Bugünden 1930'a 5,485,115 adet makaleKatalog


«
»

Q)iO"7.4 CumhuriyetR A D V O ÎSTANBUL VE ÇEVRESİNDE YAYINDAYIZ Cu mhuriye / % ^SMTKESfeftiSlZltnET ^ M SAÜTMHEKKtnPTnM / / # SMT Ovak u m i A M SMT Ktnp slrMf; ouiMâ M T SAxrniumf Ktnpumşı tıgmız kıtabm adnn, kredı icartmızm mmarası ve 50a kııilanma tarâu ıle bırtiktc bıSdtnn. krtap cvınızde olsun ^duuzt, soyaduuzı \e teiefon aumaruuzı da bılduroeyı ımutmaym L>e değıisecuz. dılersetuz ûyç de olun ya da ü\ehgınızı venıle>ın HER ÎŞLEM BİR TELEFONLA:Q212 514 01 96 76. YIL SAYI: 26964 / 250.000 TL (KDVıçmde) KURUCUSU: Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 4 AĞUSTOS 1999 ÇARŞAMBA u M H U R 1 N K U U R M I YAŞAR NABİ BALKANLAR VE TURKLUK-1 Oktay Akbal, Yaşar Nabi'nin "Balkanlar ve Türklük-I" adlı bu önemli tarihsel araştırması için (1936), yıllar sonra (Cumhuriyet gazetesi, 18 Mayıs 1999) şu ilgi çekici değerlendirmeyi yapmıştır: "Yaşar Nabi Nayır 1936 yılında ilginç bir kitap yayımladı: 'Balkanlar ve Türklük.' Ta Viyana onlerine kadar gıtmiş Turklüğün, zamanla önce Orta Avrupa'dan, sonra Balkanlar'dan çekilişini, daha doğrusu çeşitli yenilgilerle kendimize yurtedindiğimiz bu topraklardan koparılışımızı anlatan bir çalışma... Bu belgesel yapıtı bugün yeniden okumak Balkanlar olayını daha derinden anlamamızı sağlar." Yaşar Nabi de bu ilgi çekici tarihsel araştırması için şunları söylemiştir: "Çocukluğumun büyük bir kısmı Balkanlar'da ve Balkanlar'ın en karakteristik, çünkü en kozmopolit yeri olan Makedonya'da geçtı. Duyma ve düşünme duyularımın yavaş yavaş uyanmaya başladığı anlarda, bizim için daha yeni kaybedilmiş bu toprakların, hâlâ yağmur dindikten sonra da bir süre duyulmakta devam eden taze toprak kokusu gibi, Turk egemenliğinin izlerini dipdiri taşıyan havasını teneffüs ettim." Yaşar Nabi'nin bu önemli tarihsel araştırmasını ilgiyle okuyacaksınız. Cuma günü Cumhuriyet'le birlikte... Ecevit, tasaraıın hemen çıkmasını istiyor; MHP ve ANAP izlemede Af yasası sıkmtısıYasa sonbahara kalabilir Başbakan Büient Ecevit'in ABD'ye çantasında af çıkaran başbakan olarak gitmek istemesine karşın ANAP'ın konuyu alt komisyona havale etmesi. MHP'nin de itirazlan, af düzenlemesinin yasalaşmasmın sonbahara bırakılması olasıhğını güçlendirdi. Ecevit. 'Affın Meclis tatile girmeden çıkmasında yarar var. Aksi halde sürüncemede kalmastnda sakıncalar olabilir' dedi. • 5. Sayfada 'Af suç oranını azaltmıyor' Aftasansı konusunda farklı görüşler öne sürülüyor. ODTÜ Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mutlu, affı siyasi iradenin hukuka müdahalesi olarak nitelerken aflann suç oranlannı azaltmadığını söyledi. Toplumdaki yanlışlıklann hukuk sistemi içinde değerlendirilebileceğini kaydeden Mutlu, Batı'da af yasası diye bir düzenlemenin görülemeyeceğini savundu. • 5. Sayfada Af değil ÖzgÜrlÜk beklentİSİ Hazırlanan af yasasında kapsam dışı bırakılan düşünce suçlulan ve siyasi mahkûmlann aileleri, yakınlanna "af" değil "özgûrlük" istiyorlar. Hiçbir delil olmadan mahkûm edilen yakınlannın "suçlu" olmadığını, bu yüzden afTedilmelerini beklemediklerini kaydeden aileler, "Biz de devleti afFermeyeceğiz" diyorlar. ttMMN «JUaOÖ.lfnm Itateri • 5. Sayfada Zamlar yurttaşı bıktırdı HUKUMET ZORLANIYOR Tahkim pazarhğı # Hükümet, anayasa değişikliği önerisi için muhalefetle uzlaşma anyor. Başbakan Yardımcısı Hüsamettin Ozkan, FP lideri Kutan ve DYP lideri Çiller'le görüştü. Görüşmelerin ardmdan partilerarası uzlaşma olmadan tahkimin TBMM Genel Kurulu'na getirilmemesi benimsendi. # Hükümetin Danıştay'ı devre dışı bırakan düzenleme konusunda geri adım atabileceği kaydedildi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Cumhur Ersümer. "Tahkim konusunda fikir birliği var, ama nasıl uygulanacağı konusunda görüş aynlıklan var" dedi. • 4. Sayfada ÎSTANBUL BAROSU BAŞKANl YÜCEL SAYMAN: KAMUOYU YANLIŞ BtLGİLENDİRİLlYOR • 4. Sayfada ÖDP LİDERİ URAS: TESLÎMlYETÇÎ ANLAYIŞIN PEŞİNDEN GİDİLÎYOR • 4. Sayfada Sağhkçılardan ücret protestosu Ş Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası üyeleri, SSK Samatya ve Süreyyapaşa hastanelerinde yap- bklan kitiesel basın açıklamalannda. SSK hastanelerinde çalışünlan sözleşmeli personele yöne- lik düşiik ücret uygulamasıru protesto ettiler. "Eşit işe eşit ücret" pankartianyla Samatya Has- tanesi bahçesinde toplanan sağiık emekçileri, uvgulamayı protesto eden sioganlar atülar. 9 Kamu çalışanı ve emekliye yüzde 20 ücret artışını öngören hükümet zamda smır tanımıyor. tlaç, elektrik ve benzine yapılan zammın ardından dün de tüpgaz fiyatlanna zam yapıldı. # Son üç ayda benzine yapılan zam yüzde 50'ye yaklaştı. LPG'ye aynı sürede yüzde 30.22 oranında zam yapıldı. Elektrik ise her ay periyodik olarak yüzde 5 oranında zam görüyor. • 9. Sayfada Enflasyon durmuyor 0 Temmuz ayında yükselme eğilimine giren fiyat artışlannda kamu zamlan etkili oldu. Enflasyon, toptan eşya fiyatlannda yüzde 4.0, tüketici fiyatlannda ise yüzde 3.8 oranında gerçekleşti. # DİE'nin açıklamasına göre, temmuz itibanyla 12 aylık ortalamalara göre yıllık enflasyon, toptan eşyada yüzde 53.9, tüketici fîyatlannda yüzde 68.2 olarak hesaplandı. • 9. Sayfada Ejnekçüer bugün yine alanlarda •Türk-îş'in de aralannda yer aldığı Emek Platformu'nu oluşturan üyelerin örgütleri bugün saat 13.00'te tüm illerdeki alanlarda orurma eylemi yapacak. Türk-îş istemlerinin kabul edilmemesi durumunda 6 Ağustos'ta bir günlük genel grev çağnsında bulundu. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu)- Türk-lş, hükümetin başta sosyal gü- venlik yasa tasansı olmak üzere. is- temlerinin dıkkate ahnmaması duru- munda 6 Ağustos Cuma günü yurt genelinde 1 günlük genel grev kara- n almak içm bağlı sendikalara çağn- da bulundu. Konfederasyona bağlı bazı sendikalar bu gelişmeyi, Türk- tş Genel Başkanı Bayram Meral'in "kendisini kurtarma hareketi" diye değerlendirdi. Emek Platformu'nu oluşturan diğer örgütler de greve ka- tılacaklannı bildirdi. Türk-tş'in de aralannda yer aldığı Emek Platfor- mu'nu oluşturan üyelerin örgütlen de bugün saat 13.00'te tüm illerdekı alanlarda oturma eylemi yapacak. Emek Platformu'nu oluşturan Türk-lş, DISK, Hak-îş, KESK, Tür- kiye Kamu Sen, Memur-Sen, Türkı- ye Işçi Emeklilen Cemiyetı, Tüm Iş- çi Emeklileri Demeği. Tüm Bağ-Kur Emeklileri Derneği, TMMOB, Türk Dışhekimleri Bırliğı, Türkıye Ecza- cılar Birliği, Türk Tabiplerı Birliği. Tüm Veteriner Hekimler Birliği ve TÜRMOB'un temsilcıleri dün DlSK'e bağlı Genel-lş Sendikası Ge- nel Merkezi'nde toplandı. Toplantı- ya, daha önce girişime genel grev karşıtı tutumuyla ters düşen Türk- lş'in Genel Sekreteri Şemsi Denizer de katıldı. Yaklaşık 2.5 saat süren top- lantının ardından açıklama yapan DtSK Genel Başkanı Vahdettin Ka- rabay, ginşımin tarihsel sorumlulu- ğun bilinciyle çahşmalannı sürdür- düğünü kaydera'. Emek Platformu'nu oluşturan 15 örgütün başkanlar kuru- lu bildirisuıde ıstemler şöyle sıralan- dı: "TBMM Genel Kurulu'nda bu hafta görüşülecek sosyal güvenlikya- sa tasannda uzlasmaya vanlan şekü- de değişiklikler yapıunası. emeklilik yaşuun Türkiye şartianna uyaıian- ması, geçış döneminde hak kayıplan- na yol açan düzenlemenin geri çeldl- mesi, sosyal güvenliğe primli de\1et katkısı sağlanması. iş güvencesi ve sendikal güvencenin sağlanmasL ka- mu çaltşanlanna gre\U, toplu iş söz- leşmeli sendika hakkı tanınması \ç ek zam artışının sağianmasu geniş kap- MArkasıSa.9,SiL2'de Başbakan Schröder (solda) ve Lafontaine >ine karşı karşıya. Alman SPD karıştı Sosyal demokraûar kılıçlan çekti • 27 Eylül 1998 seçimlerinden zaferle çıkarak iktidara gelen Alman Sosyal Demokrat Partisi (SPD), kamuoyu yoklamalannda hızla gerilerken parti içindeki "huzursuzlar" ile "yöneticiler" arasındaki mesafe açılıyor. Rakibi ve eski SPD Genel Başkanı Oskar Lafontaine'i ilk kez açıkça eleştiren Schröder'in son ifadeleri "büyiik hesaplaşma başladı" şeklinde yorumlandı. GÜRAYÖZ OSMANÇUTSAY BONN / FRANKFURT- Almanya Başbakanı Ger- hard Schröder, partisi SPD içindeki sol kanada açıkça karşı çıktı. Rakibi ve eski SPD Genel Başkanı Oskar Lafontaine'i ilk kez açıkça eleştiren Schröder'in son ifa- delen "büyük hesaplaşma başladı'' şeklinde yorumlan- dı. Dün üç haftalık tatil için Italya'ya giden, ancak daha önce haftalık haber dergisi "Der Spiegel"in sorulannı yanıtlayan Gerhard Schröder, Oskar Lafontaine'e dikkat çekerek, SPD-Yeşiller iktida- nnm ilk aylannda "sadakaf gerekçesiyle kendisine ters gelen birçok gelişme karşı- sında sessiz kaldığını ve hep uzlaşma yolu aradığını belir- terek "Ancak bövle davnm- masaydun daha doğrn olur- muş" diye konuşna Schröder, parti içinde yapı- sal bir dönüşüm için hareke- te geçildiğini de ilan etti ve bununla ilgili olarak Federal Ulaştırma Bakanı Franz Müntefering'in görevlendiri- leceğini söyledi. Bu sözler, "labçlann çekildiği'' yorum- lanna yol açtı. SPD Genel Başkanı ve Fe- deral Maliye Bakanı Oskar Lafontaine, 11 Mart'ta üst- lendiği tüm görevlerden isti- fa ederek evine çekilmişti. Lafontaine, geçen süre içinde tek büyük çıkışını 1 Mayıs mitinginde bir konuşma ya- pıp hükümetin Kosova krizi nedeniyle izlediği savaş poli- tikasını da eleştirerek yap- mıştı. Lafontaine'in en geç ekim ayına kadar halen yaz- MArkasıSa. 19, Sü. 3te NATO^DA DEVİR TESLtM SolanaJ nınyerine Robertson geliyor • NATO Genel Sekreterliği görevini önümüzdeki eylül ayında bırakacak olan Javier Solana'nın yerine geçecek isim için çalışmalannı sürdüren NATO üyesi ülkelerin diplomatlan, önceki gün, Ingiltere Savunma Bakanı George Robertson'ın ittifakın başma getirilmesi konusunda prensip karan aldılar. Robertson, Türkiye'yi de yakından ilgilendiren, ortak Avrupa savunma politikalanna büyük önem veriyor. H11- Sayfada AHMET TANER KIŞLALI'NIN YAZIS1 I 6. Sayfada BORSA Dun 57O7 Önceki 5682 DOLAR Dun 431.5OO Önceki 431.000 MARK 236.000 Önceki 234.85O ALTIN <y3.555.OOO önceki 3.550.000 GUNCEL CU\EYT ARCAYUREK Korkunun Bedeli Tabii, Cumhurbaşkanı Demirei'e, Başbakan Ece- vit'e, "dışardan" Başbakan Mesut Yılmaz'a, üçün- cü ortak MHP lideri Deviet Bahçeli'ye sorarsanız; uluslararası tahkim konusunda "referandumdan kork- maları asla söz konusu değil". Ammavelakin; üstatlarda kamuoyuna hissertirmek ıstemedikleri bir telaş gözleniyor. Üstelik nedeni ga- zetelerde yazılı bir telaş. UArkosıSo.l9,Sü.l'de Öcalan'dan PKK'ye barış çağnsı Silvan'da minibüs tarandı: 6 ölü0 Çiğdemli Köyü'nde tütün işçilerini taşıyan minibüse 20.30 sıralannda uzun namlulu tüfeklerle ateş açıldı. 6 kişi öldü, 9 yarah var. HADEP olayı kınadı. • 19. Sayfada tstanbul Haber Servisi - Terör örgütü PKK liden Abdullah Öcalan, 1 Eylül 1999 tarihinden ıtibaren PKK'nın sılahlı mücadeleye son verme- sini ve "güçlerini banş için suıırlann dışına çek- mesi"ni istedi. PKK lideri Abdullah Öcalan'ın avukatlan Mahmut Şakar, Doğan Erbaş, trfan Dündar ve Ahmet Avşar, dün Asnn Hukuk Bürosu'nda bir basın toplantısı düzenledi. Avukat Mahmut Şa- kar, müvekkillerinin daha önceki açıklamasıyla büyük şehırlerdeki olaylan durdurduğunu öne sürdü. Müvekkillerinin, Kürt sorunu nedeniyle Türkiye'de hâlâ insanlann yaşamlannı yitirdiği- ni, bunun da tartışma için siyasal süreci kilıtle- dığini düşündüğünü söyleyen Şakar, Öcalan'ın sağduyulu, akılcı, siyasal ve demokratik çözüm- ler için çatışmalann son bulması gerektiğine inandığını söyledi. Şakar, Başbakan Büient Ecevit'in daha önce- ki açıklamalannda, Kürt sorunuyla ilgili olarak söz ettiği reformlara engel olarak "çataşma" or- tanunı gösterdiğini de savundu. Öcalan'ın banş mArkasıSa.l9,SiL6'da
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog