Bugünden 1930'a 5,465,953 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet tmtivaz Sahibi: Berin Nadi Genel Yayın Yonetmenı Orhan Erınç # Genel Ya>ın Koordınatoru Hıkmet Çetınkava 0 Yazuşlen Muduru tbrahım Yıldız • Sorumlu Mudur Fikret tlkız # Haber Merkezı Muduru Hakan Kara 0 Gorsel Yonetmen Fikret Eser Istıhbarat Cengız VıldınmC Ekonomı Ozlem Y uzak • Kultur Handan Şenkoken 0 Spor \bdiilkadir Yucelman 0 Makaleler Samı Karaören 0 Duzeltme Abdullah V azıcı 0 Fotoğraf trdoğan Koseoğlu 0 Bılgı Belge Edıbe Buğra 0 \ un Haberlen Mehmet Faraç Yayın Kurulu tlhan Selçuk (Başkan) Orhan Ennç, Oktay Kurtböke Hıkmet Çeünkava. Şukran Soner tbrahım Yıldız. Orhan Burçalu Mustafı Balbav Hakan Kara Ankara Temsılcısı Mustafa Balbav \taturkBul\an Mo 125, Kat4 Bakanlıklar Ankara Tel 4195020(7 bat), Faks 4195027 01zmır Temsılcısı SerdarKızık, H ZıyaBU 1352 S Z3Tel 4411220 Faks 4419117 0 Adana Temsılcısı Çetin Yığenoğhı, Inonu Cd 119 S No 1 Kat 1 Tel 363 12 11 Faks 363 12 15 Muessese Muduru. îstun Akmen • Koordmalor Ahmet Konıkın 0 Muha sebe Buknt Yener0tdare HUMMD Gürer» B.lgj tşkm NaStnal* Bılgı sayarSıstem Mûrövrt Çtfer»Sanş FızietKuzı MEDYA C • Yonetım Kurulu Başkanı Genel Mudur Gâlbin Erduran 9 Koordınator Refaı Isıtman A Genel MudurYarduncısı SevdaÇoban Tel 514 07 53 5139580 5138460-61 Faks 5138463 Yavımlataı] ve Basan ^ enı Gun Haber Ajansı Basm \e \ avıncıt k A Ş Turkocai Cad V)41Cağa] glu 34J14 Isıanbul ?K 246 Sırkecı 3443^ Istanbuj Te (0 212) 312 0< 05 (20 hat) Faks (0 212) 51; 85 95 www cumhunyet com tr 6AĞUSTOS 1999 Imsak4 13 Guneş 5 57 Ögk 13 17 Üondıl7 08 Akşam 20 23 Yatsı 22 00 Yaşamı film oMu • Haber Merkea - Fılm ovuncusu Halle Berry, Nevv York ta. son fılmının galasına katıldı Fılm, Dorothy Dandndge adındakı sı>ah bır sınema oyuncusu, şarkıcı \ e dansçının vaşamını konu alıyor Cep telefonu rotayı şaşırttı • \NKARA(AA)-Çm'de iç hat sefen yapan bır volcu uçağmın rotasında, başkent Pekın'dekı havaalanına ınışı sırasında. açık unutulan bır cep telefonu yuzünden sapma meydana geldı Pekın'de yayımlanan Gençlık gazetesınde çıkan haberde adı Lı olarak venlen volcunun uçağa bınerken uyanlara rağmen cep telefonunu kapatmadığı kaydedıldı Lı 7 gunlük hapıs cezasına çarptınldı Parasız yatılı sınavları • \\KARA(AA)-Mılh Eğıtım Bakanlıği tarafından 30 Ma>ıs 1999 tanhınde yapılan Dev let Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı'nın sonuçlan bellı oldu Sınıflara gore 6 kategonde >apılan sınavda, 4 sınıflarda Erzurum'dan Ramazan Akdag, 5 sınıflarda Denızh'den Bılban Menç Akkan, 6 sınıflarda Aydın'dan Oruç Kuştan, 7 sınıflarda Nığde'den Aslı Bozkurt, 8 sınıflarda Burdur'dan Ismet Bozoğlan'ın bınncı olduğu bıldınldı 18 yabancı ve 11 Türk üniversite öğrencisi duvar boyamadan bahçe düzenlemesine dek pek çok işi gönüllü yapıyor IlPcle uhıslararası çahşma kampı\USUFZİYAAY Istanbul Unıversıtesı (IU), 8 ulke- den 18 yabancı \e 11 Turk oğrencı- nın katıldığı uluslararası bır çalışma kampı kurdu Geleceğın dünya sıya- setmde etkın gorevlere aday oğrencı- ler, hem duvar boyamadan bahçe du- zenlemesıne dek kampustakı bırçok ışı gönüllu olarak yapıyor hem de Istan- bul'da eğlencelı bır tatıl geçınyorlar Istanbul Unıversıtesı, çeşıtlı ulke- lenn unıversıte öğrencılen arasında dayanışma sağlamaya çahşıyor Unı- versıtenm Avcılar Kampusu'nda du- zenlenen ve dunya banşma katkıda bulunmayı amaçlayan uluslararası go- nullu çalışma kampına katılan öğren- cıler ûnıversıtenın bakım, onanm ve çevTe duzenlenmesı ışlennde çalışıyor Duvarlann boyanması, bahçe dûzen- • Istanbul Unıversıtesı, kampcı oğrencılere bannma, beslenme ve gezı olanaklan sunuyor. Oğrencıler, kendılenne gostenlen konukseverhkten mahcup olduklannı ve daha çok çalışmak ıstedıkJennı belırtıyorlar lemesı ve çevre temızlığı gıbı ışler ya- pan 18-28 yaşlan arasındakı kız ve erkeklerden oluşan Turk ve yabancı oğrencıler, bır yandan çalışıyor, bır yandan da bırbırlenyle dostluk, da- yanışma ve kulturel alışvenşte bulu- nuyor Kampcı oğrencıler emır ala- rak değıl kendı ınısıvatıflenvle es- nek bır programı uygulajarak çalışı- yorlar İU kampcı oğrencılere bannma beslenme ve gezı olanaklan sunuyor Oğrencıler akşam yemeklennı Ku- çükçekmece Golu kıyısındakı Av cılar Kampusu nun Gö! Restaurant'ında yıyorlar îstanbul Unıversıtesı ıle Genç- lık Servıslen Merkezı nın ışbırlığı so- nucu bu yaz ılk kez kurulan çalışma kampı, ortak emeğın yuceltıldığı bır tatıl ortamı oluşturuyor Oğrenciler memnun Oğrencıler kendılenne gostenlen konukseverlıkten mahcup olduklan- nı ve daha çok çalışmak ıstedıklennı belırtıyorlar London School of Economıcs öğ- rencısı Ingılız Sophie Dunkeriey. kamp ortamını çok beğendığını ve Istan- bul'un tadını çıkardığını soyledı Okulunda Avrupa Bırlığı Çalışma- lan bolumunde ogrenım gorduğunu be- lırten Sophie Dunkeriey, Avrupa Bır- lığı nınkapısındabçkleyenTurkıye'yı yennde ıncelemek amacı>la da bu kampa katıldığım vurguladı Istan- bul'a hayran kaldığını belırten Dun- keriey, 1 U 'dekı herkesın de kendıle- nne çok ıyı davrandığını ve buyuk bır konukseverlık gosterdığını anlattı Japonya'dan gelen uruversıte oğ- rencısı Kaı Yokoyama ıse tU'yu çok büyuk bulduğunu ve oğrencılenn çok konuksever olduklannı belırterek, Turk oğrencılerrn Japonlardan daha ça- lışkan olduklannı gozlemledığıru kav- dettı PansSorbonne Unıversıtesı mn Fransız oğrencısı Cetine Laurent de tU'nün çok guzel ve eskı bır unıver- sıte olduğunu ıfade ederek, Pans 8 Unı\ ersıtesı'nın rektoru olan babası- na IL 'de edındığı olumlu ızlenımlen aktaracağını belırttı 18-28 yaşJanndaki Turk ve vabancı oğrenciler. bir vandan çalışıjor, bir yan- dan da birbirieriyle dostluk, dayanışma ve kultur alışvenşınde bulunuyor. B u g ü n s o n a e r i y o r Üstün zekâlılar için IstaııbııTda buluşma Istanbul Haber Servisı - Yuzyılın son uluslarara- sı kongresı olarak nıtele- nen 13 Dunya Üstun Ze- kâlı Çocuklar Konseyı'nın toplantısı. 170 yabancı bı- lım adamı ve 250 eğıtmen dınleyıcının katılımıyla Istanbul'da sürûyor Konseyın Turkıye De- legesı ve \fenı Ufuklar Ko- lejı sahıbı Nazif Ülgen, devlet tarafından fınans sağlanamaması nedenıy- le zor durumda olduklan- nı açıkladı Pazartesı gu- nu başlayan ve bu akşam bıtecek olan 13 Dunya Ustun Zekâlı Çocuklar Konseyı toplantısı hak- kında bılgı veren Ulgen, kongreye 70 ulkenın ka- tılmasını bekledıklennı, ancak ülkemızdekı teror olaylannın bahane edıl- mesı nedenıyle kongreye 40 ulkeıun katıldığım açık- ladı Ulgen "Üstunyete- nekli bu- çocuk, dünyanın çocuğudur" mısyonuyla gonullu olarak kurulan ve ılk toplantısını 1975 yı- lında Londra'da yapan konseyın amacının.ustun zekâlı çocuklan tanımak ve gelıştırmek olduğunu ıfade ettı Ülgen, konseyın ılkkez Turkıye'dekı eğıtmenler ıçın yaptığı farklı fıyat uy- gulamasına karşın Turkı- ye'den sadece 18 eğırme- nın katıldığım soyledı Konseyın Genel Baş- kanı Barbara Clark da "Türkfre'nin fînansal so- runlan olduğunu bılıvo- rum ancak bu çozulebılır. Asıl gormek ıstedığımiz eğramcıler, ebevevnlerdi Bu nedenle haval kınkh- ğına uğradık" dedı TÖMER'in programına 8 ülkeden öğrenci katılıyor BM gibi Türkçe kursu e-posta: tan @ prizma. net. tr OZAN YAYTV1AN İZMİR- îletışım alanında yaşanan hızlı değışımle bırlıkte sınırlann olma- sa da, ınsanlar arasındakı mesafelenn ortadan kalkmaya başladıgı gunumüz- de farklı coğrafyalardan ınsanlar bır- bırlennı tanımak ıçın yoğun çaba har- cıyorlar Bu doğrultuda yaşanan ge- lışmelerde dılın önemı bır kez daha kendını göstenyor Şaınn bundan yıllar önce dıle ge- tırdıği "Avnı dılle konuşuvor, a\ nı dil- le anlaşamı\oruz" so> lemı bazılan ıçın yennı, "AVTU dılle konuşuvor, ay- rudiİleanJaşr>oru/"'a bırakıyor 8 de- ğışık ulkeden Turkıye'ye gelen bır grup yabancı, TÖMER lzmır Şube- sı'nde Türkçe oğrenmek ıçın buluştu Türkçe oğrenen oğrencılenn gelecek yıllarda Türkıye'nın gonullu kültür elçılen olacağını belırten TÖMER lz- mır Şubesı Türkçe ve Fransızca öğ- retmenı Yusuf Polat "Gonullu Turk dostiarT dıye tanımladığı oğrencıle- nnın dılımızı oğrenmek ıçın yoğun • Kursıyerler arasında, unıversıte oğrencılennın yanı sıra rahıp, oğretmen, kutuphane sorumlusu gıbı değışık meslek sahıplen de bulunuyor çaba harcadığını söylüyor TÖMER'in dûzenledığı kurslarda buluşan değışık ulke öğrencılen, "Tür- khe'nin kûMnınü keşfetme Jsteğj" ortak paydasında bırleşıyorlar Kurs oğretmenı Yusuf Polat'ın 'Bir- leşmış Mılletler' olarak nıtelendmdı- ğı sınıfta, Makedonya, Italya, Belçı- ka, Hollanda, Almanya, Kınm, Rus- ya ve Yunanıstan'dan oğrencıler bu- lunuyor Kursıyerler arasında, unıversıte oğ- rencılennın yanı sıra rahıp, oğretmen, kürüphane sorumlusu gıbı değışık meslek sahıplen de bulunuyor He- nuz kursun başında olunmasına kar- şın oğrencılenn çabası ıle 2 5 hafta- lık sure ıçınde ağır aksak Türkçe ko- nuşuluyor Sınıftakj 11 oğrencınınkı- sa surede Türkçe'yı öğreneceklenne ınanan Polat hızla yol aldıklannı be- lırterek şöyle konuştu "Haftanm S günü 4'er saat olarak programladığımız kursa gelen ögren- ciler"merhaba"nın dışında Türkçe ke- Bmebümr>x)rlank Ancak,vuksek tem- poyb kısa surede uzun yol akük. Ders- lenmizde surekh Türkçe konuşuyo- ruz. Tıkandığunız anlarda, 8 değışık dflle ^nşflen sohbetfer smrfta kevifh an- lann yaşanmasına neden oluyor. Kay- naşmaaçısmdan bır akmO >asamadık." Polat Türkçe'nın dunyada en faz- la konuşulan dıller arasında >er aldı- ğına da dıkkat çekerek, "Yapılan araş- ürmalar,2000"lı yıUarda Türkçe, Rus- ça ve İspanyoka'nın en fazla konuşu- lan diller olacağını göstenyor. Ulke olarak tanıtımımızda ve dış dünyayia daha sağlüdı ilışkı kurmamızda dil eğitimine ve ozeUikle kendi dilimınn yabancuara öğretflmesuıe daha fazla özen gostermelivTz" goruşünu savun- du ARASOTEL (••••) Urla Çeşme yolu uzennde, Mordogan'da Tum odaları korfeze bakıyor. Tumunde klıma, mınıbar, telefon ve tv var Fıtness center, sauna, çocuk ovun salonu, terus, basketbol, voleybol ve futbol alanları Tel (0 232) 73" S2 00 ART MARMARIS (*»••) Marmans ın merkezınde, tam konforlu bır otel Dılersemz havuzunda, dılersenız havuzun hemen onunde, denızde vuzun guneşlenın Mımarı yapısı ve ozellıkle ahşap ışlerı ılgınç Te! (0 2S2) 413 22 74 KARABURUN CLUBfcOTEL Alanya, Karaburun yoresınde Tum odalarda klıma, TV, mınıbar. özel pla), ıkı vuzme havuzu Bılardo salonundan masa tenısı salonuna dek çeşıdı spor olanaklan Tel (0 242) 527 41 11 HOTEL PRINCESS Bodrum, Guvercınlık'te Havuz Sureklı sıcak su Açık bufc Canlı muzık Ve demz neredeyse kapınızın onunde Sessız ve huzurlu bır onam ısteyenler rçın Td (0 252) 374 52 43 RESORT HOTEL Fethıve öludenız de Tum odalarda klıma, uydu yayınlı TV, muzık, mınıbar, 2 km uzunluğunda harıka bır pla), açık ve kapalı yuzme havuzlan, çocuk havuzu, voleybol, basketbol ve tenıs alanları Dalaman havaalanına 1 saat, Fethıve kent merkezıne 14 1un uzaklıkta Td. (0 2S2) 617 00 20 AOUAPARK (****) ~ Benzersız bır guzellığı olan Kaş'ta Kekova ve Batık Kent ın hemen yamndakı bu tarıhı ve doğal mekanda su oyunlarının en hevecanlısı yapılıyor Tum odalarda klıma, mınıbar, rv telefon ve duş var Sabah ve akşam açık bufesıyle hızmennızde Tel (0 242)836 19 02 OTEL ÛRAND OZÇELIK (••••) Kuşadası na 10 daluka uzaklıkta, Yavansu mevkıınde Butun odalar balkonlu, denız goruyor Butun odalarda klıma, dırekt telefon, uydu vayınlı tv, banyo Özel pla], açık v e kapalı yuzme hav uzlan, Turk hamamı ve sauna, 2 restaurant, balo salonu, gece klubu Td (0 256) 614 46 01 ALAADDIN HOTEL (**»*) Turkıye'nın en veşıl vorelennden, denız mevsımının 8 av surduğu Alanva'nın Aysallar mevkıınde, Incekum da Huzurlu bır ortamda spor ve eğlence olanaklan Tum odalarda klıma, telefon, muzık kanallı ve uydu yayınlı tv van Açık ve kapalı barlar, kondısyon salonu, dısco, 2 yuzme havuzu, ozel pla), su sporlan merkezı, tenıs kortu Gece muzığı eşlıgınde zengın çcsıtlı açık bufe Teb (0 242) 517 28 24-25 ECE EVLERI Bodrum Gokçebel'de Yuzme havuzlu, klımalı bagımsız apartlar. Kov vaşamını, yaylalan, dağ yuruyuşlennı sevenler ıçın Tel. (0 252) 386 36 08 C u m h u r i y e t o k u r l a r ı n a ç a ğ r ı . . . DOSTLARLA BİRLİKTE, KEYİFLÎ BİRTATİL! (P CLUB ALDA TATIL KOYU (***»•) OTEL YUCELEN (***) Kemer de, gorkemlı çam ağaçlan arasında Goz alabıldıgme uzanan ozel pla) 2 yuzme havuzu, çocuk havuzu, aqua oyunlan hamam, anfitıyatro, fıtness center, oyun salonu, bar, Turk kahvesı, dısco, 8 tenıs kortu, dalgıç okulu, ok atma alanı var Butun odalarda mınıbar, tv, tuvalet/duş Sabah 7 den gece 24'e kadar açık bufe, nefıs bır mutfak 1998 Dunya Çevre Odullu tatıl koyu' Te! (0 242) 824 81 51 Gokova Korfezı'nde, denızle ıç ıçe Naıl Çakırhan'm Agahan Mımarlık Ödulu nu aldıgı Akyaka yoresuıde Turk mımarısıyle Avrupa konforunun ntız bu- bıleşımı Klımalı, sıcak sulu, banyolu, televızyonlu ve mınıbarlı 57 oda, 6 suıt, 8 bagımsız ve bahçeiı bungalov Yuzme havuzu, çocuk bahçesı, restorant, 80 kışılık toplantı salonu, barlar Tel. (0 252) 243 51 08 243 58 79 ' umhurıyet okurlarının bır ozlemı daha gerçekleşıyor! Artık yaz tatıllerınızı, uygar bır ortamda, dunya goruşlerı, yaşama bıçımlerı, alışkanhkları, zevklerı "sıze yakın" ınsanlarla bırlıkte geçırebıleceksınız. Bu ısteğıruzı yerıne getırmek ıçın gezdık, gorduk, ınce eleyıp sık dokuyarak sızler ıçın en uygun dınlence yerlerını belırledık. Seçın ıçlennden bırını. Hem aıJeni2İe, dostlarınızla - ve orada tanıyacağınız pek çok yenı dostla - bırlıkte keyıflı bır tatıl yapın; hem de Cumhuriyet okurlarına ozel ındırımden yararlanın. Cumhuriyet CLUB ORIENTTATIL KOYU Edremıt Korfezı'nde, oksıjen zenguıı Kaz Dagları nın etegmde, dev bır botanık bahçesının ıçınde, ören'e yuruyerek 15 dakıka uzaldıkta Duş/vvc ve telefonlu 62 vılla daıresı İncecık kumlu bır kumsal, yuzme hav-uzu, açık ve kapah restorantlar, çeşıtlı spor olanaklan, çocuklara ozel hızmetler, açık hava dans pısn, gecevarısı sıneması, klasık muzık konserlerı Vejeteryanlar, dıyabetıkler, ozurluler ve engellıler ıçın de sorunsuz bır tatıl Tel (0 266) 416 34 45 HOTEL TUROUOISE Nehır kaynaklanna )eep saıanler, efsancKoprüçay'da raftıng, Sorgun Ormanlan'nda bınıcıhk kurslan, trekkıng ve joggıng ıçın doğal parkurlar, belkı de bır kısmını sızın keştedeceğınız dokunulmamış antık medenıyetler Hepjının ortasında Akdenız'ın tam kıyısında Çocuklannıza Aqua Park ve Mıru Qub Akdenız lezzetlen ve duzeylı servıs Hote] Turquoıse, Avrupa nın en büyük tur operatoru TUI nın, tüm dunyadakı 10 000 anlaşmalı otelı arasında en ıyı sems veren 100 otel arasına gırmıştır Tel (0 242) 7% 93 İ0 YAPIM-C A y r ı n t ı l ı b ı l g ı v e y e r a y ı r t m a ı ç ı n : I s t a n b u l : 5 2 0 2 1 9 1 - 9 2 I 5 1 2 0 5 0 5 A n k a r a : 4 1 9 5 0 2 0 l z m ı r : 4 4 1 1 2 2 0 ÇAĞ PAZARLAMA
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog