Bugünden 1930'a 5,483,960 adet makaleKatalog


«
»

• I Cumhuriye76 YIL RAYI- 26990 / 250 000 TL (KDVinnrlP KURUCUSll- Y U N U S NADİ lW4-1945) BÂSYA7ARI- NADİR NADİ /1045-Î091) ıurg - /% J r t Hr f yfSMT MRESE KtW TESlM / / f SMT OYHJK M8UL0 A * * SMT KtHV Sfe>Wto OUNAÛ • I uur nıcstaf Ktw ump Dıledığnnz kıtabtn admı, kredı kartnuzm njmarası ve son lculîanma urihı ıl< bırlîkte bıkhnn. lalap evmızde üisun ^d'cızı, soyadımzı ve 'elcfon numaranızı da bıldırmeyı unuîmavuı L>e değılsenız. dılersenız uye de ohın \3 da u\elıfonızı venılevın HER İŞLEM BİR TELEFO\L4:0212 S14 01 96 30 AĞUSTOS 19QQ PAZARTESİ Büyükzaferinyüdönümü• BüyükZafer'in 77. yüdönümü bugün... Depremfelaketi nedeniyle tören yapümayacak 30Ağustos mesajlannda depremyaralarının sanlacağı vurgulandı. • Genelkurmay Başkanı Orgeneral Kıvrıkoğlu, SOAğustos nedeniyleyayımladığı mesajında "Laikyapıyı değiştirmeye çalışanlar hüsruna uğmyacak" dedi. ANKARA (Cumhuriyet Büro- su)- Genelkurmay Başkanı Orge- neral Hüseyin Kıvnkoğlu, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle yayımladığı mesajda demokrası ve laıklık karşıtlannı uyararak "Tür- kiye Cumhuriyeti Devieti'ni parça- lainaya, devletin laik ve demokratik yapısını değiştirmeye çalışan her türlü teşebbüs, Türk Ordusu'nun azim ve iradesi karşısında mutlaka hüsrana uğravacaktır" dedı. Cum- hurbaşkanı Süleyman Demirel ve Başbakan Bületıt Ecevh de 30 Ağustos mesajlannda "BüyükZa- fer'i yaratan Türk miUetinin. dep- rem sonrasında da biriik ve bera- berlik içinde yaralan saracağuu" vurguladı. Yaşanan deprem felake- ti nedeniyle yurt genehnde tören yapılmayacak. Genelkurmay Başkanı Kıvnkoğ- lu, 30 Ağustos mesajında Türk ulu- sunun tarihi deneyımlennden esın- lenerekTürkSüahlı K.uwetleri'ne, Atatürk milliyetçıliğine bağlı ola- rak demokratik, laik ve sosyal hu- kuk devletı nitelikleri ile bütünle- şen Türkiye Cumhuriyeti'nin ko- runması ve kollanması görevini verdığıni vurguladı. Kıvnkoğ- lu,u Kutsalgörev1erimİ2inbizeyük- lediği ağır sorumluluğun bilinci içinde, yüce ulusumuzun emrinde olarak, Atatürk ilke vedevrünleriy- M Arkası Sa. 8, SiLl'de ULUS-DEVLETtN TEMELl: BÜYÜK ZAFER YBfffl GÜNGÖR ÛZDBtfn ytZHI • 2. Sayfada BAYRAK Ağustos ulusal utkularanızın görüntüsü Ben orduyum yerim ağustos Atatürk yolumdur Giindüz gece giderim ağustos Ben orduyum çiftçi say, işçi say beni Alınterim ağustos Dağlarımız ülke birliğinin atlan Eyerim ağustos Ben orduyum bütün bireyler bende Subayım ağustos, erim ağustos Gök kızlarım toprak oğullanm ulaşmada ÎJerim ağustos Ben orduyum bayrak say yurdu Taşımaktadır taşıyacaktır eüerim ağustos Fazıl Hüsnü DAĞLARCA Deprem bölgesindeki ilk belirlemelere göre 1332 bina yıkıldı Hastahlı Depremin ikinci gününden itibaren bölgede afetzedelere yardım amacıyla çalışan DSP Amasya Milletvekili Gönül Saray, Sakarya'da özellikle çocuklarda zatürree görüldüğünü bildirdi. Saray, aynca astım, bronşit ve ishal vakalanna da rastlandığını söyledi. Haber Merkezi - Deprem bölgesindeki olumsuz koşullar çocuklan daha ağır etkıli- yor. Sakarya'da ıncelemelerde bulunan DSP Amasya Milletvekili Gönül Saray, özellik- le çocuklarda zatürree gorülduğünü bildir- di Çadır sorunu pek çok bölgede tam ola- rakçözülmemesıne karşın, sıvıl gınşımlenn çadır kent oluşturma çabalan cıddı engeller- le karşılaşıyor Çocuklar yağmur altında za- türree olurken depremzedelere yardım ıçin lzmıt'te çadır kent oluşturmak ısteyen 58 kişilik bir grup gözaltına alındı. Başbakan- lık Kriz Yönetım Merkezi. deprem bölge- sinde yapılan çalışmaların ılk sonuçlannı açıkladı. Bölgede 1332 bına depremde yı- kılarakenkazhalinegelirken 1423 bina mü- hurlendi Bölgede oturulamayacak şekilde hasarlı bına sayısı da 22 bın 884 olarak açık- landı. Başbakanlık Knz Yönetım Merke- zi'nden yapılan açıklamada ölenlerin sayı- sının 14 bin 095, yaralananlann sayısının da 27 bın 234 bıldınldi. Başbakan BülentEcevit, depremden etkı- lenen Düzce ve Gölyaka'da ıncelemelerde bulunmak üzere bugün Bolu'ya gidecek Ankara'dan karayolu ıle Düzce'ye geçecek olan Ecevit, Bolu Valisi Nusret Miroğ- lu' ndan da deprem sonrası çalışmalar ve so- runlar hakkında brifıng alacak. Depremze- deler çadır kentlerdekı yenı yaşamlanna alışmaya çalışırken Sakarya'da bulunan D- SP Amasya Milletvelcıli Saray, özelhkle ço- cuklarda zatürree görüldüğünü bıldırdı. Sa- ray, Sakarya'da meydana gelen depremin 2. günü bölgeye gelerek muhtaç ınsanlara yar- dım etmeye başladığını, bunun herkes ıçin ınsanlık görevı olduğunu söyledi. Deprem bölgesmde bulunması nedeniyle TBMM'ye devam edemediğını, kendısine bu nedenle ceza bile verilebileceğinı anlatan Saray, her • Arkası Sa. 7,Sü.l'de PROF. TALINL1: ÖNCE ÇETELERİ YENMELÎYİZ • 5. Sayfada VARTO'DAN GÖLCÜK'E CYıllardıra>nıacıvaşanıyor 1966'da Varto, 1970 te Cedız, 1975'te Lice, 1976'da Çaldıran ve Muradıye, 1983te Erzurum, 1992de Erzıncan ve son olarak Kocaelı, Adapazarı, YalovaveColcuk.. Sıyasılerden aynı sozlerı ışıtıyoruz yıne. Yabancı ulkelerden vardımlargelıyor ulkemıze Pekı sonra? Yine Varto, Burdur, Bıngol, Lıce, Erzıncan ve Adana depremlerınde vaşanan yolsuzluklara mı tanık olacağız? Yıne bırilerı, ınsanların acılarından maddı çıkar mı sağlayacak? Ayşe Yıldırım'ın yazı dizisi 9 . S a y f a d a Deprem böJgelerinde yaşayan vıırttaşlar çok zor koşullarda yaşamlannı sürdürmeye çahşıyorlar. (Fotoğraf: HATtCE TUNCER) Gülöksüz, 'yeminli mali müşavirlik' benzeri bir denetim mekanizması oluşturulmasını önerdi i bir imar sistemi'UlUSal d e p r e m polltikasi' İmar sisteminin başından sonuna kadar denetlen- mesi gerektığini vurgulayan Yiğit Gülöksüz, bu denetimin "yeminli mali müşa- virlik" benzeri "'bağımsız kontrol firmalannca" yürütülmesini önerdi. Ulusal bir deprem politıkası belirlenmesini isteyen Yiğit Gülöksüz, her şeyden önce zihni- yet ve tavır değişikliğine gidilmesi gerektiğıni vurguladı. B 4. Sayfada İStanbUl. depremi 'planSIZ' bekllyor... Fay hattı. ve deprem haritalanru üze- rine işleyecek bir 'Istanbul Plaru' yok. Körfez depreminden sonra gazetelerde ya- yımlanan fay hattı ve deprem bölgesi haritalan kentin imar planıyla bir bütün ola- rak değerlendirilmediği için, sadece 'mevcut binalann durumunun ne olduğu' ko- nusundaki 'toplumsal telaşa' yanyor... OKHT BdKİ'nln ySM • 3. Sayfada 'Yasama yetkisi kötüye kullanılıyor' Çetdereaffa yoğuntepki# ADD Genel Başkanı Yekta Güngör Özden, '*Türkiye'de af enflasyonu yaşanıyor" dedi. Türkiye Barolar Birliği Başkanı Eralp Özgen, affın yargıya olan güveni azaltacağını, mağdurlan bir kez daha mağdur edeceğini vurguladı. DİSK Genel Sekreteri Murat Tokmak, ülke olanaklannı talan eden, gözünü kırpmadan insan öldüren, çete kuran kişilerin af kapsamında olduğunu belirterek "Tüm bunlar demokrasi eksikliğinden kaynaklanıyor" yorumunu yaptı. ANKARA I tS- TANBUL(Cumhuri- yet) - ÇeteleT ve iş- kencecıleri de kapsa- mına alarak TBMM Genel Kurulu'ndan geçırilen Af Yasa- sı'na tepkiler sürüyor. Eskı Anayasa Mah- kemesi Başkanı, Ata- türkçü Düşünce Der- neğı Genel Başkanı Yekta Güngör Öz- den, Türkiye'de af enflasyonu yaşandı- ğını bildirdi. Özden, "öyte sanryorum ki si>usetin içinde Idmi- lerinin yakmlan, Id- milerinin kendilerinin yargdanma sorun- lan olacakkonulan vardı İd AfYasası'yia bunlardan rümüyle kurtulmak için yasa- ma yetkisini kötüye kullandılar" dedı. Yekta Güngör Özden, adaletın yargı yo- luyla doyurucu biçimde gerçekleşmesi için yaptınmlann etkin, gerçekçi, çağ- daş olması gerektiğüü vurgulayarak Bucak "Bunun için gerekü düzenlemeler yapıla- cak yerde. Af Yasa- sı'yla hiç nedensiz ve gereksiz adalerten ödün verilraesine. adaletin amacmdan sapünlmasına karşı- >ım. Türki>e'de af enflasyonu var" görü- şünü kaydetti Affin bır dönüşüm- le, onemlı nedenle olabıleceğıne, sık sık gundeme getınlmesı- nın normal olrnadığı- na dıkkat çeken Öz- den, "Cumhurij-etin 75. >ih geçti. 75. yıl için, dhemezter buna. 50. vilda, 100. jıl- da olabilir >a da çok coşkulu biçimde cumhurivetin kendini sına\ dan geçirdiği bir 10.jilda olduğu g^bi oJabilir" dedi Af- fa zamanlaması nedenı ve gerekçesı yö- nünden katılmadığını dıle getıren Özden • Arkası Sa. 8, Sü. 3 'te Ashtürk PARTİLER AFFI HALA TARTIŞIYOR Yasa/dmseyi tatmin etmedi# FP, Af Yasası'nın Erbakan ve Tayyip Erdoğan'ı da kapsayacak biçimde genişletilmesi için Anayasa Mahkemesi'ne gidiyor. Başbakan Ecevit de rahatsız. Ecevit "Içime sindiremediğim konular var" dedi. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Çeteciler, katiller ve ışkencecileri kap- sama alan "75. yıl afiB" hiçbır sıyası par- tiyi tatmin etmedi. Kapatılan RP'nin Genel Başkanı Necmettin Erbakan ve eski tstanbul Büyükşehir Belediye Baş- kanı Tayyip Erdoğan'ı da "aftan" ya- rarlandırmak isteyen FP, kapsam dışı tutulan bazı suçlann, basın-yayın yo- luyla ışlenen suçlarda olduğu gibi "er- teleme" kapsamına alınması için Ana- yasa Mahkemesi'ne gitme karan aldı. Af Yasası DSP içinde büyük rahatsız- iık yaraörken, Başbakan Bülent Ecevit M Arkası Sa. 8, Sû.3'te ATTÎLÂ ÎLHAN YAZILARINA BAŞLADI • Arka Sayfada ÇOCUKLARIN UMUDU SÖNMESlN • Arka Sayfada YARDIM YAĞIYOR, HÜKÜMET SEYREDİYOR U13. Sayfada RUSYA^DA KARA PARA SKANDAU ' Asıl vurgunu siyasfler yaptı' 0 Rusya'nın ABD'deki New York Bankası'nda kara para akladığının ortaya çıkmasıyla patlak veren skandalda her geçen gün yeni bılgiler ortaya çıkıyor. Sanayici Kodorkovski, Rus yetkilılerin. mali piyasalar çökmeden büyük mıktarlarda parayı yurtdışına kaçırdığını söyledi. • 10. Sayfada YARIN COETHE FAUST ÖSYMÖZÜRDtLEDt Cumhuriyet 'le birlîkte 364 okulda hatah hesaplama • ÖSYM'nin, Ağırlıklı Ortaöğretim Başan Puanı'nı 364 okulda yanlış hesapladığı belûiendi. 875 adayırı puanı yeniden hesaplandı. Inceleme sonunda 68 İaşi bir üst tercihine geçti. Daha önce açıkta kaldığı açıklanan 24 aday da bir yükseköğretim programına yerleştirildi. • 3. Sayfada GUNDEM MUSTAFA BALBAY Hükümet-Asker-Köşk... Meclisyoğun birçalışmatemposunun ardındanta- tile girdi. Ancak siyasetin tatile gırdiği elbette söyle- nemez. Ekimde açılacak Meclis'le birlîkte, önümuzdeki dö- nem pek çok şeye gebe. Partılenn içı, siyasetin ge- nel gidişi, askerin durumu, Cumhurbaşkanının görev süresi başlıca konular... Her biri ötekinden ayrıymış gibi görünse de arala- m Arkası Sa. 8, Sû.8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog