Bugünden 1930'a 5,485,115 adet makaleKatalog


«
»

Q)iO"7.4 C h i t İSTANBUL VE ÇEVRESİNDE YAYINDAYIZ Cumhuriye VAATErtStİZH M SMT JUMESE KtDIP TEOM / f SMT ÛYH* KJUHÜ) 4 * SMT Ktitf StPNHİŞ OUKHâ I SMT uuotru Ktnp unşı ığmız btabm admı. kredı kartınızın numarası ve son kulknma tarün ıkte bildınn, lcırap evımzde olsun. Admızı, scyadmızı ve telefoa da bıMınneyı unutmaym Üye degılsetnz. dılereemz ûye de oluc >a da üyekğraızı venılevjn tŞLEM BtR TELEFO\L4:0212 514 01 96 76. YIL SAYI: 26965 / 250.000 TL (KDViçinde) KURUCUSU: YUNUS NADİ11924-1945) BAŞYAZABI: NADİR NADİ (1945-1991) 5 AĞUSTOS 1999 PERŞEMBE c u M H U R î N K U Ü R H I M I YAŞAR NABİ BALKANLARVETURKLUK-I Oktay Akbal, Yaşar Nabi'nin "Balkanlar ve Türklük-I" adlı bu önemli tarihsel araştırması için (1936), yıllar sonra (Cumhuriyet gazetesi, 18 Mayıs 1999) şu ilgi çekici değerlendirmeyi yapmıştır: "Yaşar Nabi Nayır 1936 yılında ilginç bir kitapyayımladı: 'Balkanlar veTürklük.' Ta Viyana önlerine kadar gitmiş Türklüğün, zamanla önce Orta Avmpa'dan, sonra Balkanlar'dan çekilişini, daha doğrusu çeşitli yenilgilerle kendimize yurt edindiğimiz bu topraklardan koparılışımızı anlatan bir çalışma... Bu belgesel yapıtı bugün yeniden okumak Balkanlar olayını daha derinden anlamamızı sağlar." Yaşar Nabi de bu ilgi çekici tarihsel araştırması için şunları söylemiştir: "Çocukluğumun büyük bir kısmı Balkanlar'da ve Balkanlar'ın en karakteristik, çünkü en kozmopolit yeri olan Makedonya'da geçti. Duyma ve düşünme duyularımın yavaş yavaş uyanmaya başladığı anlarda, bizim için daha yeni kaybedilmiş bu toprakların, hâlâ yağmur dindikten sonra da bir süre duyulmakta devam eden taze toprak kokusu gibi, Türk egemenliğinin izlerini dipdiri taşıyan havasmı teneffüs ettim." Yaşar Nabi'nin bu önemli tarihsel araştırmasını ilgiyle okuyacaksınız. Yarın Cumhuriyet'le birlikte... Taranan minibüsteki 6 kişi ölmüştü Sflvan katliaım karanM> Diyarbakır'ın Silvan ilçesine bağlı Çiğdemli köyünde önceki gün meydana gelen saldın, insan haklan örgütlerini harekete geçirdi. Zaman zaman koruculuk yapmalan için baskı yapıldığı öne sürülen Çiğdemli köylülerinin 18 Nisan seçimlerinde HADEP'e oy verdiği bildirildi. Basbakan Ecevit 'Öcalan'la pazarlık yapmayız' # Basbakan Ecevit, Abdullah Öcalan'ın banş çağnsı konusunda "Devlet Türkiye'de bu konuyu hiçbir kimseyle, pazarlık konusu yapmaz" dedi. Ecevit, çağnnın olumlu olup olmadığına ilişkin soru üzerine, "Ne kadar sonuç alınacak, onu bilmiyoruz" dedi. ANKARA (Cumhuriyet Bûrosu)-Abdullah Öcalan'ın örgütüne yaptıği "silah bıra- kın" çağnsını değerlendiren Basbakan Bülent Ecevit, "DevletTürkiye'debukonuyu hiçbir Idmseyİe, hiçbir kuru- luşla pazarlık konusu yap- maz" dedi. Ecevit, çagnnın olumlu olup olmadığına ilişkin soru üzerine. "Ne kadar sonuç alı- nacak, onu bilmiyoruz. Za- man gösterecek" dedi. Öca- lan'ın açıklaması dünya bası- nında da yer aldı. Ecevit, partisinin grup top- lantısından aynlırken gazete- cilerin sorulannı yanıtladı. "Bölücü terör Türkiye'de çık- maz sokağın sonuna dayan- M Arkası Sa. 8, Sü.Vde Yurt Haberieri Servisi- Diyarbakır" ın Silvan ilçe- sine bağlı Çiğdemli kö- yünde bir minibüsün oto- matik silahlarla taranarak 6 kişinin öldürülmesi ve 9 kişinin de yaralanması olayında sis perdesi ara- lanamıyor. İHD, Diyar- bakır Barosu ve HADEP yöneticileri, olayı, "Ka- ranhkgiieterinbirproro- kasyonu"olarak niteledi. Minibüs saldınsının yaşandığı Çiğdemli kö- yünde yurttaşlann büyük çoğunlukla 18 Nisan se- çimlerinde HADEP'e oy verdikleri öğrenildi. Çiğ- demli köyünde HADEP 47,ANAP4,FP11.DYP 7, BP 2 ve IP de 2 oy al- dı. HADEP'li ZekiÇeBk yönetimindeki Silvan Belediyesi'nde Çiğdemli köyünden 5 meclis üyesi bulunuyor. 1995 yılında terör ne- deniyle boşaltıldığı öne sürülen köye 40-50 kadar ailenin yeniden yerleşti- ği, köyün gençlennin ise mevsimlik işçi olarak ba- tı bölgelerine gittiği be- iirlendi. Zaman zaman koruculuk yapmalan için baskı yapıldığı öne sürü- len Çiğdemli köylülerine yönelik saldın insan hak- lan örgütlerini harekete W ArkasıSa. 8, Sü. 3'te MUNZUR FESTİVALl'NE VALlLlK ENGELİ • 8. Sayfada 'Mahkeme karan uygulansm' Maliyeden RTÜK'e 'Telsim Ligi' uyarısı # Maliye Bakanlığı Ankara Muhakemat Müdürlüğü Türkiye 1. Futbol Ligi'nin adının Telsim 1. Ligi olarak değiştirilme girişimleri konusunda RTÜK'ü uyardı. Tele On şirketinin, dijital yaym yapmaya yönelik başvurusunun RTÜK tarafindan reddedilmesine karşm dijital decoder sattığı ortaya çıktı. • 8. Sayfada Cumhurbaşkanı, 5. sınıftan sonra Kuran kursuna gidilmesini öngören yasayı onayladı Demirel 8 yıl yasasını deldiANKARA (Cumhuriyet Büro- su)-Cumhurbaşkanı Süleyman De- mirei, ilköğretimin 5. sınıfinı biri- ren öğrencilerin yaz tatillerinde Kuran kurslanna gidebilmesi yolu- nu açarak 8 yıllık temel eğitimden geri adım atan yasayı onayladı. CHP MYK üyesi, Eğit-Der Genel Başkanı Mustafa Gazalcı, yasanın iptal edilmesi için yerel mahkeme- ye başvuracaklannı bildirdi. Cumhurbaşkanlığı Basın Mer- kezi'nden yapılan açıklamada, De- mirel'in, Diyanet Işleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Yasaya Bir Ek Madde Eklenmesi- ne İlişkin Yasa'yı onayladığı bildi- rildi. 8 Yıllık Temel Eğitim Yasa- sı'ndan ilk geri adım niteliğındeki yasaya göre ilköğretimi bitirenle- rin Kuranıkerim ve anlammı öğ- renmek. hafızlık yapmak ve dini bilgıleralmak istemeleri durumun- da, Diyanet Işleri Başkanlığı'nca Kuran kurslan açılacak. Kurslar- daki din eğitim ve öğretimi kişile- rin kendi isteğine, küçüklerin de yasal temsılcilerinin ıstemine bağ- lı olacak. İlköğretimin 5. sınıfinı bitirenler için de tatillerde ve Mil- li Eğitim Bakanlıgı'nın (MEB) gö- zetim ve denetiminde yaz Kuran kurslan açılacak. Kuran kurslannın açılış, eğitim- öğretim ve denetimleriyle bu kurs- larda okuyan öğrencilerin banndı- ğı yurt ve pansiyonlann açılış ve çalışmalanna ilişkin konular yö- netmelikle düzenlenecek. Eğit-Der Genel Başkanı Gazal- cı, yasanın öğretim birliği ile 8 yıl- lık kesintisiz temel eğitim yasala- nna, anayasanın 42. maddesine, Danıştay kararlanna ve ımzalanan uluslararası sözleşmelere aykın ol- duğunu kaydetti. Gazalcı, anaya- sanın 42. maddesindekı "Eğitim ve öğretim,Atatürk ilkeleri ve inküap- U Arkası Sa. 8, SHö'da Tahkim, sosyal güvenlik ve af yasalan tepkiler üzerine gerçekleştirilemiyor Hükümetin 3 açıııazı SUBELERPLBT P t o u ÇALIŞANLAR MECLİS'E YÜRÜDÜ - Emek Plarformu'nun önceki gün aldığı kararçerçevesinde, başta sos- yal güvenlik yasa tasansı ve uluslararası tahkim olmak üzere hakh istemlerinin hükümet tarafindan dikkate alınmaması nedeniyle başlatbğı oturma e> lemi. binlerce emekçinin kadlımıyla gerçekleştirildi. • 4. Sayfada y~* ahşanlann eylemleri, kamuoyu baskısı ve | koalisyon ortağı partilerdeki "iç direniş", \~/ hükümetin uluslararası tahkimle ilgili anayasa değişikliği, sosyal güvenlik tasansı ve af konulanndaki hızını kesti. ahkim önerisinin ilk tur görüşmelerinin bu rhafta yapılmasını planlayan hükümet, bu öneriyi genel kurula bile indiremezken af taslağı da henüz hükümet tasansına dönüştürülüp TBMM'ye gönderilemedi. m 4. Sayfada osyal güvenlik yasa tasansı, TBMM'de dün de görüşülemedi. îktidar partileri, tasannm göriişülmesi için ortak bir öneri verdi, ancak Emek Platformu üyeleri ve muhalefetin girişimleri üzerine bu öneriyi geri çekti. Hükümet, görüşmeler için uzlaşma arayışına başladı • ı. Sayfada Denîzcilik karaya oturdu 0 Üç yanı denizlerle çevrili Türkiye'de denizcilik sektörü karaya oturdu. Küresel bunahmın etkisiyle dünya ticaretinde yaşanan daralma denizcilik sektörünü vururken Türk limanlannın ticaret hacminde yaklaşık yüzde 30-40'lık düşüş yaşandığma dikkat çekiliyor. • 13. Sayfada BORSA Dun 5687 Oncekı 5707 MARK Dün 236.4O0 Oncekı 235.050 DOLAR Dün 429.400 Önceki 431.500 ALTIN Dun 3.550.000 Önceki 3.555.000 ABD'de İstanbul uçağuıa FBI baskını Delta Havayollan'na ait bir yolcu uçağmın Istanbul'a kalkışı Atlanta'da FBI tarafindan durduruldu. FBI uçaktaki 7 yolcuyu indirerek sorguladı, Türk olduğu ileri sürülen 30 yaşındaki bir erkek yolcu gözaltına alındı. ABD'de bırakılan 6 kişi îstanbul'da da sorgulanıp serbest bırakıldı. Haber Merkezi - ABD'nin At- lanta kentindeki Hartsfıeld Hava- alam'nda, Istanbul seferini yapa- cak olan Delta Havayollan'na ait bir yolcu uçagındaki 7 yolcu, uçu- şa 25 dakika kala FBI yetkilileri tarafindan uçaktan indirildi. 7 ki- şiden 6'sı sorgulandıktan sonra ser- best bırakıhrken Türk olduğu öne sürülen bir kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişinin terörist ol- masından şüphelenilıyor. ABD'de serbest bırakılan 6 kişi ise uçak Is- tanbul'a indikten sonra gözaltuıa alındı. Gözaltına alınanlar sorgula- n yapıldıktan sonra dün akşam ser- best bırakıldı. Atlanta"dan îstanbul seferini ya- pacak olan Delta Havayollan'na ait bir uçak. dün uçuşa 25 dakika ka- la FBI ajanlan tarafindan durdu- ruldu. Yolcular arasında araştırma yapan FBI ajanlan, 7 kişiyi kelep- çeleyerek uçaktan indirdi. Daha sonra uçakta köpeklerle bomba araması yapıldı. Uçaktan indirilen 7 kişiyi sorgulayan FBI ajanlan, daha sonra 6'sını serbest bıraktı. Delta Havayollan'nm sözcüsü, indirilen yolculardanbazılanna ke- lepçe vuran ajanlann, 30 yaşlann- daki bir erkek yolcuyu, 4 saate ya- kın süren bir sorgulamanın ardın- dan ABD'de alıkoyduğunu bildir- di. FBI sözcüsü Tom Bush, günün erken saatlerinde aldıklan bir is- tihbarata dayanarak yolcular ara- sında bir araştırma yaptıklannı, U Arkası Sa. 8, Sü. 3'te Beşiktaş ve Trabzon elendî 9 Şampiyonlar Ligi ön eleme 2. maçında lsrail'in Haifa takımıyla golsüz berabere kalan Beşiktaş ve Intertoto'da Hamburg'a4-1 yenilen Trabzonspor Avrupa defterini kapattı. USpor'da GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK Tam Bir Uyum İçînde! Koalisyon ortaklan durup durduk yerde, doğrusu hiç gereği yokken "Bugüne kadar hiçbir hükümete nasip olmayan 'uyum' içinde çalıştıklannı" söylüyor- lar. Sık sık böyle bir açıklamaya acaba neden gereksi- niyorlar? Halkımız hemen hiçbir konuya tepki göstermiyor. M Arkası Sa. 8, Sü. l'de Kutsal Bölge'den Doğmamış Kristofa Carlos Fuentes Başkaldıran insanların tükenişlerini ve yenilmişliklerini, Meksika'daki yaşamı, Latin Amerika ve Avrupa arasındaki kültürel bağları yansıtan roman ve öyküleriyle Meksika edebiyatının sınırlarını aşan Fuentes uluslararası bir ün kazanmıştır. Bugün CumhurİYet Me birlikte GUNDEM MUSTAFA BALBAY Danıştay Vatan Haini mi? Artvin'de siyanürle altın aramak için kollan sıvayan şirketin elemanları, köylüleri toplayıp onları bekleyen muhteşem yaşamı anlatmaya girişmiş. Siyanürün hiç de zararlı bir şey olmadığını, tam tersine, pek çok iş- te kullanıldığını vurgulamışlar. Görevliyi dinleyen köylülerden biri söz isteyip du- rumu özetlemiş: - Beyefendi, bu siyanürü o kadar güzel anlattınız • Arkası Sa. 8, Sü. 8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog