Bugünden 1930'a 5,459,226 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 24AĞUSTOS1999SALI 8 DEPREM 4 MHP yandaşlarma çıkar sağlayacak' Bayındırlık ve Iskân Bakanı KorayAydın 'ın inşaatların denetim işini özel müşavirlik kurulnşlanna vermek istemesi, yeni bir talanın kapısının aralanması olarakyorumlandı ANKARA (Cumhumet Bürosu) - Eski Türk Mühendisler Bırlığı Başkanı ve Vakıf Evrensel- 2000 Sözcüsü Şevket Çorbaaoghı, Bayındırlık ve lskân Bakanlığı'nın denetim hizmetini özel müşavirlik şirketlerine devrederek yeni bir talanın kapısını aralanmak istediğini söyledi. Bayındırlık ve İskân Bakanı Koray Aydın'ın bakanlıkta ülkücü kadrolaşmaya gidemediğine dikkat çeken Çorbacıoğlu, yapılacak üıalelerde denetim hizmetinin ülkücülerin sahibi olduğu müşavirlik şirketlerine verileceği ve aynı siyasi görüşü taşıyan mimar ve mühendis istihdamının sağlanacağı uyansmda bulundu. Çorbacıoğlu, Koray Aydın'ı ekonomik ve siyasi rant uğruna denetim yetkisini özelleştirmeye çalışmakla eleştirdi. Getirilmek istenen yeni uygulama ile Vfefi Göçer gibi müteahhitlerin, anlaştıklan mühendislere müşavirlik şirketi kurdurtarak kendi kendilerini denetleyebilmelerinin önünün açılacağmı kaydeden Çorbacıoğlu, "Bu yatanz Bayındırhk Bakanhğı'nda >eni bir talanın kapısını anüamsüda kalmayacak. depreme dayanıksı/ yapılann artmasuıa da neden oiacak" dedi. Inşaatlann denetim sorununun çözümü için Bayındırlık Bakanlığı ile koordineli çalışacak bir Proje Denetim Merkezi'nin (PRODEM) kurulmasım öneren Çorbacıoğlu, "PRODEM, ağırtıklı olarak TMMOB temsilcfleri olmak üzere, ilgili srvil toplum örgürJeri. yerel > önetimlcr, Bayındıriık Bakanhğı ve kurulması arnk zaruri Kultur Bakanlığı ndan iike kararlarına iptal Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Depreme karşın 6 rant kararı' 6 Sorumluluksağ politikalarda' Haber Merkezi - Bayındırlık Bakanlı- ğı deprem bölgesindeki belediyelerin imar yetkilerini kısıtlayarak denetim altma ahr- ken, Küttûr Bakanlığı da SİT alanlann- daki belediyelerin imar yetkilerine kısıt- lama getiren koruma yanlısı ilke kararla- nnı iptal etti. Bakanlık üst yönetiminin isteği üzeri- ne, depremin 3. gûnü Ankara'da "özel gündemJe" toplantı yapan Kültûr ve Ta- biat Varhklannı Koruma Yüksek Kuru- hı, yine bakanlık yönetiminin talebi doğ- rultusunda karar alarak StT irdelemesi yapılan bölgelerde yeni imar faaliyetini geçici olarak durduran 602-641-648 ve 649sayılı ilke kararlanm yürürlükten kal- dırdı. Prof. Dr. Cengiz Enızun'un karşı çıkarak "Tnuhalefetşerhr yazmasına rağ- men Yüksek Kurul'un özellikle "bürok- rat üyderiniıı" ısrarlan sonucunda oyçok- luğuyla alındığı öğrenilen karara göre, belediyeler StT irdelemesi yapılan yöre- lerde imar planı ve değişikliği yapmaya ve yeni inşaatlara ruhsai vermeye yeni- den başlayabilecek. Oysa ki, 602-641 ve 648 sayılı ilke kararlanna göre, örneğin Bodrum Yarunadası, tstanbul'daki "KÇekmece ve B.Çekmece göfleri inter- tandT yine "Ömerti-Darhk Su Havzala- n" gibi yörelerde, buralann doğal özei- liklerinin korunması için başlatılan "SİT alanı tespit vetescil çalışmalan" nedeniy- le yeni imar uygulamalan "SİT sınırlan kesinteşinceye dek" durdurulmuştu. ANKAR\(CumhuriyetBürosu)-Türk Mühendis ve Mimar Odalan Birliği (TMMOB) Başkanı Yavuz Önen, "Dep- rem felaketinde en büyük sorumlulnk, son 20 yüda topiumun değer yargdannı altüsteden, dayanışma veinsanyerinepa- rayı, köse dönmetifiği koyan liberal poli- tikalann uygubyıcılanııdadır*' dedi. Tik günden ttibaren bölgede gözlemler- de bulunan. kurtarma ve yardım çalış- malanna katılan TMMOB, dün yönetim kurulunu toplayarak çalışmalan ve son ge- lişmeleri değerlendirdi. Toplantının ar- dtndan açıklama yapan Önen, hüküme- tin deprem felaketinı ilk günden itibaren bir enkaz kaldırma olayı olarak gördüğü- nü belirterek. yabancı kurtarma ekipleri- nin ve gönüllülerin bölgeden çıkanlma- sını eleştirdi. Yetkililerin yabancı kurtarma heyetle- ri arasında ırkçı bir anlayışla seçme yap- tığını, heyetleri havaalanlannda bekletti- ğini vurgulayan Önen, bu sürenin yüzler- ce insanın kurtanlmasına engel olduğu- nu söyledi. Irkçı anlayışın Sağlık Bakanı Osman Durmuş'un her türlü yardımı red- deden tavirlannda da açıklık ile ortada ol- duğunu kaydeden Önen, Yunanh bir ar- matörün gönderdiği soğuk hava tertibat- lı gemi günlerdir boş bekletilirken, ölüle- rin sokak ortalannda çürümesinin seyre- dilmesini eleştirdi. Önen, hükümetin suç- luluk telaşı içinde felaketin boyutlannı küçük göstermeye çahşnğını ifade etti. duruma getaniş oian Afet Bölgeleri Bakanlığı'nın temsifcilerinden oluşturuunabdır. Bu merkezin işlevi proje yapım sürecinin tüm aşamalannı, etüt, fîzibilite raporu, planlama, proje ve uygulama aşamalannı kootroi ve denetlemek oknabdn-" şeklinde konuştu. MHP'lilerin deprem bölgesindeki yardım dağıtımı sırasmdaki şovlannı anımsatan Çorbacıoğlu, bakanlık aracılığıyla bölgeye gönüllüleri taşıyan otobüs kaldınlması ile ilgili olarak "Bunun üç hilalli bayraklaria donanmış si> asi rant konvoyuna dönüştürüleceği endişesi taşryoruz" dedi. Bölgede yeterince gönüllü insan olduğunu, ancak bunlann eşgüdümünün sağlanamadığım vurgulayan Çorbacıoğlu, gönderilecek yeni gönüllülerin bölgeyi daha kaoûk bir ortama iteceğinin altmı çizdi. Afet bölgesinde ve yakın illerde çok sayıda boş kooperatif evi bulunduğuna işaret eden Çorbacıoğlu, bunlardan sağlam olanlann en az bir yıllıgına depremzedelere açılması gerektiğini kaydetti. Depremzedelere için gönderilen malzemekr depolarda toplamyor. (Fotoğraf: SAADET USLU) Yardımmalzemelerinindağrtımınıu koordinasyonunu askerier üstiendL(Fotoğraf: CELAL YTLMAZ) Sivil toplum kuruluşlan, ailesini kaybeden çocuklann eğitim ve bannma ihtiyaçlarını karşılayacak Depremzede çoculdara desteklstanbul Haber Servisi - Deprem fe- laketinden etkilenen çocuklara çeşitli kurum ve sivil toplum kuruluşlan burs ve bannma desteği başlattı. lstanbul Ticaret Odası (ITO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yıldınm, dep- rem bölgesinde açıkta kalan bin kadar çocuğun bannma ve bakım ihtiyaçlan- m oda üyesi özel okullann sağlayaca- ğını belirtti. Yıldınm, deprem felaketi- ne uğrayan vatandaşlara yardım kampan- yası çerçevesinde, deprem bölgesinde ai- lesini kaybeden, açıkta kalan 3-12 yaş arası çocuklann bannma ve bakım ih- tiyaçlannın karşılanması için odaya bağ- lı özel okullann devreye sokulduğunu bildirdi. Yıldınm, böylece bm cıvann- da çocuğun özel okullar ve oda üyele- rinin bireysel katkılanyla banndınlaca- ğını kaydetti. Yıldınm, ilk aşamada 350'den fazla çocuğun okullar açılana kadar bannabilecekleri okullan şöyle sıraladı: Eyüboğlu Koleji: 65 öğrenci ve ayn- ca 10 öğrencinin sürekli olarak bakımı- nı üstlendi; Çavuşoğlu Anaokulu: 130 öğrenci; Azra .Anaokulu: 50 öğrenci; Atacan Koleji: 25 öğrenci; Yüzyıl Işık Koleji: 75 öğrenci. Yıldınm, Valilikler kanalıyla isimle- ri İTO'ya bildirilecek çocuklann. sürat- le ilgili yerlere yerleştirileceğini belirt- ti. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği de (ÇYDD) depremden etkilenen ço- cuklara burs desteği vereceğini açıkla- dı. ÇYDD'nin telefonlan şöyle: 0212 252 44 33. Türk Eğitim Vakfı (TE V) da Marma- ra Bölgesi'ni etkileyen depremden za- rar gören ilköğretim, lise ve yükseköğ- renim öğrencilerine karşılıksız burs ve- receğini açıkladı. TEV'den yapılan ya- zılı açıklamada, Kocaeli, Adapazan, ls- tanbul, Yalova, Bolu, Gölcük. Karamür- sel, Bursa, Eskişehir ve Zonguldak'ı et- kileyen depremde zarar gören ailelerin ilköğretim ve lisede öğrenim gören ço- cuklannın okul müdürlüklerine, üniver- site, yüksekokul ve meslek yükseko- kullannda öğrenim gören öğrencilerin ise okullanndan alacaklan öğrenci bel- geleri ile vakıf merkezine başvurabile- cekleri bildirildi. Açıklamada, deprem- zedelerin çocuklan için oluşturulan burs fonuna katkıda bulunmak isteyen ha- yırseverlerin TEV'in Büyükdere Cad- desi, Kocabaş Işhanı No: 111 Kat 8 - 80300 Gayrettepe - tstanbul adresine ve 0212 274 52 60 no'lu telefon ile 0212 Gönüllü bağışlar dışında velilerden zorla ücret alınmayacak Yeniöğretimyıh 13 EylüVde başlıyorANKARA/teTANBUL (Cumhuriyet) - İlköğretim okul- lan ile genel liselere kayıtlar başlıyor. Milli Eğitim Bakan- lığı. deprembölgesindeki illerde vetım kalanmuhtaç durum- daki öğrencilerm yaülı-pansiyonlu okullara yerleştirilece- ğini açıkladı. Okullar. 13 EylüTde açılıyor. Kayıt süresince gönüllü ba- ğışlar dışnıda velilerden zorla ücret alınmayacak. Binlerce yurttaşın yaşamını yitirdiği deprem bölgesindeki illerde, yetim ve muhtaç durumdaki öğrenciler belirlenerek yatılı okullara yerleştirilecek. Bölgedeki okullann büyük oranda hasargörmemesi nedeniyle eğitim takviminde değişiklik yap- mayı düşünmediklerini kaydeden Milli Eğitim Bakanı Me- tin Bostanaoğlu, 38 öğretmenin ise kayıp olduğunu söyle- di. Bostancıoğlu, halk eğitim merkezlerinde üretilecek 20 bin çift ayakkabının afet bölgesindeki öğrencilere ücretsiz dağıtılacağraı; bu illerden yönetici seçme sınavma katıla- cak ve öğretmenlik için başvuracak adaylardan ücret ahn- mayacağını da sözlerine ekledi. tstanbul Deprem nedeniyle Istanbul'daortaöğretim not yükseltme sınavlan 6-10 Eyhlltarihleri arasına alındı, dün açılması pian- lanan dersanelerin açılış tarihi de 1 Eylül'e ertelendi. lstan- bul Milli Eğitim Müdürü Ömer Bahbey. tstanbul'da Çatal- ca Lisesi ile Sanyer Lisesi'nde orta çaph hasar, yaklaşık 60 okulda da sıva çatlağı ve hafif çaph çökmeler olduğunu söyledi. Çatalca ve Sanyer liseleri dışındaki tüm okullarda eğitimin normal seyrinde devam edeceğini belirten Bahbey, bazı özel okullar dışmda tstanbul'daki tüm okullarda daha önceden duyuruldugu gibi 13 Eylül tarihinde eğitim-öğre- time başlanacağını \ urguladı. Ömer Bahbey, Istanbul'daki okullarda çok büyük hasar olmadığım ifade ederek, depremden evleri zarar gören dep- remzedelerin de çoğunlukla okullarda kaldıklannı söyledi. Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerinin uzman ekiplerle bir- Iflcte okullan kontrol etnieye devam ettiklerini belirten Ba- hbey, depremden orta derecede hasar gören Çatalca ve Sa- nyer Liseleri'ndeki onanmın okullar açüıncaya dek tamam- lanmadığı takdirde. öğrencilerin aynı bölgedeki başka okul- lara taşınacağmı söyledi. 31 Ağustos'a kadar sürecek öğretmenlik başvumlan bu- gün başladı. Afet bölgesindeki başvuru tarihleri 26 Ağus- tos-3 Eylül tarihlerine ertelenirken, bu öğretmenlerden üc- ret almmamaması da karara bağlandı. Milli Eğitim Bakanı Bostancıoğlu. deprem bölgesinden olup başka yerde görev yapan öğretmenlerin kendilerinin ve yakınlannm can ve mal kayıplannı belgelendirmeleri halınde bu yörelere ata- nacağını açıkladı. 266 31 80 no'lu faksına başvurabile- cekleri belirtildi. Öte yandan vakıf, dep- remzedelere 2 milyar lira değerinde ilaç ve acil yardım malzemesi, vakıf perso- neli de acil ihtiyaçlar için 400 milyon li- ra para bağışında bulundu. Çağdaş Eğitim Vakfı (ÇEV) da dep- remde ailesiz kalan çocuk ve gençlere burs ile bannma desteğinde bulunmak istediklerini duyurdu. ÇEV Başkanı Gübeven Yaşer. "DeprmdeAflesiz Kal- mış Çocuklann Eğitim ve Öğretimi Kanıpanyası"na bağışta bulunmak is- teyen yurttaşlann, Vakıflar Bankası Eti- ler Şubesi'ndeki 2010776 numaralı Türk Lirası hesabı ile aynı banka şube- sindeki 4015521 numaralı Amerikan Dolan hesabına bağışta bulunmalannı istedi. Bahçeşehir Koleji de deprem- den zarar gören 10 öğrenciyi konuk edeceklerini bildirdi. lstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü de Validebağ Öğretmenler Hastanesi'nin deprem bölgesinden gelen yaralılara aynldığmı belirterek tedavi ücretlerinin Milli Eğitim Müdürlüğü'nce karşılan- dığuıı kaydetti. Müdürlükten yapılan yazılı açıklama- da, dün itibariyle toplam 78 yaralının tedavisinin yapıldığı vurgulanarak, ha- len 54 hastanın yatarak tedavi gördü- ğü, taburcu ve nakledilen hasta sayısı- nnı 18 olduğu kaydedildi. Hastanede gö- nüllü öğretmenlerin yaralılara hizmet verdiği belirtilen açıklamada, sağlık so- runlanna yarduncı olmak amacıyla kriz masası oluşturulduğu ifade edildi. Kriz masasının telefonlan 0216 326 69 23- 27 ile 0216 339 13 79. İZLENİM / AYDBV ENGİN Deprem bölgesinde, önemli değil, herhangi bir kentinde, Adapazan'nda. Karamürsel, Gölcük, Yalova, Tütünçiftlik'te yaşamaya, ayakta kahna- ya çabalayanlann Sağlık Bakanı ile ilgili çok dü- şünceleri var. Onu "sık sk" anıyorlar. Yalova Stadyumu'nda uykusuzluktan kan çana- ğma dönmüş gözleriyle yara saran, hasta sağal- tan genç bir doktor, haydi biraz daha bilgi vere- lim, hekim gömleğinin üstünde kocaman harfler- le "Sağhk Bakanhğı'' yazan gencecik bir doktor, çevresindeki meslektaşlanndan saklamaya pek de gerek duymadan, tükürür gibi konuştu: - Bu bizhn bakan, galiba öncekenefe gküyor,işi- ni görüyor. sifonu çekiyor. dönüp bakıyor, temiz. Ardından demeç patlatmaya başhyor.- Sonra tertemiz ama çok yorgun yüzü ciddileş- ti ve ekledi: -Bok içindeyaşıyor burada insanlar, bok! tki çar- şaf gerip bannmış binlerce kişı iç içe, kucak ku- cağa. Hangi çadın aralasan ya ishal ohnuş bir ço- Sağlık Bakanı ve Sifonu cuk, ya pişikleri yara ohnuş, kabuk bile bağlama- ya başlarnış birbebek, deprem şokundan erken âdet görüp paniklemiş bir genç kadın var... Bunlar sal- gm hastalık değil. Ama hastalıkbeyim, hastalüc... Genç hekimin öfke dolu "tirad"ının doruk nok- tası son cümlede geldi: - N'apaum, onlar da günü gelince bu bakanın sifonunu çekKerir, ödeşirter!_ Ben bu tür bakanlan tarurım. "Galiba ben yan- hş bir şeyler söylüyorum" diye dürüst bir iç he- saplaşma yapacaklanna, Yalova Stadyumu'nda- ki genç hekimin kim olduğunu saptamaya çaba- larlar. Yardım edeyim. Hekimin eşkalini veriyorum: Bir doksan iki boyunda, kısa boylu, altrmş dört ki- lo çeken cılız bir delikanlı. San saçlı mavi gözlü esmer biri. Adı da soyadı da "yumuşakG" ile baş- lıyor. Benden bu kadar... ••• Sağlık Bakanı'ndan açılmışken sağhkta biraz daha kalalım. Kriz masalan krizden çıkıp yavaş yavaş toparlanıyor. Tabii bu kadar •'yavaş yavaş" olunca iş de ceset toplayıp gömmekten ibaret ka- lıyor ama olsun, gene de toparlanıyorlar. Ama toparlanmalan "devletin toparlanmasr gibi. Sorunlan çözmek için çırpınanlann yanı sı- ra sorunlan yok saymayı yeğleyen epey kriz ma- sası görevlisi var. Gölcük'te genç bir doktor grubu ile karşılaştım. Kimseden emir ahnadan, kendileri kendilerini ör- gütleyip deprem bölgesine koşmuşlar. Şimdi bun- lan, çarşaf çadır altında kuru şiltede yatan hasta- larla, sağlık yardımına muhtaç deprem vurgunu yemiş yurttaşlarla buluşturmak gerek. Oooo, uzun iş. Kolayı, yılışık bir gülücükle "Çok sağolun efendim, ama burada sağhk perso- neli sıkıntunız yok. Siz bir de öteki bölgelere uzan- sanızJ" demek var. Ohhh, sorun çözüldü. Deprem bölgesini adım adım gezmiş gazeteci- den, başta hekimler olmak üzere yardıma koşan tüm "yurttaş gibi yurttaşlar"a öğuttür: Kendi görevinizi kendiniz bulun. Kendinizi kendiniz görevlendirin. Nerede bir çadır yığına- ğı görürseniz dalın; aralayın bh" çadınn kapı-ör- tüsünü, ihtiyaçlannı sorun. Kendinizi günlerce uykusuz kalacağınız; kemiklerinizin yorgunluk- tan sızlayacağı bir sorunlar demetinin içinde bu- lacaksınız ve kesuüikle "bir işe yarayacak"smız. "Ama bu kargaşa, bu kaos demektir" diye iti- raz edecek yüce "devletiular"a da "İyi ya işte" de- yin. "Kaosun da bir iç düzeni vardır ve sizin ku- rabikliğiniz düzenden daha mannklı ve insankür_" Sonra işinize kaldığınız yerden devam edin... ÇadırkenrJerde yaşam çok zor. (UĞUR DEMİR) İSTANBUL TABİP ODASI Deprentzedekre lstanbul Haber Servisi - tstanbul Tabip Odası, dep- rem sonrası ortaya çıkabi- lecek sağlık sorunlannın önlenebilmesi için önce- Hkle halkın bilinçlendiril- mesi gerektiğini vurgula- dı. Oda'run önerileri şöy- le: • Söylentilerekesinlik- le manmaymız, '•-•"'' • • Endişelerinizi vtf so- runlannızı bölgenizdeki sağlık görevlileriyle mut- lakapaylaşınız, • Içmek için kapakh şi- şe sulannı kullanınız. Açık içme ve kullanma sulannı görevlilerin önerilerine gö- re klorlayınız. • Elinizi sık sık su ve sa- bunla yıkayınız, • Çiğ meyve ve sebze- leri ıyice yıkadıktan sonra mümkünse kabuklannı so- yarak rüketiniz. • Enkaz altından çıka- nlan yiyecekleri buzdola- bında bile olsa kesinlikle yemeyiniz, • Bebeğinizi emzirme- ye ve olağan aşılannı yap- tırmaya devam ediniz, • Katı yiyecekler, kon- serve, bisküvi gibi kolay bozulmayan yiyecekleri tercih ediniz, • Elden geldiğince sıvı gıdalar almız. Özellikle kurtarmaçalışmalanna ka- tılanlar. terleme. su ve tuz kayıplan için bol miktar- da tuzlu ayran içmelidir. • Tuvalet ihtiyacınızı mutlaka bölgede kurulan seyyar tuvaletlerde gide- riniz. • Seyyar tuvalet yoksa, komşulannızla birlikte en az 2 metre derinlikte bir çukur kazınız, çevresmi çevirerek helaya dönfiştü- rünüz. • Çöplerinizi sızdırmaz poşetlerde toplayıp ağzını sıkıca kapatmız.. • Çöpİerin üzerini top- rakla kapaüp, kireçlenme- sini sağlaymız. Köpek ve hayvanlann eşelemesini önleyiniz. • Kirli çocuk bezleri ve kadın bağlannı mutlaka poşete koyup ağznıı sıkıca bağladıktan sonra çöp çu- kurlanna atınız. • tç çamaşırlannızı ola- naklar ölçüsünde sık sık değiştiriniz. Yıkanma ola- naklannı yaratmaya çaba gösteriniz. • Cesetlere çıplak elle dokunmayınız. Derhal yet- kililere haber vererek, ce- set torbalanna konuknası- nı sağlayınız. • Çocuklannızuı güven- li yerlerde oynamalanna dikkat ediniz. Tuvaletler, enkazlar, su birikintileri, logar kapaklan ve çukur- lardan uzak tutunuz. TüRK TABİPLERİ BtRLlĞl 'Su denetimine önern veıHmelV SAADET USLU Deprem bölgelerinde altyapının yok olması, su sıkmnsı, salgın hastahk ris- kini arttınyor. Türk Tabip- leri Birliği (TTB) tkinci Başkanı Dr. Sedat Abba- soğlu. henüz bir salgın ol- madığmı, ancak sulann bir an önce deneriminin sağ- lanması gerektiğini söyle- di. Bölgede incelemeler- de bulunan tstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Dr. AtiDaOngan. bir salgın hastalık beUrtisi bu- lunmadığını savundu. Mar- mara Üniversitesi Sağlık Eğitim Fakültesi'nden Yrd Doç. Haydar Sur ise afet hallerinde günlük yaşam altüst olduğu için sağlık sorunlanran ortaya çıktığı- na dikkat çekti. Sur, "Afet hallerinde bit fare gibi za- rarhlann istilası. bulaşıcı hastalıklann patlak ver- mesi, zehirienmeler sıklık- lagörülür. Bu nedenk çev- re sağbğına özel bir önem verilmelidh-" uyarısında bulundu. Hekimlerin hasta bak- mak yanında sulann klor- lanması, cesetlerin gömül- mesi, çöplerin toplanması gibi organizasyonlan da gerçekleştirdiklerini anla- tan Abbasoğlu,"Şu anda bir salgın hastahkduruımı söz konusu değil. Ama bu salgın hastahk ohnayacak demek değil. Bu tür du- nımlarda koJera, tifo gibi hastalıklar gündeme geie- biür. İnsanlan bilgilendir- mekgerekiyor. Mutlaka te- miz içme suyu sağlanma- h" diye konuştu. Abbasoğlu, su konusu- nun hâlâ organize olmadı- ğına ve denetimlerin yete- rince yapılamadığına de- ğindi. Adapazan'nda po- likliniklere çok fazla ishal vakası başvurusu olduğu- nu söyleyen Abbasoğlu, bunlann tifo, kolera olup olmadığım anlamak için numuneler alındığını kay- detti. Çınarcık, Yalova, Ha- lıdere, Gölcük'te incele- melerde bulunan Dr. On- gan da buralarda Sağlık Bakanlığı, üniversiteler, gönüllü hekimler, Rus ve Fransız hastanelerinde sağ- lık hizmeti verildiğini söy- ledi.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog