Bugünden 1930'a 5,465,018 adet makaleKatalog


«
»

6 AĞUSTOS 1999 CUMA CUMHURİYET SAYFA D I Ş H A B E R L E R dishab@cumhuriyetcom.tr 11 Rum kesimme T0R-M1 füzesi • LEFKOŞA(AA)- Yunanıstan'ın. Rusya'dan alacagı21 adetTOR-Ml uçaksavar füze bataryasından 6'smı Kıbns Rum yönetımine vereceği bıldırildi. Rum kesiminde yayımlanan Sımerinı gazetesı. 6 adet TOR-M1 uçaksavar füze bataryasının. S-300 füzelennin Girit'e naklıne karşıhk olarak Rum yönetimıne verilecegini yazdı. Asya sellene teslim • HONGKONG(AFP)- Doğu Asya'da milyonlarca insan bir haftadır aşın yağışlann yol açtığı sellerle boğuşuyor. Güney Kore'de 40 kışi ölürken 250 bin ınsan evsiz kaldı. Kuzey Kore'de de pek çok kışinin yaşamını yitirdiği belirtildi. Çın'de bugüne kadar 240 kişı öldü. 2 milyon kışi evsız kaldı. Fılipinler'de ölü sayısının 72'ye ulaştığı bıldinldi. Tayland'da altı kışi. Kamboçya'da da sekız çocuk yaşamını yıtirdı. Cezayirde patlama: 6 ölü • CEZAVİR (AA) - Cezayir'in Celfa bölgesındeki bir pazar yerinde meydana gelen patlamada 6 kişınin öidüğü, 61 kişinın yaralandığı biidırildı. Celfa bölgesinde geçen hafta, içınde koruculann bulunduğu bir araca düzenlenen bombah saldında 7 korucu ölmüştû. ABD'de işyeri basıldı: 4 ölü • WASHINGTON (AA) - ABD'nin Alabama eyaletinde. eski işyerini ve başka bir büroyu basan bir kişi, dört kişıyi öldürdü. Pelham kentinde meydana gelen olayda, adı henüz açıklanmayan saldırgan, eskı işyerini basarak patronunu ve 3 çalışanı öldürdü. Polis, kısa bir kovalamacadan sonra otomobiliyle otoyolda kaçmaya çalışan saldırganı yakalamayı başardı. ABD, Japonya ve G. Kore'nin, yeni füze denememesi yönündeki baskılanyla bunalan K. Kore sert çıktı 4 Asd teİMİit Japonya 9 • Kuzey Kore, Japonya'yı, nükleer silahlanmaya hız verip bölgede yeniden bir askeri güce dönüşmek istemekle suçladı. Japonya ilk kez Güney Kore'yle ortak tatbikat başlattı. Dış Haberler Servisi - ABD, Japonya ve Güney Kore'nin, uzun menzilli füze denemesin- den vazgeçmesi için baskı yap- tıklan Kuzey Kore dün Asya'da- ki asıl tehdidin Japonya oldugu- nu öne sürdü. Kuzey Kore Dışişleri Bakan- hğı'nın sözcüsü, Asya'nın istik- ranna yönelik asıl tehdidi yeni- den bir askeri güç olmak iste- yen Japonya'nın oluşturduğunu söyledı. Sözcü, "Asya- Pasifik bölgesi için Kuzey Kore tehdit oluştunnııyor. Asıltehlikeyi nük- leer silahlanmasuıı hızlandınp askeri bir güce dönüşmeye çalı- şan Japonya oluştunıyor" dedi. Geçen yıl ağustos ayında, Ja- ponya'yı vurabilecek kapasite- de uzun menzilli Taepodong I füzesi deneyen Pyongyang yö- netimi bölgede gerginliğe yol açmıştı. VVashington, Seul ve Tokyo, Pyongyang'ın, Taepo- dong Pin geliştirilmış versiyonu olan uzun menzilli Taepodong II füzesini denemesini önlemcye çalışıyor. Japonya Dışişleri Ba- kanı Masahiko Komura. Kuzey Kore'nin, ABD'nin yeni füze denememesi yönündeki uyan- sını dikkate almasını istedı. Ko- İsrail Barak'tan tarihi atama Dış Haberler Servisi- Israıl Başbakanı Ehud Barak ülkesinin 51 yıl- lık tarihinde bir ilki da- ha gerçekleştirerek Arap asıllı NsvvafMasalha'yı Dışişleri Bakanlığı Yar- dımcılığı'na atadı. Se- çim öncesi verdiği sözü tutan Barak, Çevre Ba- kanı dışında bir kadına daha bakanlık görevi verdi. Başbakanhk Sözcüsü Parsi Tzadok, Masal- ha' nın (55) Dışişleri Ba- kanı David Levi'nin yar- dımcısı olarak görev ya- pacagını belirterek "Bu atama, hükümetin se- çiınöncesindedesöz ver- diği gibi Yahudilerie Araplar arasuıda eşitiik sağlamak için çaba har- cadığının göstergcsklir" dedi. Israil'ın 6 milyonluk nüfusunun altıda binni oluşturan Arap azınlık arasında bugüne kadar en yüksek makam Na- vvaf Masalha'ya veril- miş oldu. Bakan Yardımcısı Masalha, 1988 yılında Işçi Partisi'nden millet- vekili seçilmiş, 1992-96 yıllannda da sağlık ba- kanı yardımcısı olarak görev yapmıştı. m Kr*t**> t a t l ı i l f n t ı Kuzey Kore'yi öfkelendiren ortak tatbikata Japonya 630, I V U r e U U U l H d U Güne>K ore500askertekatıfcyor.Tatbikatta,çeşidisııııflarda gemilerle heükopterler de görev yapıyor. (Fotoğraf: REUTERS) Iran: Taleban dar kafalıDış Haberler Servisi - Iran Dışişle- ri Bakanı Kemal Harrazi, biryıl ön- ce Afgarustan'da öldunilen 8 tranlı dip- lomat ve bir İRNA muhabirinin ka- tilleri bulununcaya kadar konuyu ta- kip etmeye kararlı olduklannı söyle- di. Harrazi, dün olayın yıldönümü nedeniyle ölenlerin ailelerine hita- ben yaptığı konuşmada, "Tatmin edi- ci bir cevap ahncaya kadar dur- mayacağız" dedi. Geçen yıl-olayın ortaya çıkmasının ardından lran'm Afganistan sınınna yığdığı askeri bir- lıklere değinen Harrazi, "Bu bir güç gösterisi idi. Eğer Taleban taleple- rimizi yerinegetirmezse.güçle tıa- rekete geçeceğiz ve onlan talepleri- mizi kabul etmeye zorlayacağız" diye konuştu. Taleban'ı "gerici ve dar kafalı" diye tanımlayan Harrazi, şun- lan söyledi: "Bu gerici ve dar ka- falı grupla is yapmanın zorlukları- narağmen. lran'm, diplomatik ce- saret ve sınırda gücümüzü göster- meden oluşan kombine çabası Ta- leban'ı şehitlerimizin cenazelerini vermeye ve esirleri serbest bırak- maya zorladı.." Tateban geriliyor Afganistan'da Taleban yönetimine karşı savaşan güçlerin önceki gün bas- lattıklan karşı saldında, bazı önemlı kentleri geri alarak başkent Kâbil'e SO kilometre kadar yaklaştıklan ileri sü- rüldü.Çatışmalar sırasında ölen Taleban militanlannm sayısının 400 ile 500 ara sında değışöğı. 250 rmlıtanın da esiralm- dığı belirtildi. mura, "ABD,Kuzey Kore'nin ta- nruKhğı füze denemesiyJe ilgili büyük kaygüar taşryor. Pyong- yaog'm, Washington'ın mesajı- na ohunlu tepki vermesini umu- yoruz" dedi. Bu arada, Japonya'yla Güney Kore'nin dün Dogu Çin Deni- zi'nde ortak deniz tatbikatı baş- latması Kuzey Kore'yi kızdırdı. Japonya'yla Güney Kore, Japon- ya'nın 1910-45 yıllan ara- sındaki Kore yanmadasmı işgalinden kaynaklanan "kötü anriar" nedeniyle da- ha önce askeri tatbikat yap- mamıştı. Japonya Savunma Bakanlığı'ndan bir yetkili, "Deyimin yanbş çagrtşımla- ra yol açmaması için aske- ri tatbikat yerine ortak ara- ma kurtarma tatbikatı' de- meye karar verdik" dedi. 'İşgal aşaması' Kuzey Kore'de yayımla- nan resmi Rodong Sinmun gazetesi, tatbikatı "cokkö- tü bir askeri hareket" ola- rak nıtelendırdı. Haberde, "GeridJapon- lann Kore'yi yeniden işgal etme tasanlan uygulama «şamasuıa geçtL Ortak de- niztatbikati Kuzey Kore'ye sürpriz bir saidınyı hedef- Uyor" denildi. Siyasal göz- lemciler ortak tatbikatın Ku- zey Kore'nin füze deneme- si olasılığının yol açtığı ger- ginlikle aynı döneme rast- lamasının dikkat çekici ol- duğunu belirtiyorlar. Bölgedeki gerginlik sü- rerken Kuzey Kore, Güney Kore, ABD ve Çin arasm- daki dörtlü görüşmelerin altıncı turu îsviçre'nin Ce- nevre kentinde başladı. 1997 yılında başlayan görüşme- ler, 1950-53 Kore Savaşrnın ardından ateşkes yapan Gü- ney Kore ve Kuzey Kore arasında resmen banş anlaş- ması imzalanmasını hedef- liyor. Gözlemciler, Kuzey Kore füzesınin yarattağı ger- ginlik nedeniyle görüşme- lerde somut ilerleme sağ- lanmasının beklenmedığini ifade ediyorlar. Tatilcilerin %10'u reklamla, %90'ı tavsiye ile kendi otelleıini buluıiar... Ağaçlsm sMtğmOan denz jflrünfösûntf çetemed». Geftı jûrün C lub Orıent, Antik Çağın adalet, sağlık ve banş için buluşma merkezı olan Oren'de denıze "sıfır", binbır yıldızlı birtatil koyudur Homeros'un doğum yerı "Işıklar Sahilı'nde, Ounyanın atmosfennde oksıjen oranı en yuksek ıkı noktasından bin olan Edremıt Korfezi'nde, Zeytın Rivıerası'ndadır Club Orıent'te. Ege stilınde yapnmış 62 dubleks yapının her daıresı 2- 4 veya 4-6 kışilık aıleler ıçın tasarlanmış. ıçlerınde duş/WC ve telefon olan odalardan oluşur Tüm kapılar dev bır botanik bahçesine açılır. Bahçe bıter, ıncecık kumlu plaj başlar. Ozurluler ve engellıler ıçın tumüyle duzayak, vejeteryanlar ve dıabetıkler ıçın sorunsuz tatil Gunluk doktor vızıtı. lüfibaşı YP. 11.000.000 TL, 0-12faf ücretsiz, (X)-t.-S.-f. ktfiler, 5.500.000 TL Club Orient Holiday Resort, Ören-BurhiBİye Tel: 0.266.416 34 45 - 416 S3 $4 • Faı: 0.266.416 40 26 AüMk Clin KtHttntUHI Ö r f f t wr alan ClrtOritm •toiararası sanatcılınn. arteoloslann n cwrecller1n BüıinaaHM Byhmna MertezHlr. www club-onent.com KUŞADASI'NDA KEYİFÜBlR TATİLİ ONURA OTEL'DE GEÇİREBİLİRSİNlZ. Odalarda; ozel banyo. saç kurutma makınesı. telefon. klima. mini bar, TV. uvdu vayını Açık ve kapalı restaurantlar. barlar. toplantı salonu. A vrıca denıze sıfır konumda özel plaj Yivecek ve ıçecek Modern bır mutfak. sabah ve aksam yemekleri açık büfe olup taze, sağlıklı ve hafıf. Spor ve eğlence- Tenis kortu. açık ve kapalı yüzme havuzu, çocuk havuzu. Türk hamamı. sauna, masaj, mini fıtness club. masalenisi. su sporları. Ammas\on Gün bovunca çeşitti spor aktıvitelen Aksamları canlı müzık, dans \e çeşitlı animasyonlar Diğer' 24 saat oda servisi. çamaşır servisi, hemsire, revir, rent a car. otopark. alışvenş merkezı ^ Kişi başı yanm pansiyon: 15.000.000.TL. ^sf!;^ ONURA HOTEL KUŞADASI ^ Tel- (256) 614 85 05-12 pbx Faks- (256) 614 37 27 Gönlünüzce bir tatil için aradığınız her şey HOTEL FEYE PINARA'da DİNLENİN, YENİLENİN... 143 Oda. Konferans Salonu Yüzme Havuzu, Çocuk Havuzu. Çocuk Bahçesı, Televızyon ve Oyun Odası. Fıtness Certer, Sauna, Dısco, VcHeybol, Basketbol. Masa Tenısı. Tenıs Kortu, Bılardo. Sat TV. Klıma, Saç Kurutma Makınesı. Odada Emanet Kasası, Çocuk Kulubü, Dırekt Telefon. 3 Kanal Muzık İKf KJŞİÜK ODAOA 13.800.000.-TL. KİSİ BASlhH Y P 0-6 Yaş ücretsiz, 7-12 yaş N50 indirimli «1! ııractM SPNUIH TfcMET Yalı Turistik Tesisleri BODRUM ÖREN'de Denıze sıfırTam pansıvon 6.500.000 TL. Eylül'de Tam Pansiyon 5.000 000 TL. Mavı, Yeşıl ve Dostluk Yalı Turıstık Tesısleri'nde (Bu ilan kupürüyle başvuranlara tatil boyunca Cumhuriyet gazetesi bızden) Tel: 0312 230 46 90 - 229 83 76 0252-532 24 00 Ccp Tel: 0542-325 79 21 * * *otel ÇAKIRAĞA SİZLERE ZEVKLt VE EĞLENCELİBİR TATlL IMKÂNISUNUYOR. 3 GECE 4 GÜN KİŞİ BAŞI 24.000.000- TL. 5 GECE 6 GÜN KtŞl BAŞI 38.000.000.- TL. 7 GECE 8 GÜN KİŞİ BAŞI 49.000.000.- TL. * Sabah kahvahısı ve akşam vetneği açık büfe * Konjorlu odalar iTV'minibar. radyo, telefon) * Açık yüzme havıızu ve 1,'tcuk hanıztı * Panoramik manzaralı restaurant ve lobbybar * Doğayla ıçiçe bahçe * Çocuklar 00-05yaş ücret sız06-llyaş%50ınd. SIĞACIK - SEFERİHÎSAR - IZMtR Telefon : 0 232 745 75 77 (3 HAT) Telefaks: 0 232 745 70 23 SATILIK DAİRE Çengelköy Altınköy l'de 3+l,4.kat, 17.00'ye kadar. Tel: 0 212 512 05 05/492 0 312 309 08 40 TUmdYESÜÇtN MEŞEBdM KAMPNNYR8MA TEMA (0212)283 78 16 (pbx) ANKARA 19. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN EsasNo: 1998'185 Karar No: 1999/340 Davacı Başkent Elektnk Dağıtım A.Ş. Genel Müdurlüğü vekılı tarafından davalılar Çe- tın Erol ve Cuma Erol aleyhıne açılan alacak davası nedeniyle; Davacının davasının kabu- lüne: Toplam 452.159.385 TL alacağın davalılardan müştereken ve müteselsılen tahsili ile davacıya ödenmesıne. !ş bu karann müddetınde temyız edılmediğı takdirde kesınleşeceğı hususu davalılar Çetın Erol ve Cuma Erol'un teblıgat yenne geçerlı olmak üzere ılan olu- nur. Basın: 37612 Tayvanla ilişkimize karışma' Çm'den ABD'ye 'Kosova' uyansı • Pekin yönetimi, Çin-Tayvan bunahmında arabuluculuğa soyunan Washington'u, "Kosova formülünü Asya'da uygulamaması" yönünde uyardı. D15 Haberler Servisi - ğı tehlikelerin farkına var- Çin, ABD'yi, Tayvan'la olan ilişkilerine kanşma- masmı isteyerek "Kosova formnidnfin Asya'da uy- gulamaya kalkışmaması uyansmda bulundu. ABD Temsılcıler Mec- lisi'nin dûn ABD-Tayvan ilışkilerinin geliştirilmesi- ni öngören bir yasa tasan- sını tartışması Çin'i kız- dırdı. Adını açıklamayan ûst düzey bir Çinli yetkili tasanya kesmlıkle karşı ol- duklannı bildırerek. "Ya- sa tasansı Çin'in egemen- Kğini ve toprak bûtöniüğü- nü çiğnemektedir ve uhıs- lararası iüşkiler normlan- naaykmdır" dedi. ABD'li politıkacılann Tayvan'da- ki aynhkçı etkinlikleri des- teklemelerinın yol açaca- masını isteyen yetkili, ne pahasına olursa olsun Çin'in egemenliğini koru- yacaklannı vurguladı. Çin'in Avustralya Bü- yükelçisi Zhou Wenzhong Avustrahya'da yayımlanan Financial Revievv gazete- sine verdiği demeçte, ABD'ye "Kosova fbrmü- lünü'" Asya'da uygulama- ya kalkışmaması uyansın- da bulundu. ABD'nin müttefiklen Avustralya ve Japonya'nın Asya'da gerçekleşecek NATO tarzı bir müdahale- ye katılmayacaklanm vur- gulayan Zhou "ABD'nin güçtü bir ordusu var ama ABD gücünii Asya'ya da yaymayı dûşünmesin. As- ya Avrupa defil'" dedi. Ekvador. Peru ve Brezilya 'Kolombiya'ya müdahale yok' BOGOTA(AFP)- Ko- lombiya'daki şiddet olay- lan karşısmda ülkeye ABD öncûlüğünde biraskeri mü- dahale yapılacağı yönün- deki iddialar, Ekvador, Pe- ru ve Brezilya tarafından resmen yalanlandı. Peru Devlet Başkaru Al- berto Fujimori ABD'nin Kolombiya'ya yapacağı iddia edilen darbeye ülke- sinin de destek vereceği yönündeki söylentileri, "HBçbir şey bu kadar ger- çekdışı ohmaz" diye ya- nıtladı. Peru'nun başkenti Lıma'da gazetecilere açık- lama yapan Fujimon, Ko- lombiya'nın iç işlerine mü- dahale yetkileri olmadığı- nı vurgulayarak "Kolom- biya'ya yönehk Peru-Ek- vador ortak müdahaksi- ninyûzdebinyanhşokhı- ğıına" söyledı. Ekvador da, "ABD bir- Kkierinin, Kolombiya'da- ki uyustunıcu trafıfine ve gerÜlalara müdahale et- mek »macrvia Ekvador'a yığıkhğı'' yönündeki ha- berleri yalanlandı. Brezilya hükümet sözcü- sü Georges Lamaziere de. ülkesinin Kolombiya'ya yönelik bir askeri müda- haleye birlik göndereceği yolundaki haberleri yalan- ladı. Güney Amerika bası- nında, ABD'nin Kolom- biya'ya yönelik bir darbe hazniığında bulunduğu yö- nünde yer alan haberler, son dönemde yerini, kom- şu ülkelerin VVashington' ın liderliğinde müdahalede bulunacagı habenne bırak- mıştı. GROUP HOTELS 8OO (dşilifc açık ratortm reskran : VUfVa I rmnin pasta Ç£SW£TİlM£ ÜOSİaJUnÛT. r Dmâurma kösed ğrune 6dt« {ektmormk yiyecekler) ütra-FUintpı/- kosest ğece ve yündüz animasyonlan ' '' Tianana Clubtitjatromini çocuk îuıJütü IDev ekran sinevizyon salonu oyun sahnu 2 ktûs kortu., miAi fdbd sahası, plaj vdajadu, masatenisi,su sporlan r j5iri iaÛı su, diğtri deniz su havuzıı ve çocuk havaztı, su Kauâvağı Odaiaruıtismündemerkcd hlima, balkon, mûzife yayını, mini bar, klefm variu. Ikamna OteU loü/ sâresmce Cmrthuryd okarlanna her sabah gudesûti armağan eAiyor. Utid Tlanam O74OO tfknya-Sinlahp id: o 242 si4 n 11 Jaks-. o 242 $14 n 70 ARAS HOTEL MORDOĞAN Bol oksijeni. iyot kokusu, sıfır nem oranı ile sizı saglığa davet edıyoruz. Bodrum tipi Gulet'imizle eşsiz Mordoğan gün batımlannı yakalayın 5 1İH S88 i Haftalık konaklamalarda bir günlük ücretsiz koy ve mehtap gezısi YURTÎÇİ VE YVRTDIŞI TATÎL SEÇENEKLERİ Emsalsiz yatımızla otelimize gelip 2 gece 3 gün konaklaytı ve tekrar yatımız ile geri dönün. Kişi başı: 25.000.000.- TL yanm pansiyon Havuz başında, havaı fışek gostenlerini ızlerken, Akdenız ezgılerini sevdiklennızle paylaşın. Turk Evi'nde, fasıl nağmelenyle doyumsuz eğlencenın tadına ulaşın. Kişi başı Günlük konakiama: 10.000.000.- TL yanm pansiyon Izmir'e 80 km, tamamı deniz manzaralı odalarda, telefon, minibar, TV (uydu), stcak-soğuk 'klima, jakuzi, sauna, su üstü ve suattı aktivrteleri... ARAS TOUR Tel: 0 232 446 41 41 Faks: 0 232 446 79 91 ARAS OTEL Tel: 0 232 737 52 00 Faks: 0 232 737 70 73 Tatil süresınce Cumhurryet okurlanna gazetesi ücretsiz.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog