Bugünden 1930'a 5,438,457 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

24AĞUST0S1999SALI CUMHURİYET SAYFA D I Ş H A B E R L E R dishab@cumhuriyet.com.tr 11 Lanka'da şiddet: 11 ölü • COLOMBO(AA)-Sri Lanka'da guvenlik güçleriyle ayn bir ülke kurmak için silahlı mücadele veren Tamil gerillalan arasında meydana gelen üç ayn çatışmada, 3 asker ile 8 gerillanın öldüğû bildirildi. Savunma Bakanlığı'nın açıklamasında, askerlerin Tamil gerillalannın kalesi durumundaki Jaftıa yanmadasının Thadduvankoddy köyünde pusuya düşürülerek öldürüldüğü belırtildi. Tamiller, 18 milyonluk Sri Lanka'da, 3 milyon 300 bin nüfusla ülkede yaşayan en büyük ikıncı etnik grup konumunda bulunuyor. Çin'de trafik kazası: 22 ölü • PEKfcV(AA)-Çin'ın kuzey kesırtunde, bir otobüsün uçuruma yuvarlanması sonucu 22 kişinın öldüğü, 30 kişinin de ağır yaralandığı bildirildi. Basında çıkan haberlerde, kazanın Şaangzı bölgesinde meydana geldığı kaydedıldı. Çin'in kuzeyindekı Xi'an ve güneybatıdakı Yılong kentleri arasında sefer yapan otobüsün vırajı alamayarak yoldan çıktığı ve 120 metrelik uçuruma düştüğü belirtildı. Çin'de trafik kazalannda her yıl 70 binden fazla kişinin hayatını kaybettiğı kaydediliyor. Marcos'a ait yeni Mr gizM hesap • MANtLA(AA)-tsviçre Birlik Bankası'nda eski Filipinler dıktatörü Feıdinand Marcos'a ait olabilecek 13.4 milyar dolarlık gizli bir hesabın bulunduğu iddia edildı. Filipinler Senatosu'na ait bir komıte adına, hükümet savcısı Frank Chavez, Marcoslar'ın küçük kızlannın adına bankada açılmış 13.4 mılyar dolarlık hesap olduğu iddiasını araştmyor. Isvıçre Birlik Bankasf nın, Fiîipinler hükümetınin talimatına rağmen parayı gizli bir hesapta ruttuğu belırtildis. \" ~W7~ ••"• - "•• • Dağıstan'daki Çeçen güçleri, Jvoktencuncı>~| Şamil Basayev'in emriyle / J - Botlik'ten çekildiler müislerden geri aclııııDış Haberler Servisi - Rus güçle- ri, Dağıstan'ın Botlık ve Tsumada bölgesındekı köylen ışgal eden kök- tendınci Vahhabı mılıslere yönelık bu- güne kadar en şiddetli saldmyı dün gerçekleştinrken, milislerin söz ko- nusu bölgeyi terk ettiği bildiril- di. Rus askerı yetkililen, bir köy- de hâlâ 100 kadar milisin bulundu- ğunu ve çevrelerinin sanldığmı söy- ledi. Dağıstan'ın Ansalta, Raktaha ve Tando köylenru iki hafta önce işgal eden köktendinci milisler, dün Rus bir- likleri taraftndan yoğun top ateşi ve bombardımanatutuldu. Rusya, Çeçen smın yakınlanndaki köylere yönelik olarak önceki gün 38 füze saldınsın- da bulundu. Köktendinci Vahhabi milisler adı- • Moskova, Çeçenistan'dan gelen milislerin, Botlik bölgesinin büyük bölümünü boşalttığını, ancak 100 kadar milisin bir köyde kaldığını açıkladı. na açıklama yapan bir kişi, Dağıs- tan'ın güneyindeki savaş bölgeleri Botlik ve Tsumada'dan çekıldikleri- nı söyledi. Aynhkçı lider Şamil Ba- sayev'ın komutuyla çekilen milisle- nn Çeçenıstan'a geçip geçmedıği ko- nusunda ise bilgı venlmedi. Rus as- keri yetkililen, bir köyde 100 kadar milisin kaldığını bildirdi. Moskova, önceki geceki çatışma- larda bir Rus paraşütçüsünün öldüğü- nü, 4'ünün de yaralandıgım açıkladı. Milisler ise, son 24 saat içinde 150 Rus askerinin öldürüldüğü ileri sürdü. Rusya lçişleri Bakanlığı tarafin- dün Kremlin Sarayı'nda kabul etti. dan yapılan açıklamada, ıkı hafta ön- ce Çeçenistan'dan Dağıstan'a sızmış olan 140 milisin tamamının öldürül- dügü belirtildı. Dağıstan'ın başkenti Mahaçkale'de- ki asken bir kaynak ise bugüne ka- dar 600 köktendinci milisin öldürül- düğünü söyledi. 'Moskova'ya bağhyız' Rusya Federasyonu Devlet Başka- nı Boris Yehsin, federasyona bağlı Dağıstan Cumhunyetı'nın Devlet Baş- kani MııhammMİ^K Mııhgmmprim/'ıı Muhammedov, görüşme sonrasında yaptığı açıklamada, "Dağıstanlılar, Rusya Anayasası'na sadıkur. aynhk- cılara karşı kahramanlık ve vatanse- vertikilesavaşmaktadırlar'' dedı. Rus basınında gelışmelenn yanlış akset- tırildığın] savunan Muhammedov. ay- nhkçılara yoğun darbelerin vuruldu- ğunu ve bunun sonucunun er geç alı- nacağını belirtti. Bu arada, Dağıstan'da savaşan grup- lann arasında Pakıstan, Suudı Arabis- tan ve Birleşik Arap Emırliklen'nden gelen köktendinci mıhslenn de bulun- dugu açıklandı. Rusya Içişlen Baka- nı YladimirRuşa>lo. bu kişilerin "ay- nhkçı ve terörist ideolojiyT savunan bazı örgütler tarafından bölgeye gön- derildıklenni, ülkelennin resmı görü- şünü temsil etmediklerini behrtti. Gürcistan Cumhurbaşkanı Şevardnadze, 'Projenin başka alternatifi yok' dedi 'Deprem, Bakû-Ceyhan'ı etkilemez' Kosovah Arnavutiar, Koso\ a'nın başkenti Pristinenin 40 kilometre gü- neybaüsındaki Orehovaçta yola barikat kurarak Rus askerterinin p- risini engeUediler. Kosova Ba'nş Gücü'ne (KFOR) bağlı flk Rus birifği geri dönmek zorunda kaldı. (Fotoğraf: REUTERS) BelgracPa ağır fatura LONDRA (Ajanslar) - Kosova savaşının Yugoslavya'ya maliyeti- nin tam 64 milyar dolar olduğu, bunun Yugoslavya'yı Avrupa'nın en fakir ülkesı durumuna düşüreceği bildirildi. Ekonomist dergisi istihbarat bi- riminin haberine göre, NATO'nun 11 hafta süren bombardımanı sıra- sında Yugoslavya'nın özelhkle eko- nomisi ve altyapısının büyük zarar gördüğü, bunun da önümüzdeki yıllarda Ytıgoslavya ekonomisinin çökmesine neden olacağı belirtil- di. Haberde, Yugoslavya'da kişi ba- şına düşen gayn safi millı hasıla- nın (GSMH) bu yıl içinde yüzde 40 oranında azalacağı vurgulanarak, bu oranm, yaklaşık 10 yıl öncesi- nin GSMH seviyesine düşmesi an- lamına geldiği kaydedıldı. Dergı haberinde, Yugoslavya'nnı GSMH'nin giderek düşeceğı ve Avrupa'nın en fakırülkesi olan Ar- navutluk'un bıle gerisınde kalabı- lecegibddirildi., * * ^ TİFLİS (AA) - Gürcistan Cumhurbaşkanı Eduard Şevardnadze, Türkiye'de meydana gelen depremın, Azerbaycan ana üretim petrolünü taşunası planlanan Bakû-Ceyhan projesini etkilemeyeceğini söyledi. Şevardnadze, dün düzenlediğı basın toplantısmda, Bakû-Ceyhan'ın alternatifi olmadığını ve projenin kesinlikle hayata geçirileceğıni vurguladı. Cumhurbaşkanı Süleyman DemireL, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev ve kendisinin eylül ayında Türkiye'de bir araya geleceğini ifade eden Gürcistan Cumhurbaşkanı Şevardnadze, görüşmede Bakû-Ceyhan projesi ile ilgili pürüzlerin yanı sıra hattın inşası konusunun da ele almacağını kaydetti. Şevardnadze,Bakû-Ceyhan boru hattının inşası konusunda Türkıye'nın çıkarlannı göz önünde bulunduracaklannı söyledi. Gürcistan Cumhurbaşkanı Eduard Şevardnadze, Türkıye'dekı depremden dolayı büyük bir üzüntü duyduğunu ve Gürcistan olarak her türlü yardımda bulunacakJannı belirtti. ABD VE tNGİIİZ UÇAKLARININ SALDIR1SI Irak: Yine smller öldiı BAĞDAT (Ajanslar) - ABD ve tn- giltere hava kuvvetlerine ait uçakla- nn dün Musul'un 35 kilometre ya- kınlanndaki Ba'şika kentinı bom- baladıklan bildirildi. Irak Kültür ve Enformasyon Ba- kanlığı'ndan bir kaynak tarafından yapılan açıklamada, bombardıman sonucu çok sayıda sivilin öldüğü ve- ya yaralandığı kaydedildi. Açıklama- da ölü ve yaralı sayısı hakkında bil- vgi venlmedi. Öte yandan Irak Enfor- masyon Bakanlığı, Irak'ta bulunan yabancı televizyon ve medya men- suplanna, zarar gören Ba'şika ken- tine gitmeleri çağnsında bulundu. Ingiliz Savunma Bakanlığı ise Irak ucaksavar sıstemleri tarafından ucak- lanna ateş edildiğıni açıkladı. Bakan- lık sözcüsü, uçaklann, Irak'ın açtığı ateşe karşılık verdiğini söyledi. ABD ve Ingiltere'ye ait uçaklar, bu yılın başmdan beri Irak'a 110 kez hava sal- dınsında bulundular.- , SELAM'DAN ABBAS ABDİ BERAAT ETTt Iran 'da basının zaferi TAHRAN (AA) - Iran'da bir süre önce kapatılan Selam Gazetesi Ya- yın Kurulu Üyesı Abbas Abdi, hak- kında açılan hakaret davasından be- raat etti. İRNA'nın haberine göre, Kum Genel Mahkemesi, Abdi hakkında açılan davada beraat etmesi yönün- de karar verdi. Abdi, şubat ayında tslam devrimi- nin yıldönümü kutlamalan için Kurh'dabircamide konuşma yapar- ken bir grup, "Amerika'ya ölüm'" slo- ganlan atarak konuşmasını engelle- miş, bunun üzenne Selam Gazetesi Yönetim Kurulu Üyesi Abbas Ab- di, "Eğer Hatemı cumhurbaşkanı seçilmeseydi, şimdi .Amerika'ya ölüm sloganlan ataniar, Amerikalilara es- kortluk y^pacaklardı" demışti. Bunun üzenne aralannda Kum Medresesı öğrencileri de olan bazı kişiler Abbas Abdi hakkında haka- ret davası açmışlardı..,.. , { ARASCTEL (****) UrU-Çeşme yolu uzeruıde, Mordoğan'da. Tum odalan korfere bakıyor. Tumunde klıma, mınıbar, telefon v e rv var. Fitness center, sauna, çoculc oyun salonu; tenıs, basketbol, voleybol ve futbol alanları. Tel: (0 232) 737 52 00 ART MARMARİS (•*•*) Marmans'ın merkezınde, tam konforiu bir otel. Dılersenız havuzunda, dılerseniz ha\uzun hemen onunde, denızde yuzun guneşlenın. Mımarı yapısı ve ozellıkle ahşap ışlerı ılgmç. Tel: (0 252) 413 22 74 KARABURUN CLUB & OTEL Alanya, Karaburun voresınde. Tum odatarda klıma, TV, mınıbar. Ozel plaı, ıkı yuzme havuzu. Bılardo salonundan masa tentsı salonuna dek çeşıtlı spor olanaklan. Tel: (0 242) 527 41 11 HOTEL PRINCESS Bodrum, Güvercınlık'te. Havuz. Sureklı sıcak su. Açık bufe. Canlı muzık. Ve denız neredeyse kapınızın onunde. Sessız ve huzurlu bir ortam ısteyenler ıçtn. Tel: (0 252) 374 52 43 RESORT HOTEL Fethıye Öludenız'de. Tum odalarda klima, uydu yayınlı TV, muzık, mınıbar, 2 km uzunluğunda harika bir pla|, açık ve kapalı yuzme havuzlan, çocuk havuzu, voleybol, basketbol ve tenıs alanları. Dalaman havaalanına 1 saat, Fethıye kent merkezıne 14 km uzaklıkta. Tel: (0 252) 617 00 20 AOAJAPARK (*•••) Benzersız bir guzellığı olan Kaş'ta. Kekova ve Batık Kent'ın hemen yanmdakı bu tarıhı ve doğal mekanda su oyunlannın en heyecanlısı yapılıyor. Tum odalarda klıma, mınıbar, rv, telefon ve duş var. Sabah ve akşam açık bufesıyle hızmetınızde. TeL (0 242) 836 19 02 OTEL CRAND OZÇELİK (**•*) Kusadasf na 10 dakıka uzaklıkta, Yavansu mevkıınde. Butun odalar balkonlu, denız goruyor. Burun odalarda klıma, dırekt telefon, uydu yayınlı tv, banyo. Özel pb|, açık ve kapalı yuzme havuzlan, Turk hamamı ve sauna, 2 restauranc, balo salonu, gece klubu. Tel: (0 256) 614 46 01 ALAAPPIN HOTEL (****) Türkıye'nın en yeşıl \ orelerınden, denız mevsımının 8 a> surduğu Alanva'run Aysallar mevkıınde. Incekum'da. Huzurlu bir ortamda spor > e eğlence olanaklan. Tum odalarda klıma, telefon, muzik kanallı ve u> du > a> ırılı t\ \ ar Açık ve kapalı barlar, kondısyon salonu, dısco. 2 yuzme havuzu, ozel pla|. su sporlan merkezı, tenıs kortu. Gece muzığı eşlığınde zengın çeşıtlı açık bure. Tel: (0 242) 517 28 24-25 ECE EVLERI Bodrum Gokçebel'de. Yuzme havuzlu, klımalı bağımsız apartlar. Koy yaşamını, ya>laları, dağ yuruyuşlerını sevenler ıçın... Tel: (0 252) 386 36 08 C u m h u r i y e t o k u r l a r ı n a ç a ğ r ı . . . DOSTLARLA BİRLİKTE, KEYİFLİ BİRTATİL! • (d CLUB ALDATATIL KÖYU (*****) OTEL YÜCELEN (*•*) Kemer'de, görkemlı çam ağaçları arasında. Goz alabıldığıne uzanan özel plaj. 2 yuzme havuzu, çocuk havuzu, aqua oyunlan, hamam. anfinyatro, fitness center, oyun salonu, bar, Turk kahvesı, dısco, 8 tenıs kortu, dalgıç okulu, ok atma alanı var. Butun odalarda mınıbar, tv, tuvalet/duş Sabah 7'den gece 24'e kadar açık bufe, nefıs bir mutfak. 1998 Dunya Çevre Odullu tatil köyu! Tel: (0 241) 824 81 51 Gokova Korfezı'nde, denızle ıç içe... Naıl Çakırhan'm Ağahan Mımarlık Odulu'nu aldığı Akyaka yoresmde... Turk mımansıyle Avrupa konforunun tıtız bir bıleşımı .. Klımalı, sıcak sulu, banyolu, televızyonlu ve mınıbarlı S7 oda, 6 suıt, 8 bağımsız ve bahçelı bungalov. Yuzme havuzu, çocuk bahçesı, restorant, 80 kışilık toplantı salonu. barlar. Tel: (0 252) 243 51 08 - 243 58 79 ' umhuriyet okurlarının bir özlemi daha gerçekleşiyor! Artık yaz tatillerinizi, uygar bir ortamda, dünya görüşleri, yaşama biçimleri, alışkanhkları, zevkleri "size yakın" insanlarla birlikte geçirebileceksiniz. Bu isteğinizi yerine getirmek için gezdik, gördük, ince eleyip sık dokuyarak sizler için en uygun dinlence yerlerini belirledik. Seçin içlerinden birini...Hem ailenizle, dostlannızla - ve orada tanıyacağınız pek çok yeni dostla - birlikte keyifli bir tatil yapın; hem de Cumhuriyet okurlarına ozel indirimden yararlanın. Cumhuriyet CLUB ORIENTTATİL KÖYU Edremıt Korfezı'nde, oksi|en zengını Kaz Dağları'nın eteğınde, dev bir botanık bahçesının içinde, Ören'e yuruyerek 15 dakıka uzaklıkta. Duş/wc ve telefonlu 62 vılla daıresı. Incecık kumlu bir kumsal, yuzme havuzu, açık ve kapalı restorantlar, çesıtlı spor olanaklan, çocuklara ozel hızmetler, açık hava dans pıstı, geceyansı sıneması, klasık muzık konserlen... Veıeteryanlar, dıyabetıklet, ozurluler ve engellıler ıçın de sorunsuz bir tatil... Tel: (0 266)416 34 45 HOTEL TUROUOISE Nehır kaynaklanna jeep satankr, efsane Kopruçav'da raftıng. Sorgun Ormanlan'nda bınıalık kurslan, trekkıng ve joggıng ıçın doğal parkuriar, belto de bir kısmını sıan keşfedecegınız dokunulmamış antık medenıyeüer.. Hepsırun ortasında Akdenız'ın tam kıyısında Çocuklanruza Aqua Park ve Mını-Club' Akderuz lezzetlen ve düzeyh servıs Hotel Turquoıse, Avrupa'nın en büyük tur operatörü TUI'nın, türa dünyadakı 10.000 anlaşmalı otelı arasında en ıyı servıs veren 100 otel arasına gırmışur. TeL (0 242) 756 9} }0 Y A P I M - C A y r ı n t ı l ı b i l g ı v e y e r a y t r t m a i ç i n : İ s t a n b u l : 5 2 0 2 1 9 1 - 9 2 I 5 1 2 0 5 0 5 A n k a r a : 4 1 9 5 0 2 0 î z m i r : 4 4 1 1 2 2 0 Ç A Ğ P A Z A R L A M A
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog