Bugünden 1930'a 5,469,633 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriye JUKf KEStfltt HtZMET yf aunr MMOE nhM> TOM / f SMTOYHİCIUinÜ âA SMT KtUIP SİPMtfŞ 0UUM6 t 76. YIL SAYI: 26986 / 250.000 TL (KDViçinde) KURUCUSU: Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) f ! z kıtabın adını, krec: kartınızın numarast ve son kuülanma tarihı e bildinn. kıtap evmizıie ohun. Adınızı. soşadınızı ve telefon :ı da bildinneyi unutmavın. C>e de|ilsçııiz, dûeıseniz üye de olun ya da ûyeliğînizi yenıleyin. 1E { İŞLEM BİR TELEFONLA-0212 S14 01 96 26 AĞUSTOS 1999 PERŞEMBE Enkazın erken kaldmlması ve deprem için ek vergi konulması acele verilmiş karar olarafctteğerlendiriliyor Halktaıı yoğun tepki GüVENSlZLÎK vergi kaygısı# Depremin yol açtığı maddi kaybı telafi amacıyla getirilmek istenen ek vergiler tepkilere neden oldu. Vergi yükünün adil dağılmadığı görüşü en temel eleştiri konusu olarak dikkati çekerken yurttaşlar, Kızılay, Sivil Savunma gibi örgütlerin performansının yetersiz görüldüğünü belirttiler. Gazetemizi telefonla arayan yurttaşlar tepkilerini dile getirirken, kimileri de Internet üzerindeki haber kanallannı tercih etti. Gündemdeki ek vergiler, sanayicinin de tepkisini çekerken sağlanacak gelirlerin bütçe açıklannda ve depremden hemen sonra 8-10 puan arttınlarak yüzde 104'leri aşan faizlerin ödenmesinde kullanılacağı kaygısı oluştu. • 13. Sayfada Hükümetten yeni düzenleme Hükümet depremin zarannı karşılamak amacıyla hazırladığı ek bütçe ile bir dizi yeni vergiyi içeren tasanyı değiştirerek kabul etti. Cep telefonu abonelerinden ahnması planlanan 50 milyon lira yerine konuşma ücretinden 30 Haziran 2000'e kadar yüzde 25 iletişim vergisi alınacak. Emlak vergisi 200 metrekareyi geçen konutlar ve iki konutu olanlar için getirildi. • 13. Sayfada Htente ölü ve yaraiı saytsı Kocaeli 6.195 6lü 3.133 yara Sakarya 2.606* 5.084 yarak ENKAZ Derme çatma çadıriarda yalmzca beklemek zorundalar... (Fotoğraf: KAAN SAĞANAK) varsa...# Hükümetin, deprem felaketine ilişkin kurtarma çalışmalanna son verip enkaz kaldırma işleminin başlatılması karan tepkiyle karşılandı. Türk Mühendis ve Mimar Odalan Birliği ve însan Haklan Vakfı Başkanı Yavuz Önen, hükümetin enkaz altındaki yurttaşlann yaşıyor olma olasılığını hiçe sayarak kurtarma ekiplerinin çıkanlması karannı eleştirirken, insan yaşamını hiçe sayan bir anlayışın görüntüyü kurtarmaya çalıştığını söyledi. • 5. Sayfada '3 hafta canlı kalınabilir Türk Tabipieri Birliği Merkez Konseyi (TTB), insan vücudunun olağanüstü koşullardaki dayanma gücünün esneklik gösterebileceğine dikkat çekerek, deprem bölgesinde 3 haftaya kadar enk^z altmdan canlı çıkabileceği uyansında bulundu. Ankara Tabip Odası (ATO) Genel Sekreteri Zuhal Ergönül, "Enkaz kaldırma çalışmalan yürütülürken, enkaz altında hâlâ canlı kalanlann olabileceği gerçeği göz ardı edilmemeli" diye konuştu. • 5. Sayfada Enkaz sitelerini inşa eden 'adam'ın müteahhitlik belgesi yok Mütealılıit Göçer: Teslüıı olacağnn LÜkSten klStlğllil İddia edlyor Türkiye'yi sarsan depremde inşaatlardaki eksik malzeme kullanımı, felaketin boyutlannın artmasına neden oldu. Yalova'da emekliler başta olmak üzere sabit gelirlilere yüzlerce konut satan Veli Göçer'in müteahhitlik belgesi bile olmadığı ortaya çıktı. Saklandığı yerden telefonla sorulan yanıtlayan Göçer, "Yaptığım üç bin konutun 480 tanesi çöktü. Ayakta kalanlardan niye bahsetmiyorlar" diyor. Deniz kumundan malzeme kullandığını kabul eden Veli Göçer, inşaatlannda demirden çimentodan değil, lüksten kıstığını söylüyor. Camekânda kalan umuûar # Burası Değirmendere. Ve bu dûkkân da Değirmendere'nin en gözde emlakçisi. Daha 10 gün öncesine kadar müşterilerine çeşitli olanaklar sunuyordu. Kiralık, satılık, deniz kenan, şehir merkezi, orman manzarah evler, villalar. Ne var ki 17 Agustos sabaha karşı tüm Kocaeli sahilinde olduğu gibi Değirmendere Eralakçisi'nde de yaşam durdu. Birkaç hafta önce 100 bin marica ahcı bulan Kavaklı'da deniz manzarah ev sulann altındaydı. Gölcûk merkezdeki daire enkaza dönüşmûştû. ARt HZUMIfti bMMvi • 6. Sayfada GAZİANTEP (AA) - Mar- mara Bölgesi'nde meydana gelen deprem sonrasmda, Ya- lova'da inşa ettiği binalann çökmesi ve içindeki >Tİzlerce kişinin hayatını kaybetmesi üzerine tepkileri ûzerine çeken müteahhit VeB Göçer, "Ben, in- şaatçı değil, edebK'atçıyım. Bu işe de 7-8 yüönce yap-satçı ola- rak başladun. zaman içinde işi öğrendim. Inşaadanmda de- mirden, çimentodan değil, lüksten kısüm*" dedi Gizlendiği yerden telefonla sorulan yanıtlayan Göçer, "deprem sonrası ortaya çıkan telaşın bitiminde yargıya tes- Bm olacağını" bildirdi. Yalo- va'da yaptığı 12 siteden 2'si- nin yıkıldığını, ancak inşaatla- n kendisinin yapmadığını sa- vunan Göçer, "Bu siteleri 6 \a- şflik bir grup olarak inşa ettik. Tamamında yüzde 50 hissem var. Ancak, reklamlarda öne çıkügım için inşaatın tama- mından sorumhı tutuluyorum. MArkasıSa.l9,Sü. 8'de KOCAELİ Konut açığı 70 bin I 6. Sayfada Bin dolara enkaz kaldırma 7. Sayfada Bakan Durmuş'a gensoru 1 5 . Sayfada İLGİ GEREK Çocuklar korkuyla büyümesin B Arka Sayfada l ÇINARCIK Rantın boyutlan I 4. Sayfada Genelkurmay, TSK'nin kayıplarını açıkladı Donanıtıada 545 kışi öldii30 Ağustos etkinlikleri sınırlandırıldı Genelkurmay, \ı Ağustos'taki depremde TSK'nin kayıplannı açıkladı. Depremde biri tümamiral olmak üzere 27 subay, 120 astsubay, 6 uzman erbaş, 77 er, iki askeri öğrenci, toplam 545 kişi yaşamını yitirdi. TSK mensubu 96 kişi halen enkaz altmda bulunuyor. Deprem nedeniyle 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri Ankara'da Anıtkabir ziyareti, diğer illerde de anıtlara çelenk konulması ile sınırlandınldı. • 5. Sayfada Dış yardımlar Bütün dünya seferber ı Marmara Bölgesi'ni vuran depremin hemen ardından başlayan dış yardımlar artarak sürüyor. Milyonlarca insan Türkiye'nin acısını paylaşıyor. Yunanistan'da çeşitli bankalarda açılan hesaplara para yağıyor. Yunan Interamerikan şirketi bir okul yaptırmak istiyor. Ziraat ve Vakıflar bankalanmn New York şubelerinde açılan hesaplarda toplanan yardım miktan 32Ö bin doları aştı. KKTC'de 100 milyar TL yardım toplandı. Japonya'nın 1 milyon dolar para yardimında bulunacağı ve 1000 prefabrik konut yapacağı öğrenildi. • 10. Sayfada Doğal afet değil Haramiler koalisyonu işbaşında # Her kesimden insan var bu koalisyonda. Rant vurgunculanndan başlayarak oy uğruna deprem bölgesini, verimli tarlalan, dere yataklannı bilime aykın imara açtıran, kaçak yapılaşmaya af çıkartan siyasetçilerin dışında; merkez ve yerel yöneticiye, mimara, mühendise, malzemeden çalan müteahhide, rant uğruna rüşvetle arsasım değerlendiren, çahp çırparak para peşinde koşan vatandaşa uzanan halkada her kesimden insan var. ŞÜKMN SONBTH yazm • 3. Sayfada OOLAR Dün 445.3O0 Oncoki 443.7OO MARK Dün 238.3O0 Öncekı 238.7O0 AL.TIN oDün 3.645.000 Öficekı 3.040.0O0 TMMOB, HASAR BELİRLEME SORUMLULUĞUNU ÜSTLENDt • 9. Sayfada GALATASARAY ŞAMPÎYONLAR LİGİ'NDE MSpor'da GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK Hatadan Nasıl Dönülür? Yırmi yıla yakın bir zamandır; cumhurbaşkanlan- mız, başbakanlanmız gerçekleri ya "dışarda" ya da "dışanya" söylüyor.. Tam altı gün; Başbakan Ecevit, doğadan kaynak- lanan engeller yüzünden deprem alanlannda yeterin- ce önlem alamadıklarını savundu durdu. Fakat medyanın somut kanrtlan karşısında yenik düştü. Neki; Başbakan "hükümetin yanlışlıklar yap- MArkosıSo. 19,Sü.Vde General FAHRI BELEN BUYUK TÜRK ZAFERİ "Büyük Türk Zaferi" (Af\'on'dan İzmir'e Kadar) adlı tarihsel çalışmayı ilgiyle okuyacaksınız. GUNDEM MUSTAFA BALBAY Hükümeti Sallamayalım! Deprem yaralarımıztn ne kadar olduğunu henüz tam olarak saptayamadıksa da sarmaya başladık. 'Ulusal direncimizin bu acıyı da aşacağına yürekten inanıyoruz. Çabamız da bu yönde olacak. Sorumlu- ların sergiledikleri olumsuzluklan gün ışığına çıkar- manın da bu yöndeki çabalara katkı olduğuna inanı- yoruz. Son günlerdeki kimi haberleri kısa kısa anımsatıp M Arkası Sa. 19, Sü. 8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog