- nomik koşuüardan şikâyet et- tiklerini belirttT Anayasa ve basın affi irtemçelik, basın özgürlü- ğünün görüşmede ele alındı- ğını söyledikten sonra şu açık- lamayı yaptı: "Basın mensup- lannm affi üzerindedurdu.Bu- nun hazırianmakta olan af ya- sasının kapsamında okluğunu: anayasaımzm 14.ve87.madde- leri belirli suçlann affina cevaz vermediği için. bu konunun üç \ilhk bir erteleme formülüyle aşümasının öngörüldüğünü bildirdim." "Dinsel özgüriükler* konusunda aldığı bır soruya Devlet Bakanı şu yanıtı verdiği- ni söyledi: "Dinsel özgürlük üzerinde dur- du. Türban konusuna değindi. Ben de ken- disini avdınlatma nrsaOm buldum. Mesele- nin türban değil. fürbanın demokratikve la- ik toplum düzenimize karşı bir siyasi hare- ketin simgesi olarak kullanılmak istenme- sinden kaynaklandığını izah ettim." İstanbul'da Ortodoks. Ermenı ve Yahudi cemaati hderleri ile konuşan. Mardin'de Sür- yanı kilisesinı gezen Koh'un, "din özgüriü- ğû" konusunda şikâyetlerinin olmadığını. ancak Heybeliada'da Ortodoks Ruhban Okulu'nun açıbnayışından yakındıklannı Irtemçelik'e aktardığı anlaşılıyor. Türk-İş yönetimi karar aldı Birgünlük grev ertelendi • Türk-Iş Genel Başkanı Bayram Meral, sosyal güvenlik tasansı konusunda hükûmetin 'dediğim dedik' ta\nnı sürdürmesi durumunda eylem karannm kesinlikle uygulanacağını söyledi. Genel Sekreter Şemsi Denizer de Başkanlar Kurulu'nda, bugün yapılması planlanan işbırakma eyleminin ertelenmesine karar verildiğini açıkladı. ANKARA (Cumhurivet Bürosu) - Türk-Iş Başkan- lar Kurulu, hükûmetin sos- yal güvenlik tasansını is- temleri doğrultusunda de- ğiştırmeden TBMM Genel Kurulu'na getirmesi duru- munda üretimden gelen gü- cünü "daha kararh" kul- lanmayı kararlaştırdı. Türk- Iş Genel Başkanı Bayram Meral, hükûmetin ısrannın sürmesi durumunda, konfe- derasyonun almış olduğu kararın "bugün ertetense bile yann u\ gulanacağuu" söyledi. Çalışma ve Sosyal Gü- venlik Bakanı Yaşar Oku- yan geri adım atmadıkla- nnı. tasannın en kısa za- manda görüşüleceğini söyledi. Okuyan, tasan- nın önceki gün görüşül- mesi istemini içeren öne- rinin geri çekilmesinin, sendikalann istediği şe- kilde düzenleneceği an- lamına gelmediğini söy- ledi. Okuyan. "Biz toplu iş sözleşmesi yapmıyoruz. Hükümet olarak biz sa- dece uzlaşma anyoruz. Dolayısıyla tek tek her maddede anlaşmamız gi- bi bir durum söz konusu olamaz. Sadece genel çer- çeve üzerinde uzlaşmaya varüır. tek tek maddeler üzerinde değü" dedi. Çalışma ve Sosyal Gü- venlik Bakanı Yaşar Oktf- yan"ın "hükûmetinyasa ta- sansındageri adımatmadı- ğına ilişkin" sözlerini de- ğerlendıren Meral, Türk- Iş'in karannın TBMM'nin tutumuna bağlı olduğunu söyledi. Türk-Iş'in bütün- lük içinde olduğunu vurgu- layan Meral. "Bakanın ni- yetibuysa,Türk-İş'in almış olduğu karar bugün erte- lense dahi yann uygulana- cakür. Hükümet TBMM'- deki çogunluğuna güvene- rek yasayı geçirmeye çah- şırsa şunu bilsin ki, Türk- Iş'in de çoğunluğu vannr. EmekPlatformu'nun da ço- ğunluğu \ardır. Eğer hükü- met dediğim dedik tavnnı sürdürürse. Türk- İş aldığı eylem karannı mutiaka \« mutiaka uygulayacaktu*" diye konuştu. Yaklaşık 3 saatsüren Baş- kanlar Kurulu'nun ardın- dan Türk-Iş Genel Sekrete- ri Şemsi Denizer, toplantı- da alınan kararlan açıkladı. Daha önce aldıklan ve bu- gün uygulanması planla- nan 1 günlük işbırakma ey- leminin Başkanlar Kuru- lun'dada desteklenmesi gö- rüşünün savunulduğunu söyledi. Denizer, kurulun eylemi erteleme karan al- dığını ve bu konuda daha sonra alınacak kararlar için Türk-IşYönetim Kurulu'na tam yetki verdiğini kaydet- ti. Denizer, Türk-tş'in için- debulunduğuEmek Platfbr- mu'nda düzensizlik yaşan- dığının belirtildiği kunıl- da, girişimi oluşturan ku- ruluşlann konfedeîasyonu hedef gösteren tutumlann- dan vazgeçmelerinin isten- diğini bildirdi. Başkanlar Kurulu'nda, konfederasyo- na bağlı bazı sendikalann başkanlan, eylemin erte- lenmesi karanna itiraz etti- ler vekararlılığın "ispaüa- nabilmesi acısından" mut- iaka olması gerektiği dü- şüncesüıi savundular. Emek Platformu yöne- ticileri dün DSP.MHPve ANAP Grup Başkanve- ki1leri ile bir araya geldi- ler. Toplantıdan sonra, ANAP Grup Başkanveki- li Beyhan Aslan, TBMM çalışma takviminin 10 Ağustos Salı gününe ka- dar işletileceğini, aynı gün bir araya gelerek yeni bir çalışma takvimi belirle- yeceklerini söyledi. FP lideri RecaiKutan, Türk-Iş ve Hak-tş te genel başkan- lannı ziyaret etti. Kutan. Meral'i ziyaretinde, Emek Platformu'nun yasa tasan- sına "hakh ve soyhı* şekil- de karşı çıktığını söyledi. Kemal Türkler'i 19 yü önce evinin önünde öldürdüğü iddia edilen sanık Osmanağaoğlu, Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya yoğun güvenlik önlemkri altında gekü (Fotoğraf. ÖZKAN GÜVEN) Samk Osmanağaoğlu'na ölüm cezası verilmesi isteniyor Türlder davasına devam edüdi tstanbul Haber Servisi - Eski DİSK Genel Başkanı Kemal Türlder'i. 19 yıl önce evinin önünde öldürenlerden biri olduğu iddiasıyla sanık Ünal Osmanağaoğlu'nun yargılanmasına devam edildi. Tutûklu sanık Ünal Osmanağaoğlu'nun katıldığı Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki dünkü duruşmada, MHP ana davasının dosyasının gönderilmesi için yazılan yazıya Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndan bir yanıt gelmediğini mahkeme başkanı tutanaklara geçirdi. Müdahil avukatlanndan Rasim Öz, geçen celse verdikleri dılekçelerinde, Avni Musullulu ve HahıkKıra'mn yargüandıklan davalardaki hazırlık savunmalannı istediklerini anımsattı. Sanık av-ukatlanndan Selçuk Sunay. daha önceki duruşmada müdahil avukatınm, dava dosyasının "Susuriuk davas" olarak bilinen dava dosyasıyla birleştirilmesi isteminin yerinde olmadığını savundu. Söz alan sanık Ünal Osmanağaoğlu da bir televizyon kanalında programa katılan NOgün Soydan'ın beyanlannın yargıya müdahale niteligi taşıdığını ifade ederek "Adaletin tecelli merkezi Yüce Mahkeme'dir. Nilgün Soydan'm beyanları \argiya saldındır, kınıyonım" dedi. Müdahil avukatlardan Zevnel Öztürk de Nilgün Soydan'm program sırasında kimsenin adını söylemediğini belirterek "Sanık neden üstüne alınmaktadır" dedi. "MHP Ana Davası" dosyasmın ilgili yerlerden tekrar istenmesine, avukatlann taleplerinin istenen dava dosyasının gelmesinin ardından görüşülmesine ve sanık Osmanağaoğlu'nun tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti duruşmayı erteledi. Iddianamede, Ünal Osmanağaoğlu'nun, TCK'nin 149/2. maddesi uyannca "toplu kıyima sebebiyet vermek" suçundaiı ölüm cezasına çarptınlınası isteniyor. Duruşma sonrasmda, basın mensuplannın sorulannı yanıtlayan Kemal Türkler'in kızı "müdahil" Nilgün Soydan, televizyon programında sanığın ismini vermediğini. sadece sunucunun "Babanızın kaüüni affedecek misiniz" sorusunu "hayu-" diye yanıtladığmı anlattı ve "Madem kani degfl. neden üstüne alınıyor. Siz olsanız babanızın katilini affeder misiniz? Katil o ve onu affetmejeceğim'' diye konuştu. TEMA Vakfı nehrin kirlilik boyutlarını araştmyor Ergene'denpis kokulargeüyor KULTUR • S A N A T VJV 293 89 78 (3 HAT) ERDALÖZCAN ÇORLU/İSTANBUL-TE- MA Vakfı, bütün Trakya'yı besleyen Ergene Nehri'nin kirlilik boyutlannı ortaya çı- karmak için, çalışmalannı Trakya yöresinde Ergene'nin bütün kollanndayapıyor. Te- kirdağ Ziraat Fakültesi'nin, Ergene'nin su ömeklerini ana- liz ettiği raporun tatminkâr olmaması nedeniyle TEMA, iki aynüniversiteye daha tah- lil yaptırdı. Tekirdağ Ziraat Fakültesi, Ergene Nehri'nin Ergene'deki kirlilik Yüdız Teknik Ünhersitesi ve Ankara Üniversitesi raporianyla belgelendi. sanıldığı gibi kirli olmadığını savunurken ikinci su örnekleri, Yıldız Teknik Üniver- sitesi Çevre Mühendisliği ve Ankara Üni- versitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bölü- mü'nde analız ettirildi ve nehrin ürkütücü boyutlarda kirli olduğu resmen kamtlandı. TEMA Vakfı Bilim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Metin Bahoyar. "Ergene Nehri'nin de- ğişikyerierindenahnansuömeklerinin ana- Bzsonuçlannm değeriendirilmesinde; Trak- ya'yı kuzeydoğudan güney ban istikameti- ne doğru kat ederek üstün verimli tarun alanlaruun can damarian olan Ergene Neh- ri, bir kanalizasyon kanah kabul edilerek 'Atıksulann Kanalizasyon Şebekesine De- şarj Yönetmeliği" nde öngörülen stantdart- lar kullanılmak suretiyle "sanıldığının ak- sine kirli olmadığı' şeklinde yanlış açıkla- malarla bu önemli sorun. anlaşümazbir şe- küdeönemsenmemeyevegeçiştirilmeye ça- hşünuşür" diye konuştu. Tekirdağ Ziraat Fakültesi verdiği rapor- da, ErgeneNehri'nin aşın kirli olmadığı id- diasında bulunmuştu. Istanbul-Ankara'da değişik iki üniveTsitede yaptınlan Ergene suyu tahlillerinde nehrin aşın kirli olduğu raporlarla kamtlandı. Bu raporlara göre nehrin suyunun zehirh' ve ne tanmda, ne hay- vancılıkta ne de canlılann yaşamasında kullanılamaz olduğu tespit edildi. ANCHOR'DA YAZ GUZEL GECIYOR Terasta En Sevilen Ezgileriyle Yıldızlı Bir Qece Yaşatıyor. Fix Menü Limitsiz içki 11500.000 - En Ön Masalar 15JOO.OO0 Âçık havada Fasıl KeyÜ Her Cuma  N C H Ö R ' D  BANU- İSMET MERÎH ve FASIL Ekibi Fix menü -Limitsiz İçki 8,500.000 Anchor Sports Brasserıe-Sports international AtaköyYat Umanı RezTel:(0.212) 560 12 70/5601240 Marmara Üniversitesi tletişim Fakültesi öğrenci kimliğimi kaybettim, hükümsüzdür. NİLÜFER ŞENSÖZ Nüfus Cüzdammı, Sosyal Sigortalar Kimlik Kartunı, Sürücü Belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. CÜNEYT YAZAKIR Sosyal Sigortalar Kimlik Kartımı, Nüfus Cüzdammı Sürücü Belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. TÜRKANKOÇAK Kurt sorunu Koh: Cesur adımlar atılmalı ANK4RA (Cumhuri>« Bürosu) - ABD'nin insan haklanndan sorumlu Dı- şişleri Bakan Yardımcısı Harold Hongju Koh, Kürt sorununun çözümünde yal- nızca askerı yöntemlerin başanh olamayacağını be- lirterek cesur ve yaratıcı si- yasal, sosyal ve ekonomik önlemler almması gerekti- ğini söyledi. ABD'nin, Tür- kiye'nin PKK'ye karşı ken- dini savunma hakkını başın- dan ben desteklediğini vur- gulayan Koh, demokratik katılımı güçlendirecek sı- yasal ve sosyal önlemlerle neyi kastettiğine ise açık- lık getirmedi. Koh'un, iz- lenimleri doğnıltusunda ha- zırlayacağı insan hakları raporunu ABD Kongre- si'ne sunacağı öğrenildi. Güneydoğu gezisi sıra- sında yaptığı konuşmalar- la tepkileTe hedef olan Ha- rold Koh, dün basın top- lantısı düzenledi. Cezaevin- deki eski DEP milletveki- li Leyla Zana ve eski İHD Genel Başkanı Akın Bir- dal'la görüştükten sonra düzenlediği basın toplantı- sında Koh, "Bu riyaren'm, Başbakan Ecevit ve hükü- metinin, konuşma özgür- lüğü ve insan haklan savu- nuculannı koruyacaği, iş- kenceyt\t> bunu \apanlann cezasjz kaunasına son vere- cegi ve Türkive'nin Kürt nüfusuyla uzlaşma arayışı- na gireceği konusundald umutianmı arturdı" dedi. Türkiye'deki Kürtlerin büyük çogunluğunun şid- det kulİanunmı destekle- mediğıni aktaranKoh, "Ka- ha ber çözüm demokrasi- nin genişletilmesi, Türki- ye'nin bütün vatandaşlan- nı tam anlanuyla demok- ratik srt'asi kablıma teşvik edecek cesur ve yaraocı si- yasal, sosyal ve ekonomik önlemlerde ve Güneydo- ğu'da daha fazla ifade öz- güriüğünü desteklemekte aranmalıdır" görüşünü dı- le getirdi. Koh, hükûmetin insan haklan konusunu öncelik- leri arasma alarak önemli adımlar attığını kaydeder- ken "Ecevit hükümetinin anayasa ve ceza yasası ve teröıie mücadele \asasuv- daki ifade özgüriüğünü kı- sıuayanbirçokmaddevikal- duıiıak için göstermekte ol- duğu çabayı kuvTetle des- tekliyonız. Ancak reform- lann kapsamh ve etkili ol- ması önemlidir" dedi. Hükûmetin ifade öz- gûrlüğü önündeki engel- leri kaldırmak yönünde çeşitli ihtimalleri değer- lendirdiğine işaret eden Koh şöyle konuştu: "Bu, reform gerektiren tıayati bir sahadır. Siyasi ve kül- türel, azami derecede ifa- de özgüriüğü. tehdit edici bir unsur gibi algüanabi- lir, fakat ifade özgüriüğü- nün, asbndatoptumsal dü- zen ve istikran güçlendir- diğbu bfliyoruz. Topiumun bütün unsurian anlamlı ve banşçı bir siyasi ve kül- türel ifade hakkına kavu- şursa duygusal ve ihtilaf- lı konular aşın muhakfet yerine mevcut sistemin içinde ele ahnabilir." Ecevit'in >r anrtı Başbakan Bülent Ece- vit dün Koh'un "Kürtle- re siyasi ve kültürel hak- lann verilmesini" istedi- ğinin anımsatılması üze- rine şunlan söyledi: "Bana da söyledi Ben de dedim ki, Kürt köken- li vatandaşlanmız, devle- tin her kademesinde, her kesiminde v üksek düzey- de temsil ediliyor. Türki- ye'de en yüksek mevkfler- de Kürt kökenli yurttaş- lannuz vardır. Her görev bu yurttaşlarunıza açık- ûr. Kaklı kiTûrk-Kürt ay- nmını yapmak da müm- kün değildir. Çünkü yüz- yıUar boyu aileler kay-naş- nnştu-." Cumhurbaskanı Demirel ' Türkiye'de yaşanan kriz değil sıkıntı' ANKARA (AA)-Cum- hurbaskanı Süleyman De- mirel, ekonomide bugün mevcut olan sıkıntılann, mali mekanizmalann işle- mesinden kaynaklanan. "maliskınnlar" olduğunu belirterek "Hükümet bü- tün sıkmnlan biliyor ve bu sıkmülara alacağı tedbirie- ri de ilan etmiştir" dedi. Cumhurbaşkanı Demi- rel, Samsun Ticaret ve Sa- na>i Odası heyetini kabu- lünde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin bugün kriz de- ğil, bazı sıkıntılar içinde olduğunu tekrarladı. Krizdenıldigı zaman, so- kakta ne mal, ne döviz ne de ilaç bulunabıleceğini, bunlan Türkiye'nin geç- mişte de yaşadığını belirten Demirel. ancak, bugün ül- kede kriz olmadığını kay- detti. Demirel, öğleden sonra da, Afyon Süleyman Demirel Fen Lisesi Koru- ma Derneği Başkanı Dr. Ahmed Balh ve beraberin- dekı dernek üyelerini kabul etti. Dr. Ballı, yeni binası henüztamamlanmadıgı için başka binalarda eğitim ve- ren lisenin ögrencilerinin üniversiteye gıriş sınavuı- da çok iyi derece elde etti- ğini söyledi. Dr. Ballı, yeni binaya 13 Eylül'de geçmeyi planla- düclannı söyledi. Yeni bi- nanın tamamlanması için 2 triryon lira gerektiğini bil- diğini belirten Cumhurbaş- kanı Demirel ise "Bukhık bu parayı" dedi. Demirel, yeni binanın mutiaka kulla- nılması gerektiğini belirtti. Saat:18.00-20.00 Konışmacılar: Necati Güngör, Osman Şahin, Vildan Uğur, Öner Yağcı Yöneten: Arife Kalender P.E.N YAZARLAR YAZARLAR DERNEĞI , „ , . S E N D İ K A S I kathlanyla İstiklal Cad. (Fransız Konsolosluğu yanı) Taksim Tel: 252 38 81/82
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog