Bugünden 1930'a 5,439,331 adet makaleKatalog


«
»

24 AĞUSTOS 1999 SALI CUMHURİYET SAYFA 17 Telefon parası Deprem önce itetişim ve ulaşımı vurdu. Depremden hemen sonra bölgeye ulaşılamadı, bölgeden haber alınamadı. Türk Telekom'un hatlannın kopması belki doğaldı ama mobil telefonlar çöktü, cep telefonlan çalışmadı. Cep telefonlarının attyapısı birkaç gün içinde kısmen çalışır duruma getirildi, fakat bu kez arama yoğunluğundan telefonlar kilitlendi. Turkcell ve Telsim'den hat bulmak enkaz altından canlı çıkmakla eşdeğer oldu. Turkcell ve Telsim'in tüm hatları bir saniye boş kalmadı. Insanlar zevk için değil acı içinde telefonlara sanldı. Telefonlar hep acı acı çaldı. Şimdi faturalar gelecek... Deprem bölgesindeki adresler enkaz haline gelmiş, faturalar yerine ulaşmayacak. Telefon faturaları ertelenmelidir. Ertelemenin yanı sıra depremden sonraki iki hafta için tüm telefon ücretlerinde bir indirim yapılabilir. Türk Telekom, Turkcell ve Telsim kârdan fedakârlık yapmalıdır. Bektrorek posta: soinOposta.cumhuriyetcoin.tr Tel: 0.212.512 05 05 Faks: 0.212.512 44 97 - Fazilet Partisi, toplu defne karşı çıkıyormuş... "Adamlann i$i hep öteki dünvavla!" D epremin üzerinden bir hafta geçti... Zaman ça- buk geçiyor... Anılar canlanıyor... Seksenli yıl- lann ilk yansı... 12 Eylül darbesini yiyen Tür- kiye, başkadarbelerlesarsılıyor... Erzurum'da deprem olmuş, kar altındaki köylere ulaşılamıyor... Te- lefon yok, haber alınamıyor... Enkaz kaldırma çalışma- sından önce yol açma çalışması yapılması gerekiyor, köyterin yolunu açacak araç yok... Toprak donmuş... En- kaz donmuş... Erzurum'un şansı, cesetler kokmuyor! Erzurum'un köylerinde sağ kalanlar yaşadığına piş- man oluyor... Yakılan agıtlaryürekleri dağlıyor... lletişim yaygın değil, ağıtlar dağlarda yankılandığıyla kalıyor... Zaten, her şey yazılamıyor... Deprem bölgesini gezen yetkililer için, göstermefikçalışmalaryapılıyor; hükümet, yaralann sanlmakta olduğunu açıklıyor! Zaman geçiyor, Erzurum'daki deprem felaketi unutulup gidiyor... Seksenli yılların darbeleri bitmryor... Zonguldak'ta grizu patlıyor... Madene inen kuyunun başı, cehennemin girişini andınyor... Ocaklardan kömür Yaşamakyerinekömüredönmüşcesetlerçıkartılıyor... Yüzdenfaz- la maden işçisi yaşamını yitiriyor... Zonguldak'ta has- taneler doluyor, ambulanslar Istanbul'a yaralı taşıyor... Cenazeler için tabut yetmiyor, marangozlar yollarda ta- but hazırlıyor... Toplu mezariar kazılıyor... Maden işçi- lerinin köylerinde ağıtlar yakılıyor... Ağıtlar yürek dağlı- yor... Hükümetin Zonguldak'ta yaralan sarmakta olduğu açıklanıyor... Gazeteler yazıyor ve sonra Zonguldak'ta- ki grizu faciası unutulup gidiyor... Seksenli yıllarda darbeler sürüyor... Ayrılıkçı terör örgütü Güneydoğu'da saldınlara baş- lıyor... Dağlanntepesindeki köylerkaynıyor... Hakkâri'nin dağlannda operasyonlar yapıltyor... Kar geçit vermiyor. Kardan köylere, ilçelere ulaşılamıyor. Güneydoğu ger- çeği kendini göstermeye başlıyor... Felaketten faciaya, faciadan operasyona koşmaktan yorgun düşmüş bir gazeteci, bir kış günü Istanbul'da yılın ilk kannın düştüğü gün, gazetenin sabah toplantı- sına katılıyor... Gazetenin genel yayın müdürü, "Istan- bul'a kar yağdı, kış kendini gösterdi" haberi yapılma- stnı istiyor. Gazeteci, Erzurum'u, Hakkâri'yi, Van'ı, Bit- lis'i anımsıyor, yollan kardan çoktan kapanmış köyleri, ilçeleri düşünüyor ve öneriye itiraz ediyor... Genel ya- yın müdürü, çok kızıyor... Gazeteciyi sabah toplantısın- dan kovuyor... Ertesi gün "Istanbul'a kar yağdı" habe- ri gazetenin göbeğinde yer alıyor... Seksenli yıllann yerini doksanlı yıllar alıyor... Felaketler yine birbirini izliyor... Istanbul'u saltayan depremi gazete sahipleri de ya- şıyor, eski genel yayın müdürleri bir muhabir gibi dep- remin yıktığı yertere gidip insanlann dramını görüyor... Ûnümüz kış... Istanbul'a kar yağdığında Türkiye'de kışın başlamayacak olması insanı umutlandınyor! SESSÎZ SEDASIZ (!) NVRİKURTCEBE 27 Eylül 1996'dan 17 Ağustos 1999 f a Deprem bir sabaha karşı Kocaeli'de^-^kendi aralannda konuşup tartıştığı patladı... Deprem Kocaeli'ni yıkmaklavSgP/sempozyumdan birkaç bildiri başlığı: kalmadı, Türkiye'nin en büyük sanayi y[ Sanayi Teşislerinde Deprem Riski... yatınmlanndan TÜPRAŞ'ın Yanmca'da- Türkiye'nin Özel Riski Deprem ve Ko- ki rafinerisini de yaktı...i de yaktı Felaketin büyüğü Kocaeli'de yaşan- dı. Yıkıntılan ve yangını ulusça izledik... Başlangıçta izlemekten başka bir iş yapmadık. Hiçbirhazırfığımızolmadığınıanladık... Oysa depremden yaklaşık üç yıl ön- ce 27 ve 28 Eylül 1996'da yine Kocaeli'de oJası felaketlerin ele alınıp tartışıldığı bir sempozyum düzenlenmişti... TMMOB Makine Mühendisjeri Odası Kocaeli Şubesi ile TMMOB Kimya Mü- hendisleri Odası Kocaeli ll Temsilciliği düzenlemişti sempozyumu... Kimbilir hangi "böyyük"ler, işlerinin yoğunluğu nedeniyle katılamadıklan bu toplantıya çiçek ve başarı telgrafı gön- dererek üstlerine düşen görevi en iyi şe- kilde yerine getınmişti! Uzmanlann katıldığı ve uzmanlann runma Yollan... Olası Endüstri Kazalan- nın Önlemlerinin Alınmasında Işverenin Sorumluluklan... Büyük Kazalann Önlenmesinde En- düstri Kuruluşlannın Alması Gerekli Ön- lemler ve Işbirliği... Teknolojik Düzeyin Kaza Riskleri ile llişkisi... Endüstri Kazalanna Bağlı Ola- ğanüstü Durumlarda Sağlık Hizmetleri Açısından Yaklaşım... Kocaeli Bölgesinde Kimya Sanayici- sinin Gönüllü Taahhüdü Olan 'Üçlü So- rumluluk' Ne Durumda, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Yakla- şımlan... Ne olacağı belli, ne yapılması gerektiği belli... önlemini almazsanız, Kocaeli'de dep- remin sonucunun dogal afet, rafineri yangının da doğal felaket sayılmasın- dan daha doğal ne olabilir! AYDINLANMA ATEŞÎ Üetişira: Zeynep Eşiyok Faks: 0.212. 513 85 95 Kuru gıda ve kapalı su gönderin! ÇYDD Genel Merkezi Dernek, Yalova, Kocaeli ve De- girmendere'de çocuk eğitimi, te- mizlık ve sağlık alanlannda çalış- malannı sûrürüyor. Tel: 8.212.252 44 33 - 252 03 53. Beşiktaş ÇYDD Yardım malzemelerini Beşik- taş Evlendirme Dairesi Alt Sa- lonu - Ihlamur Parkı'nda topla- yan derneğin kriz masası telefon numaralan; 0.212.288 42 16-275 50 23-227 44 22-272 50 09. Kadıköy ÇYDD İlk etapta 1 milyar lira yardım yapan ve çahşmalannı hızla sûr- düren derneğin hesap numara- sı: İş Bankası Kızıltoprak Şu- besi 404 505. ADD Genel Merkezi Hesap Numarası: İş Bankası Maltepe/Ankara Şubesi 670 435. ADD Ist. tl Merkezi Pazar günü Gölcük'ün köyle- rine bir kamyon yardım malzeme- si götüren dernek, okullann açıl- ması nedeniyle vatandaşlardan okul araç-gereç yardımı bekliyor. Dernek aynca 1 Eylül'de düzen- lemeyi planladığı 'Grup Gün- doğarkeo' konsenni daha ilerkı günlere erteleyerek konserden el- de edilecek geliri depremzedele- re bağışlamayı planhyor. Tel: 0.212.292 19 95. Sivil Koordinasyon Merkezi 25 Sivil Toplum Orgütü ve gö- nüllülerin kaühmıyla oluşan mer- kez, Büyükşehir Belediyesi ve Valilik ile ortak yürüttüğü çalış- malannda deprem bölgelerinde- ki kriz merkezleriyle iletışira ha- linde. 24 saat açık olan deposun- da yandımlann doğru yerlere ulaş- masmı sağlıyor. Tel: 0.212.245 56 02 - 245 56 03 -249 78 76-292 68 23. Faks: 0.212.292 68 23. Depo adres: Bostancı Kavşagı Yeşilvadi Sok. Kınayman İş Merkezi. HARBİ SEMtH POROY MIRMIRLAR UĞUR DVRAK Cerekli malzemeler Genel ihtivaçlar: Bulaşık eldiveni, çocuk bezi, çocuk maması, tuvalet kâğıdı, iç çamaşın, sabun, kibrit, mum, yağmurluk, kireç ve zefiran, ceset torbası, su/soda, sıvı dezenfektan, pil, battaniye, çarşaf, uyku tulumu, fener, ışıldak Tıbbi ihtivaçlar; Ipek iplik, formol, adrenalin ampul, maske, vitamin, sonda, muhtelif tansiyon ilacı, antibiyotik, insülin/insülin enjektör, biteral tablet ve ampul, rif ampül, serum fizyolojik (SF), viks, ağız maskesi, steril eldiven, adrenalim, kafein, dikiş malzemesi, tıbbi makas, neşter, küçük ameliyat seti, ameliyat ipliği, kat-kût. İş aletleri: Kompresör, ahtopot, vinç, kepçe, kamyon, delici, kıncı,kask, kazma, kürek, balyoz, iş eldiveni, jenaratör, toz makinesi, hidrolik tabanca, zımba, makas, bıçak, kûçûk çekiç, kerpeten. TARİHTE BUGÜN MVMTAZ ARIKAN 24 Ağustos GAZI 6APKAYI TAN/r/YOR.. 1925'TB BUGÜN, CUMHUg8AŞKAAJI &AZİ AVJS- 7AFA KBMAL, KASTAMONU VE ÇEVRBSİUPS BİR GBZiYE &AŞLADI. BU G£2ÎNİN £A/ ÖUBMLİ yANI, MUSTAFA KBAAAL '/M f'UC KEZ, 8AŞMOA B/K ŞAPKAYIA GÖeiJNME- £/ypf. TU8K MiLLeriuifJ, UYSAB. ÜUCBLEB.- DBKJ İNSANLAR S/Bİ G(YİMM£L£Ri GEBBC- TİĞİMİ DÛŞÜMeu 6A2İ, SUMU ÖAICE *£V- PİSl UYGULIMGAK Ö/SAJ£K OLOÜ. YER. PİĞİ SÖYLEVL£JZLE DE, ÖZ£JJjKLE ÇAP- MAYI TAUnTI. KASTAMOUU DÖHUŞÜ, İC£UPİSİUİ ANK4- RA'OA KARŞILAYANLAR/N ÇJOĞÜ ŞAJP- KA 0İY£C£K,AYMI YIL ıÇiUPE ŞAPKA KANUKIU DA YÜajRJLÛGe GİIZECEtTİR. K r i z M e r k e z l e r i Ankara: 0.312.425 02 62 - 424 02 63 - 424 02 64 - 425 08 24-425 09 87 /Faks: 0.312.419 13 64 Başbakanhk: 0.312.289 68 10 / Faks: 0.312.289 68 60 -61 İçişleri Bakanlığı: 0.312.419 77 13-419 77 14 Faks: 0.312.419 71 48 Sağlık Bakanlığı: 0.312.433 31 22 - 435 64 40 (1083) Faks: 0.312.435 73 13 Dısisleri Bakanlığı: 0.312.284 03 60 Genelkurmav: 0.312.402 25 80 - 417 61 00- 402 27 76-77-78-79-80 tstanbul: 0.212.511 12 69-51179 10-0.216.333 08 29 hmİÎLO.262321 11 44 - 321 11 00 ı 0.262.413 10 09 0.226.813 74 62 Çınarcık: 0.226.814 00 01 Adapazan: 0.264.985 20 72 - 278 60 99 - 277 77 70 Esseetiı 0.362.812 1160 Düzce: 0.374.512 33 13 MursaiO.224.212 92 00 - 01 - 02 - 03 -04. 0.800.314 79 79 (10 hat) ölfi ve yaralüann isimlerini öğrenmek için VEFAT Merhum Ali Ferruh Özdil'in Kıymetli eşi, Biricik Annemiz, Kardeşimiz, Aıûıeannemiz, GÜLSEREN ÖZDİL23.8.1999 günü Hakkın rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi 24.8.1999 Salı günü ikindi namazına müteakiben Erenköy Galip Paşa Camii'nden kaldınlıp Karacaahmet Mezarlığı'na defhedilecektir. AİLESİ Not: Çelenk gönderilmemesi, arzu edenlerin TEV'na bağışta bulunulması rica olunur. Cumhurryet k i t a p I a r ı Alev Coşkun KUVAYI MİLLÎYE'NİN KURULUŞU 392say<a 1 hamur ... Kitabın yazan yapıtını hazırlamak için ilginç bir zamanı seçmiş: Tûriciye'de bugün "Yeni Mandacı'lann sesleri duyuluyor, ülkenın parçalanmasından söz açılıyor, Sevr yandaşlan Lozan'a karşı çıkıyor, Kuvayı Milliye ruhu ile alay edilmeye çalışılıyor. Sanınm önümüzdeki günlerde "Kurtuluş" tanhimıze ber zamankinden daha çok başvunnak zorunda kalacağız. ÎLHANSELÇUK ÇagPııaftamaAŞ TCrkocağıCad No 39/41 ! (34334)Ca$ak>giu-lstantHİ Tel. (212)514 01 96 Nüfus cüzdanımı kaybettim. Hükümsüzdür. AHMETKIRCI KALBİNİZ SÎZİN İÇİN ÇALIŞIYOR, YA SÎZ?.. TÜRKKALPVAKFI 19 Mayıs Cd. No: 8 Şişü/ISTANBUL Tel: (ö 212) 212 07 07 (pbxj 10 Hat Faks: (0 212) 212 6835 GÖRÜŞ GURAY OZ Acımn İki Yüzü Yüreklerimiz ortadan ikiye aynldı. Yüzlerimiz kaygı ve korkuyla buruştu. Telefonlar sustu. Göz- lerimizi televizyona diktik ve yıkık evlerin, çatla- mış caddelerin resimlerine bakmaya başladık. Içimizden yükselen dayanılmaz sıkıntı bizi boğ- du. Yakınlarımızdan, sevdiklerimizden, sevme- diklerimizden haber alamamanın acısı, hiç bir şey yapamamanın, çaresizliğin gövdelerimizi bir uç- tan bir uca geçen elektriği bizi titretti. Deprem- den geriye kalan acıların hafifletilebilmesi için ge- rekli, ruhlarımızı kurtarabilmek için gerekli daya- nışmanın yoktan vareden gücüyle avunduk bir sü- re. Kocaman binalann neden iskambil kâğıtlan gi- bi yıkıldığı sorusuna cevaplar ararken, bir bina- ya yemez demir ve çimentoyla üç bina çıkartan müteahhitlere verdik veriştirdik. Onları denetle- meyen, kurumlara, kuruluşlara, belediyelere kız- dık, kızabildiğimiz ölçüde. Anlayamadığımız, an- latamadığımız durumları tartıştıkkendi aramızda. Nasıl olur da bir fay hattının üstüne milyonların yerleştiği şehirler kurulur sorusuna kuşkusuz ce- vap bulamadık. Kim bulabilir ki? Bir de timsah göz- yaşları dökenlerle, içlerindeki derin acı göz yaş- lannı kurutmuş olanlan birbirinden ayıramadık. Kim ayırabilir ki? Sonra günlük yaşamın sıkıntılarının ve sevinç- lerinin kurtarıcı kollarına bıraktık kendimizi. Dağılıp gidecek rüzgârda, ölüp gidenlerin acı- sı. Tıpkı Necatigil'in şiirindeki gibi; "öğlen bir dostugömdüm /gece eğlentideydim. Suç benim miydi I Çağ!" deyip geçeceğiz. Yaralar bir şekil- de sanlacak. Binalar yeniden yapılacak. Şehirler yeniden kurulacak. Yoksullann on, zenginlerin bir katkısıyla, dayanışmanın sıcaklığı ile geçecek ya- şanan sıkıntılar. Geriye bir ders kalacak; kalacak mı bilmiyorum, ama kalmalı: Doğa ile iyi geçin- mek gerekir. Doğa ile dürüst bir ilişki kurmak ge- rekir. Insanlar kandırılabilir, doğa kandırılamaz. Doğanın dengelerine uygun bir gelişme çizgisi için- de yürümektir doğru olan. Bu dengeleri bozma- nın bedeli dünyanın her yerindeağğır oluyor çün- kü. Iklimlerin giderek değiştiğini söyleyen bilim adamları, bu değişikliklerin nedenlerini net bir şe- kilde açıklıyorlar. Yalnızca yaşadıklan ve yönetim- de kaldıkları dönemi görebilen, ondan ötesine utfan diyenler ise bu açıklamaları kös dinliyorlar. Acısını ise hep birlikte çekiyoruz. ••• Bunca yıl iciddiye almadığımız, hoyratça kul- lanmaya çalıştığımız doğa ile bundan sonra iyi ge- çinmenin yollannı bulabilir miyiz? Yoksa çok geç mi kaldık? Çok geniş bir dünyada henüz küçük topluluklar halinde yaşadığımız zamanlarda üs- tümüze çullanan ve bizimle oynayan doğaya kar- şı belli bir güç kazandığımızı düşündük belki. Ama bizim teknolojimizdeki gelişmelere karşı do- ğanın boş durduğunu zannetmek büyük yanılgı olur. Dünya gittikçe küçülüyor ve artıkher adımı- mız doğanın dengesini hesaplanması güç bo- yutlarda bozuyor. Doğayla barışmanın zamanı geldi ve geçiyor. Depremlerin yolunun üzerinden çekilip gitmenin, yıkılmayacak binalar yapmanın yollannı bulmanın zamanıdır. Doğa kendi yolun- dan yürüyor. Biz kendi yolumuzdan. Yollanmızın sık sık keşiştiğinin bilincine varamaz, kesişme noktalannda birbirimizden yararlanmanın çarelerini bulamazsak, doğayla kavgaya tutuşmayı yeğler- sek, hiçbir şey kazanamayacağız. Volkanların kıyısına kurulan şehirler hep lav- lann altında kaldı. Depremlerin yolu üzerine kurulan şehirler hep yıkıldı. Deldığimiz ozon tabakası ik- limlerini değiştirdi doğanın. Doğaya lanet okumak çare değil. Kabahat bizim, suç bizimdir. BULMACA SEDAT YAŞAYAN SOLDAN SAĞA: 1/ Osmanhlar döneminde Tu- na Irmağf nda kullanılan çek- tiri türünden " yük getnisi. II 4 Karakter... "Bu dünyada ölüm varsa — var" (Türkü). 3/ Maydanozgil- lerden, özel bir kokusu olan ot- subitki...Biret- 1 2 3 kinliğin geçici olarak durdurulduğu süre. 4/ Yemek... Bir şeyden ka- lan kötüiz. 5/Çocuklar- 2 da karın şişmesiyle be- 3 liren bir hastalık. 6/ Hal- kabiçimindemercanka- yahğı... OrtaAnadolu'da bir göl. 7/ Avustralya'da yaşayan keseli hayvan. 8/ "— Derviş": Kadın 8 yazanmız... Kokmuş 9 hayvan ölüsü. 9/ Üzüm şırasının tortulannı çökertmekte kullamldığmdan "pek- mez toprağı" da denilen kille kanşık kireçli toprak... Is- viçre'ye özgü, ağaç kütüklerinden yapılma dağ evi. YUKARIDAN AŞAĞIYA: 1/ Hamamlarda dışanya çıkarken kullanılmak üzere ve- rilenhavlu. 2/Arabaoku... Üzüntülü düşünce durumu. 3/ Büyükbaş hayvanlara verilen ortak ad... Esmer. 4/ Çoban- püskülü bitkisine verilen bir başka ad. 5/ Zarar verme, zarara sokma... Bir çalgı. 6/ Bakınn simgesi... Avnıpa'da büyük bir yanmada. 7/ Birlikten yoksun ve anlaşamayan gemi mürettebatına verilen ad. 8/ Vücutta biriken ve id- rarla dışan atılan azotlu madde... Yabancı. 9/ Dolaylı ola- rak anlatma... Boksta vurulan bir yumruk çeşidi. YEŞtLHtSAR ASLİYE HUKUK MAHKEMESt'NDEN EsasNo: 1999/51 Davacı Hasime özdemir tarafindan hasımsız olarak mahkemeye açmış bulunduğu eşi Fahri özdemir'in gaipliğine karar verilmesi davasının yapılan duruşma sırasında verilen ara karan ge- reğince: Hakkında gaiplik karan verilmesi iste- nilen Kayseri Yeşilhisar Kuzey Mahallesi Cilt No: 007, Sayfa No: 67, KSN: 168'de nüfusa ka- yıtlı tbrahim ve Şaver'den olma 25.11.1959 do- ğumlu Fahri Özdemir'in talep doğrultusunda yaklaşık 3 yıldır kayıp olduğu bildirildiğinden bu kişi hakkında bilgi sahibi olanlann mahkemeye başvurmalan, aksi takdirde gaiplik karan verile- cegi ilan olunur. Basın: 39596
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog