Bugünden 1930'a 5,458,256 adet makaleKatalog


«
»

24 AĞUSTOS 1999 SALI • • • • CUMHURİYET SAYFA HABERLERİN DEVAMI 19 GUNCELcÜNEYT ARCAYÜREK • Baştarafi 1. Sayfada Bu ıkı soruya dayanak olan bılgıler sadece Tur- kıye'de konuşulmuyor Amenka'dan gelen haberler ılgı çekıcı ve bızde- kı kanılan doğrulayıcı nıteiıkte Şoyle dıyor "ABD televızyonlanndan ABC ve PBS (Başba- kan Ecevıt'ın 'Ülusa Seslenış' konuşmasını yap- tığı gun) haber bultenlennı, 'Devletın aczı halkı kız- dırdı Başbakan Ecevtt savunmada' flaşıyla açı- yor" Aynı gun, neden asken seferbertık ılan edılme- dığını soruyor New York Times gazetesı Neyı kanrtlıyor bu ırdelemeler7 Hukumetın ılk ı- kı gun acz ıçınde olduğunu, bu gerçeğı gozlerden kaçırmak ıçın savunmaya geçtığını ve "asken se- ferbehık ılan edılmesı" gereğını Yabancılann bıle onplana çektığı seferberiıkten ya da sıkıyonetımden vazgeçtık, hukumet ola- ğanustu hale bıle karşı olduğunu duyuruyor Askerierden olağanustu hal ıstemı gelmedığını soyleyen Ecevrt, halkın, kuşkusuz tumuyle yanlış ızlenım edınmesıne ve TSK'nın depremde gorev üstlenmek ıstemeyen kurum gıbı algılanmasına yol açıyor Duşu bıle sakıncalı bır yol< Bır ıkı gun once muteahhıtlenn yanı sıra Turkıye gıbı bır deprem ulkesınde, onceden onlem alma- yan gelmış geçmış hukumetlenn, beledıye yone- tıcılennın ve tabıı hâlâ sıyaset yapan devlet buyuk- lennın var olan sorumluluğunu ırdeledık Akıl ıçın tank bır The Observer gıbı unlu bır ga- zete, "sadece hızlı sıçrayan yenı gınşımcılehe mu- teahhıtlenn gerçek suçlu " olup olmadığını sorduk- tan sonra, temelde doğruluğu yadsınamayacak bır noktaya parmak bastı "Turkıye 'de eskımış ve ıtıban olmayan sıyası ktik, Turi< toplumunun son 20yılda önemlı bıçım- de değışmesıne rağmen, ıktıdara asılıyor Turkı- ye'nın bu yenı sosyal guçlenn ıktıdan ete geçır- mesını sağlayacak demokratık ve orta sıntfdev- nme ıhtıyacı olduğunu söylemek yanlış olmaz" dıye yazdı Oysa, btzım 76'lıklar, "koşelenne çekılmek" bır yana, ıktıdariannı uzatmanın yollannı anyor Anlı şanlı bir plan! Idare-ı maslahatçı çevreler bugun "devlete, po- lıtıkacıya bu kadar öfkeye ılk kez tanık olduklannı" yazıyor Ama, bakmayın, gun gelır devran döner, kışısel kurumsal yarartar soz konusu olur 76'lıklar ıktıdannı yıne savunurlar Asırlık sıyaset çınarian ıse, o çevrelere ömek ola- cak davranışlar sergılıyor ömeğın Demırel son zamanlarda ulkede eleş- tınlen neresı varsa, bır koşu oraya gıdıyor ve (or- negın yanlış bır açıklama ıle halkı sokağa döken Kandıllı Rasathanesı Mudurunu zıyaretınde) "Bu- raya devlet adına sıze teşekkûr etmeye geldım "dı- yor. Anımsayacaksınız, depremın ılk gunu, ne yapa- cağını bılemeyen olayın buyukluğu karşısında apı- şıp kalan hukumetı de "başanlı çalışmalan" nede- nıyle kutlamıştı' Hanı Rkret Bila yazmasa ınsan ınanmakta guç- luk çekecek Ecevıt, Bıla'ya "üç aşamalı bır plan" öngordukJennı soyluyor Bır Depremzedelenn altyapı hızmetlen ve sağ- lıklı ortama kavuşmalan ıçın çadırkent kurulacak Ikı Enkaz kaldınldıktan sonra deprem tehdıdı az olan yeriere (Bızden onermek orneğın ortanca bı- raderŞevketDemırei'ınveKoç'unKorfez dene- redeyse bedavaya edındıklerı boyyukarazıye) pre- fabnk evler yapılacak Uç En geç btr yıl ıçınde ka- lıcı yerieşım bınmlen kurulacak Hey hey' Bır yıl ıçınde yenı kentler doğuyor. Ka- lıcı kentler 1 Ustelık bu kentler, "deprem tehdidı en az olan bölgelerde" kuruluyor Buyuk parayı gereksınen bu projede depremze- deyı ıkıncı kez depreme uğratacak maddı yuk ne olacak acaba? "Türk polıtıkacılar bır şey yapmıyor, sadece ko- nuşuyor" Imza Claus Schimith Alman kurtarma ekıbı başkanı' Kısa surede ulkemızın değerlennı nasıl da tanı- yorlar 1 Saghk Bakanı'ınn hedefi AKUTANKARA (Cumhuriyet Biirosu) - Açıklamala- nyla kurtarma ekıplennı hedef alan Sağlık Baka- nı Osman Durmuş, ıstıfa etmeyı düşunmedığını, "eğer basın izin venrse görevıni yapmak istediğt- ni" soyledı Durmuş, Turk Tabıplen Bırlığı'mn (TTB) bölgede görev yapan doktorlann yorulduk- lan ve değıştınlmesı gerektığı görüşunü yarutlar- ken "Doktorlar yorgun değil, gfttiğhnde beni ka- pıda karşıladüar" dıyerek şaşırtıcı açıklamalannı sürdürdu Gönüllu Arama Kurtarma Takımı (AKUT) ıçın suç duyurusundabulunacagını açık- layan Durmuş, gerek kalmadığı ıçın bazı doktor- lan gen çevrrdıklennı söyledı Bakan kendini savundu Kamuoyunda ıstıfa etmesı ıçın yoğun bır baskı oluşan Durmuş dûn duzenledığı basın toplantısın- da kendını savundu Deprem bölgesındekı kurtar- ma çalışmalannın ağır ıierledığını, bu nedenle çok önemlı olan ılk 8 saaü kaybettıldennı kaydeden Durmuş, bölgede yalnızca sağlık ekıplennın ayak- ta olduğunu söyledı Kurulan hava köprûsüyle, buıden fazla hastanın çevre ıllere aktanldığını anlatan Durmuş, sağlık ekıplennın "savaş cerrahisi'' durumunda çalıştık- lannı söyledı Ilk aşamada deprem bolgesıne or- topedıstlenn ve cerrahlann gondenldığını anlatan Durmuş, ıkıncı aşamayagelındığınde halkve çev- re sağlığı uzmanlanna duyulan gereksınınun art- tığını belırttı Durmuş, bölgede "aşı* ıhtıyacı ol- madığıru belırttı Zaman ılerledıkçe deprem böl- gesındekı ıhtıyaçlann değışüğını kaydeden Dur- muş, yabancı hekımlenn bu nedenle gen çevnldı- ğını söyledı Durmuş, bölgede yeterlı mıktarda seyyar hastane bulunduğunu kayderek bunlann ılk sekiz saatlık gereksınımlen karşılayacak şekılde kurulduklannı kaydetü Bölgede az sayıda yaralı olduğunu ıddıa eden Durmuş, "Bizhn 2 bin yatakh, 250 doktoru olan Amerikan hastanesine \erecek uygun hastamız yoktur. Bızım kurtarma ekibıne ihnyacımız vardır. Artık yaralar sanlnuşar, sıra enkaan kaldınhna- suıagetmışnr.Ardk gerekli oian şe> kurtanna araç- iandır, uzmanlardır" dıye konuştu Bakanlığın aynm yapmadan her yerden yardım kabul ettığını belırten Durmuş, bölgede kanlann saklanmasının çok zor olduğu ıçın kan önenlen- m kabul etmedıklennı belırttı Bölgede doktora gereksınım olmadığmı yınele- yen Durmuş şunlan söyledı "Şu anda hakikaten doktoraihtiyaçyok.Adapazan'ndatsraılhastane- sinde 7 tane hasta var yalnızca. Doktorlara sor- dum.BirHteğinız>armı?dedim.Gulerek bızebı- raz hasta gondenn dedâer.Çunkühastalargerek- H merkeziereiletilnüş, uvgun tedavılen yapunnşar. O hakk ihtryaçlanmızı bellı sırava alarak yapma- mız, bir kusur olarak adlarKnnlmamahdırf Deprem bolgesıne yoğun ınsan akınının salgın hastalık nskını arttıracağını belırten Durmuş, böl- gede karantına uygulaması olduğunu da yalanla- dı Bakanlığın uzenne dûşen görevı, sahıp olduk- lan motrvasyon ıçınde yapmak ıstedığım kayde- den Durmuş, kendılennden hesap sormak ısteyen- lennıkıhaftabeklemelennııstedı ANAP'lı Dev- let Bakanı Yüksei Yalova'mn açıklamalanmn ter- sıne bölgede amonyak sızıntısı bulunduğunu kay- deden Durmuş, görevmden ıstıfa edıp etmeyece- ğıne ılışkın sorularüzenne "Sryasetvapmam,ba- kanlık )apmam doğru değilse. bırakırun. Bu kot- tuğaçıvib değüim.Ama basın müsaadeederse>ap- makistiyoruın'' dedı Durmuş "Yunankanı geİme- sın" sozlennın de kendısıne aıt olmadığmı ıddıa ettı Durmuş, Ermenıstan kurtarma ekıbınm Tûr- kıye'ye gınşını engelledığı yönündekı haberlen de yalanlarken. "Benım parumın rahmeth hderi, Ennentstan Turkıye ıhşkilerinı guçlendırmek kan çafaşmamış mrvdı?" dedı Bölgede "kolera var, ka- rantinav«r" demeye devam ederlerse AKUT hak- kında suç duyurusunda bulunacagını kaydeden Durmuş, "Gereksız söylentüerle azmımızj kırma- yın. Motivasyonumıız yüzde 10 kınlırsa felaket olur" dedı GûmrûkengeHkaldınklı Bu arada MHP'lı Devlet Bakanı Tunca Toskay, devlete teslım edılen yardımlann dışında kalan mallann gümrûğe tabı olacağım açıkladı Dur- muş'un açıklamalanyla oldukça zor durumda ka- lan hûkümet, bu açıklamalann kamuoyunda tep- kı görmesı üzenne gen adım attı ANAP'lı Dev- let Bakanı Mehmet Kececüer bır açıklama yapa- rak konunun yanlış anlaşıldığını one surdu Tos- kay'ın sözlennı düzelten Keçecıler, Bakanlar Ku- rulu adına yapılan açıklamayı gen çekerek hıçbır dış yardımdan gümrük vergısı alınmayacağını bıl- dırdı Depremzedenin zor günleri I Baştarafi 1. Sayfada dımlan nedenıyle bütün yurttaşlara teşekkûr edıldı Deprem felaketı sıra- sında yardıma koşan, Türk hallnnm acısını paylaşan, kurtanna olanakla- nnı harekete geçıren ülkelere de te- şekkûr edılen açıklamada, şu bılgıler venldı "Toptontıda,geçenbiraylıkdÖDem- de ülke genefindeki güvenük ve asayiş durumu 3e bunu etkileyen içve fkş ge- bşmeiergözden geçirSmiştir.Diğer ta- raftan topianoda. depremde Göfcûk Tersanes'mn ugradığı zarar da dik- kate ahnarak, Turkıye Gemı Sanayii Pendik Tersanea'nin Deniz Kuvvet- leri Komutanhğı'na. Taşkızak Tersa- oea'nm de uygun göriUecekbirkamu kuruhışuna devTedilmesi uygun bu- hmarak bu görüşun Bakanlar Kuru- lu'ubiMirihnesİDekarar\«nlnüstiıf Toplantıya, Başbakan Bülent Ece- vit, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hûseyin Knnkoglu, Devlet Bakanı ve Başbakan yardımcılan DevletBah- çeo, Husamettm Ozkan. Başbakan Yardımcısı, Enerjı Bakanı Cumhur Ersümcr, tçışlen Bakanı Sadetün Tantan. Dışışlen Bakanı ismaflCem, Mıllı Savunma Bakanı Sabahartin Çakmakoğlu. Kara Kuvvetlen Ko- mutanı Orgeneral AbHa Ates, Deruz Kuvvetlen Komutanı Oramıral Safim Dervişoğlu, Hava Kuvvetlen Komu- tanı Orgeneral llhan Kıtaç, Jandarma Genel Komutanı Oregeneral Rasim Betir MGK Sekreten Orgeneral Er- gûıCelasin Cumhurbaşkanhğı Genel Sekreten NecdetSeçkmoz, MÎT Müs- tesan Şenkal Atasagun, Dışışlen Ba- kanlığı Müsteşan Korkmaz Hakte- nır, OHAL Valıhğı'nı temsılen Dı- yarbakır Valısı Nafiz Ka>ıdı katıldı Medyaya sıkı denetim ANKARA(CumhuriyetBûro»u)-Marma- ra depremıne mudahalede geç kalan hukû- met, felaketı bütün boyutlanyla ırdeleyerek kamuoyuna duyuran medyadan ınnkam alma arayışınagirdı Başbakan BûtentEcevtt, med- yanın yayınlannı denetim aitma almak ıçın çaJışmabaşladlmasınıısterken RTÜK'tende yayınlara müdahale etmesmı ıstedı Hükû- met, TBMNl'den de 3 a> sureyle kanun huk- münde kararname (KHK) çıkarma konusun- dayetb ıstedı 17Ağustos'tamevdanagelen ve 7 kentıedaleyendeprem felakennın gerek- tırdığı önlemler yenı yenı uygulamaya ko- nuluyor Alınan bılgıye gore Yalova'da 2 bın prefabnk konut yapılacak. Afetm büyüklüğu basın ve televozyonlann yayınlanyla tüm çıplaklığıyla ortaya çıkar- ken kurtarma \e yardım çalıştnalan konu- sundakı aksaklıklar ıle depremzedelenn ıhü- yaçlan da kamuoyuna duyuruldu. Ancak bu yayınlar hükümetı rahatsız ettı Alınan bılgı- ye göre öncekı günkü Bakanlar Kurulu top- lanüsında, Ecevıt, Devlet Bakanı Yuksel Ya- iiM'ya, «KTÜK sze bagb değî mi? Baa g»- zete ve tetevizyonlar çok kötü yaynüar yapı- yor.HalİQkışkırtaııbuy^>inlarınkKidanıa»- a gerekiyor. RTÜKTe konuşup bunlara bir çdcküten vereom" dedı Yalova ıse kendısı- nm bakanlığına yalnızca TRT ve Anadohı Ajansı' nın bağlı olduğunu ve söz konusu ku- rumlara gerekli uvanlan yapacağını söyledı Bunun üzenne Başbakan Yardımcısı Hüsa- mettin Özkan. Ece%ıt'e, RTÜK'ün Başba- kaniığa bağiı olduğunu anımsaöı Tunzm Bakanı Erkan Muıucu ıse medva- nın eteştınlecek bazı yayınlar yaptığını, an- cakooiarm acı çeken ınsanlann sesmı duyur- maya çalıştığını behrterek g«tınlecek herhan- gı bır kısıtlamanın kamuoyunun tepkısıne yol açabüecegmı söyledı EcevKten Durmaş'a teşekkûr Deprem olduğu andan bu yana yaptığı pek çok açıklama ve ABD'nm sağhk yardımı önensıru reddetmesı nedenıyle kamuoyunun tepkısını çeken Sağhk Bakanı Osman Dur- muş da öncekı gün gerçekleştınlen Bakanlar Kurulu toplanüstnda bılgı verdı Ecevıt de Durmuş'a çalışmalarmdan dola- yı teşekkûr ettı Doğal afetlere karşı alınacak önlemlenn behrlenmesı, bu afeder nedenıy- ledoğan zararlann gıdenlmesı, yenı yerleşun alanlannın kurulması, ıhale. unar. müteah- hrthk, sıvıl savunma ve ekonomık konulara ılışkın düzenlemeleryapılması, gerektığrnde yenı bır fon kurulması amacıyla Bakanlar Kumiu'na 3 ay süreyle KHK çıkarma yerkı- sı venlmesıne ıhşkın tasan Meclıs'e sevk edıldı Depremın ardından gecıkmeh önlemien uygulamaya koymaya hazırlanan hûkümet, sıvıl savTinmayı yeruden yapılandırmayı ve 7 üde sıvıl savunma merkezı kurmayı kararlaş- tırdı Hûkümetın aldığı kararlar şöyle • Depremzedelere geçıcı ıskân merkezle- n kurulacak- Bu amaçla Onnan Bakanı Na- mi Çağaa, orman ıçı ya da orman nıtelığmı kaybetnuş bölgelerde geçıcı ıskân merkezle- nnı belırleyecek. • Genel hasar tespıtınden sonra 15 gün ıçınde kesın hasar tespıtıne geçılecek • tmar etkrnlıklennı denetlemek uzere, ın- şaatı gerçekleştıreceklerden, başta müteah- hıtolmaküzere"mecburimalisigorta''ıste- ııecekyadaınşaatlarmajısıgortakapsamına alınacak. • 61 devlet ve 6 uluslararası kuruluştan gelen yardım önenlen ıncelenerek uygun bu- lunanlar değerlendınlecek • Tüm yardun kampanyaian tçışîen Ba- kanlığı denetımı ve ıznmde olacak Nakdı yardımlar Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Afet Fonu'nda toplanacak Bu yardımlar gûmrükleme ışlemîerme almmayacak. • TUPR.A.Ş'ın dışmdakırafınenlerdekı ka- pasıte kuHanım oranı arttınlacak. akaryakıt şırketlerme ek ıthalat ıznı venlecek • Ertkazlann ılaçlarunasına devam edıle- cek Yıhnagtçka^ııakbulmak gerek ANAP Genel Başkanı Mesat Yıhnaz da dun parösının grup toplantısmda. Ecevıt ve Başbakan Yardımcısı Devlet Babcefi ıle yap- tığı goruşmeyle tlgılı bılgı verdı Yılmaz, bu göruşmede ne kadar dış yardım olursa olsun ıç kaynaklar bulmak gereköğı konusundagö- rüş bırhğıne vardıklannı belırterek, bunun ıçın üç bakamn gorevlendınldığını söyledı Yıimaz, zorunlu genel yapı sıgortası uygula- masına geçılmesı ıçın de gerekli yasal dü- zenlememn yapılacağmı ıfadc ettı • Baştarafi 1. Sayfada remden ölenlenn sayısı 12 bın 148'e, yaralılann sayısı ıse 34 bın 448'e ulaştı Ikı gündür enkaz al- tından çok sayıda ceset çıkanlma- sına karşın Başbakanlık Knz Mer- kezı'nınölüsayısını 12bıncıvann- da göstermeye devam etmesı dık- katçektı Bırleşmış Mılletler Insa- nı Işler Avrupa Masası Başkanı Sergjo Piazzl'nın Türk hükümetı- nın deprem felaketı nedenıyle 45 bın ceset torbası temın edılmesı ıçın yardım ıstedığım bıldırmesı ıse bılançonun agırlığıru en çıplak halıyle ortaya koydu Henüz ölü sayısı 8 bın olarak açıklanmışken Pıazzı bır açıklama yapmış ve en- kaz altındakı ölu sayısmm en az 35 bın kışı olduğunun tahmın edıldı- ğını söylemıştı MGK'yedün Baş- bakanlık Knz Merkezı'nce sunul- duğu bıldmlen bır raporda da 60 bın konutun enkaz halınde oldu- ğunun belırtılmesı, olü sayısının açıklananın çok ustûnde olduğuna bır başka kanıt oluşturdu Çadırlar su alünda Depremzedeler yaşadıklan bü- yük yıkımm ardından şımdı de sa- ğanak yağmurla boguşmaya başla- dı Çadır kentlenn tarlalann orta- sına kurulması, ılk yağmurda böl- genın bataklığa dönüşmesıne yol açü Çadırlann uzenne yağan yo- ğun yağmur, depremzedelen bü- yük sıkıntıya soktu Adapaza- n'nda. saat 09 30 sıralannda baş- layan sağanak yağış yüzunden gı- da depolan su baskımna ugradı, kentın bazı kesımlennde ıse su bı- nkıntılen oluştu. Yağmur esnasın- da yardım ekıplen ve çalışanlar, bulabıldıklen araçlara bınerken araç bulamayanlar da saçaklann altına saklandı Yağmurun ansızın bastırması, deprem bolgelennde bulunan bazı karaborsacılan da ha- rekete geçırdı Branda, çadu-, mu- şamba ve naylonlann fahış fiyatla yurttaşlara satılmak ıstenmesı üze- nne, bu karaborsacılann knz mer- kezlenne bıldınlmesı ıstendı Yağmurun devam etmesı nede- nıyle ılaçlama çalışmalan ve gıda dağıtımlan durdu Yağmur sırasın- da çadın olmayanlann sıgınabıle- cek yer aradığı, yıkıntılann altına gırenlenn olduğu görüldü. Valılık. vatandaşlan çadır kente ulaştırmak ıçın vasıta bulmakta güçlûk çekı- yor 45 bin ceset torbası Başbakanlık Knz Merkezı'nce açıklanan ölum sayısı ıle Bırleş- mış Mılletler'den ıstenen ceset tor- bası sayısı arasında büyük bır fark olduğu ortaya çıku Knz merkezı ıkı gündür enkaz altından çok sa- yıda ceset çıkmasına karşın ölü sa- yısını 12 bın cıvannda sabıtledı Ancak Bırleşmış Mılletler Insanı Işler Avrupa Masası Başkanı Ser- gıo Pıazzı, Türk hukümetmın dep- rem felaketı nedenıyle 45 bın ce- set torbası temın edılmesı ıçın baş- vuruda bulunduğunu açıkladı Pıazzı daha önce yaptığı bır açıklamada da, enkaz altında 35 bin kışı olduğunu tahmın ettiklen- m söylemıştı Belçıka'dan Türkıye'dekı dep- rem bolgesıne gelerek kurtanna çaltşmalanna katıldıktan sonra ge- n dönen Belçıkah uzmanlann açıklamalan da tablonun ağırlığı- nı gözler önüne serdı Belçıkah uz- manlar, "Olü sayısı bugun açıkla- nanresmjrakamlannenazüçmis- B" dıye konuştular 60 bin konut enkaz halinde MGK'ye Başbakanlık Knz Merkezı'nce sunuldugu belırtılen bır raporda da 60 bın konutun en- kaz halıne geldığınm vurgulandı- ğı öğrenıldı Bu saptamanın resmı ölü sayısı ıle gerçek rakamlar ara- sındakı fark açısından bır başka ıpucunu ortaya koyduğu belırtılı- yor 60 bın konutun her buınde or- talama 5 kışının oturduğunu varsa- yan uzmanlar, 300 bın kışının yı- kıntılardan dolaysız etkılendığını ve ölü sayısının açıklananın çok ustûnde olacağım kaydedıyor Başbakanlık Kriz Merkezi Başbakanlık Knz Yöneüm Mer- kezı, deprem bölgesmde, Malıye Bakanlığı'nca geçıcı yerleşun yer- len kurulması amacıyla uygun Ha- zuıe taşınmaz mallannın tespıtı ça- lışmalannın sonuçlandınldığım bıldrrdı Merkezden yapılan açık- lamada, deprem bolgesıne ulaşnn- lan yardımlar ve yapılan çalışma- lar haklunda bılgı venldı Açıkla- maya göre Kocaelı, Sakarya, Bur- sa, Yalova ve Bolu valılıklen tara- fından talep edılen araç, malzeme ve personel mıktan şöyle 1130 adet ış makınesı (310'u kamyon), 31 ambulans, 350telsız, 2 bın 160 seyyar tuvalet, 30 bın metre boru, 10 bın ton motonn, 470 adet sedye, 71 adet çöp aracı, 100 brn çöp torbası, 130 buı 300 adet battanıye, 81 bın 300 çadır, 97 buı 800 yatak, su ve mama, 15 bın adet ceset torbası, 331 kurtarma ekıbı, 120 çeşıtlı personel ve 24 doktor Açıklamada, Mıllı Savunma Ba- kanlığı tarafindan 13 bın adet ce- set torbasının knz merkezıne sevk edıldığı de kaydedıldı Tdefon santrallan çalışıyor Başbakanlık Knz Merkezı açık- lamasında, deprem bölgesmde, tüm ana telefon santrallannın faal durumda olduğu, merkezlerarası ana haberleşme sıstemlennın de tam kapasıte ıle servıse gırdığı be- lırüldı Yalova AksaFabnkasfnda- kı kımyasal sızıntının gıdenldığı ve çevTesel nskın ortadan kaldınl- dığı ıfade edılen açıklamada, TÜP- RAŞ Rafınensı yangını sırasında denıze sızan petrol urunlennın, ba- nyerlerle toplanarak karaya alın- ma ışlemlennın sûrdüruldugü bıl- dınldı Osman Durmuş'un istifası istendi • Baştarafi 1. Sayfada nın da başlamasıyla salgın hastalık nskı ıyıce artarken ve aksaklıklar surerken Durmuş un "Doktor vei- laç yardmuna ihtnaç yok" açıkla- masını yapması ve Yunanlılar ve Ermenılenn yardunlannı gen çe- vrrmesı, Turkıye'de çeşıtlı kesımle- n ve yurttaşlan çıleden çıkardı CHP Genel Sekreter Yarduncısı Bekır Yurdagül, Durmuş'un açık- lamalanna sert tepkı göstererek "Bu, kafatasçı ve ırkçı bir yaklaşı- mın çok somut dışavıırumudur. MHP'nin değişmediğiniıı de çok açık bir göstergesidir" dedı Yur- dagül, Cumhurbaşkaru Süleyman Demirel ve Başbakan Bülent Ece- vk'e çağnda bulunduklannı belır- terek Durmuş'un derhal gorevın- den alınmasını ıstedı Durmuş'un açıklamalannm yurttaşlar uzenn- de de büyük tepkı yarattığını kay- deden Yurdagül, bunun ınsanlann acılannı katbekat arttırdığmı be- lırttı Yurdagül, "Saym Bakan derhal görevBKten azfedflmefi vebu tür ba- kanlann da Türkfve Cumhuriye- ti'ni temsOetmedikleri, kendi ırkçı ve şoven anlayTşlannm bir sonucu olduğu kamuoyunda açddanarak, dış dünyadan, Tüıidye'ye yardun etmeye çauşan ülkelerden özûr di- lenroeü" dıye konuştu Yurtaşlar, "Tûm kamuoyuna, Başbakan Bülent Ecevit'e, Başba- kan Yarduncısı Devlet Bahçeii'ye çağn" başlığıyla bır faks zıncın başlattılar Başbakanlığm "312 - 419 5443" numaralı faksına gönde- nhnek üzere hazırlanan faks met- nınde şunlara yer venldı "Felaket zamanmda en çok ihtryaç duyulan şey olan manok, izan ve rasyond dvşûnceden tumuyle yoksun olan kararlar 3een çok mağdur dunım- daki vatandaşlarunıza, ülkemize ve dış imajımıza buyük zarar veren Sağhk BakanıOsman Durmuş'uis- tifaya davet ediyoruz. Kendianin is- tifa etmetnesi halinde halkta öfke ve nefret yaratan davranışlaruun, cahil, duvsraz, ırkçı ve Ukel gorüş- lennin hûkümettarafindan onayve kabul gördüğfinü düşüneceğiz." Gazetemızı gun boyunca tele- fonla arayan yurttaşlar da Sağlık Bakanı Durmuş'un açıklamalanna buyuk tepkı göstererek görevmden ıstıfa etmesuıı ıstedıler Yurttaşlar, Ecevit'e çağnda bulunarak Dur- muş'un ıstıfa etmemesı durumun- da, zaman kaybetmeden görevm- den almması gerektığı ısteğını ak- tardılar Ecevit'e mektup Çağdaş Yaşamı Destekleme Der- neğı (ÇYDD) Genel Merkezı ve 95 şubesı adına Ecevıt ve tüm bakan- lara mektup yazan ÇYDD Genel Başkanı Prof Dr Tûrkan Saytan, Sağlık Bakanı Osman Durmuş'un "AKUT diye bir kuruluşa suç du- yurusunda bulunacağun" sözlen- nı dehşetle karşıladıklannı belırttı Saylan, "Bazı yflksek yönetkile- rimizin bu felaket günletindeid son derece tehlikefi, ayruncı, dışlayıa, suçlayıcu tehdit edki söylemlerini dehşedekarakyor, kuuvoruz" dedı Yem Emek-Iş Sendıkası, An Gru- bu ve Genç Yönencı ve Işadamla- n Dernegı de (GÎYAD) ayn ayn yaptıklan açıklamalarda, Osman Durmuş'un tutumunu protesto et- tıler Lzmır Barosu Başkanı Çetin Tu- rmn ve Izmır Tabıp Odası Başkanı Suat Kaptaner gönüllu kurtarma ve yardım ekıplenne savaş açan Sağlık Bakanı'nın sozlermı kay- gıyla karşıladıklannı dıle genrdı- ler Ülkeyönetımının'ffkçı'brran- layışm gudümüne gırdığını savu- nan Çetın Turan, "Buna 'kader' di- yenler, 'depremı dava etmek lazım' diyenler bu ülke insanlannı budala yerine koymaktadırlar. Sağhk Ba- kanı'nm davranışlan ise anlaşıur gibideğiklir''dedı Izmır Barosu Başkanı Çetın Tu- ran, Sağlık Bakanı'nın açıklama- lanna tepkı göstererek şunlan söy- ledı "Sağhk Bakanı'nın davramş- lan anlaşıhr gibi değfldir. Ülke yö- neümi ırkçı bır anlayışın tam güdü- mune gırmıştır. Yardun ekibinin millıyeanı beğenmeyıp reddetmek, ne ınsanlıkla, ne deviet vöneticiliği Qe ne de dıploması kurallan De bağ- daşır. Devletgeleneği bir günde 'ça- dır' külturûne indirgenmiş gibidir. Bugun işgal ettıkleri makam ne olursa olsun, bu* gun hukukun üs- tûnlüğûnün egemen olacağma ve bu kişiterin mutlaka hesap verecek- lerine inanryoruz." lzmır Tabıp Odası Başkanı Op Dr Suat Kaptaner de, Sağlık Baka- nı 'nı bılımsel ve ınsaru kaygılarla hareket etmeye çağırarak tepkısım şöyle dıle getırdı "Sağhk Baka- nı'ıun hastane hizmetJeri konusun- dakı yardımlan reddettigj kknals- n dogruysa sağhk alanındakiyöne- tim bakunmdan buyuk bu~ yeter- sizlikle karşı karşryayız demektir. Bu da sağhkhizmetierindeyaşanan bir yönetim boşluğundan kaynak- lafuîıgını göstermektedır. Hele bu tututn dogruysa ve kfeolojik kaygı- buiasavunuluyorsa durum daha da vahim demektir. Sağhk Bakanı'nı baimsd veuısanikaygılarla hareket etmeye davet edryoruz." lzmır Tabıp Odası Yönetim Ku- rulu üyesı Dr Zeki Gfil de, "Nasıl Id HipokratYemini evrensel bir me- tin ise, yani bizun, hastalanmızda din, diL, ırk, ideotojı ve benzeri fark- hhklan gözetmememizi ön görü- yorsa, sadece etnik kökeninden do- layı bazı yabana sağhk kuruluşla- rnun ya da yabana hekhnierin ayı- run gözetflerek yardun eldplerine dahfl edOmemesi kabul edebneceği- miz bır davramş değüdir" dedı G U N D E M MUSTAFA BALBAY • Baştarafi 1. Sayfada ortaya konan tablonun bugune kadar kamuoyuna duyurulandan çok daha vahım olduğu soylenıyor Aradan yedı gun geçtı hâlâ depremın genel fotoğra- fı çekılebılmış değıl 3- Devlet kurumlannın bu kadar kurum bağladığı- nı görmek ıçın ne yazık kı boyle bır felaket gerekıyor- muş 20 yıldır her gelen sıyası ıkndar, "Devletı kuçült- mek gerekır" dıyordu Şımdı sanınz ovunuyorlardtr ıvı kuçultmuşler Depremde çok aktrf rol oynayabıle- cek KTT ve kamu kurumlannın başına gelenler hep, "Burayı en kısazamanda nasılsatanz"\n hesabını ya- pıyorlardı Bu yaklaşım, kurumda çalışanlan da olum- suzetkılıyordu Gorduk kı bu kurumlann çogu refleks- sckalmış' 4- Hâlâ bundan sonra ne yapılacağına ılışkın tat- mınedıcıçalışmayok Öncekı gun yağmur gelıyorum demıştı Dun geldı Yardım malzemelennın bulundu- ğu depolan su bast< Çadırlar da su bınkme olasılığı yuksek yertere kurulmuş 5- Buyuk felaketler, arkasında uç ordu bırakır Gö- zu yaşlılar, sakatlar, hırsızlar Bu tablo Izmrt dolayla- nndan bızı selamlıyor Hırsızlar ordusuna karşı ne ya- pılacak? önumuzdekı donem hırsızlığın onlarca çe- ŞKJI olacak. Bır çeşıdını onlemek ıçın beledıyelenn ı- mar yetkılen alındı Iş, bununla brtmıyor Dun aradı- lar, kuiaklanma ınanamadım Izmrt, Adapazan veçev- resındekımılenhızlaarsakapatmayabaşiamış Ozel- lıkle, depremın zarar verme olasılığının az olduğu bol- gelen seçıyorlarmış Deprem bölgesmde arsa alım- satımlannın da hemen kontrol altına alınması gereki- yor 6-BakanlarKurulu'nuaamasızcaeteştınyoruz An- cak genel fatura Meclıs'ındır Muhalefet de ortada yok. FP Erbakan'ın, DYP ÇHter'ın derdıne duşmuş Meclıs dışında CHP de beklenenı veremıyor Yığın- lara, "Bak şu CHP olsaydı, Meclıs şöyle olurdu" de- dırtecek bır sıyaset uretımı yok1 7- Depremın ardından çok cıddı bır çevre sorunu bolgeyı beklıyor Bugune kadar çevreye karşı hassas olanlara hep tebessumle bakıldı Yapılaşmada rant mantjğına karşı çıkanlara da aynı şekılde yaklaşıldı Depremın çevreye verdığı zaran otekılenn dışında tu- tup, aynca onlem almak gerekiyor 'Kardeşim Mehmet, metin ol' 8- Kandıllı Rasathanesı'nden gelen haberlere gu- vensızlığımızı vurgulamıştık Kandıllı'de bılım kandıl- le mı yapılıyor, dıye sormuştuk Galıba bıraz "kandıl- le", bıraz da dılle" yapılıyor Kurumlar ınsanlarla kok salar, dal venr Yine ınsanlarla kuaır, çurur Rasatha- ne Mudurluğu ıle Boğazıçı Unıversıtesı Satn Alma Komısyonu Başkanlığı nasıl yan yana yurur, anlamak zor 1 Bu konuya daha sonra da değıneceğtz 9- Şımdı moda, muteahhıtlere kufur Hayır, tek so- rumlu onlar değıl Tabıı kı butun muteahhrtlen suçla- mıyoruz Ama, sozunu ettığımız muteahhıtJer, rant ekonomısının "özel temsılcısı" Onun sırtından her şey yapılıyor Bugunku mantıkla salt, "Hırsız müte- ahhıt ağır cezaya çarptınlsın" demek, kokmuş aşın tenceresını değıştırmektır Bugunkuler gıder, parlak bır tencere getınrsınız, kokmuş sısterm onun ıçıne koyarsınız! Çozum mu? 10- Turkıye'ye yardım ıçın koşan yabancılann ba- zılannı kusturduk Komşumuz Yunanıstan'dakı Rı- zospostıs gazetesınde çıkan bır yazıdan bırkaç tum- ceaktaralım "Kardeşim Mehmet, metın ol Ruyamda haykın- sınıduydum Anıden Mayıp, 'komşumtehlıkede'de- dım Senı enkaz altında gönjnce kanım dondu Sa- na yardım edeceğım Aramızdakı denız bızı ayırma- makta, aksıne bırleştırmekte" Yazıyı ıkı kez okudum Ama ulkemızde kafanın ıçın- dekı beyınle değıl de kafanın tasıyla duşunenler, boy- lesı ortamlarda bıle onyargılanndan kurtulamıyorlar Başbakanlık ya da Dışışlen Bakanlığı duzeyınde uzduğumuz butun yardımsever ülkelerden ozur dıle- memız gerekiyor 11 - Son sözumüz bılım ıçın Ülkeyı yönetenlere, ye- rel yonetcılere seslenıyoruz Sızden umudumuz az, ama arbk lutfen bıraz bılıme kulak venn Oy dıye dı- ye ulkenın altını oydunuz Bıraz bılım deyınce, "Kaç dılım" dedınız, geldığımız yer ortada 1 Toplumun sıyasete mudahalesı ıçın de arbk bır şey- ler yapmak gerekiyor Duşunurun dedığı gıbı "Sıyaset, salt polıtıkaalara bırakılmayacak kadar cıddı bır ıştır" Yalova merkezi 3 sarsmtı • Haber Merkezı - Kandıllı Rasathanesı dûn gece Yalova merkezlı üç sarsıntı bırden behrledı Saat 01 00 sualannda meydana gelen depremlenn 3 8,3 ve 2 7 şıddetınde olduğu, herhangı bır hasar oluşturmadığı belıruldı Sarsuıtılar, Istanbul'un çeşıtlı semtlen ıle Adalar'dan da hıssedıldı Deprem bötgesinde acflî tati bftti • ANKARA (Cumhuriyet Bûrosu) - Hâkımler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HKYK), afet bölgesındekı adlı tahlın bıtınlerek hâkım ve savcılann 3 gün ıçınde görevlennebaşlamalanmkararlaştırdı 7ıhkapsayan afet bölgesmde "adlı ara vermeden yararlanmamn" sona erdınldığı ve gorev lılenn en geç üç gun ıçınde ışbaşı yapacaklan kaydedıldı Mûr yaralı adlan mternerte • ANKARA (AA)-Sağlık Bakanlığı Marmara Bölgesı'ndeb depremde yaralananlar ve hayatlannı kaybedenlenn adlannı Internet'te yayımladı www sağlık gov tr adresınde depremde ölenler \ e yaralananlann, adlan, yaşlan ve geldıklen bölgelere ılışkın bılgıler bulunuyor Aynca, vatandaşlar, "yardım" bolûmünü nklayıp kredı kartı numaralannı vererek deprem ıçın yardımda bulunabılecek SS açıklany or • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Öğrencı Seçme Sınavı (OSS) yerleştırme sonuçlan, 26 Ağustos Perşembe günü açıklaruyor Istanbul Avcılar, Kocaeh, Sakarya ve Bolu kentlenndekı adaylar, sınav sonuç belgelennı valılık, kaymakamlık ve unıversıte rektorluklennden alacaklar Sonuçlar înternet'te "httpı//osysj»synLgov.rr, http //osys99.osym.gov.tr, http^/www.osym-gov.tr" adreslennden ya da 0 900 909 1000,0 900 909 1111,0 900 910 1001,0 900 910 1002 numaralı telefon numaralanndan öğrenılebılecek. bmlr'de operasyon • ÎZMÎR (AA) - lzmır'ın Bayındır ılçesı Yakapınar mevkıınde düzenlenen operasyonda üç kışı öldürüldü Öldürülen kışılenn PKK'h olduğu açıklandı Operasyonda L Ö adlı 16 yaşında bır kışının yaralı, kımlığı açıklanmayan bır kışının de sağ olarak yakalandığı bıldınldı lzmır DGM Savcısı Cevdet Ulu, operasyonlann Torbah, Bayındır ve çevresrnde devam ettığînı, bu nedenle ölenlenn kımlıklennın açıklanmasınm sakıncalı olduğunu kaydetn Motorine zam • ANKARA (AA) - Motonnm perakende satış fıyan yüzde 5-5 1 arttınldı Motonnın perakende satış fıyatı Ankara'da 278 bm 600 lıraya, Istanbul'da 279 bın 700 lıraya, Izmu-'de de 277 buı 800 lıraya yukseltıldı
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog