Bugünden 1930'a 5,439,797 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 24AĞUSTOS1999SAJJ 10 D I Ş H A B E R L E R dishab@cumhuriyetcom.tr KAVŞAK OZGEN ACAR 'Bir gece ansızın gelebilinim!' Çorum'un Osmancık ilçesinin Pa- nayır meydanında, ay güneşi kemir- dikçe gün gece oldu. Yıldız çıktı. Ben deöteki insanlargibi ürperdim... Oana değin doğanın durağanlığını, gökku- şağının tüm renkleriyle bir "natürmort" tablodaki gibi yaşamaya alışkındık. O an doğa, akıl almaz "variığını", dör- düncü boyutunu, şölensel bir ortam- da sergiledi. Bu görülmeyen güce insanoğlu ege- men olmuş, doğanın dinamiklerinden güneşin ay tarafından tutulması anının nerede, nasl ve ne zaman olacağını ön- ceden hesaplamıştı. Ama insanoğlu üzerinde yaşadığı yıl- kıyasla srfır elde var srfır değil. örneğin Türk ve Amerikalı bilim adamlan Kuzey Anadolu Fay Hattı adlı bir canavann Erzincan- Gölcük doğrultusunda yuva- landığını, her yıl 24 mm doğudan ba- tıya kıpırdadığını saptadılar. Bilim adamlan iki yıl önce yayımla- dıklan bir makalede canavann Izmit ve çevresinde ortaya çıkacagnı öne sür- düler. Kesinliklesöylenemeyen, depre- min ofacağı gün idi. Türfder 1O71'de Ma- lazgirt'ten Anadolu 'ya girmeden önce de depremler aynı fay hattında patla- mşb. Buolaylardan yaklaşık600yılson- rayineağustos ayı ortalannda, aynıhat, yine yaklaşık aynı noktalarda kınlmış- dıza hâlâ egemen olamadı. Bir depre- min değil günü, yilı bile önceden sap- tanamıyor. Dünyanın dört bir yanında jeologlar, sismologlar yerkürenin göbeğinde ateşle beslenen deprem canavannın davrantşlannı önceden algılamak için uğraş veriyorlar. Artık, on yıl öncesine tı. 1939'da Erzincan'dan sonra dep- rem seksek oynarcasına aynı fay hat- tmda 1992'de Dûzce'ye dayanmtştı. Uz- manlar 1 Marî 1997'de yayımladıklan makalede Izmit depreminin çanlannı çaJdılar. Bilim adamlanna göre deprem, "Birgeceansızıngelebilihm" diyofdu. Geldi, ama uyanyı kim dikkate aldı? Telelonsuz başkomutanın aczi! Kuşkusuz tarifi olanakse, olağanüs- tü bir doğa olayı yaşandı. Türkiye'nin çeşitli yerierinde değişik ölçekterde depremlere tanık oldum. Yaşadığım en şiddetlisi 24 Şubat 1981'de Ati- na'daki 6.7 gücünde olandı. Orada da elektrikler kesildi. Telefonlar kilit- lendi. Halk, geceyi haftalarca park- larda geçirdi. ölü sayisı 30-40'ı aş- madı. Izmit depreminin 7.4'lük gücü- nün Yunanistan'daki ile kıyaslana- mayacak büyüklükte olduğu bir ger- çek. Deniz yanldı, bir mahalle sular attında kaldı. Kara yanldı, bir köprü domino taşlan gibi yıkıldı. Ölü sayısı şimdiden 12 bini aştı. Her önüne geten hükümete yükte- niyor. Hükümetin aciz kaldığı birger- çek. Ancak, depremle birlikte yaşa- masını öğrenmemiş bir ülkenin eski hükümetlerinin bugünkü sonuçtahiç mi sorumluluğu yok? Depremler kuş- kusuz bir anda patlıyor ama Anado- lu'da depremler 4 milyon yıldır var. Cumhurbaşkanı, "03'de deprem- lesarsıldım" diyor ve ekliyor: "Sabah 07.30'a kadar telefon bağlantısı ku- ramadım." Bu bir aczin ifadesi değil mi? Ya bir düşman saldınsı olsaydı. Savaşta aynı zamanda "Başkomu- tan" olan cumhurbaşkanı ordusuna nasıl emir verecekti? Başbakan, ağ- lamaklı birsesle, "Telefonlarçalışma- dığı için televizyon kameralanndan yetkilileri"' göreve çağırryor. Bu da bir aczin itirafı değil mi? Genel Kurmay Başkanı, "yollar tı- kandığı için askeri, deprem bölge- sine zamanında gönderemediğini" söylüyor. Bir mahalle su altında kalı- yor ve ne gariptir ki denizi olmayan Ankara itfaiyesinin balıkadamlan de- nizden ceset çıkanyor, ama SAS ko- mandolan ortada yok! Insanlar "Ça- dırkentler kuruldu" açıklaması bek- lerken, alay edercesine "Çadırkent- ler kurulacak" deniliyor. Artık tabii afetlerin "çadırcıbaşısı ve battaniye- cibaşısı" olmaktan öteye gidemeyen Kızılay'ın bu geleneksel işlevini dahi dört günde yerine getiremediği göz- leniyor. Sağlık Bakanlığı "sahra has- taneleri" kuruncaya değin Israil sah- ra hastanesini çoktan kurmuş, ame- liyatabilebaşlamıştı. "Nükleersaldı- nyakarşıönlemler*abşieribasbr\pre&- mi binalan "sığınağa gider" oklan ile süslemekten başka bir işe yarama- yan Sivil Savunma Örgütü çalışma- ya başlayıncaya kadar AKUT ve gö- nüllüleri ile vatandaşlar, yabancı kur- tarma ekipleri, hatta KKTC'den ge- len Sivil Savunma örgütü çoktan devreye girmişti. Yetkılilerden şu so- rulara yanıt bekliyoruz: •Türkiye'nin hangi örgütlerinde ne kadar kurtarma köpegi var? • Göçük attındaki canlılann kalp atışlannı algılayan "akustik dedek- förTerden, yığıntılann arasını göste- ren "mikro kamera"larüan hangi ör- gütlerde kaçar tane var? • Vatandaşın otomobil krikosuna can simidi gibi sanlma çaresizliği ye- rine, 50-60 ton ağıriığındaki beton btoklan kaldıracak kaç balon var? • Sivil Savunma örgütü'nde hazır ya da olağanüstü hal durumunda ge- çici el koyabileceği kaç vinç, jenera- tör, kepçe var? • Hava köprüsünde kullanılacak sağlık donanımlı kaç kurtarma heli- kopteri var? • Tüm kamu ve özel doktor, hem- şire ve sivil savunma görevliterine ön- ceden verilmiş sefer görev yeri emri var mı? • Her yıl okullarda, askerde, işyer- lerinde kaç kişiye ilkyardım kursu ve- rilmektedir? • Yalnız siyasal olaylarda uygula- ma alışkanlığından olsa gerek hükü- met neden deprem bölgesinde "Ola- ğanüstü Hal" ilan etmedi? Değil Akkuyu, hiç nükleer santral yaptimaz "Cumhuriyenn Izmir muhabirlerinden Asuman Abacıoğlu, depremin ılk gününden beri kafamı kurcalayan önemli bir soaınu gündeme taştdı. Haber "Akkuyu'ya santral yapılamaz" başiığınf taşıyordu. Kocaeli'nde Türkiye'nin en çağdaş testsi TÜPRAŞ Rafinerisi yangınındaki aymazlığı gordükten sonra ben de kesin karanmı verdim. Bir yanda, Türkiye'nin enerji gereksinimine bakıyor, öte yanda çevrecilerin tepkileri arasında nükleer santrallar konusunda kararsıziıktan bocalıyordum. Akkuyu Nükleer Santralı, Ecemiş fay hatttnın yakınından geçiyordu. Uzmanlann yer seçimindeki yanltşlığa ilişkin raporlannı kimse dintemiyordu. Şimdi diyorum ki, hiçbir fay hattının geçmediği, deprem riskinin srfır olduğu Konya'da dahi yapılacak bir nükleer santral projesıne TÜPRAŞ yangınının verdtği dersten sonra, kesinlıkle karşı çıkacağtm. Değil Akkuyu'ya, artik Türkiye'nin herhangi bir yerine nükleer santral yapılamaz. Deprem çocuklarına koruyucu aile Israilli yüzbaşı, enkazdan ekibi ile kurtardığı 10 yaşındaki vatandaşı Shi- ran Franco adlı kızcağızı kucağında tutuyordu. 100 saat enkazın karan- lıklannda, aç susuz kaian kızcağızda en ufak bir yaşam belirtisi görülmü- yordu. Subay, avucunu suyla ıslattı. Shiran'ın dudaklarına götürdü. Su- bay bu olayı birkaç dakika sürdürdü. Kızın dudaklan aralandı. Bu kez ıslak elini kızın diline yalattı. Televizyonda bu sahneyi izleyen pek çok kişi, "ne- den su şişesini kızın ağzına dayamı- yor" diye subaya küfrediyor olmalıy- dı. Subay bilinçliydi. İlkyardım kura- lını uyguluyor, kızın suyu çekilmiş göv- desinde bol suyla şok yaratıp üzücü bir olaya neden olmak istemiyordu. Elini ıslattı yalattı. Yavaşyavaş suyun miktannı arttırdı. Birkaç kez ıslak eliy- le kızın yüzünü sildi. Gözleri açılan kız yaşama dönmüştü. Bu aynntı bi- le kurtarma olayının nasıl bilinçle ya- pılması gerektiğinin bir örneğiydi. Depremin en büyük kurbanı kurtu- lan çocuklar olacak! Çocuklar için o an, artık bilinçaltlanna bir karabasan gibi yerleşecek. Çocuklann özel psi- kolojik tedaviye gereksinimleri var. ABD'de Philedelpnia'da bir "KrizMer- ^ez/"yöneticisi olan, özellikle "stress" sonucu bilincini yitirenlerin tedavisi ile görevli Türk psikolog Aytin Aybar Amerika Kızılhaç'ına Türkiye'ye gö- nüllü gelmek için başvurdu. Gelince- ye kadar isteyenlerin aybarj@email.msn.com adresin- den kendiyle temasa geçebilecekle- rini bildiriyor. Şu anda Başbakanlık Kriz Masa- sı'nı önemli bir görev bekliyor. Kaç ço- cuğun göçük altından kurtanldığının sayımı yapılmalı, koşullan saptanma- lıdır. Kaçının anne ye babalannın ya- şadığı, kaçının yetim ve öksüz kaldı- ğı belırienmelidir. Okurtanmıza da bir çağnda bulu- nuyorum. Durumlan iyi olan vatandaş- lanmız, anne babasız kalmış bu ço- cuklan süratle evlat edinip yaralannı sarmalıdıriar. En azından bu çocuk- lar yasamızda geçerfi olan "koruyu- cu aile" şemsiyesi altına alınmalıdır. Gönüllü aileler gerekli bilgiyi (0.312.232. 51.89-90-91) numaralı telefonlardan sağlayabilirler. Elmek: oacar@superonline.com Fax: 0312. 468 15 79 Filistin lideri, Albright'ın Ortadoğu turundan önce temsilcisini Washington'a gönderdi Arafat: ABD devreye girsinDtş Haberier Servis - Filistin lideri Ya- ser Arafat, Israil'in Wye River Banş An- laşması'na uymadığından yakınarak ABD'den Ortadoğu banş sûrecine müda- hale etmesini istedi. Israil Dışişleri Bakanı David Levi ise Fi- listin tarafinın yapay bir kriz yaratügını ve baskının işe yaramayacağını söyledi. Filistin lideri Arafat, Israil'i ABD'nin aracılığında imzaladıklan banş anlaşması- na uymamakla suçladı. ABD'den banş sûrecine müdahale etme- sini isteyen Arafat, ABD Dışişleri Bakanı Madekine .Albright'ın Ortadoğu gezisi baş- lamadan üstâüzey iki temsilicisini VVashing- ton'a gönderdi. Fılıstinli temsilcıler SaibErekatve Mah- mud Abbas'ın, perşembe günü AJbright ile • Filistin, Washington'ın banş sürecine müdahale etmesini isterken, Filistin'i yapay bir kriz yaratmakla suçlayan Israil, baskının işe yaramayacağını söyledi. görüşecekleri bildirildi. Israil Dışişleri Bakanı David Levi ise Fi- listin'i yapay bir kriz yaratmakla suçladı ve Filistin'in sağlamaya çalıştığı baskının işe yaramayacağını söyledi. ABD'ye verdik- leri sözü tuttuklannı belirten Levi, "Orta- doğu banş sürecinde kriz yaşanmıyor. Bu Fiüstinlilerin nihai görüşmekr öncesi uygu- ladığı bir taktik" dedi. Filistin, tsrail'in yeni Başbakanı EhudBa- rak'ın, Batı Şeria'dan anlaşmada belirienen tarihte çekilmemesinden şikâyetçi. Filistin, ABD'nin banş sürecine dahaet- kin müdahale etmesini isterken, geçen ay bu ülkeyi ziyaret eden Barak, Washing- ton'ın'^nüdanalecidepdestekçibirtunım'' izlemesini istemişti. ABD Dışişleri Bakanı Albright'ın, ülke- sinin Ortadoğu banş süreciyle ilgili politi- kasına destek sağlamak amacıyla eylül ayı başında bölgeyi ziyaret etmesi bekleniyor. Gezi, Fas, Mısır, Israil, Filistin topraklan, Suriye ve Ürdün'ü kapsıyor. 'Albright dert getirir' Köktendinci Hizbullah örgütü, Madeleine Albright'ın Ortadoğu gezisine karşı çıka- rak, Albright'ın Araplara sadece "dert" getireceğini ileri sürdü. Güney Lübnan'da Israil güçlerine karşı savaşan Hizbullah'ın Genel Sekreteri Şeyh Hasan ıNasrullah, Beyrut'un güney kesim- lerindeki varoşlarda, bir gerilla komutanı- nın ölüm yıldönümünü anma töreninde bir konuşma yaptı. Nasrullah, "Albright, Is- rail koşullan lehinde hepimize baskı uygu- lamaya gelecek. Bu kadının bölgemize «et- diği gün. Arap ulusu için dert günü olacak- ür ve banş, güvenlik, refah için yeni bir ay- dınlamna oimayacakbr'' dedi. Filistin yönetimini ve lsrail ile yapüğı ba- nş anlaşmalanru sık sık eleştiren Nasrul- lah, Lübnan'daki Filistinli mültecilere, top- raklanna geri dönmelerine izin verilmez- se silahlannı alıp lsrail ile savaşmalan çağ- nsında da bulundu. TEKSAS KIYILARINI VURDU Kasırganın hızı kesiliyor • Saatteki hızı 205 kilometreyi bulan Bret kasırgası yüzünden binlerce insan evlerini terk ederek iç bölgelere kaçtı. Kasırgada bir kişi yaşamını yitirdi, binlerce kişi evsiz kaldı. Dış Haberier Servia-Or- ta Amenka'yı etkisi altına alan ve dün ABD'nin Tek- sas eyaleti kıyılannı vuran Bret kasırgası. şimdiye ka- dar birkişinin ölûmüne, bin- lerce kişinin evsiz kalması- na yol açtı. Karayibler'den başlaya- rak Meksika ve ABD'yi et- kisi altına alan Bret kasır- gasından kurtulmak için kj- yı şendinde oturan çok sa- yıda insan, evlerini terk ede- rek iç kesimlere kaçtı. ABD'nin Teksas eyaletin- de 15 bin kişinin evlerin- den tahliye edildiği gelen haberler arasında. Kasırga, gecici göçün ön- ceki günden beri hızlandı- ğı Teksas eyaletinin özel- likle Corpus Christ bölge- sini etkisi altına afch."' • ••'• Saatteki hızı 205 kilo- metreyi aşan kasırganın iç taraflara doğru ilerledikçe hız kaybettiği belirtildi. Şiddetli yağmurun bazı yerlerde sel felaketine yol açabıleği, kasırga ile birlik- te hortum tehlikesinin de bulunduğu kaydedildi. Ve- nezüella'da aşın yağışlar sonrasında nehirler taştı. Bu ülkede yaklaşık 8 bin kişinin evsiz kaldığını be- lirten yetkililer, yıkılan ya- pılann yeniden iman için en az 80 milyon dolar ge- rektiğini söylediler. Amenkan ulusal hava tahmin merkezi yetkilile- rinden Aime Hoke, "Bret kasırgasının en büyük fe- laketlerden biri olduğuna" işaret etti ve kasırganın 1992 yılında Florida'yı etkileyen "Andrew" kasırgasına eşit şiddette olduğunu söyledi. Ancak Bret kasırgası Andrevv'in aksine, kalaba- lık kent merkezlerinin bu- lunmadığı bir alanı etkiliyor. ABD'deki llkyardım Yöne- tim Ajansı. hükümetin ka- sırganın zarannı bekleme- den, bölge halkı için yar- dım paketi hazııiadığını du- yurdu. Uçak kazasından ucuz kuıtuldular Hong Kong'da saatte 155 kilometre hızla esen Sanı tayfunu, Tayvan Havayollan'na ait Boeing 747 tipi bir yofcu uçağuun çakdmasına neden olurken. oiayda can kaybımn az olması, sevinç yararh. Önceki gün meydana gelen olayda 315 yolcudan yalmzca ikisi hayannı kaybetti Tavfiından etkilenen uçaktaki 213 yolcu ise yaİnızca yaralandL L çagın. şiddetli rüzgâr nedeniyle iniş vaparken yana doğru eğildiği ve bir kanadının yere çarptağı belirtildi. (Fotoğraf: RELTERS) Hindistan, Pakistanlı askerlerin topçu saldınsı sonucu bir askerinin öldüğünü bildirdi Keşmir bunahnu yeniden brmanışa geçti SRİNAGAR/KARA0(AA)-Hindistan, Keşmir sınınnda Pakistanlı askerlerin topçu saldınsı sonucu bir askerin öldüğünü, 2 sivilin de yaralandığım ileri sürdü. Hindistan polisi, saldınnın, Keşmir'de iki ülke sının arasında oluşturulan bölgedeki Kargil'de, bir askeri kontrol noktasına düzenlendiğini bildirdi. Stratejik önemdeki Kargil bölgesi, Cammu Keşmir eyaletinin yazlık başkenti Srinagar'ın 220 kilometre kuzeydoğusunda, iki ülke arasındaoluşturulan sınır şendinde yer alıyor. Karaçi'de alarm Hindistan ve Pakistan arasında 30 yıldan bu yana hüküm süren gerginlik, geçen ay Hindistan'ın Pakistan'a ait bir uçağı düşürmesi üzerine doruk noktaya ulaşmıştı. Hindistan, Keşmir'deki catışmalar sırasında Pakistan askerlerınin de mücahitlerin yanında savaştığını iddia ederken Pakistan bu iddialan reddetmişti. Bu arada Pakistan' ın büyük kentlerinden Karaçi'de, hafta sonunda 2 kişiye ölüm cezası ^erilmesinin ardından meydana gelebilecek şiddet olaylannın engellenmesi için kente makineli silahlarla donatılmış terörie mücadele komandolan yerieştirildi. Karaçi polis şefi Fanık Amin KuareşL terörle mücadele timlerinin Karaçi'nin merkezine, kalabalık alışveriş birimlerine ve hassas yerlere yerleştirildiklerini söyledi. Terörle mücadele için kurulan özel bir mahkeme, 1997 yılında 4 Amerikalı petrol işçisi ile Pakistanlı şoförü öldürmekle suçlanan Muttahide Cami Hareketi'nin üyeleri olan 29 yaşındaki Ahmed Sah ile 39 yaşındaki Muhammed Salim hakkında cumartesi günü ölüm cezası vermişti. Muttahide Cami Hareketi ise bir açıklama yaparak mahkeme karannın reddedilmesi ve yeni bir yargılama yapılması talebinde bulundu. YÜRÜYÜŞ tZNt VERİLMESf, TEPKİLERE YOL AÇTI Ku Klux Klan yine sahnede WASHİNGTON (AA) - ABD'nin güne- yinde hâlâ etkinlik gösteren ırkçı beyazla- nn örgütü Ku Klux Klan üyeleri, Cleveland kentinde bir yürüyüş yaptı. Olağanüstü güvenlik önlemı alan polis, al- kışlaria onlan protesto eden gruplarla öıgüt üyelerinin çatışmasını önledi. Kent merke- zinde, beyaz ve kukuletalı üniformalan ile korku salan 40 kadar Ku KJux Klan üyesi, bir buçuk saat, siyahlar aleyhine slogan at- tı. Polis kordonuyla çevrilen Ku Klux Klan mitinginin hemen dışında ise, yüzlerce si- yah ve ırkçılık karşıtı beyaz, birzamanlar bin- lerce siyah katleden örgüt aleyhine gösteri yaptı. Polisin çabası sonucu iki grup bntnrine yak- laştınlmazken, Ku Klux Klan üyeleri, daha sonra kent merkezinden uzaklaştılar. Irkçı- lık karşıtlan, gösteriye izin veren Cleveland belediye başkanını protesto ettiler. 27 GEMİCİ SRİ LANICVDA KURTARILDI Türk gemisi batmak üzereCOLOMBO(AA)-Rusya'danÇin'e 16 bin ton gübre taşıyan bir Türk kargo ge- misinin Sri Lanka'nın güney sahilleri açı- ğında batmakta olduğu, ancak 27 kişilik mürettebatının kurtanldığı bildirildi. Colombo radyosunun haberine göre, Sri Lanka Deniz Trafiği Haberieşme Uz- manı S. Sigamam. Melikşah adlı gemi- den, Dondra sahilleri açığında batmakta olduğuna ilişkin önceki gece erken saat- lerde birtehlike sinyali aldıklannı söyle- di. Sigamany, geminin kıç tarannda 4 delik açıldığı için makine odasına su dol- dugunu öğrendiklerini açıkladı. Deniztrafiği yetkilisi 25'i Türk, 2'si Hint mürettebatın ise Singapur bandıralı bir gemi tarafindan kurtanldığını kaydetti. Yetkili, ekiplerin gemiye ulaşmasının ar- dından daha aynntıh bilgi edinebilecek- lerini ifade etti. VQ2^ ARASHOTEL MORDOGAN Bol oksijeni. iyot kokusu, sıfir nem oranı ile sizi sağlığa davet ediyoruz. Bodnım tipi Gulet'imizle eşsiz Mordoğan gün batımlannı yakalayın Haftalık konaklamalarda bir günlük ücretsiz koy ve mehtap gezisi YURTİÇÎ VE YURTDIŞI TATÎL SEÇENEKLERÎ Emsalsiz yatımızla otelımize getip 2 gece 3 gun konaklaym ve tekrar yatmız ile geri dönün. Kişi başı: 25.000.000.- TL yanm pansiyon Havuz baştnda, havai fişek gösterilerini izlerken, Akdeniz ezgilerini sevdiklerinizle paylaşın. Türk Evi'nde, fasıl nağmetenyle doyumsuz eğlencenin tadına ulaşın. Kişi başı Günlük konaklama: 10.000.000.- TL yanm pansiyon Izmir'e 80 km, tamarnı deniz manzaralı odalarda, telefon, minibar, TV (uydu), sıcak-soğuk klima, jakuzi, sauna, su üstü ve sualtı aktiviteleri... ARASTOURTel:0 2324464141 Faks: 0 232 446 79 91 ARASOTELTel:0232 737 5200 Faks: 0 232 737 70 73 Tatil süresince Cumhurtyef okurlanna gazetesi ücretsiz. Tatilcilerin %10'u reklamla, %90'ı tavsiye ile kendi otellerini buluriar... Ağaçtom sMğından denız görüntûsunü çekemedık. Getn gorûn C lub Orient, Antık Çağın adalet, sağlık ve banş için buluşma merkezi olan Ören'de denıze "sıfır", binbir yıldızlı bir tatil köyudür. Homeros'un doğum yeri "Işıklar Sahili"nde, Oünyanm atmosferinde oksijen oram en yüksek iki noktasmdan öiri olan Edremit Körfezinde, Zeytın Rivıerası'ndadır. Club Orıent'te, Ege stilinde yapılmış 62 dubleks yapının her dalresı 2- 4 veya 4-6 kişilik aileler için tasarlanmış, içlerinde duş/WC ve telefon olan, odalardan oluşur Tüm kapılar dev bir botanik bahçesine açıiır Bahçe bıter, incecik kumlu plaj başlar. Özürluler ve engellıler için tumuyle düzayak, vejeteryanlar ve diabetıkler için sorunsuz tatil. Günlük doktor vizıti K&bWİP,11.m.Bt0n,0-12y*t»cnltiı,(3.)-t.-S.-$.klşiltr,&.5O0.00Bn Club Orient Holiday Resort, Ören-Burhaniye Tel: 0.266.416 34 45 - 416 53 54 • Fax: 0.266.416 40 26 AjıtlKCaflın KoflieıHmu Örenıle ıw üu Club Orltnt saaateılann. arkeotoılann w ccirBctlcrtn www.club-orient.com
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog