Bugünden 1930'a 5,485,115 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet / % ySAATKESİfTİStZIİZNET ' f /§SMTMHEKKtmPTmM / / f SMTOYHfclUBUÜ) A/ • » «wr Ktap Swwte ouuuâ ş Dılcdıgınız btabm adaıı kredı kartmızm numarası \e soo kullanma ;anhı ıle bırHkte bıldınn, kıtap evmızde olsun Admızı. so\a<hmzı ve tetefon numaranra da btldınneyi unutmavm Cvedegılsemz. dılersenz üve de olun *a da uyelıgmızı >enılevın HER tŞLEM BİRTELEFONLA:0212 514 01 96 76. YIL SAYI: 26988 / 250.000 TL (KDViçinde) KURUCUSU: YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 28 AĞUSTOS 1999 CUMARTESİ En yakın fay hattmdan 12 kilometre uzakta, ama aynı zamanda denetimsiz bir yapı cenneti • .. .. ' Istaıı]juTiıııdeprem• Marmara'run pek çok bölgesinde ağır hasar yaratan depremin, yüz yılı aşkın süredir tstanbul'da beklenen büyük deprem olmadığı uzmanlarca açıklandı. Istanbul'un içinde deprem sırasmda hareketlenecek bir fay hattının bulunmaması, Izmit ve Gölcük'e göre kenti daha avantajlı dunıma getiriyor. Istanbul, kendisine en yakın fay hattı olan Adalar'a 12 kilometre uzakta bulunuyor. Bu uzaklık, Istanbul'un "ilk atımdan" daha az etkilenmesi anlamına geliyor. • 4. Sayfada KöCAELÎ DüZCE # Zemin etûtlerine göre Istanbul'un Anadolu yakası, Avrupa yakasına göre daha sağlam görünüyor. Ancak şehir planlama uzmanlan, deprem bölgelerinin derecelendirilmesinde fay hattına yakınlık dışında başka faktörlerin baz alınması gerektiği görüşünde. Şehir planlama uzmanlan, tüm faktörlerin göz önüne alınması durumunda Istanbul'un neredeyse bütün bölgelerinin birinci derece deprem bölgesi olarak kabul edilmesi gerektiğini belirtiyorlar. • 4. Sayfada UKARYA • Istanbul 1700 yıllık tarihsel dönemde şiddeti 6 ve üzerinde olan 114 büyük deprem yaşadı. Tarihsel veriler, 1509 depreminde 109 mescit ve 1070 binanın yıkıldığını ve şehir içinde sağlam minare kalmadığını ortaya koyuyor. Denetimsiz bir inşaat cenneti olan Istanbul'da bazı yapılar yıkılmak için depremi bile beklemiyor. Mühendislik hizmeti görmemiş inşaatlann büyük risk oluşturduğu belirtiliyor. UılUĞMJL S 4. Sayfada ALOVA Deprem özel sayısı Psikolojik tedavi zamanı # Kocaeli'ne Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden gönüllü ve görevli psikologlar gelmeye başladı. Kocaeli'nde aynca yaşamın normale dönebiimesinde büyûk payı bulunan okullann zamanmda açılması için gayret sarf ediliyor. Gebze Kaymakamı Tahsin Cumhur Ersoy, geçici olarak Gölcük Kaymakamlığı'na atandi.JUÜETKnTHl • 5. Sayfada Ek vergi açıMaması Hükümet yardımın azalmasından korktu • 19. Sayfada • Dış yardım Alman TV'sinden 11 milyon m a r K • 6. Sayfada Istanbul AKUT'un hesaplanna el konuldu • 8. Sayfada jxandilli Yeni yerleşim yeri aranıyor # Meydana gelen deprem felaketinde çok sayıda can ve mal kaybına uğrayan Düzce'nin fay hattı üzerinde olması nedeniyle başka bir yere taşınması için yer tespit çalışmalanna başlandı. Düzce Belediye Başkanı Ruhi Kurnaz'ın gösterdığı Düzce-Akçakoca arasmda bulunan 350dönümlük alanm yerleşim yeri olması önerildi.BftH/UOMMK'Hİ " • 3. Sayfada Üniversite geç açılacak • Marmara Bölgesi'nde meydana gelen depremde Sakarya Universitesi'nde görevli 3 öğretim üyesiyle 3 idari personel y^şamını yitirdi. Sakarya Universitesi Rektörü Prof. Dr. lsmail Çallı, "Normal olarak 4 Ekim'de başlaması gereken eğitim-öğretim dönemini 4 Kasım'da açmayı düşünüyoruz, ancak bu da kesin bir tarih değil" dedi. • 6. Sayfada 'Bölge küçülmeli' # Yalova, Çınarcık ve KaramürseFde başlatılan hasar tespit çahşmalan sırasmda Bayındıruk ve Iskân Bakanhğı'nca görevlendirilen bilirkişiler arasuıda sürtûşmeler yaşandı. Yalova Çevre Koruma Derneği Başkanı Şûkrû Kaya Dalkıhç, Yalova'nın yeniden toparlanabilmesi için kûçülmesi gerektiğini, gerekirse yeniden ilçe olmasını istedi. LfVENT GENCBifrii I 9. Sayfada İstanbul'u tehdit eden fay kırıklarının yarattığı tehlıkeler üzerine yazılar, yorumlar ve haritalar... İstanbul doğaya deprem borçlu: İzmit depremi ve İstanbul'da deprem senaryosu: 6.7 büyüklüğunde bir deprem İstanbul'da hangi boyutta hasarlara yolaçabilir? İstanbul'da alınması gereken önlemler nelerdir? Cumhuriyet Bilim Teknik, devlet ve hükümet yetkılilerıne üç yıl önce sunulan deprem senaryosunu tam metin olarak açıklıyor... Marmara Denizi'nde İstanbul'u tehdit eden kırıklar izmit Yalova hattında deprem nıçın oldu? Bundan sonraki deprem hangı hatta beklenebılır? Marmara'da deprem kaçınılmaz mı? İstanbul'u tehdit eden deprem riski ne kadar ciddi? Bugün Cumhuriyet 'le birlikte Geçici iskân yerleri belirleniyor Yurtta çflesi bitmiyor # Marmara Bölgesi'nde yaşanan "45 saniyelik" felaketin ardından depremzedeler bir yandan yağmur altmda, çamur içinde çadırlarda yaşamak zorunda kahrken bazı bölgelerde hâlâ yiyecek sıkıntısı çekiliyor. # BM Insani Işler Koordinasyon Bürosu (OCHA), depremin oluşturduğu zarann en az 10 milyar dolar olacağını bekliyor. OCHA, ölü sayısını da 40 bin olarak tahmin ediyor. BÜYÜKLERE MORAL VTRİ1 » ORLAR - Depremzedeler dışanda kalmanın ve yakınlannı kaybetmenin acısuıı sarmak için ugraşırken en büyük yardımcılan yi- ne çocuklar ohıyor. Oyunlan ve şirin tavırlan Ue çocuk her yerde çocuktur sözünü doğrulayan minikler büyüklere moral \e neşe aşıhyor. (BERTAN AĞANOGLU) Haber Merkezi - Marma- ra'y 1 sarsan 7.4 şiddetindeki depremin üzerinden 12 gün geçmesine karşın depremze- delerin yaşam koşullannda iyileşme sağlanamıyor. Başbakanlık Kriz Yönetim Meıkezi tarafindan açıklanan resmi rakamlara göre dûn ölü sayısı 13 bin 472'ye, yarah 'Deprem söylentisine inanmayın' 8. Sayfada Değirmendere Göç yollan ve yeni rant hesaplan • 5. Sayfada Ekonomik zarann beklenenin aksine en fazla 8 milyar dolara çıkabileceği belirtiliyor ( hıcelildi gereksmmı koııut • Depremin ardından en acil ihtiyaçlar belirlendi. tlk etapta 4 milyar 200 milyon dolar gerekiyor. Zarann 8 milyar dolara çıkacağı tahmin ediliyor. 120binkonuta ihtiyaç var. 80 kilometre demiryolu tahrip oldu. Sivil Savunma 14.5 milyon dolar istedi. DÜRDANE KIRÇirVAL ANKARA- Depremın genel bir bılançosu- nu çıkaran hükümet, ilk aşamada gereken paranın 4 milyar 200 milyon dolar olduğunu belirledi. TSK'nın kaybı dışanda tutularak za- rann 8 milyon dolara çıkması beklemyor. Kocaelı meıkezli 7.4 şiddetindeki deprem- le ilgili kredi taleplerini belirlemek üzere 24 Ağustos'ta Hazine Müsteşarlığı'nda hasar gö- ren kuruluşlarla bir toplantı yapıldı. Kuruluş yetkilileri, meydana gelen hasarlar ve muhte- mel para talepleriyle ilgili bilgi aktanrken, Sağhk Bakanlığı'nın toplantıya katılmaması dikkat çekti. Toplantınm tutanaklanna göre TCDD temsilcısı, demiryolu hattmı hemen hizmete soktuklannı, ancak Hereke-lzmit ara- sındaki 80 km yolda önemli hasar meydana geldiğini, TÜVAŞ'ın (Türkiye Vagon Sanayi A.Ş.) imalat ve bakım atölyelerinin tamamıy- la yıkıldığını, Derince limanında iki nhtımın hizmet veremez durumda olduğunu bildirdi. DSl temsilcisi, herhangi bir hasar olmadığını, yapuııı düşünülen Adapazan içmesuyu proje- sinin şımdilik ertelendığini, yeniden yerleşme MArkasıSa. 19,Sü.3'te sayısı 27 bin 164'e yükseldı. Birleşmiş Milletler (BM) In- sani Işler Koordinasyon Bü- rosu OCHA, BM'nın Türkı- ye Ofisı tarafindan yapılan bilgılendirme çerçevesınde ve Hazine'den sorumlu Dev- let Bakanı Recep Önal'ın tahminlenne dayanarak dün yaptığı açıklamada. depre- mın ortalama maliyetinm 10 milyar dolar cıvannda oldu- ğunu açıkladı. Sürekli Tür- kiye'deki yetkılılerle bılgı alışvenşı halinde olan OC- HA'nın, ölü sayısını da 40 bin olarak tahmin ettığı kay- dedildi. BM lnsanı Işler Koordi- nasyon Bürosu OCHA, dep- remde meydana gelen mad- di kaybın 10 milyar dolar ol- duğunu tahmin ediyor. Dep- remden 12 saat sonra Türki- ye'ye gelerek arama-kurtar- ma ve koordinasyon faahyet- lenne başlayan OCHA, ölü sayısının da 40 bin dolayın- da olacağı tahmınini yaptı. MArkasıSa. 19,SH3'te ORGENERAL AKTULGA: DEPREM BİLİME KARŞI UMURSAMAZLIĞIN SONUCU M 19. Sayfada HÜKÜMETE DÜNYA BANKASI'NDAN DA TEŞEKKÜR M19. Sayfada BORSA û5277 Onctkı DOUR Cûn 4*5.700 Oncekı 445.900 MARK û ALTIH ûDûn 236.400 Öreata > uncwu 238.000 I 1648.000 GUNCEL CLTVEYT ARCAYUREK BIP ileri Bir Geri Başbakan Ecevrt; halkın moralini medyanın bozdu- ğundan yakınryor. Medya deprem bölgelerindeki gerçekleri yansıtın- ca hükümete olan güven sarsılıyormuş. Böyle yorum- lanacak açıklamalar yapıyor. özellikle depremin ilk gününden bugünlere söyle- dikleri ıle yaptıklan arasındaki tezatlann kendine ve hü- kümete nelere mal olduğunu görmezlikten geliyor. MArkasıSa. 19, Sû. l'de C U M H U R İ Y E T ' I N K Ü L T Ü R H Î Z M E T İ COETHE FAUST Almancadan çeviren: Yüksel Pazarkaya Goettıe'nın yaşamının sonuna dek üzerinde çalıştığı Faust, onun çok kapsamlı yazın Varatımının da başvapıtıdır Goethe'nın yaşarrıyla en <;ok bu yapıt ozdeşleşmış, yaşamıyla birlikte buyumuş, olgunlaşmış, Coethe'nin kımlık ve benlığıyle butunleşnııştır Faust'un ana ızleğl, ınsanın ıçındekı lyıyle kotunun savaşımıdır Bu yuzden de, evrensel bir ınsan ve ınsanhk trajedısıdır. Doğumunun 250 yılında, 'Cenç VVerther'in Acılan'ndan sonra, bir Coethe başyapıtı daha GU1VDEM MUSTAFA BALBAY Sah günü Cumhuriyet'le birlikte... Deprem Türk-ABD İlişkilerini SağlamlaştnMrken... ABD yönetimleri ne zaman Türkıye'deki bir iktıdan çok sevse insan bir hoş oluyor. Yakın geçmişimiz bu sevgilenn ürünleriyle dolu! Yaşadığımız deprem felaketı dunyanın dort bucağın- da hıssedildi. Japonya'dan ABD'ye, Isveç'ten Italya'ya dunyanın önde gelen ülkeleri, Kore'den Ermenistan'a • Arkosı So. 19, Sü. 8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog