Bugünden 1930'a 5,459,040 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 6 AĞUSTOS 1999 CUMA 10 D I Ş H A B E R L E R dishab@cumhuriyet.com.tr 200 bine yakın insanı öldüren atom bombasının atılışının 54. yılında nükleer silahlanma yanşı tüm hızıyla sürüyor Bin yılm utancı: HlroşimaDış Haberler Servisi - 54yıl... Tüm dünya îam 54yıl önce, 6 Ağustos 1945'te, Hiroşima'dan yükselen çocuk çığlıklarıyla sarsıldı. "Enola Gay " adlı Amerikan savaş uçağından atılan nükleer bomba, insanlık tarihine ölümcül bulutlanyla yazıldı. "Önce gözleri kavrulan çocukların " acıları şairlerin, ressamlann gönüllerineyayıldı dalga dalga... Nice kitaplar yazddı, nice resimler çizildi. Neyapıldıysa Hiroşima ya ve çocuklarına dair hep bir ağızdan bağırdılar: "Hiroşima unutulmasın. Hafizası nisyan ile malul olan beşer, olanları unutup yeni yeni çılgınlıklara kalkışmasın." Şairin çığlığı gittikçe az duyuluyor şu günlerde. Pakistan la Hindistan, yanı başlarında olanları unutup nükleer silahlar geliştiriyorlar. Rusya 'nın Iran 'a nükleer silah teknolojisi sattığı iddia ediliyor. Knzey Kore, sert • uyarûara karşın.juze deneme hazırlıklannı sürdürüyor. Çin 'in elindekifüzelere nükleer başlık takılabileceğisöyleniyor. SuudiArabistan, Pakistan'la nükleer teknoloji pazarlığına oturuyor. Pek çok ütke, "saldırı için değil, ama olası saldınlara karşı kendilerini korumak amacıyla " nükleer güç elde etme peşinde. Uzmanlar, dünyada 40'a yakın ülkenin balistik kapasiteye sahip olduğuna dikkat çekiyorlar. Nükleer başhklann terörist grupların eline geçme ihtimalinden bahsediliyor ve insanoğlu tehlikelerle dolu yeni bir bin yıla adım atmaya hazırlanıyor. ATOM BOMBASI ONLARI OYNARKEN YAKALADI Çocuklar anlatıyor # Keiko Sasaki: Çantada annemin dirsek kemiği vardı. Hâlâ ne olduğunu anlamamıştım. # Masatada Asaeda: Yer yüzünde cehennemi yaşadık. Bu acılan, onlan yaşayanlar dışındakiler nasıl anlayabilirler? # Yasuo Fujita: Bomba yüzünden anneannemi, ablamı ve ağabeyimi kaybettim. # Kimiko Takai: Annem beni bırakın, siz yola devam edin dedi. Radyoaktif daigalar, derin yanıklara yol açü. Dış Haberler Servisi - 54 yıl önce olanlan anlat- mak için birçok şey yazılabilir Ama kesin olan bir şey varsa, o da hiçbir rakamın, hiçbir resmin 6 Ağustos 1945 'i, o günü yaşayan çoculdardan iyi an- latamayacağıdır: Keiko Sasaki ( 1945 yılında 6 yaşındaydı.): " Büyükannem Hiroşima'dan kaçan birinden tüm şehrin yerle bir olduğunu öğrenir öğrenmez hemen oraya doğru yola çıktı. Bir hafta sonra geri geldi- ğinde "annem nerde?' diye sordum. Bana 'onu ya- nımda getirdim' dedi. Çok mutlu olmuştum. 'An- ne, anne ' diye bağınyordum. Ama babaannemin yanında yalnızcabir sırt çantası vardı. Hayal kınk- lıgına uğramıştım. Ablam ve komşulanmız ağla- maya başladılar. Neler olduğunu anlayamıyordum. Babaannem çantayı yere koydu, içinden bazı ke- mikler çıkardı ve odadadikilere gösterdi. Çantata- da annemin dirsek kemiği ve altın dişi vardı. Hâlâ neler olduğunu anlamamıştım." Yasuo Fujita (1945 'te 5 yaşındaydı.): "Bomba yü- zünden anneannemi, ablamı ve ağabeyimi kaybet- tim. Basıma gelebilecek en kötü şeydi. Anneannem evin içinde yorganlan ve diğer çamaşırlan katlıyor- du. Patlamayla beraber ev yıkıldığında kirişlerin al- tında kaldı. Durmadan yardım etmemiz için bağınyordu, ama kirişler babamın tek başına kaldıramayacağı kadar ağırdı. Ablamı patlamadan üç gün sonra eve getirdiler. Çok kan kaybetmişti, iki gün sonra öl- dü. Ağabeyimden ise dört ay boyunca haber ala- madık. Birgün bize ağabeyimin bulunduğunu söy- lediler. Bakmaya gittiğimizde. elbisesinin sağa so- la saçılmış birkaç düğmesi dışında hiçbir şey bu- lamadık" Masatada Asaeda (1945'te üçüncü sınıf öğren- cisiydi.): "Okul bahçesinde oynarken üs- tümüzden bir uçak geçti, ama biz oyna- maya devam ettık. Aniden şimşek çakma- sı gibi bir şey oldu ve yüzümü ellerimJe kapattım. Gözlerimi açıp, çevreme bak- tığımda her taraf karanlıktı ve hiçbir şey göremiyordum. Ben karanlık içindeyken, birden etraf aydınlandı. Hemen eve git- mek istiyordum, ama baktığımda çevre- deki tüm evlerin yıkıldığını ve her tara- fın yanmakta olduğunu gördüm. Ağlaya- rak eve doğru koşmaya başladım, "Anne, anne" diye bağınyordum. Bir oraya, bir buraya koşturuyor ama evi bulamıyordum. O sırada kardeşimin se- sini duydum. Ona baktığımda ise şok ol- muştum. Baştan aşağı kan içindeydi. Son- ra bir de kendime baktım, kollanmın ve bacaklanrrun derisi soyulmuş, sarkıyor- du. Ne olduğunu anlamamıştım. çok kor- kuyordum, hıçkınklar içinde ağlıyordum. O sırada annemin büyük bir tuğla yığı- nının altından sürünerek çıktığuu gör- düm. Bir sandığın içinden bir palto ve babamın montunu aldı. Onlarla kardeşimin ve benim üstü- mü örttü. Geceyi Gion'daki YasuTapınağı"ndage- çirdik. Her tarafi yanmış ınsanlar gece boyu su is- tiyorlardı. Ertesi sabahkamyonjarla.Kobe'deki Bu- dist Tapınağı'na götürüldüic. O gece kız İcardeşim öldü. Annerrtin yaşadığı ıstırabı nasıl anlatabilirim ki? Tapınakta gördüğüm o inanılmaz acılan na- sıl tasvir edebilirim? Bu acılan, onlan yaşayan- lar dışındakiler nasıl anlayabilirler? Yaşananla- n gözler önüne serecek sözcükleri bulamıyorum. Is- tırap içinde sayıklayanlar, vücutlan yaralar ve ya- nıklarla dolu insanlar ve ölümler, acı dolu ölüm- ler. Her gün birbiri ardına ölenler... Yeryüzünde ce- hennemi yaşadık. KimikoTakai(1945'te5yaşındaydı.): "Patlama- dan sonra annem, babam. erkek kardeşim ve ben birbirimizi bulur bulmaz nehir boyunca yürümeye başladık. Kız kardeşimı arayacak vaktimiz olma- mıştı. Çok korkmuştuk ve güvenli bir yer anyor- duk. Yürüken nehirde askercesetleri gördük. Hep- sinin midesi şişmişti. Büyük ihtimalle alevlerden kaçmak için nehire atlamak zorunda kalmışlardı. Annem daha fazla yürüyemeyeceğini ve yola on- suz devam ermemizi söyledi. Dinlenmek için yere oturdu. Onu orada yalnız bırakamazdık. Yol kena- nndaki çamurlu suyla biraz olsun susuzluğunu gi- derince sanınm kendini daha iyi hissetmiş olmalı ki, tekrarayağa kalkn ve yürümeye devam etn'k. Köy- de oturan akrabalanmızın yanına gidiyorduk. Kö- ye vardığımızda annem sırtında bir ağn olduğunu söyledi. Arkasını açıp baktığımda, sırtına 10 san- timlik bir cam parçasının saplanmış olduğunu gör- düm. Annem yol boyunca kardeşimi sırtında taşı- mıştı, bu yüzden cam iyice içeri girmişti." Kapıbuı çalan benım kapılan birer birer. Gözünüze görünemem gözE görünmez ötûler. Hiroşima'da öieii otuyor bir on yıl kadar. Yedi yaşında bir kızım, bûyümez öiü çocuklar. Saçlanm tutuştu önce, gözlerim yandı kavruMu. Bir avuc kûl oluverdim, kötüm havaya savnddu. sızden kendim için Mç&irşey istediğun yok. ŞekerbieyiyeBKzki fcfcrt aN yaaan çocuk. Çahyoruın kapınra. teyze, amca. bir imza ver. Çocuklaröidflrülmesin şekerdeviyebflsinler. Padamanm gerçekleşuy aııua. »cakiiK 2 nıiryon derecinin fistüne çıktı ve 5ıK» metre çapu uır uaırvuc bulunan insanla- nn yüzde 98"i, birkaç saniye içinde kömüıieşti. 14 kilometrekarelik alanda yaşayan 119 bin kişi hayatını kaybettL Radyasyona bağlı ölümler, 54 yıl sonra hâlâ sürüyor a.*^- Bomba 54yüdır öldürmeye doymadı • Patlama sonrası açığa çıkan radyosyon ışınlanna maruz kalan binlerce kişi, bugün bile, başta kan kanseri olmak üzere çeşitli hastalıklara yakalanıyorlar. Dış Haberler Servisi - 1945 yılının 6 Ağustos günü Hiroşimalılar, o ana kadar benzeri görülmemiş parlaklık- ta bir ışığı takip eden, müthiş bir yan- gın fırttnası ve basınç dalgası ile gü- ne başladılar Amerikalılar atom bom- bası atmışlardı. Bomba Hiroşima semalanna. Tainan Adası"ndan havalanan. Amerikan ha- va kuvvetlerine ait "Enola Gay" (97. Bombardıman Grubu'na mensup dört motorlu bir B-29) adlı uçaktan bıra- kıldı. Uçak AJbay PaulTîbbets'in ko- mutasındaydı ve güvertesinde 13 mü- rettebatı bulunuyordu. Amerikalılann "UtueBoy" (Küçük Çocuk) adını verdikleri atom bom- bası 4 bin 400 kg. ağırhğa ve 20 bin ton TNT'ye eşdeğer imha gücüne sa- hipri ve Enola Gay'e refakat ederek hava durumunu inceleyen uçaklann onayı üzerine 9 bin 600 metre yüksek- Hiroşima 'ya nükleer bomba atılmasının üzerinden bunca yıl geçmesine karnşın nükleer silahsızlanma tam olarak gerçekleştirilemiyor. Ölümleri, savaşlan, acılan kanıksamaya başladık. "Bir saat bile sürmüyor" televizyon çağında canlı izlenen savaşların yası. Bu bin yılın, bu son 6 Ağustos 'unda Hiroşimah çocukların hüzünlü sesleri bir kez daha, dikkatle dinlenmeli. Yeni bin yılda, "Çocuklar öldürülmesin, şeker de yiyebilsinler." Tokyo Bomba küpeye tepki Dtş Haberler Servisi- Japonya, bugün Hiroşima ve Nagazaki'ye atom bombası atılmasmın 54. yıldönümünü anarken Tokyo'da önceki gün düzenlenen gösterilerde, atom bombalannın şeklinde gümüş küpeler satan bir ABD müzesi büyük protestolara hedef oldu. Gösteriye kan 1an Atom ve Hidrojen Bombalan Karşıtı Japon Konseyi sözcülerinden Kazuya Yasuda "Bizler, insanlık dışı atom saldınsının hayattaki mağdurianna ağır bir hakaret olan bu saüşlan şiddetle kınıyoruz" dedi. Hassasiyet çağnsı Sözlenne "Atom bombası 200 bin insanı öidürmüş. hayatta kalanlar ise çok büyük acılar çekmişlerdir" diyerek müze yetkililerini konuyla ilgili daha hassas olmaya çağırdı. New Mexico eyaletinin Albuquerque kentindeki Ulusal Atom Müzesi, Internet üzerinden yaptığı reklamlannda "Dünyaıun başka neresinde Şişman Adam ve Küçük Çocuk (Hiroşima ve Nagazaki'ye atılan atom bombalan) küpeleri bulabilirsiniz? Bu takılann bir tanışma firsatı yaratacağından emin olabilirsiniz" ifadelerine yer venyor. Tanıtım sayfalanna göre her küpe gerçek bombalann aynntılı birer kopyası. Küçük Çocuk küpeleri 16 dolara satılırken Şişman Adam kopyalan ise 24 doiardan alıcı buluyor. 6 Ağustos 1945'te Amerikan Hava Kuvvetlerine ait Enola Gay bombardıman uçağı Küçük Çocuk adlı atom bombasını Hiroşima semalanna bırakmış, 11 Ağustos'ta da Şişman Adam adlı bomba Nagazaki'ye atılmıştı. Saldınlardan üç gün sonra 14 Ağustos'ta Japonya teslim olmuştu. likten kente bırakıldı. Patlama. şehir merkezinden 600 metre yüksekte ger- çekleşti. O anda ilk 500 metrelik dairede sı- caklık 2 milyon derecenin üzerine çıktı ve bu daire içindeki tnsanlann yüzde 98'i birkaç saniye içinde kö- mürleşti. 14 kilometrekarelik alan dahilinde yaşayan 119 bin kişi haya- tını kaybetti. İ945"in Aralık ayına gelindiğinde ölenlerin sayısı 140 bi- ne ulaştı. "Küçük Çocuk" Japonlann teslim olmasını sağlamıştı sağlamasına ama patlamanın etkileri bugün bile bölge- de yaşayanlann sağlığını tehdit etme- ye devam ediyor. Patlama sonrası açı- ğa çıkan radyasyon ışınlanna maruz kalan binlerce atomzede ve yakınla- n başta kan kanseri (lösemi) olmak üzere çeşitli hastalıklardan ölmeye devam ediyor. Aşağıda ısimleri belırtilen CD ve kaset çalışmalarırın, Kültür Bakanlığı Telif Hakları ve Sinema Müdürlüğü'nden almış olduğumuz müzikeseri işletme belgeleri kayıptır. Öslat Münıt Nbretlın Seçuk 1-2-3-4 Muzeyyen Senar 1-2-3 TürK Halk Mûzığı 1-5 3uyü» Besteler Bûyuk Ustalar 1-2-3-4 ıstanoul Şark.tart ısmaı 1 Dede Efendı 1-2 Unutulrnayanlar 1-2-3 HanımBestecıler 1-2-3 Operet'ef Kantolar Fantezıler Turk Sanat Musikısınden Hoş Seda 1-2-3 Hahztar Gazefler Şark-lar Tjk Sanat Musıkısmden Güldeste 1-5 Özdemır Erdoğan - Unutulmayan Şarkılar Aş<kVeysel Yurttan Sesler 1-2-3 Zaıran İçinde Muzık 1-10 Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. BURDURİCRA DAİRESİ'NDEN MENKULtnS AÇIK AKTIRMA İLANI DosyaNo: 1999/154 Tal. Bir borçtan dolayı hacızli ve aşağıda cins, miktar ve kıymetlen yazılı mallar satışa çıkanlmıştır. Birinci artırma 17/8/1999 günü saat 14.00-14.lS'de Adliye karşısında emanet deposunda yapılacak ve o gü- nü kıymetlerinin yüzde 75'ine istekli bulunmadığı tak- dırde'l 8/8' 1999 günü aynı yer ve saatte 2. artırma yapı- larak satılacagı. Şu kadar ki, artırma bedelinin malın tah- min edilen kıymetinin yüzde kırkını bulmasının ve satış ısteyenın alacağına rüçhanı olan alacaklann toplamından fazla olmasının ve bundan başka paraya çe\irme ve pay- lann paylaştırma masraflannı geçmesınin şart oldugu, mahcuzun satış bedeli üzerinden %.... oranında KDV'nin alıcıya ait olacağı ve satış şartnamesinin icra dosyasında görülebıleceği, masrafı verildiği takdirde şartnaraenin bir örneğınin ısteyene gönderilebıleceği, fazla bilgi al- mak ısteyenlerin yukanda yazılı dosya numarasıyla da- iremize başvTirmalan ilan olunur. Not: KDV. damga resmı alıcıya, tellaliye satıcıya aıttir. Muhammen kıvmeti lira Adedi Cinsi (Mahiveti ve önemli nit.l 2 250 000 000 -TL 1 adet 15.DY 036 plakalı 1 6.1 E. SLX tipikristal mavı renklı 159B90006410278 motor sen. NM416000006726593 şase seri nolu Tipo marka vasıta Basın: 37480 Bağışlarınız bir kitap, bir burs, bir okul, bir yurt olsun... ç e v Td (0212) 276 28 99 (0212) 286 13 54 MENGEN SULH HUKUK 1VIAHKE>IESİ'NDEN EsasNo: 1991/29 KararNo: 1999/50 Davacı Mengen Orman ldaresi'nin davalılar Raziye Özer ve müşterekleri aleyhine açtığı tapu iptali tescil da- vasının açık duruşması sonunda; Davanın kabulü ile Mengen Pazarköy Derekapı nıevkii 1900 metrekare 372 nolu parselin davalılar adına olan tüm tapu kayıtlannın iptali ile taşınmazın orman nitelığı ile Orman Genel Müdürlüğü adına tapuya tesciline, harç ve masraflara ilişkin karar davalı ve dahili davalılardan Salıh Özer, Necmettin Ateş, Azime Ayyıldız, Azize Parlat, Şe- rife Ateş, Nahide Bodur, Ganimet Ateş, tbrahim Ateş, Sa- lih Ateş. Ayşen Güney, Aysun Güney, Muhittin Anıl, Er- kan Ateş. Şefîka Ateş, Ibrahim Ateş, Salih Ateş, Nuray Özer. Sonay Özer'e adresleri tespit edilemediğinden ka- rann ilanen tebliğine karar verilmiş olmakla, Yukanda isimleri yazılı davalı ve dahili davalılara kara- nn ilanen tebliğine, ilan tarihinden itibaren 15 gün içer- sinde karar temyiz edilmediğı takdirde kesinleşmiş sayıla- cağı ilanen tebliğ olunur. Basın: 37476 KIR1KKALE ASLİYE 1. HUKÜK MAHKEMESt HÂKİMLtĞl'NDEN Esas sayısı: 1998/881. Karar sayısı: 1999/334 Davacı: Zeki Polat. Vekilleri: Av. Turan Zeki, Av. Mahmut Uyar - Kırıkkale. Davahlar: 1- thsan Ahmetoğlu - Kınkkale. Vekili: Av. Seyfettin Başyiğit - Kınkka- le. 2- Hasan Özçelik. Dava: Menfı tespit. Davacı Zeki Polat vekilleri tarafından davalılar fiısan Ahmetoğlu ve Hasan Özçelik aleyhine acılan menfı tespit davasının yapılan yargılaması sonunda: Davacı Zeki Polat'ın borçlu, Ihsan Ahmetoğlu'nun alacaklı, diğer davalı Hasan Öz- çelik'in ise ciro alacaklısı olan davaya konu 25.6.1991 tanzim ve 20.7.1991 vade tanh- li 155.000 DM'lik senette yapılan yargılama sonunda; Zeki Polat'ın 139.500 marklık kısım için borçlu olmadıgınm tespitıne, fazlaya ılişkın talebınin reddine karar verilmiş olup, işbu karar davalılardan Hasan Özçelik'e ilanen tebliğ edibniş olup, yasal süresi içerisinde Hasan Özçelik tarafından temyiz edilmedigi takdirde karann kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur. 29.7.1999 Basın: 37573 TRABZON ASLİYE 1. HUKUK MAHKEMESİ'NDEN 1998/507 Davacı Trabzon II Tüzel Kişıliğı vekili tarafından davalılar Emine ve krd. aleyhine acılan tescil davasının mahkememizde yapılan duruşmasında verilen ara karan gere- ğince; Trabzon ili Merkez Çarşı Mahallesi'nde kâin ve tapunun 32 pafta, 153 ada ve 52 parsel no'lu taşınmazın malikleri Mehmet kızlan Emine, Ümmı Gülsüm ve Mahbu- be'nin yaptınlan tahkikatta da açık adresleri tespit edilemediğinden, davalılann duruş- manın atıh bulundugu 20.09.1999 günü saat 9.00'da mahkememiz duruşma salonunda hazır bulunmalan veya kendilerini bir vekille temsil ettinneleri gerektiği, duruşmaya gelmedikleri veya bir vekille kendilerini temsil ettirmediklerinde yokluklannda karar verileceğinden iş bu ilan dava dilekçesi ve duruşma günü tebliği yerine geçerli olmak üzere davalılar Mehmet kızlan Emine, Ümmi Gülsüm ve Mahbube'ye tebliğ olunur. Basın: 37454 YERKÖY ASLtYE HUKUK MAHKEMESİ Sayı: 1996/42 Davacı Yerköy Beledıye Başkanlıgı tarafından davalı Remziye Erciyas ve arkadaş- lan aleyhine açtığı Yerköy Yenimahalle tapusunun pafta 16, ada 64, persel 1 'de kayıtlı 299 m2 miktanndaki taşınmazın tapusunun iptali ve belediye adına tescili için acılan davada davalı Remziye Ercıyas"ın tüm aramalara rağmen adresitespit edilemediğinden Davalı Remziye Erciyas'ın mahkememizde devam eden bu davanın duruşma günü olan 14.7.1999 günü saat 9.15'te mahkememizde hazır bulunması, aksi takdirde dava- nın yokluğunda devam edileceği hususu adı geçene dava dilekçesi ve duruşma gününü bildirir davetiye tebliği yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 26.05.1999. Basın: 37597 MALİYE BAKANLIĞI DİYARBAKJR İŞLETME BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ KRİSTAL TOZ ŞEKER, MAZOT VE BENZİN SATIŞ İLANI 1- a) Diyarbakır İşletme Bölge Müdürlüğü'nce; satı- şa esas bedeli en az 216.592.000-TL ile en çok 3.152.500.000.-TL arasmda değışen; yatınlması gere- ken güvence tutan da en az 11.000.000.-TL, en çok 158.000.000. TL arasmda olan ve özellıkJeri ile ayn ay- n satışa esas bedelleri ve güvence tutarlan şartname eki listede göstenlen bekletümeyecek eşyalann; 17.08.1999 tarihinde BİRİNCİ defa, satılamadığı tak- dirde, 20.08.1999 tarihinde ÎKTNCİ defa ve 24.08.1999 tarihinde de ÜÇÜNCÜ defa açık artırma suretiyle, Ka- yapınar köyü Peyazkörkuyu mevkii-Diyarbakır adresin- dekı açık artırma salonunda anılan günde saat: 09.00'da satışa sunulacaktır. b) Güvence, 16.08.1999 tarihi 16.30'a kadar Kayapı- nar köyü Peyazkörkuyu mevkiı- Diyarbakır adresindeki Bölge Müdürlüğümüz Saymanlık Müdürlüğü veznesi- ne yatınlacaktır. c) Satışta 3 kalem bekletilmeyecek eşya satılacaktır. 2- Açık artırmaya katılacaklann; kimliklerini göste- rir belge ile satış tarihine göre 6 ay içinde alınmış iş ve- ya ikametgâh ilmuhaberini, vekil olarak satışa katılanla- nn noterden onaylı vekaletname ömeğinı, güvence ara- nan hallerde güvencenin yatınldığını belirten belgeleri ibraz etmeleri zorunludur. 3- Açık artırmalı eşya satış şartnamesı ve eklen be- del karşılığı tşletme Bölge Müdürlüğümüz ve işletme Bölge Müdürlüklerinde alınabilir. 4- Sarjşla ilgili olarak, satışı yapan tşletme Bölge Mü- dürlüğü'nün aşağıda belirtilen telefon numarasından ay- nntılı bılgi alınabilir. Bilgi için: Diyarbakır İşletme Bölge Müdürlüğü (0) (412) (237 74 41) llan olunur. Basın: 37535
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog