Bugünden 1930'a 5,469,921 adet makaleKatalog


«
»

RADYO Cumhuriyet İSTANBUL VE ÇEVRESİNDEYAYINDAYIZ Cumhuriyet / % ^SAXT KEStorrtstz IİZNET ^ /§ SMTMHEftKtiVIE&M / / f SAJirOvHKiuraJ A * # «ur nfnp stowjş OUHMÛ ^•v I MxrnıutnfKtwunşı Dıtedıgnnz kıtafcin adını kredi kartınızm numarası ve son kuHanma tarihı ıjc btriıkle bıkiınn kıtap evuuzûe olsun. Adınızı sovadınızi \e telefon oumaranızı da bildırmevı ımulmavın L\e değıbenız dıtersenız u>e de oluo ya da u>eilğiDizı venılevın. HER İŞLEM BİR TELEFONLA:02I2 514 01 96 76. YIL SAYI: 26963 / 250.000 TL (KDV,ç,nde) KURUCUSU. Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI. NADİR NADİ (1945-1991) 3AĞUSTOS1999SALI H R H İ K î K OSCAR VVILDE OYKÜLER - II Çeviren: Nurettin Sevin Oscar VVilde'ın keskin zekâsının urunu, alaycı bır gulümseyişle sarsıcı bir duygusallığın harmanlandığı ovkulerinın ıkınci bolumü... Bugün Cumhuriyet 'le birlikte... OSC A R » I L D I 11 YAŞAR NABİ BALKANLAR VFTURKLUK-I Yaşar Nabi'nin bu önemli tarıhsel araştırmasını . ilgıyle okuyacaksınız. Cuma günü Cumhuriyet Me birlikte... Lig maçlan dünyanın en pahalı şifreli yayınıyla izlenebilecek Futbolsömürüsü700 dolara varan abonelik Türkiye Birinci Futbol Ligi maçlannın yayın haklannı 2 yıl için vergi dahil 340 milyon dolara satın alan Tele On'un açıkladığı şifreli yayın fiyatlan, hem haksız rekabete hem de futbolseverin sömürülmesine yol açacak. Futbol maçlannı izlemek isteyenler yıllık 656 ile 700 dolar arasında para ödeyecekler. Dekoder almak isteyenler kablo TV'ye abone değilse 90-100 milyon vererek bir de uydu alıcısı almak zorunda. Kahvehane ve işyerlerine alınacak dekoder ve yayın ücreti ise 2 bin 200 dolara kadar yükselebiliyor. Rekabeti sarsan kampanya CINE 5 in dönemlik anlaşmalar yaptıgı şifreli yayınlar, Tele On adlı şirketin ihaleyi kazanmasıyla en az bir yıllığa çıkanldı. Çimento, elektrik, telekom ve medya alanında yatınmlar yapan Uzan ailesi, maç yayınlanm ucuza izlemek için Telsim aboneliğini şart koşuyor. Daha önceden Telsim hattı bulunan yurttaşlar. 256 dolar peşin ve 40 dolarlık ödemeler yaparak yayını izleyebilecek. Tele On ayrıca "CINE 5 dekoderini getir" ve "cep telefonunda Telsim'e geç" kampanyalanyla haksız rekabete de yol açtı. • 8. Sayfada Ünlü: Mücadelem toplumsal çıkar • Futbol liginin önündeki Türkiye adımn kaldınlarak Telsim Ligi yapılmasına karşı çıkan Devlet Bakanı Fikret Ünlü açtığı davayı kazandı. Ancak Futbol Federasyonu mahkeme karannı uygulamadı. Ünlü, "sponsorlukta işin kolayına" kaçıldığını söyledi. • 8. Sayfada Rekabet Kurulu sözleşmeyi bekliyor • 8. Sayfada Avrupa da nasıl? • 8. Sayfada Tele On 'unfiyat listesi M 8. Sayfada CINE 5: Haksız rekabet yapıldı • Tele On şirketinin CINE 5 dekoderleri karşıhğında ucuz şifre çözücü vereceğini açıklamasına tepkı gösterildi. CINE 5 yetkilileri "Tele On'a devredemezler. Haksız rekabet ortamı yaratıldı. Gerekli yasal işlemlere başladık" açıklamasım yaptı. • 8. Sayfada YÜKSEK ASKERİ ŞURA TOPLANDI Beş orgeneral emeldiye ayrddı •Yüksek Askeri Şûra toplantısında emekliye aynlan 1. Ordu Komutanı Orgeneral Çevik Bir'in yerine Orgeneral Hılmi Özkök, Özkök'ten boşalan Genelkurmay Ikinci '•^y^rj" Başkanhğı görevine de NATO Ozkok Güneydoğu Avrupa Müttefık Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Edip Başer atandı. # Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral llhan Kılıç'ın yerine MGK Genel Sekreteri Orgeneral Ergin Celasin atandı. Kıhc'ınyer- MGK Genel Sekreterliği'ne atanan komutanın ismi ise henüz netleşmedi. Orgeneral ÇevikBire- ne mekli oldu. atandı. tlhan Kıhç emekli ine Celasin oldu. atandı. ANKARA (Cumhuriyet Bü- rosu) - Türk Sılahlı Kuvvetle- ri'nin (TSK) 2000'h yıllardaki komuta yapısını şekillendıre- cek Yüksek Asken Şûra (YAŞ) toplantısının ilk gününde gö- rev süreleri dolan. aralannda 2 kuvvet komutanınuı da bulun- dugu 4 orgeneral ve 1 oramıral emeklıye ayrıldı. Çoğunluğu- nu ırtıcaı faalıyete kanşan su- bay ve astsubaylann oluşturdu- UArkasıSa, 19,Sü.4'te YARIN TOPRAĞA \ ERİLECEKLER Küntay ve Ozaydıııh yaşaııılamıı yitîrdi # Eski Turizm bakanlanndan basın şeref kartı sahibi ve Net Holding Yönetim Kurulu Başkanı Barlas Küntay dün, eski Içişleri bakanlanndan Irfan Özaydınlı ise önceki gün tedavi gördükleri hastanelerde yaşamlannı yitirdiler. Barlas Küntay ve Irfan Özaydınlı'nm cenazeleri yann kaldmlacak. fl 6. ve 7. Sayfaiarda îfadelerin işkenceyle alındığı iddia edildi Sö&leörgüte 675yûcem# tşkenceyle alındığı ıddia edilen ifadelere dayanarak toplam 675 yıl ağır hapis cezası ıstemiyle yargılanan öğrenciler, bugün yeniden yargı önüne çıkıyor. Yaşlan 18 ile 26 arasmda değişen 12'si tutuklu 30 genç, siîah bulunmadığı halde, 'silahlı örgüt üyeliği' suçlamasıyla yargılanıyor. Savcılıkta işkence gördüğünü söyleyen gençlere emniyette yeniden işkence yapıldığını anunsatan sanık avukatlanndan Selçuk Kozağaçlı, savcılığm tüm iddialan, gençlerin katıldığı eylemlere ve öğrenci etkinliklerine dayandırdığını söyledi. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - DHKP-C üyesı olduklan ıddıasıyla haklannda toplarn 675 yıla kadar ağır hapis cezası ıstemıyle dava açı- lan ve yaşlan 18 ile 26 arasında değişen 12'sı tu- tuklu 30 öğrencının yargılanmasına devam edı- lecek Dava dosyası, yargılama sürecınde yaşa- nan hukuka ve ınsan haklanna aykın işlemleri gözler önüne sererken kanıtlar arasında sılah yer almamasma karşın yargılama 'silahh örgüt üyeliği' suçlamasıyla yürütülüyor Ankara 1 No'lu DGM'de görülen davanın bu- günku duruşmasında, savcı esas hakkındaki gö- rüşünü okuyacak 30 sanıklı davanın tutuklu 12 sanığı şunlar "Döndü Şahingöz, Övünç Bilgen, Ozgür Ydnuz, Ahmet Demir, Naciye Barbaros, BerivanUpçin,TaybnTanay, Reha Ertaş, GülTe- kin. Songül ErgüL tbrahim Murat HüKa, Dur- sun Atakul." Sanık avukatlanndan Selçuk Koza- ğaçlı. da\ a dosyasına ılışkm olarak yaptığı huku- kı değerlendirmede ıddıalann dayanaksız oldu- ğunu söyledi. Yapılan aramalarda gençlenn üzerlennde ya da evlennde sılah bulunamadığını, mahkeme dosyasında da u silah > t ahut silahlı eylemle Ugili herhangi bir belgenin yer almadıgınr belırten Kozağaçlı, savcılığın tüm iddialan. gençlenn ka- tıldığı eylemlere ve öğrenci etkınlıklenne da- yandırdığını kaydettı. Kozağaçlı, "Yargrtn} CezaDaireleri GeneiKu- rulu'nun 1984 tarihli karanna göre. silahlı örgüt UArkasıSa. 17,SH Vde n i t İ l l CİİCSİ E me Wi'erin maaş çilesi bunalücı sıcaklann \a§andığı bu a> başuıda da de- * vam ettL Maaş ve farklanru almak için banka şubelerinin önünde sıraya gi- ren emekliler, işlemlerin yeterince hızlı yapılmaması nedeniyle saatkrce yakıcı güneşin altuıda sıranın kendilerine geJmesini beklediler. Ziraat Bankası'ıun Gaziosmanpaşa Ozel tşletn Merkezi önünde erken saatlerden ıtibaren sıra oluşturan emekliler, merkezde hizmet veren 3 elemanın yetersiz kaldığmı ve ATM gişekrinin de zaman zaman dev- re dışı kaldığuu belirterek "Her ay aynı sorunu yaşamaktan usandık" dediler. (Fotoğraf: UÖUR DEMlR) Caydıncı eylem kararıEmekçiler vazgeçmiyor Emek Piatformunun sosyal güvenlik tasansında hükümetin geri adım atması için yapacağı eylemlerdeki kararlılığı sürüyor. KESK Genel Başkanı Siyami Erdem, Türk-lş ile hükümet arasında vanlan uzlaşmayı pek çok örgütün kabul etmediğini söyledi. Türk-tş Genel Sekreteri Şemsi Denizer, eylemi destekleyeceklerini ve girişimin içinde yer alacaklannı belirtti. • 6. Sayfada DiSK'ten uzlaşmaya tepki DISK Başkaniar Kurulu'nca yapılan yazılı açıklamada, hükümetin sosyal güvenlik tasansında uzlaşma adı altında yaptığı değişüdiklerin emekçilerin taleplerine yanıt vermediği belirtildi. DISK'in açıİdamasında Emek Platformu'nun eylemlerinin devam etmesi gerektiği vurgulandı. Başkent Ankara'da oturma eylemi kararı alan Başkaniar Kurulu, Türk-tş yönetimini de eleştirdi. • 6. Sayfada GENELGE YAYEVHADI Ecevit: Önce insan hakkm # Kamu kuruluşlanna insan haklan eğitimi konulu bir genelge gönderen Başbakan Bülent Ecevit, bu kurum ve kuruluşlarda sürdürülen hizmet içi eğitim progTamlannda, insan haklan eğitimine daha geniş yer verilmesini istedi. # Genelgede, 57. hükümetin 21. yüzyıla girilirken insan haklannı geliştirmeyi öncelikli görevleri arasında saydığı kaydedildi. Ecevit, başta Adalet, Içişleri ve Milli Eğitim bakanlıklan olmak üzere ilgili kamu kuruluşlannın, istenilen hedeflere ulaşılabilmesi için gerekli özeni göstermelerini istedi. • 7. Sayfada TASARI MECLİS^E GÖNDERİLDİ İş dünyasınayeni ödünlertanındı # Çalışanlann isteklerihi karşılamayan hükümet, iş dünyasını memnun etmek için vergi yasalannda yaptığı değişiklikleri içeren tasanyı Meclis'e sevk etti. Tasan hakkında bilgi veren Maliye Bakanı Sümer Oral, amaçlanmn ekonomiyi canlandırmak olduğunu söyledi. # Tasanda iş dünyasının tepkisine neden olan "nereden buldun" sorusunun sorulmayacağı güvencesi getiriliyor. Maliye Bakanı Oral, "Vatandaşlarda gelirin tanımı, mali milat ve 'nereden buldun' sorusu tedirginlik yaratmıştı" dedi. • 6. Sayfada TÜKETİCİ KREDİSİNE DİKKAT U 13. Sayfada SAHNEDE GEÇEN YARIM ASIR: HALDUN DORMEN M U. Sayfada MAMBO KRALI AÇIKHAVA'DA • 15. Sayfada MECLİS'İN KADINLARI M 9. Sayfada GUNCEL CUNEYT ARCAYL REK Hak Arayana Karşı Ittifak Sosyal Güvenlik Reformu'nun bu hafta yasalaş- ması bekleniyor. Türk-lş Başkanı Bayram Meral sayesinde hükü- met rahatladı. Bir nokta var ki, Türk-lş es geçiyor. Bugün işe başlayan 20 yaşında bir kadın 2037 yı- lında, erkekse 2039 yılında emekli olacak. Oysa, Kızılay Meydanı'nda toplanan binlerce iş- MArkasıS(Lİ9,Sü.l'de Türk Ordusu' kitabı Kültür Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 21. yüzyıl eşiğinde ulaştığı düzeyi göstermek amacıyla "Türk Ordusu" adlı bır kitap yayımladı • 3. Sayfada Hindistan'da tren faciası Hindistan'ın Batı Bengal ve Assam eyaletleri sınırında bulunan Gaısan'dakı garda dun sabaha karşı iki trenin çarpışması sonucu ılk belirlemelere göre 200 kişi yaşamını yitirdi. • 10. Sayfada Tahkimde geri adım Kamu hizmetleriyle ilgili imtiyaz sozleşmelerinden doğan uyuşmazlıkların uluslararası tahkim yoluyla çözülmesı yolunu açan anayasa dağışıkliği önerisınin bugün görüşülmesini planlayan hükümet geri adım attı. • 4. Sayfada BORSA oDün 5682 Önceki 5806 DOLAR ûDun 431.000 Önceki 428.200 MARK ûDün 234.850 Önceki 234.000 ALTİN ûDün 3.550.000 Önceki 3.540.000 GUNDEM MUSTAFA BALBAY Kredi anlaşması imzalandı Dünya Bankası'ndan toplam 407.5 milyon dolarlık kredi alınmasına ilişkin anlaşmalar Ankara'da imzalandı. • 6. Sayfada YÖK süreyi uzatmadı YÖK, ÖSS ham puanlanna ağııiıklı orta öğretim başan puanının eklenmemesi nedeniyle oluşan tepkiye karşın dün sona eren tercih süresini uzatmadı. • 5. Sayfada Tahkimde Hakem FiyaUarı! Kamu yatınmlarındaki imtiyaz sözleşmelerine de "tahkım" yolunun açılmasına ılişkın anayasadegişık- liğinı aslanlar gibı savunan hükümet ortakları, hızlan- nı alamadılar, bunun 21. yüzyılın reformu olduğunu söylediler. ANAP bu işlerin adamı, bir an önce anayasa deği- şikliğinin yapılmasını istiyor. DSP üst yönetımi ANAP'la kol kola, "Ne gerekiyorsa hemen yapalım" mArkosıSa.l9,Sü. 7'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog