Bugünden 1930'a 5,469,633 adet makaleKatalog


«
»

RADYO Cumhuriyet İSTANBUL VE ÇEVRESINDE YAYINDAY1Z Cumhuriye IBLSgaBl /% ^SAffrnalvrtstZHlzNET / / f SMTİVHMKMUUO f, mm IMT KhM> sMflte ouuub stt m SAJff HUCStHE tftiv SATBI T)ı bğmi2 btabın adtnı. kredı kartınızm DiEmarasi ve son kullanma anhı »ırlıkte bıîdınn Itıtap c\ıoızde olsun \dini2i, sovadınızı ve tetöoo aracızı da tnldırmevi unuîmavm Uye âeplsemz, dıler&auz üye de olun va da uvclığıni2i venılcvm R İŞLEM BtR TELEFONL4:0212 514 01 »t 76. YIL SAYI. 26986 / 250.000 TL (KDV,çinde) KURUCUSU: Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (7945-799?) 25 AĞUSTOS 1999 ÇARŞAMBA Deprem sonrası yaralann sanlması için hazırlanan paketten 1 katrüyon bekleniyor Htikümethıumudu vergi•Depremzedelere yardım elini uzatmakta geciken hükûmet, enkazın ağır yükünü, hayatın her alanında getirmeyi planladığı vergilerle yine halkın sırtına bindirecek. Cep telefonundan akaryakıta, emlakten motorlu araçlara kadar yeni vergiler içeren yeni paket ile bütçenin yaklaşık üçte biri tutanndaki deprem zarannın karşılanması hedefleniyor. ANKARA (Cumhuriyet Büro- su) - Hukümet, deprem zarannı karşılamak amacıyla bır dızı ye- ni vergiyı içeîen tasanyı TBMM Başkanlığı'na sevk ettı. Tasanya göre, gelır ve kurumlar vergısı yükümlüleri 1998 yılı matrahlan üzerınden.geçenyılkıgelırlen 12 mılyar lırayı aşan ücretlılerden aşan kısım üzennden yûzde 10 tutannda, götüru vergı yukumlü- lerinden de yıne geçen yılkı mat- rahlan üzennden yüzde 5 oranın- da ek vergı kesılecek. 1999 yılı emlak vergısı kadar ek emlak ver- gisi, 1999 yılı motorlu taşıtlar vergisi kadar ek motorlu taşıtlar vergısı ve cep telefonu abonele- nnden 50 mılyon lıra vergı kesı- lecek. Yaklaşık altı mılyon cep te- lefonu abonesinden, depremze- deler ıçin toplam 300 tnlyon lıra gelır elde edılmesı bekleniyor. Bakanlar Kurulu'nun da akarya- kıt tüketım vergısı artürma yetkı- sinı yüzde 300'den yüzde 500'e çıkaran tasan, deprem bölgesinı ve depremde za- rar görenlen kapsam dışı bırakıyor. Hükümet, 1999 bütçesınde de değışıkhk yaparak deprem- de kullanılmak üzere 500 tnlyon lıralık yedek ödenek oluşturdu. Bakanlar Kurulu'nun deprem için çıkarmayı hedefledığı vergı paketinden 1 kat- rilyon lıra gelır elde edilmesinın beklendiği bıl- dirildi. Bakanlar Kurulu, Maliye Bakanlığı'nca hazır- lanan vergi ve 500 trilyon liralık ek kaynağa ılış- kin ıkı ayn tasanyı TBMM Başkanhğı'na sevk et- ti. 1999 Malı Yılı Bütçe Yasası'nda değışıkhk Koşuyu kesmeyip si'mlürelhn • Bir ay sonrasını, üç ay sonrasını bugünden düşünelim. • En önemlısı gunlük yaşam desteği! • Çadır kentlerde bannma. beslenme, temızlenme. ısınma, aydınlanma, sağlık, tuvaletler, çöp önemli. • Eğitim hızmetı için hemen önlem ahnmahdır. • En iyi destek; yaşamı canlandırmak, geleceğı yeniden kurmaktır. • Sorumluluk ortak, hepırruze ış düşüyor. • Hayatımızın bir parçası hep oralarda olacak • Sürekli panik üretmeyelim. • Insanlann yalnızlaşması korkusu, bayattan gen çekılmesi, dostlukla, ıçten desteklerle aşılmah • Eğitim her koşulda sürdürülmeli. • Yaşama gücü zorluklan yenerek kazanılır. • Panık yok. Gen çekilme yok. Yenilme yok. Hayat bızlen beklıyor. Görevimiz yaşamak, herkese yaşam desteği vermektir. Ekslklerlmiz nelerdl? • Deprem, yangın, sel, çığ gibi felâketleri önleyecek önlemleri almamak. • Afetlere ilişkin 'Harekât Planı'mn olmaması. • Kriz yönetimınin bilinmemesi • Yetkili kim? • Kim neden sorumlu? • Durum saptaması nasıl yapılacak? • Görev bölümü nasıl olacak? • Destek güçler nelerdir? • Saatlik, günlülc haftalık, ayhk degerlendirme • Kimlerle, nasıl işbirliği yapılacak? • Sonrasını düşünmemek. Yurttaslardan faks zinciri Durmuş istifa etmemekte direniyor •Yüzlerce kurum, kuruluş ve yurttaş, Sağhk Bakanı Durmuş'un istifa etmesi için Demırel, Ecevıt ve Bahçeli'ye çağn niteliğinde faks ve e-mail zinciri kampanyası başlattı. Yurttaşlann Basbakanlığa gönderdikleri faks metninde, bakanın görevden alınması ıstendi. Bır grup doktor da Durmuş'un azledihnesi gerektığini belirttiler. • 9. Sayfada öngören tasanyla "Münhasıraıı deprem fetoketin- de kullanılmak üzere kuruluşlann Ugili tertipleri- ne Malhe Bakanı'nca aktanlır" ıbaresıyle yedek ödeneğe 500 tnlyon lıra aktanlacak. "17 Ağustos 1999tarihinde Marmara Böigesiw dvannda mey- dana gelcn depremin \ol açnğı ekonomik kayıpla- n gidermek amacıvla 30 Haziran 2000tarihine ka- dar bazı mükeUefıyetier ihdası ve bazı vergi kanun- lannda değişiklikyaptlması hakkında kanun tasa- ns"yla yeni yükümlülükler oluşturuldu. mArkasıSa. 12,SiL2'de Kurtarma çalışmaları bitti I 6. Sayfada GÖLCÜ Donanma Komutanlığı taşınıyor 119. Sayfada YALOVA^ Deliller denize döküldü • 4. Sayfada Çadır YETER ARTIK- Anadolu'da kahır çeken, başuna gelen her şeye inanılmaz bir sakinlikle boyun eğen bir halk \a- SllClîltl Sl şamıyor artik. Sorumlu yöneticUer bunu biliyorlar. Eksik ve hatab binalardan canını kurtaranlar isyan ediyorlar. Çamura bulanmış toprağın üstünde, su geçiren çaduiann başında geleceklerini anyoriar. (Fotoğraf: AA) B6 - Sayfada Psikologlar ve psikiyatrlardan depremzede yurttaşlara öneriler 'Deprem korkusuyenilmeli'\ Uzmanlar, depremzedelerde "korku, sıkıntı, uykusuzluk ve endişe" belirtilerinin görüldüğüne değinerek, bu insanlann yeni bir deprem yaşamayacaklanna inandıklan zaman bu durumu 3-5 günde atlatabileceklerini belirttiler. tstanbul Haber Servisi- Türkıye'yı dennden sarsan, depremin etkıledığı ın- sanlar hâlâ korku yaşıyor. Bakırköy Ruh ve Sınır Hastalıklan Hastanesı'nm "182 Umut Işığı Hatü" afetzedelere 24 saat hızmet venyor Türk Psıkıyatn Derneği Başkanı Prof. Dr. Ozcan Köknei, artçı deprem- lenn devam etmesi nedenıyle bu insan- lann deprem korkusunu atamayacakla- nnı ifade ederek "Onuniçin,enazından afet böigeterine yardım etmek amacıy- ia 0den yurttaşlar, depremzedeleıie ko- nuşmaİL, aolannı, korkulannı paylaş- maİL Onlann sıkıntılannı yenmeterine yardım etmelidirler" dedı Acıbadem Hastanesı Psıkıyatn Uzmanı Dr Ozkan Kobak ise çocuklann, ailelennin ruhsal durumlanndan yoğun bır biçimde etkı- lendıklenne dıkkat çekerek "Aileler, kendiyaşadıklan panikve gerginliklen- niçocoklanna yansıtmamalı, soğukkan- h davranmau, onlann yanında felaket senaryolan üretip bunlan tarttşmsuna- h" uyansında bulundu. Çocuk Psikıyatrısı Uzmanı Prof Kayhan Aydoğmuş da çocuklann zaten doğru dürüst bır tatıl japamadıklannı ıfade ederek, okullann heyecan dalga- sı geçınceye kadar en azından 10-15 gün daha geç açılması gerektığım belırt- ti Prof Aydoğmuş."Onümiizdekigün- lerde artçı depremlerin devam edeceği- ni biliyoruz, OkuUarda hiç umulmadık bir anda meydana gelebilecek sarsınü- da yaşanacak toplu panik. çoculdarda- ki kavgı sürecini uzatacakrjr" dıye ko- nuştu. Aydoğmuş, çocuklardakı gergınliği azaltmak ıçın onlarla daha fazla zaman geçınp onlan oyalayacak bır meşgale, onlara oyun ımkânlan tanınması gerek- tığım söyledı Prof Aydoğmuş, gözlerden kaçan en önemli noktalardan bınnın de deprem sonrası dershanelerde hasar tespıtı ça- MArkasıS<Lİ9,SiL8'de 'Hoş geldin bebek/Yaşama sırası sende/Senin yolunu gözlüyor^.' (Fotoğraf: KAAN SAĞANAK) Ecevit CNN'e konuştu w \^aııljslarııııızı 5 düzelteceğîz' # Yaşanan büyük deprem felaketiyle ilgih olarak CNN'e konuşan Başbakan, hükûmetin yarîlışhklar yaptığını İcabul etti. Depremin ilk ikı gününde bölgeye ulaşamadıklarını, ancak şımdi çalışmaların etkili bır biçimde sürdüğünü söyleyen Ecevıt, hükûmetin istifa edip etmeyeceğine ilişkin bir soruya "Devlet mekanizmasını aksatmak istemiyoruz" yarutını verdi. # Başbakan, uluslararası yardımlara da teşekkür ederek Sağlık Bakanı'nın açıklamalarının etkisıni azaltmaya çalıştı. Ecevıt, deprem sonrası hasann 20-25 mılyar dolar olduğunu tahmin ettiklenni açıkladı. • 10. Sayfada YABANCILARIN YARDIM YARIŞI • 10. Sayfada Binlercesi kimsesiz Çocuklar çok etküendi # Yaşanan doğal afet en çok çocuklan, yaşhlan ve özürlüleri vurdu. Kimsesiz kalan çocuklann bırçoğuna yakın akraba ve komşulan sahip çıktı. Henüz sayısı belli olmamasına rağmen kimsesiz çocuklar ve bakıma muhtaçlar için Çocuk Esirgeme Kurumu çalışmalannı sürdürüyor. # Milli Eğitim Bakanı Bostancıoğlu kimsesiz kalan eğitim çağındaki çocuklann da yatılı ve pansiyonlu ılköğretım bölge okullanna alınacağını söyledi. 10 bin dolayında ailenin "koruyucu ailelık" için başvurduğu, başvuranlardan bir kısmının bazı koşullar aradıklan ortaya çıktı. • 19. Sayfada ÇOCUKLAR İÇİN ÖNERİLER • 19. Sayfada DOLAR ÛOun 443.700 öncekı 441.900 MARK ODun 238.700 Öncekı 239.500 ALTIN ODun 3.640.000 Öncekı 3.655.000 GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK AHMET TANER KIŞLALI'NIN 'HAFTAYA BAKIŞ' KÖŞESİ • 6. Sayfada HAYMANA'DA DEPREM • 19. Sayfada Akıntıya Kürek Çeken Kim? Hükumet emrıyle halka moral pompalamakla gö- revli TFTT dışındaki bütün TV'ler -haklı olarak- Sağlık Bakanı Osman Durmuş'a veryansın ediyor. Örneğin, deprem bölgesınden son dört gündür do- yurucu ıçerikte canlı yayınlarla ötekı TV'lere fark atan Ali Kırca; söylemleriyle Bakan Osman Durmuş'un ül- keye verdığı zararlan kanıtlarıyla irdeledı. Sağlık Bakanı yazılı basında da önplanda. Gazete- m Arkası Sa. 19, SU Vde General FAHRİ BELEN BUYUK TURK ZAFERI "Büyük Zafer"in oluşum, gelışim ve sonuçlarını, bu savaşta Doğu ve Batı cephelerinde Tümen Kurmay Başkanlığı yapmış olan General Fahri Belen'ın "Buyük Turk Zaferı" (Afyon'dan İzmir'e Kadar) adlı tarıhsel çalışmasında ilgiyle okuyacaksınız - . Cuıricj günü Cumhuriyet 'le birliktc. Hukukçulardan suç duyurusu Haber Merkezi - Çağdaş Hukukçular Demeğı (ÇHD) Istanbul Şubesi, "deprem feta- ketinin baş sorumlulan otduk- lan gerekçesjyle" devletın ve hükûmetin ust düzey yetkılıle- n hakkında suç duyurusunda bulundu _ Dığer depremzelere örnek olfnak ve hukuk devle- tının sağlanması ıçın gerçek- leştırılen suç duyurusunda, Cumhurbaşkanı Siikyman Demire), Başbakan Bülent Ecevit, Genelkurmay Başkanı Hüseyin Krvnkoğlu, Bakanlar Kurulu üyelen, Mıllı Güven- hk Kurulu Genel Sekreten, depreme maruz kalan illerın valılen, ılçelenn kaymakam- lan, ıl ve ılçelerın beledıye • Arkası Sa. 19, Sü. 8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog