Bugünden 1930'a 5,466,400 adet makaleKatalog


«
»

24 AĞUSTOS 1999 SALI CUMHURİYET SAYFA DEPREM Yaşar Okuyan, eleştirdiği kurumun olanaklannı seçim bölgesi Yalova için seferber etti Dk müdahale 'karadeük' SSKMenANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Sosyal Sigortalar Kurumu'nda (SSK) yaşanan darboğazın aşılması için ileri sürülen ve özelleştirmeye kadar geniş yelpazedeki dûşüncelerin yanlışlığı depremle birlikte bir kez daha ortaya çıktı. Deprem bölgesine ilk ulaşan personel ve araçlann devletin sırtında bir yûk gibi gösterilmeye çalışılan SSK'ye ait olması dikkat çekiciydi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan'ın da depremin hemen ardından bakanlıkta knz masasıyla SSK personelinden oluşturulan sağlık ekiplerini Yapı denetimi yok ODTÜ'den dayanıklı konut projesi EBRUTOKTAR ANKARA - Denetimsiz yapılaş- manın depremin facialannı armrdığı- nı vurgulayan ODTÜ Mûhendislıği Araşurma Merkezi, Toplu Konut tda- resi'nin (TOKÎ) isteği üzerine Imar Ya- sası'nda değışiklık yapılarak yapı de- netimi üst kurulu oluşturulmasını ön- gören bırproje hazırladı. ODTÜ, Ko- caeli depreminın ardından hazırladı- ğı projeyı, Bayındırlık ve Iskân Ba- kanhğYna sundu. ODTÜ Deprem Mühendıshği Araş- trrma Merkezi Başkanı Prof. Dr. Ha- tukSucuoğhı, Kocaeli depremınin ya- rattıgı maddi ve manevi kayıplara dik- kat çekerek "LTkemizde tüm yapılar, neredeyse yasal bir yapı denetimine bağb olmadan inşa edilmektedirier. Geüşraekte oian ülkelerde bfle böyle- si denetimsiz yapüaşmaya rasnamak mümkün degfldir" dedı Depremle- rin denetimsiz yapılaşmanın sonuçla- nnı en ağır biçimde ortaya koyduğu- nu söyleyen Sucuoğlu, Marmara dep- remini ömek gösterdi. Sucuoğlu, 3194 sayıh lmar Yasası'nın denetimsiz ya- pılaşmayı önlemek ıçın yenilenmesi amacıyla TOKl'nin kendilerıni gö- reylendirdiğinı belirtn'.îmar Yasası'na göre inşaat denetimıni yapan "fenni mesuHerin" mûhendis ve mimar ol- masına gerek olmadığını vurgulayan Sucuoğlu, müteahhitlerin çöken ev- lernedeniyle en fazla "kazada öiûme neden olan kusurlu sürûcü" kadar ce- za aldığını kaydettı. Sucuoğlu, müte- ahhidın ev sahibi ile Borçlar Yasası kapsamında olduğunu belırttı ve "Cey- 1un depreminde çöken binalann so- rumlulan yargılandı ve 6 ay sonra tu- tuklu tek bir Idmse kaunadT dıyerek Ceyhan örnegine dikkat çekti. Yapı denetim kuruluşlannı denet- leyecek uzmanlann mesleki yeterli- lik belgesıne sahip olmasuıı ısteyen taslakta şu öneriler getirildi: 9 Mesleki veterHik belgesi, Mes- leki Yeterlüik l!st Kurulu tarafindan verikcek. BeJge, bir sınavla S yıl için verflecek ve veıüen belgeler denetie- nerek uzaülacak. # Sınav, ÖSYM tarafindan yapı- lacak. • Mesleki Yeteıülik Üst Kurulu, TMMOB bünyesinde oluşturulacak. # Yapının yapümasında görev alan tüm sorumlu kışiler, yapının hasar görmesi halinde verdiklen zarann tanzimi için kendilerini sigorta ettı- recekler. • Büyüklûğü 500 metrekareyi ge- çen yapılar için müteahhit mesleki yeterlflîk sahibi bir şantiye şefî görev- lendirecek. Inşaaün yapımı süresin- ce, denetim kuruluşu, yapının proje- sine uygunluğunu ve kuilanılan mal- zemenin teknik standartiara uygun- luğunu denetteyecek. yalnız kendi seçim bölgesi olan Yalova'ya gönderdiği öğrenildi. SSK'den 22 Ağustos itibanyla bölgeye, 38 ambulans, 56 uzman doktor, 37 pratisyen doktor, 2 asistan doktor, 96 hemşire, 95 cerrahi personel, 9 eczacı, 3 röntgen teknisyeni, 1 laborant, 1 dahiliye uzmam, 1 enfeksiyon uzmanı gönderildi. Kurumun bunlan Başbakanlık Kriz Masası'na tahsis ettiği bildirildi. Bölgede yürekleri dağlanan insanlar "Devfct nerede" sorusuna yanıt ararken, hükümetin özelleştirmenin zeminini hazırlamak için yıpratma girişimlerinden paymı alan, hatta kimi yöneticilerce neşter vurulmaması durumunda devleti batıracağı söylenen SSK'ye ait ambulanslar ve sağlık ekıpleri birer umuttu. Devleti yönetenlerce her zaman yararlanndan söz edilen "özel girişiın''e ait ambulanslann bölgede görülmemesi de dikkat çekiciydi. Sağlık ekipleri bakanın seçim bölgesinde Sürekli olarak devletin sırtındaki kambur olarak gösterilmeye çalışılan ve siyasilerce bu hale getirilmemiş gibi bir "karadefik" olduğu öne sürülen kurumun acı tecrübeyle de görülse böyle olmadığı gözler önüne serildi. SSK'nin bir karadelik olduğunu söyleyenler de, depremin hemen ardından kendi seçim bölgelerine kurumun ekiplerim gönderdiler. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Okuyan'ın da depremin hemen ardından bakanlıkta kriz masasıyla SSK personelinden oluşturulan sağlık ekiplerini yalnız kendi seçim bölgesi olan Yalova'ya gönderdiği öğrenildi. Resmi verflere göre 328 binanın oturulamaz hale geldiği Yalova ve üçelerinde dûn öğleye kadar 2 bin 215 cesedin kaydı yapuabikfi, yarah sayısı da 4 bin 470 olarak açüdandi Yakmı\la)xdm:m enkazkakhnhyor LEVENTGENCELLt YALOVA - Depremin birinci haftası biterken Yalova'da da yıkıntılar arasında canlı arama ve kurtarma çalışmalanna son verildi, kepçe ve benzeri büyük iş araçlanyla enkaz kaldırma çalışmalanna geçildi. Müteahhitlerin enkaz yığınlannı denize dökerek suç unsurlarmı yok ettikleri öne süriildü. Gece yansı yagmur şokuyla ne yapacaklannı şaşıran depremzedeler, bulabildikleri sığınma noktalannda yagmurun dınmesini beklerken önemli bır bölümü de her şeyi göze alarak çökmek üzere olan binalara kendilerini amlar. îlk şaşkınlığın geçmesınden sonra artık daha sağlıklı değerlendirmeler yapümaya başlandı. Kocaeli ve Adapazan'ndan sonra depremden en çok etkilenen kent Yalova. Bu kentlerde binalann yansından daha fazlası tamamen çöktü, geri kalanlar da kullanılamaz durumda. Resmı verilere göre 328 binanın oturulamaz hale geldiği Yalova ve ılçelerinde dün öğleye kadar 2 bin 215 cesedin kaydı yapılabüdi, yaralı sayısı da 4 bin 470 olarak açıklandı. Enkaz kaldırma çalışmalan hızlamrken, harfıyatın kent merkezinden geçinlerek TİGEN önünden denize dökülmesi sonın yaratıyor. Yalova'nın ulaşuna açık cadde ve sokaklan enkaz taşıyan kamyonlann yoğun trafıği nedeniyle zaman zaman geçit vermiyor. Yalova'daki yazlıklarda yakınlannı yitirenler hasar tespit çalışmalan yapılmadan enkazlann suçlu müteahhitler tarafindan apar topar kaldınlmasından yalanıyor. Depremzedelerden Şule Şalpan, "Siteterdeki mühendisBk hatalan ve mabemelerin çahnmasuHİan kaynaklanan fadanın kaıuuan müteahhitler tarafindan apar topar kakhnhyor. Başlangrçta biz. gönderilen iş makinetermin enkaz altında kalanlan kurtarmaya yönelik olduğunu sanmışok ama anlaşüdı ki müteahhitler suç unsurlarmı kapatma telasuıdalar"'dedı. Ambulans sıkıntıst çeMllyor Yalova"dakı knz yönetım merkezınin önüne önceki akşamdan ıtibaren halkla ilişkiler çadın kuruldu. Buraya başvuran yüzlerce depremzede öncelıkle evlerine ne zaman girebileceklerini soruyor ve acil ihtiyaçlanyla ilgili listeler veriyor. Körfez depremınin "En iyi organize ofanuş kenti" olarak nitelendirilen Yalova'da koordinasyonu sivil toplum örgütlerinin yöneticüeri olağanustü sabır ve çahşmayla sağlıyor. Binlerce koli ilacı bozulmaktan kurtaran Bursa Eczacılar Odası yöneticileri ilerleyen süreçte depremzedelere dağıtılacak ılaçlar için eczacı kalfasına gereksuumın olduğunu açıkladı. Bu arada bölgede ambulans sıkmtısı da çekiliyor. Ozellikle deprem şokundan kurtularak kaderiyle baş başa kalan yaşlılarda birer bırer deprem sonrası depresyonlar görülüyor. Çok sayıda yaşlı, il stadındaki Sahra Hastanesi'ne taşınıyor. Yalova'da yağmur nedeniyle dün çok ciddı boyutta çadır krizı yaşandı. Çadır bulamayan depremzedeler. çok çabuk kurulacağı vaat edilen çadır kentlerin gecikmesine de tepkı göstenyor. Bu arada Yalova'ya göndenlen seyyar tuvaletler monte edilmeye başlandı. Yapılan uyanlarla bu tuvaletlerin temizliğine dikkat edilmesı isteniyor. \feh" Göçer'in çöken binalan yüzünden yerle bir olduğu izlenimi doğan Çınarcık'ta sahil boyunca uzanan tatil sitelerinde yıkınü bir yana çatlak bina bile yok. Çınarcık kasabasının içinde, denize paralel sokaklann yukan kesimlennde tümüyle çökmüş beş-alo bina ve tehlıkeli ölçüde yana yatmış ya da ait katlan kısmen toprağa gömülmüş binalar dışında, ozellikle Adapazan, Gölcük ve Yalova kent merkezi ile karşılaşonldığında oldukça hafıf atlatılmış bır depremden söz edilebilir. Gerek Yalova, gerekse Çuıarcık Türkiye'nin en büyük tatil sitelerini banndırması ve ağustos ayında hemen tümüyle dolmuş olan bu konutlar, depremden sonra sağ kalanlarca terk edildı. Apar topar tatil evlerini terk edenlerden arda kalan değerlı eşyalar, yağmacılar için çok çekici oldu. Siteler çok uzun bir kıyı şeridıne yayıldıklan için denetimler çok zor yapılıyor. Deprem sırasında kent nünısunun çoğunluğunu tatilcilerin oluşturması gerçek ölü ve yaralı sayısının da, ölenlerin kımliklerinın saptanmasında da engel yaratıyor. Kimi tatilcıler depremin hemen ardından kentı terk ettiklen ıçın ölü ya da kayıp olup olmadıklan bilinemiyor. Tatil sitelerinde enkaz altından çıkanlan tatilcilerin kimliklerinin saptanması da bir başka sonın. Komşular aracılığıya kimlik saptaması yapılamıyor ya da enkaz altında kalan olup olmadığı bilinemiyor. Yalova'dan göç basladı Yalova'da çadır bulamayan ve bannma sorununu yaşayan yüzlerce depremzede, göç etmeye başladı. Bulabildikleri araçlarla Bursa yönüne hareket eden depremzedeler nedeniyle Yalova-Bursa yolu hareketlendi. GÖLCÜK IZLENÎMLER 'Sorumlular mapusa girmeden ölmem' CANGAZALO GÖLCÜK - "Merkez fissü Gölcük olan deprem felaketinin..." Ekranlar, gazeteler bu sözcüklerle başlayan haber girişleriyle doldu Türki- ye'de günlerdir. Gölcük; acınm, çare- sizb'ğin ve isyannî da merkez üssü ol- muş sanki.Sağlam kalan yapı o kadar az ki, çahşmalar aylarca sürecek. Binalar öylesine paramparça olmuş ki, enkaz kaldırma çalışmalannda yer yer üst üs- te yığılan molozlorla, bina enkazlan ara- sında neredeyse hiç fark yok. Bir enkaz- da canlı bulunduğu belirlenirse, ambu- lans ve kurtarma ekipleri hemen oraya gidip çalışmalara başhyor. Gölcük'te enkazın altında kaç bin İcişi var, tahmin etmek güç. Artık sağ çıkma şanslan yok denecek kadar az. Ama un ufak olmuş binalann yanında bekleşenlerin gözle- ri umut dolû yine de: "Belki belki şuyıkıntiyı kaldırsak gö- rünüverir altından,duyamıyor ki sesinıi- zi, bayguı yabyor olabüu-." Ama umut da can çekişiyor arük... Gölcük'e girerken agır ağır ilerleyen aracımıza seslendi bır adam: "Çocuk bezi var mı?" Büyük bir paket çocuk bezi vardı yahuzca araçta, onu uzatıp, "Bunu sizevereBm, siz dağrtırsmız" de- dik. Adam, uzattığımız paketi açarak içinden yalnızca bır bez aldıktan sonra geri verdi: "Ahn, ben dağıtamam şimdi, siz verirsmiz iste>f enfcre." Oysa çocuk bezi bulmak hiç de kolay değil, tüm pa- keti kullanabilir çocugu için. En zor anında paylaşmayı da unutmuyor Göl- cüklü. Yetkililer ilk gün ulaşıp enkazlann arasına sızıp insanlan kurtaramadı. Ama ilaçlama ve kireçlemeye karşın enkaz- lardan koku sızıyor, binlerce cesetten sızan ölüm kokusu bu. Uzun süre dur- mayacak gözyaşlan da sızıyor bir yan- dan. "Deprem öyle bir felaket ki" diyor, Gölcüklü 70 yaşındakı Fatma Yüce, bi- zimle konuşmasma karşın çok uzakla- ra bakarken, "Yakmlanm, canlannı yi- tiriyorsun, ama yatağına yatip ağlama hakkın bile yok, yatağuı yok Id". Evet. her şeye karşın yaşam sürüyor, ama hayatlannı sürdürmeye çahşanlarda zorluk içinde. Gıda eksiği kahnamış yö- renin, Türkiye 'nin dört bir yanından yi- yecek yağıyor. Ama bannma sorunu sü- rüyor, çadır gerekli. Aynca vinç, ceset torbası, çocuk bezi ve su en başta gelen gereksinmeler. Canla başla çalışan sağ- lık görevlıleri sayesinde salgın hastalık yok şimdilik. Sağlık Bakanı Osman Durmoş'un " Yurtdışından doktor istemryonız" söz- leri çok dokunmuş sürekli çırpınan dok- torlara. Gölcük belediyesinin FP'li ol- duğunu anımsattıktan sonra Gaziantep'e bağlı CHP'li Şahinbey Belediyesi'nin yardım aracını göstererek. "Buradaide- oioji yok, insanhkvar.Ya bakanhğıya ırk- çılığı btraksın" diyorlar. Gölcük halkı, dağılıveren evlerden ötürü müteahhitlere. onlan denetleme- yen belediyelere, onlara yaptmmı ol- mayan siyasetçilere kızgın. "Hesap so- ruhnah'' diyorlar ağız bırliğı etmişçesi- ne. Feryatlar kesihniş, yerini öfkelı bir kararlılık almış. Kendi deyımleriyle Ankara"daki kimi "üstünzekân" siyasetçilerin "Buolayın daha çokilahi boyııtu vardır" sözleri de gelmiş kulaklanna Gölcüklülerin. "Bu sözü söyleyene sorun cesedi var mı" di- yor depremde kardeşini yitirmiş Ekrem Erdemir, gözleri dolu dolu. Cesetleri yoktu belki, peki cesaretleri de mi yok- tu diye geçiriyoruz içimizden, hızlı ka- rarlarla neden hemen ulaşılamadı fela- ket bölgelerine, binlerce cana? Erdemir, "Neden acımızı artnrmak için uğraşı- yortar" diyor yeniden yüzümüze baka- rak, bizse önümüze bakıyoruz. Anlam- h bir yanıt vermek o kadar zor ki. Gölcüklü hesap sormaya hazır. Fatma ana şu sözlerle direncini vur- guluyor: "Bu felaketin sorumlulannm mapusa ginliğinigönnedenöunem ben!" Gölcük depremzedeleri toprağa verildi Böyûk depremde hayaünı kaybeden Gölcük Donanma Komutanhgı'nda görevli Deniz Pryade Yarbay Totga Köse (45), eşi Filiz Köse, oğlu Orçun Köse. üvey oğ)u Deniz Asteğmen Şanser Karabahk ve Makine Mühendisi Kıdemli Üsteğmen Oğuz Özen (30), dün törenle toprağa verildiler. Selimiye Camii'nde öğleyin lah- nan cenaze namazınm ardından Köse aDesinin cenazeleri L mranry e Kocatepe Me- zarfağı'na defnedildi. Törene Köse Ailesi, yakınlan, tstanbul Boğaz Komutanı Tu- ğamiral Metin Açunuz ile bazı üst rütbeü subayiar katüdılar. Kıdemli Üstteğmen Oğuz Özen de, Selimiye Camii'nde, ikindi vakti kıhnan cenaze namazımn ardın- dan Sahrayıcedit Mezarhğı'nda defhedOdL Özen'in devre arkadaşlanmn naaşı başında saygı duruşunda bulunduklan törene, Özen'in ailesi ve yakınlannın ya- nı sıra silah arkadaşlan kaüldılar. (FotoğrafKADER TUĞLA)' DUZYAZI ORHAN BİRGİT Olayın Püf Noktası Bayındırlık Bakanlığı'nın, deprem bölgesinde- ki 7 ilde belediyelerin elinde bulunan ruhsat ver- meden imar planı onaylamaya kadar tüm yetki- leri 5 ay süreyle kendi elinde topladığı bildiriliyor. Yıkılan binlerce evin ve ölen yirmı bine yakın ın- sanımızın korkunç bilançosunun aklımızı başı- mıza getirip getirmediğini, yaralanmızın bir ölçü- de kabuk bağlamaya yüz tutup kalıcı çözümler için gerekli yasaları hazırlamaya başladığımız za- man anlayacağız. Şayet devletin omurgasında ya- pısal değişimi gerçekleştıremezsek, imar planı yapma, onama, inşaat ve tadilata ilişkin ruhsat işlemi yetkilerinin küçüklü büyüklü yerel yönetim- lerin elinde olmasının ilerideki bedellerini dahada ağır ödeyeceğimizi bilmeliyiz. Son felaketten gazete ve televizyonlara yansı- yan birkaç somut örnekten yola çıkalım: Yalova'da- ki Aydın Sitesi'nin sahibi, yirminci dönemde DYP'den milletvekili olan bir müteahhitti. Şayet bir buçuk yıl önce Tann'nın rahmetine kavuşmuş olmasaydı, sanınm partisinin son seçimde gös- terdiği güçsüzlüğü, kendi para olanakları ile ye- nerek yine Yalova'dan TBMM'ye gelmiş olacak- tı. Milletvekili olmadan önce, Adalet Partisi saf- lannda yerel yönetimlerle olan sıcak ilişkisi de çevresinde biliniyor, o tarihlerde de Ankara'da el üstünde tutuluyordu. Yine Yalova'nın kıdemli Belediye Başkanı DYP'li Cengiz Koçal'ın, bataklık olan biralanı kentlile- rın tepkilerıne karşın 1986 yılında imara açışının öyküsü dünkü Millıyet'in birinci sayfasındayeral- mıştı. O bataklık alanda aynı zamanda Mimarlar Odası Başkanı da olan yegen Metin Koçal, 70 kişiye mezar olan 48 dairelik Mesa bloktannı yap- ma becerisini göstermiş. Yüksel Sitesi, uluslararası ınşaatlarda da im- zalan bulunan Sazaklar'ın, Ceylan Sitesi ise tu- rizm yatınmlarının da dev isimlerinden Ağa Cey- lan kuruluşunun ürünü. Oturup araştırsanız, yeri geldiğinde sapasağlam eserleri ile haklı birer övünç duyan bu türfirmalann, birer iskambil des- tesine dönen öteki siteleri adeta bilinçli olarak öy- lesine çürük yaptıklan yolundaki kuşkunuzu gi- derebilir misiniz? Sahi, ünlü Veli Göçer gazete ve televizyonla- nmıza açtığı telefonlarla kaçmadığını, hatta dep- rem yöresinde olduğunu söyleyerek kendisini sa- vunmaya çalışırken niçin gizleniyor? Hiç merak etmez misiniz? Işler biraz yatıştıktan sonra, kendisine arka çı- kacak ya bir siyasi, ya da yargısal koruyucu ara- madığına hangimiz ınanır? Genç olsaydım, oturur son yılların araştınmacı gazeteciliğinde elle tutulur bir başarı çizgisine beni ulaştıracağını bildiğim bir çalışma yapardım: Geride bıraktığımız 20 yılda, özellikle rant ge- tiren beldelerdekı yerel seçımlerde belediye baş- kanlığı, meclis üyelığı, imar komısyonları için adaylığını koyanların sağdan sola tüm partileri- mizdeki durumtannı belgelerdim. Meslek dağılımı açısından ezici çoğunluğun müteahhit, mûhendis, mimar ve emlak komisyon- culannda olduğu üzerinde, öyle bir araştırmaya başlamadan bile her isteyenle bahse girerim. Dünkü yazısında Emre Kongar da SHP'deki kısa politik deneyimi ile sosyoloji bilimindeki zen- ginliğini birleştirerek "büyük kentlerdekı toprak yağ- masını özendiren belediye başkanlarından. bu yağmayı durduracağına, ondan kendisine ve yan- daşı işadamlarına en büyük payı koparmaya ça- lışan başbakanlara" uzanan çizgiyi irdelıyordu. O çızginin bizim bugün yaşadığımız faciaya ne- den olan bir siyaset fay hattı olduğunu ıster iste- mez kabul etmeliyiz. Ölenlerimizin, yaralılarımızın, ev ve ışyerı kayıp- lanmızın, yirmi milyardolan aştığı söylenilen eko- nomik zaranmızın, hepsinden ayrı olarak geceli gündüzlü yaşadığımız bu psikolojik depremin güçsüz bıraktığı siyasi organizmamızın kendi geç- mişine dönerek "hesap ver" demesi, belki olma- zı gerçekleştirme çabası sayılabilir. Ama hiç değilse 57. hükümet sarsıla sarsıla yaşamakta olduğu bu şoku atlatabilmek için al- ması gereken yasal ve idari önlemlerin, büyük - küçük her yurttaş için ne kadar hayati olduğunu bilmelidir. Bu yüzden de koalisyonu oluşturan partiler, bu hükümetin içinde bazı görev değişikliklerini, tıp- kı göçük altındakiler için açılmış bir hava alma de- liği olarak değerlendirmelidir. Sanınm bu alanda ilk acil önlemi Devlet Bah- çeli'nin alması gerektiğini Milliyetçi Hareket Par- tililer bile reddetmeyecektir. Çünkü derhal istifa teşhisiyle bir an önce sağ- lığına kavuşturulması gerekli bir çalışma arkada- şı var: Dr. Osman Durmuş... Faks:0212 677 07 62 E-Mail:orhan.birgrt(a do.net.tr. 15 kişi yaralandı Maltepe'de patlama: 2 ölü tstanbul Haber Servisi- Istanbul Maltepe'de. temiz- lik maddeleri üreten bır iş- yerinde me>'dana gelen pat- lama ve sonrasında çıkan yangında 2 kişi öldü. biri yangına müdahale eden ıt- faiye eri olmak üzere 15 kişi yaralandı. Patlama, dün saat 17.00 sulannda Maltepe Bağdat Caddesi, Altay Çeşme Ma- hallesi, Yüzevler mevkii 65 numaradaki Kahraman Apartmanı'nın bodrum ka- tında bulunan "Kaja Kim- ya Üretim Pazarlama Sa- nayiveUmtedŞirtati'nde. yeni satın alınan bır kaza- nın ilk kez çalıştınlması sırasında gerçekleşti. Pat- lama sonrasında çevrede- ki binalann camlan krn- lırken, binada yangın çık- tı. îşyennde bulunan Tüba MaİİaDç(20)ilekimliğihe- nüz belırlenemeyen 25 yaş- lannda bir erkek ölürken. yaralanan 15 kişi hastane- lerde tedavi altına alındı. Yangın, itfaiyenin çabası sonucu bütünüyle söndü- rüldü. Işılay Sankaya dışmda- ki yarahlann sağlık durum- larmın iyi olduğu, Adnan Kalın'm da ayakta tedavi gördügü ve taburcu edildi- gi öğrenildi. Yangın sırasında görün- tü almak isteyen gazeteci- ler ile kendılenne engel ol- raak isteyen güv enlik güç- leri arasındaçıkan taroşma- da, polısin müdahale ettı- ği Sabah gazetesı muhabi- ri Mehmet Ozışık baygın- lık geçirdi. Patlama sonrasmda SİP adına yapılan açıklamada, patlamanın, kâr düzenınin bir katliamı olduğu belır- tilerek ''Çarklann kâr için döndüğü \e insan yaşamı- nın hice say ıldıgı bu düzen- den bıkbk" denıldı.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog