Bugünden 1930'a 5,440,253 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHUBİYET 24 AĞUSTOS 1999 SALI 18 SPOR Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü, Marmara Bölgesi'ndeki tüm spor tesislerini seferber etti Sahalar depremzedelere açüdı ARİFKIZILYALIN Türkiye, 7.8 büyüklüğündeki deprem faci- asının yaralannı sarmaya çalışuken, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü, Marmara Bölge- si'ndeki tüm stat ve salonlan depremzedele- rin hizmetine açtı. Gençlik ve Spor Genel Müdürü Kemal Mutiu, Cumhuriyet'in sorulannı yanıtlarken, bir çok federasyona bağlı ekiplerin Yalova, Sakarya ve Gölcük'te sayısız hayat kurtardı- ğını açıkladı. Gençlik ve Spor Genel Müdürü Kemal Mut- lu, depremzedelerin 'zorunlu' gereksinimle- rini karşılamalan için stat ve sağlam kalan sa- lonlann kapılannı halka açtıklannı belirterek, "Böyle bir facia yaşanırken spor elbctte ikinci planda kaJır. Önce canlan kurtaralım. GöV- cük'teki sakmunıuzda ufak bir çökme var. O- nun dışındaki tesislerimiz kimi yerde seyyar hastane, kimi yerde kriz masası merkezi,kimi verde de konaklama alanı olarakTürk hallo- na hizmet veriyor" dedi. Federasyorüara allaş Deprem faciasına ilk olarak Dağcılık Fede- rasyonu'nun müdahale ettiğini vurgulayan Ke- mal Mutlu, sualtı kurtarma, izcilik ve diğer ba- zı federasyonlann kendi bünyelerinde oluştur- duklan timlerle Gölcük, Adapazan veYalova'da çok sayıda yurttaş.ı enkazın altmdan çıkardığı- nı belirtti ve"AKLT'çu arkadaşlanmız, Dağcı- hk Federasyonu,Erzurum bölgesinden gelen ar- kadaşlaraniDdamüdahaleylecankurtardı" de- di. GSGM TeşkiJatı 'nırı şu an ıçın 3 şehit verdi- ğını ve Adapazan Bölgesi'ndeki 2, Yalova'dan da 1 çalışanın cesetlerinin enkaz altından çıka- nldığını belırttiler. Yardımpuhı Istanbul Gençlik Spor tl Müdürü Vedat Bay- ram ise, tüm maç biletlerine 1 'er milyonluk dep- rem pulu yapıştınlması konusunda prensip ka- ran alındığım açıkladı. Fenerbahçe yardım topluyor Tutboluunuttuk' Spor Servisi - Fenerbahçe Basın Sözcüsü Abdullah KJ- ğut herkes gibi depremden et- kilendiklerini söyleyerek. "Futbolu unuttuk. Günleri- miz deprem bölgesine nasıl yardım edebilecegimizi dü- şünmekle geçiyor" dedı. Abdullah Kığılı, gerek yö- neticiler, gerekse futbolcular olarak devamlı yardım topla- dıklannı ve bunlan deprem bölgesine ulaştırdıklannı söy- ledi. Kığılı, kulüp olarak her türlü yardıma hazır olduklan- nı da yineledi. Deprem korkusunu büyük boyutlarda yaşayan takımlar- dan biri de Sakaryaspor'du. Adapazan'nın 2. lig temsilci- si kentle birlikte umutlannı yıtirirken, ne futbolcularda, ne teknik kadroda futbol oy- nayacak, oynatacak 'heves'en azından şimdılik kalmadı. Depremi kaldığı Sapanca Göl Otel'de yaşayan ve bal- kondan atlayıp kurtulan Sa- karyaspor Teknik Direktörü Giray Bulak,Cumhuriyet'in sorulannı yanıtladı. Giray Bulak şunlan söyle- di: "Şusralarda okımıtopar- layıp futbol oynamamız im- kânsız. Enkazlan topluyoruz. Bizim gibi deprem bölgesin- deki tüm takımlan gönüllerin şampiyonu olarak ilan etsin- ler ve bu yıl Bgterden muaf tut- sunlar." 4 büyüklerden ortakyardım kararı Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe veTrabzonspor kulüpleri ortak bir karar alarak. depremzedelere yardım için bir araya geldi Beşiktaş Kulübü Başkanı Sükyman Seba, yöneticiler, Galatasarav Genel Sekreteri Ateş Ünal Erzen, Basın Sözcüsü Ali Dürüst ve Fenerbahçe Genel Sekreteri Köksal Özbek, Siyah-Beyazhlann Akaretfcr'deki kulüp binasmda toplandLA. Ünal Erzen, 4 büyük kulüp olarak yaşanan deprem felaketinin yaralannı sarmak istediklerini vurgulayarak, şöyle konuştu: "4 kulüp olarak kendi sahamizda oynavacağımız ilk lig maçlanmn tüm haalannı depremzedelere bağıştayacağız.'' (GÖKMEN ALAKUŞ) Kocaelispor Riva'da KOCAELİ (Cumhuri- yet)- Depremden en çok et- kilenen Birincı Lig takım- lanndan Kocaelispor, Fut- bol Federasyonu'nun Is- tanbul'da bulunan Riva Te- sislen'nde kampa girdi. Deprem nedeniyle Sefa Sirmen Tesisleri'nde hasar meydana gelmesi üzerine futbolculara kamp yeri ara- yan Kocaelispor, Futbol Fe- derasyonu'na yazılı başvu- ruda bulundu. Kulüp, Futbol Federas- yonu'nun kamp için Riva Tesisleri 'ni kendilerine ver- mesi üzerine de, Istanbul'a giderek, kampa girdi. Masterkova ile Mutola arasındaki yanşta tahmin yapmak çok zor 800 metre nefes kesecek SMiA 1 » HAFTANIN OLAYI Futbol Yetmez Ama... ADNAN DİNÇER ~ Izmit depremi olarak tarihe geçecek yüzyılın felaketinden geriye sadece göz yaşı, beceriksizlik ve kapanamayacak yaralarkaldı. Uykusundayakalandığıfe- laketin tek suçlusu, 'kader' veya 'doğa olayı' olmayan ve binlerce canı alan ev- siz barksız, sakat bırakan, o meşum ge- cenin ardından neyapacağını bilemeyen tipik bir boşvermişler sonu yaşıyor ül- kem. Herkes bir şeyler yapmak istiyor. Ama organizasyon yetersizliği, plansız- lık ve panik buna engel teşkil ediyor. Ku- rumlartmız hâlâ bir eşgüdüm içıne gire- memiş. Birbirlerinı suçluyorlar. Basın ve medya olayı reytinge ve tiraja dönüştür- me çabasında, oysa binlerce insan ağ- lıyor ve depremzedelere yardım edebil- mek için gönüllü. Şimdi hesap sorsan ne yazar. Giclen geri gelmez. Tek ciddi ku- rumumuz ordu; o da hangi bir yere ye- tişecek? Sevgili Sirmen, Kurtar, Şerit, Duygu, Uçar... Ve daha birçok dostum. Geç- miş olsun hepinize. Kalan sağlar, yaşam mücadelesinde yine sizler gibi olanlann yanında kalacaklar. önce mekân, son- ra kannlar doyacak ve yine dünyevi sü- reç içinde acılar sanlacak. Kocaelispor, Gölcükspor, Darıcaspor, Bekirpaşa, Sa- karyaspor, Bolusportoplumun moralfa- aliyetleri içinde özveriyle çalışacak ve bu zor günlerde tarihi misyonunu sürdüre- cektir. Federasyon ve kulüplerimiz, 20 milyon insanı ilgilendiren bu felaket kar- şısında hemen yardım eli uzatarak, pa- rasal kampanyalara girmelidir. Milyon dolariarta aîınan ve yurtdışına giden dövizlere hemen dur denilmelidir. Avrupa kupasına katılan Galatasaray dı- şında yabancı transferine acilen yasak gelmelidir. Astronomik para kazanan fut- bolcu ve teknik adamlar, ismen milyar dolarlardan net yardımlar vermelidirler. Lige giremeyen takımlann futbolcu ve teknik adamlarını geçici süre çalışacak yerler tahsıs edilmeli, puanlan dikkate alınmaksızın bu sezon bulunduklan kü- meden düşmeleri durdurulmalıdır. Böl- ge gençleri ve çocukları, özel spor eği- timine ahnarak psikolojık depresyona girmeden rehabilite edilebilecek imkân- lara ulaştrnlmalıdır. Onlara hizmet vere- bilecek ideal eğitimciler, her türlü feda- kârlığı göstererek görev almalıdırlar. Spor malzemeleri üreten firma ve spon- sorlar, hareketegeçmelidırier. Futbol, bu acıya çare olmaz. Belki de yetmez. Ama teselli için bir yol olabilir. Ben, bu konu- da şahsen verilecek her türlü göreve be- nim gibi düşünenler ile birlikte talibım ve hazınm. Yeter ki ilgililer, ciddi bir yapılan- ma içinde olsunlar. Toplumca başımız sağoisun. • Yazanmız Halit Deringör, Istanbul dışın- da olduğu için yazısını yayımlayamıyoruz. SEVİLLA(Cuınhuriwt) -7 DünyaAtletizmŞam- pıyonası'nda bugün 4. gün. Koşulacak fınal sa- yısı ıse 6. Erkeklerde dist abna. 1500 metre ve !0 metre günün final yanşlan. Bayanlarda ise Çekiç atma, 3 adım ve 800 metre final len var. Erkekler 1500 metre finalinde Faslı Hicham El Guerrouj yine tartışmasız favo- ri. 3. 26.00'la dünya rekorunu elinde bu- lunduran El Guerrouj son dünya şampiyo- nasmda da 3.35.83'le altın madah/a kazan- mıştı. 10 bin metrenin favonsı ıse Etıyop- yalı Haile Gebrselassie. Kenyalı Paul Ter- gat'mzorlayacağı Gebrselassie, 26.22.75'le dünya rekorunun sahibi. Günün bayanlardaki en ılgınç fınalı ıse 800 metre- de koşulacak. Bu dalda en büyük iki favori olan Rus Svetlana Masterkova ile Mozambıklı Maria Mutola arasmda bir aynm yapmak çok zor. 1996AtlantaOhm- pıyatlarında hem 800 ve hem de 1500 metrede alun madalya alan Masterkova ilk bakışta daha favori gö- züküyor. Sezonun da ilk ya- nsında 800 metrenin tek hakımı olarak görünen Rus atlet, 1993 yılının dünya şampiyonu Mutola'ya Os- lo'da kaybettiği yanştan be- ri Mozambikli atleti geçe- miyor. Iki kez Oiimpiyat şampiyonu olmasma kar- şın, kariyennde dünya şam- piyonlugu bulunmayan Masterkova ile formunun zırvesındeki Mutola arasın- daki yanş, kuşkusuz bu ge- ce nefeslen kesecek bir mü- cadeleye sahne olacak. Dün bayanlar ve erkek- lerde nefes kesen finaller vardı Erkekler 3000 metre engelli yanşı çok çekişme- li geçti. Son metrelere ka- dar beraber kafa kafaya gı- den atletlerarasından Ken- yalı atlet Christopher Kos- kei8.11.76'lıkderecesıyle altına uzandı. tkinciliği yi- ne aynı ülkeden Wüson-Bo- itKipketer8.12.09'lukde- recesıyle kazanırken, üçün- cülüğü Faslı Ali Ezzine 8.12.73'lükderecesiyleal- 100 metreyanşını kazanan Amerikalı Maurice Greene 'Madalyamı Boldon 'a borçluyum * SEVİLLA (Cunıhuri- yet) - Pazar gecesi ger- çekleşen muhteşem 100 metre finalinin ga- libi Amerikalı Mauri- ce Greene, finalle ilgili ilginç açıkla- malarda bulundu. Dünyamn en hızlı adamı Greene, Haziran ayında Atina'da 9.79 'luk de- recesı ile daha önce Danovan Baileye ait 9.84'lük dünya rekorunu da tanhe gömmüştü. Çıkışta biraz yavaş kaldığını itiraf eden Green, yanşta ikinci gelen Ka- nadalı Bruny Surin'in ise çok iyi bir başlangıç yaptığının altını çızerek "Çok kötü bir başlangıç yapmama rağmen panikJemedim.Çıkıs esnasın- da, yanlış bir adım attım, ama yanşı kontrotüm aranda ruttum. Bruny çok iyi ve hızlı bir atiet ama bitişe doğru artan hızıma ayuk uydurması imkan- sızdı" şeklinde konuştu. Öte yandan, Greene, 100 metrede kazandığı zaferi en iyi arkadaşı olan ve sakatlığı nedeniyle Sevilla'da ya- nşamayan Ato Boldon a armağan et- tiğini açıkladı. Yanştan sonra sevinç içinde kendinden geçen Greene. "Bu zafer senin içinAto.Senin sayende zir- vedeyün" şeklinde bağırarak, tribün- lerden kendisini kutlamak için inen Boldon"u kucakladı. Doping değil atletizm kazandı SEVjLLAÇCumhuriyet)- 100 metrenin kraliçesi ABDli Marion Jones'un yanş sonrası sevincı görülmeye degerdi. Yanştan hemen sonra, erkekler çekiç atmada altın madalya kazanan eşi Hunter'a koşup sanlan Jones. eşi ile beraber 5 altın madalya kazanacaklannı iddia ederek, "Gerçekten çok iyi durumdayız. HanteraHm madalya kazandığında çok dtıyguiandun. Ikimizde hedefimize ııl^yyag^j" şeklindeyg^ ş konuştu.Özeilikle son haftalarda, çok ünlü atletlerin birbiri ardına dopingli çıkmasından sonra atletizme ve atletlere olan inancın sarsılmaya başladığına dikkat çeken Jones, "Ardk fînakfe kosmak. parkta yürümeye benzemryor"dedi. Öte yandan Bayanlar disk atmada ise Alman FrankaDietzsch 68.14 met- relik atışıyla altın madalya- yı alırken zorlanmadı. Yu- nanistan'dan Anastasia Ke- kadou 66.05'lık derecesiy- le gümüş ve Romanya'lı Nieoleta Grasu 65.35'lik derecesıyle bronz madalya- yı elde etti. Bayanlar uzun atlama yanşını lspanyol Niurka Montaho 7.06'lık derece- siyle kazanarak büyük bir sürpriz yaptı. Yanş öncesı alon madalya için savaşma- lan beklenen ikı atlet Fİona May ile Marion Jones gü- müş ve bronz madalyalarla yetinmek zorunda kaldılar. Ebru pistte Aksel Mert, Ercüment Olgundenız. Metın Durmu- şoğlu'nun elenmesınden sonra bugün pistte sınava çıkacak atlehmiz Ebru Ka- vakhoğlu. 5000 metre ilk turunda koşacak Ebru, tur atlama ıhtımali en yüksek görülen sporcumuz. SCOÜ Gİllman f m l s t a n b u l Boğaa'nda pazar günü >apüması gereken ^>LUU VJUirnun i n a n c a k . ş i d d e t H r u z g â r nedeniyle dün gerçekleşebilen Formula 1 Dünya SüratTekneteri Şampiyonası (Inshore).Türkiye Grand Prh'ini Emirates Fl takımından BirieşîkAmerikalı Scott Gillman kazandı.Yanşta ikinciliği Laserline Castrol takımından Monacolu pOot Guido Cappelini ve üçüncülüğü Europe takımından Finlandiyalı Sami Selio aldı.Yanşa çok iyi bir başlangıç yapan ve çıkışta ilk sıraya yerieşen Gillman, baştan sona üstün götürdüğü vanşta 35 turu, 33 dakika 9 saniye ve 68 saliselik derecesiyk en yakm rakibinin 7 saniye önünde birinci tamamladı ve Moskova'dan sonra üst üste ikinci yanşını kazandt Cappelini, yanşa ilk sıradan başlamasına karşuı, bu avantajını değerlendiremedi ve GiÛman'nı ardından ikinci oldu. Finlandiyalı Selio ise üçüncü olarak sürpriz gerçekkştirirken, kariyerinde de akkezpodyumaçıktL(Fotoğrâf: KEREM KAÇARLAR) Hakem italyan Collina G.Saray Rapid'i bekliyor Spor Servisi - Galatasaray, yann Şampiyonlar Ligi 3. On Eleme Turu rövanşında karşılasacağı Rapid Wi- en'in Istanbul'a gelmesini bekliyor. San-Kırmızılı kulübün basın sözcüsü Ali Dürüst "UEFA arokoyna- nacak karannı verdi, hakemi bdirledL Maçın oynanmaması için hic bir neden jok" dedı. UEFA'nın deprem sonrası kendilerine faks çekıp bılgı aldığını vurgulayan Ali Dürüst, "Biz Istanbul'da dnemBbirprobieminounadığınıvçma- çın ojnanabilecegini söyledik. Hiç ol- mazsa üzünrü çeken halkımızın acısmı 90 dakika için de olsa unutturacağız. Avasrur>iihûnn gelroemesi için hiçbir neden yok" diye konuştu. Tatam Antah-a'da G.Saray, 20 kişilik kadrosuylayann- ki Rapid maçının hazırlıklannı Antal- ya'da sürdürüyor. San-Kırmızılı takı- mın teknik direktörü FatihTerim,''Dep- remin izlerini unutnıa>a çalışıvoruz. Tu- ru geçip ülkenüze moral verecegiz, Fut- bokulannı Rapid'i yenmek istiyor" de- di. G. Saray 'ın yann akşam 21.30'da oy- nayacagı Rapid Wien maçını İtalyan ha- kem Pierluiği Collina >önetecek. Colli- na'nın yardımcılıklannı SergioZucco- lini ve Francesco Mercurio yapacak. UEFA:Maçlstanbul'da Avrupa Futbol Federasyonlan Birli- ği (UEFA), Avrupa Şampiyonlar Ligi ön elemelerinde Galatasaray'ın Avus- turya'nın Rapid Wien takımıyla yapa- cağı maçın Istanbul'da oynanabileceği- ni açıkladı. Rapid Wien'in Türkiye lig- lerinin ertelenmesinı örnek göstererek yaptığı başvunınun uygun bulunmadı- ğı belirtilen açıklamada, bu erteleme karanmn güvenlık gerekçesiyle alın- madığma işaret edıldı. Ali SamiYen'e sağlam raporu Spor Servisi - Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sangül Ali Sami Yen Stadı 'nm geçtiğimiz hafta meydana gelen dep- remden etkılenmedıgini ıfade ederek, "Statta herhangi bir zarar yok, Rapid VVien maçı oynanabiHr" dedi. Sangül, dün Galatasaray Genel Sek- reteri Ateş Ünal Erzen ve Yönetim Ku- rulu üyesi CeUl Gurcan ile birlikte ba- sın toplantısı düzenleyerek, Şişli Bele- diyesi Teknik Heyeti'nin, Ali Sami Yen Stadı ile ilgili düzenlediğı "statik rapo- ru" açıklayarak •'sağlam''raporu verdi. Fenerbahçe Oulare imza attı Spor Servisi - Fenerbah- çe'nın yenı Ganalı forve- tıSüJeyman Oulare dün 2 yıllık sözleşmeyi imza- ladı ve Belçika'ya gitti. 15.030 uçağıyla Istanburdan aynlan Ou- lare, yann ailesı ve eşyalan ile birlikte dönecek. 4 gündür Istanbul'da bulunan Oulare, yeni takımın dünkü ıdmanına is- hal olduğu ıçın kaulamadı. Oulare ile biriikte F.Bançe'nın Ganalı ftıtbolculan Preko ve Johnson'un da ıshal olduklan öğrenildı. Fenerbahçe'de sakatlann dü- zelmesı sevındinyor. Johnson ve Pre- ko'nun tamamen düzeldikleri, Kemalet- tin'in de maçlar başlayana kadar oyna- yabilecek duruma geleceğı öğrenildi. Denizli Dereağa'nda Milli Takımlar Teknik Direktörü Mustafa Denizli, Dereağzı Tesisleri'ne gelerek, Teknik Sorumlu Rıdvan Dil- men veftıtbolculanziyaret etti. Dılmen ile bir süre görüşen Mustafa Denizli, daha sonra San- Lacivertlilerin antren- manını izledi. Denizli, ziyaretindeki amacımn deprem nedeniyle yakınlannı kaybeden Rıdvan Dilmen ile futbolcu- lara başsağhğı dılemek ve kulüp takım- lannın antrenmanlannı izleyıp fikır alış- verişinde bulunmak olduğunu söyledi. Dünya Boks Şampiyonası KuloğluveYağlı çeyrek finalde HOUSTON (Cumhuriyet) - ABD'nin Texas eyaletinin başkenti Houston'da devam eden 10. Dünya Boks Şampiyonası 'nda, ringe çıkan Türk boksörlerinden 75 kiloda Akm Koloğhı, ve 60'da Serdar Yağh çeyrek finale yükselirken, 71 kiloda Ercüment Aslan, 54'teAgasi Agagüloğlu, 91'de Yıldırnn Tarhan elendiler. İlk maçında şampıyonanın ilk nakavtım yapan Akın Kuloğlu, Çek Cumhuriyeti'nden Ladislav Kutil'i de 4-0 yenerek çeyrek finale yükselmeyi başardı. Ercüment Aslan ise italyan Oauido Perugüıo karşısında müsabakanın tamamlanmasma 10 saniye kala aldığı ters yumrukla 5-4 yenilerek elendi. 60'de Serdar Yağlı ise Japon rakibi karşısında çok iyi bir müsabaka çıkararak ringden 14-6 galipaynldı ve çeyrek finale yükselen üçüncü Türk boksörü oldu 54 kiloda Agasi Agagüloğlu, 91 kiloda ve Yıkunm Tarhan ise rakiplerine yenilerek elendıler. Yuzmede üç dünya rekoru • Spor Servisi - Sydney'de devam eden Pan Pacıfic Oyunlannda yüzmede üç yeni dünyarekorudaha kınldı. 16yaşındaki Avustralyalı lan Tporpe, öncekı gün kırdığı 400 metre serbestekı dünya rekorunu kırdıktan 24 saat sonra, bu kez da 200 metre serbestte dünya rekoru kırdı. 1.46.34'lük derecesiyle, Grant Hackett'e ait olan 1.46.64'lük eski rekoru geliştirdi. Öte yandan, aynı şampiyonada, Amerikalı Jenny Thompson 100 metre kelebek rekorunu 57.88 ile kırarak,198rdenberi yerinde duran 57.93'lük rekoru da tarihe gömmüş oldu. Günün üçüncü rekoru ise bayanlar 100 metre kurbağlamada geldi Güney Arrikalı Penm Heyns 1.06. 52'lık derecesi ile bu dalda dünya rekoru kırdı. Eski dünya rekoru 1.06.95 ile yine Heyns'a aitti. Oktayiçin karar çdunadı • Spor Servisi - Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu, dün haftahk olağan toplantısını yaptı. Süleyman Seba başkanlığında yapılan toplanüdan sonra, Oktay ve Amokachı konusunda yine bir karar çıkmadı. Yöneticiler, Oktay'ın durumunun JET-PA Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Fadıl Akgündüz'ün yurtdışında bulunması nedeniyle, 1 -2 gün sonra belli olacağını söylediler. Efes PNsen kazandı • BORMIO (Cumhuriyet) - Yeni sezon hazırlıklannı ltalya'da sürdürenîfes . Pilsen, burada oynadığı 5. özel maçında Itah/an Peristen takımını 77-59 yendi. Bormio kentinde oynanan maçın ilk yansı 31-31 berabere sona erdi. Efes Pilsen'in sayılannı Damir Mulaömeroviç (25), Hidayet(9),Ömer(4), Bora, Arda, Ibrahün (21), Nedim (2), Hüseyin (8) ve Predrag Drobnjak (8) attı. Efes Pilsen, Bormio'daki 6. maçında bugün ltalya'nın Cantu takımıyla karşılaşacak. At yarışları 2. kez ertelendi • Spor Servisi - Ülkeyi yasa boğan deprem nedeniyle at yanşlan ikinci kez ertelendi. Türkiye Jokey Kulübü'nden yapılan açıklamada 29 Agustos 1999 Pazar dahilolmak üzere bu hafta at yanşlannın iptal edildiği bildirildi Cünün icinden • Bayanlar Birinci Basket- bol Ligi'nde yeralan Fener- bahçe, yeni sezon hanrlıkla- n için 28 Ağustos Cumartesi günü Fransa'ya gidecek. • Marmara Bölgesi'nde meydana gelen deprem fela- keti nedeniyle Izmir Bölge- si'nde bu hafta başlayacak tüm amatör karşılaşmalann 11 Eylül tarihine ertelendiği bildirildi. • ttalya'daki hazırhk prog- ramını tamamlayan Ülkers- por Basketbol Takımı, dep- rem felaketi nedeniyle dün Is- rail'de başlayacak Coca Cola turnuvasına gıtmekten vaz- Seçti. I BasketboMa yenı sezon hazırlıklannı sürdüren Gala- tasaray Erkek Basketbol Takı- mı, ttalya kampının ardından, özel bir tumuvaya katılmak için dün Israil'e gitti. • ABD Futbol Federasyonu, Irak Milli Futbol Takımrnı futbol karşılaşmalanna katıl- mak üzere ABD'ye davet et- ti. • Bakırköy'deki amatör spor kulüpleri, geliri depremzede- lere bırakılmak üzere futbol turnuvası düzenledi. • ABD Profesyonel Basket- bol Ligi NBA'in en iyi oyun- culanndan sayılan, ancak dengesiz davranışlanyla tanı- nan Dennis Rodman, Califor- nia eyaletinde gittiği bir bar- da sarhoş olarak kavga çıka- nnca tutuklandı. TVde Spor TKT3 19.00 Dünya Atle- tizm Şampiyonası.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog