Bugünden 1930'a 5,485,115 adet makaleKatalog


«
»

R A D V O Cumhuriyet İSTANBUL VE ÇEVRESİNDE YAYINDAYIZ Cumhuri ^ / § SMT MRBE KtDIP TBÜMİ / / f tua OYHk MBULO /J fef SMT KtaP SfrftHİŞ OUUUÖ A f f SMT IMtfTLE KTBP SJm|l Dıledjgımz kttabm admı kredı kamnrzm oumarası ve soo kuilanma tanhı üe bnrtıkte bddmn, kıt^) ev ımzde oUun Adınızı, sm adınızı \ e telefon r mffnaramzı da bıldırmeyı unutma>ın L\e degılsenız, dılersenız üye de olun \a Ğ3 üvehĞınjzı venılesm ttfR İŞLEM BİR TELEFONLA:0212 514 01 96 76. YIL SAYI: 26984 / 250.000 TL (KDViçmde) KURUCUSU: Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) \ 24 AĞUSTOS 1999 SALI Hükümet ölü sayısını 12 bin 148 olarak açıkladı; ancak, BM'den 45 bin ö©set torbası istedi Depremzedenm zorgünleriKOCAEÜ Çadır kent kışa yetişecek I 6, Sayfada Depremden sonra yağmur • 5. Sayfada Yalnızca enkaz kaldınlıyor • 7. Sayfada 'Cesetleri zor çıkardık' • 4. Sayfada Pendik Tersanesi Deniz Kuvvetleri 'ne MGKdepremi görüştü # MGK toplantısmda, deprem sonrası çalışmalar, alınan kısa, orta ve uzun vadeli . önlemler gözden geçirilerek, zarann en kısa zamanda karşılanması ve bölgede normal yaşama geçilmesi amacıyla bütün olanaklann kullanılması kararlaştınldı. ANKARA (Cumhuriyet Bûrosu) - Cumhurbaşkaru Süleyman Demirel başkanlığında toplanan Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Marmara Bölgesı'nde büyük oranda can kaybı ve yıkıraa neden olan depremi ve ahnması geTeken önlemlen görüştü. Toplanuda, deprem sırasında Gölcük Tersanesı'nın zarara uğraması nedenıy- leTürkıye Gemi Sanayıı Pendik Tersanesı'nın Denız Kuvvetleri'ne, Taşkızak Tersanesı'nın de bir kamu kuruluşuna devri yönündeki görüşün Bakanlar Kurulu'na iletilmesi de kararlaştınldı. Çankaya Köşkü'nde gerçekleştirilen MGK toplantısı, dûn saat 09.45 'te baş- ladı ve 5 saatı aşan bir süre devam etti Toplantıda, 17 Ağustos'ta Izmit merkezlı meydana gelen ve Marmara Bölgesi'nde büyük can ve mal kaybına neden olan deprem ile ilgili alınacak önlemler üzerinde duruldu. Toplantının ardından yapılan acıklamada, dep- rem sonrasında yapılan çalışmalar, kısa, orta ve uzun vadeli önlem- lerin bütün boyutuyla gözden geçırildiğı belırtılerek, Türk ulusu- na başsağlığı dilendi. Açıklamada şöyle denildı "Mffletimiziıı her ferdini derinden yarala- Umilt kGSİIdİ Deprem sonrası enkaz altında kalanlardan tümüyle umut kesildi. Her gün çok sayıda ceset çıkanlmasına karşm Başbakanlık Kriz Merkezi, resmi ölü sayısını 12 bin civannda sabitledi. BM lnsani Işler Avrupa Masası Başkanı Sergio Piazzi'nin Türk hükümetinin deprem felaketi nedeniyle 45 bin ceset torbası temin edilmesi için yardım istediğini açıklaması, ölü sayısının gerçek boyutunu sergiledi. Yağmur da VUrdU Belçikah kurtarma ekibi uzmanlan da ölü sayısının açıklananın üç katı olduğunu söylediler. MGK'ye sunulduğu belirtilen deprem raporunda da 60 bin konurun enkaz altında olduğu vurgulandı. Kurtarma çalışmalannın enkaz kaldırma çalışmasına dönüştüğü deprem bölgelerinde yurttaşlar, dün ansızın bastıran yağmurla zor anlar yaşadılar. Yağmurla birlikte çadır kentler bir anda bataklığa dönüşürken bazı karaborsacılar fahiş fiyatla çadır, branda, muşamba ve naylon satmaya çahştılar. Çocuklar felaketi anlamasalar büe gelecekte en çokonlar hissedecek. Çadır, yemek, su bulanlar şansh. Ya öteküer?_ (Fotoğraf: HATİCE TUNCER) Haber Merkezi - Marmara Bölgesi'nde çok sayıda kentte büyük yıkım yaratan ve binler- ce yurttaşımızın ölümüne ne- den olan 7.4 şiddetindeki dep- remden sağ çıkanlanlar. şundi de deprem sonrası yaşadıklan sıkıntı ve yokluklardan kurtul- mayı bekliyorlar. Ölü sayısı resmı olarak 12 bin 148 olarak açıklanmasına karşın, BM'den 45 bin ceset torbası istenmesı. bilançonun çok ağır olacağının ipucunu verdi. Adapazan, Yalova, Bolu, Bursa ve Kocaeli. henüz depre- min sarsıntısını üzerinden ata- madan ansızın bastıran sağa- nak yağmurun altında kaldı. Depremzedelenn kendi ola- naklanyla yaptıklan derme çatma çadırlar yetersiz kalırken çadır kentlenn kurulduğu alan- lar bataklığa dönüştü. Uzman- lar özellikle TÜPRAŞ yangı- nında havaya kanşan kükürdün asıt yağmurlanna dönüşmesin- den endişe ettiklenni belirti- yoriar. Başbakanlık Kriz Masa- sı 'nın açiklamasına göre dep- M Arkası Sa. 19, Sü. 4te Bakanlar Kurulu Hükümetten medyaya sıkı denetim # Hükümet, son yüzyılın en büyük depremini bütün boyutlanyla irdeleyen medyadan intikam alma arayışı içinde. Başbakan Ecevit, yayınlan denetim altına almak için çalışmalara başladıklannı söyledi. • 19. Sayfada yan bu fdaketin sebep ol- duğu hasar ve zarann en kısa sürede gklerikrek bölgede normal yaşama dönülebilmesi için, devle- tin ve milletin bütün im- kânlanv la işbirUği içinde ofanasmm, yurtiçinden ve yurtdışından gelen yar- dımlann süratle veeddn- Bkie kuUanümasınuıÖDe- mi ve gereği üzerinde du- rulmuştıuf Açıklamada, depre- mın meydana geldıği an- dan itıbaren kurtarma fa- aliyetlerini yürüten Silah- lı Kuvvetler, bütün kamu kurum ve kuruluşlan, özel kuruluşlar, gönüllü oluşumlar ve fedakâr yar- • Arkası Sa. 19,SH3 'te Sağbk Bakanı'nın deprem sonrası öneri ve yaklaşımıha CHP ve yurttaşlar tepki gösterdi DıuiııiLş'a istifa çağnsı STK'LER tÇİ\ SUÇ DUYURUSUNDA BULU>ACAK Sağlık Bakanı'nın hedefı AKUT # Kamuoyundan büyük tepki alan Sağlık Bakanı Durmuş, dün düzenledıği basın toplantısmda kendini savundu. Deprem bölgesindekı kurtarma çalışmalannın ağır ilerledığini, bu nedenle çok önemli olan ilk 8 saati kaybettiklerini kaydeden Durmuş, bölgede yalnızca sağlık ekiplerinin ayakta olduğunu söyledi. Gönüllü arama kurtarma takımı (AKUT) için suç duyurusunda bulunacağını açıklayan Durmuş, gerek kalmadığı için bazı doktorlan geri çevırdıklehni belirtti. • 19. Sayfada ğ fakS ZİnCİrİ Türkiye ve dünyadan depremzedelere yardım yağarken Sağlık Bakanı Osman Durmuş'un Yunanistan ve Ermenistan'ın yardımlannı kabul etmemesi, sivil toplum kuruluşlannı, îzmir'deki meslek kuruluşlannı ve CHP'yi çileden çıkardı. Yurttaşlar, Durmuş'un Sağlık Bakanlığı'ndan istifa etmesi için faks zinciri oluşturdular. CHP Genel Sekreter Yardımcısı Bekir Yurdagül yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Demirel ve Başbakan Ecevif e çağnda bulunarak Sağlık Bakanı'nın derhal görevden alınmasını istedi. Ekonomi Sektörlerde zorunlu canlanma # Deprem bölgelerinin yeniden yapılanmasında inşaat malzemeleri ve demir çelik başta olmak üzere birçok ürüne talep artacak. 100 metrekarelik bir evin 7 milyar lîraya mal olduğunu kaydeden yetkililer afet bölgesinde 1.5-2 katrilyoıı lirabk konut maliyeti oluşacağıru belirtiyorlar. • 13. Sayfada 1.1 milyar dolar Sigorta TÜPRAŞ'm zarannı ödeyecek • TÜPRAŞ'ın sigorta bedelinin 1 milyar 175 milyon dolar olduğu ve hasann yüzde 95'inin ödeneceği belirtiliyor. Güneş Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Sevgi Yükselalay hasar tespit çalışmalannın tamamlanmasmdan sonra ödeme işlemlerine başlanacağını belirtti • 13. Sayfada Haber Merkezi - Sağlık Ba- kanı Osman Durmuş'un, dep- rem felaketi süresince yaptığı açıklamalara ve yardım önen- leri karşısındaki yaklaşımma. toplumun çeşitli kesimınden tepki yağıyor. Yurttaşlar, Baş- bakanlık ve Başbakanlık Özel Kalem faks numaralanna gön- derilmek üzere, Durmuş'un is- tifa etmesi istemiyle bır faks zinciri başlattılar. CHP Genel Sekreter Yardımcısı Bekir Yiır- SİT sınırlamaları Depreme karşm 'rant karan' # Türkiye, deprem şoku altında belediyelerin imar yetkilerini sorgularken, Kültür Bakanlığı SÎT nedeniyle getirilen imar yasaklannın kaldınlmasını isteyen belediyeleri destekleyen kararlar alıyor. Üstelik, depremin 3. günü yapılan 'Özel gündemli' Yüksek Kurul toplantısmda. • 8. Sayfada dagül de "Bu, kafatasçı ve ırk- çı bir yaklaşımın çok somut dı- şavurumudur. Sayın Bakan derhal azledilmelidir"dedı. Iz- mir Barosu Başkam Çetin Tu- ran, Sağlık Bakanı'nın açıkla- malanna tepki göstererek şun- lan söyledi. "SağhkBakanı'nın davranışlan anlaşılır gibi değil- dir. Ülke yönerimi ırkçı bir an- layışm tam güdümüne girmiştir. Yardım ekibinin milliv etini be- ğenmevip reddetmek, ne insan- bkla. ne devlet yönetkriliği ile ne de diplomasi kurallan ile bağ- daşır. Devlet geleneği bir günde 'çadır' kühürünc indirgenmiş gibidir. Bugün işgal ettikJeri ma- kam ne olursa oksun, bir gün hu- kukun üstünlüğünün egemen olacağına ve bu kişüerin mutla- ka besap vereceklerine inanıyo- ruz." Felaket bölgesinde yağmu- • Arkası Sa. 19, Sü. 4'te Yılmaz Sevgül AKUT'tan uyan 'Isyan çıkacak' # Sağlık Bakanı Osman Durmuş'un tutumu konusunda "Duble saçmahyor" diye tepkisini dile getiren Antalya AKUT ekibi başkanı Yılrnaz Sevgül, "Adamlar hastane kuracaklar, buna karşı çıkılıyor. Psikolojik tedavi bile yapsalar bu bölge insanınm yatıştıntması açısından çok önemlidir" dedi. U 4. Sayfada DOLAR ÛDün 441.900 Önceki 438.300 MARK ÛDun 230.500 Önceki 239.400 ALTİN Dun 3.655.000 Önceki 3.660.000 GUTVCEL CUNEYT ARCAYUREK YİRMÎYTL GEClKEN BULUŞMA M 15. Sayfada PlSTLERDE 800 METRE NEFES KESECEK • Spor'da Ne Dediniz; 1 Yılda mı? Uzun süre depfem gündeminde yer alması bekle- nen iki sorun, iki soruyla karşımıza çıkıyor: Başta -iletişimsizlık gibi- çeşitli nedenler öne süren hükümetin, depremin ilk iki günü gerçekten "yapaca- ğı bir şeyler" yok muydu? Diğer soru: Çeşitli gerekçeler sıralanarak hükümet- çe içeriği hasıraltı edilen olağanüstü halin ilan edilme- yişindekı nedenler? m Arkası Sa. 19, SHl'de C U M H U R İ Y E T ' l N K Ü L T Ü R H İ Z M E T İ XUMA DC PAUSTUS ' CHRISTOPHER MARLOVVE DOKTOR FAUSTUS Elisabetfı donemı Ingılız tivatrosunun en onemlı vazarianndan Chnslophef Marlovve'un başyapıtı General FAHRİ EREN BÜYÜK TÜRKZAFERİ "Buyuk Turk Zafen" (Afyon'dan Izmir'e Kadar) adlı tarihsel çalışmayı ılgıyle okuvacaksınız GUNDEM MUSTAFA BALBAY Cumhuriyet 'le birlikte... Genel Görünüm... Birincı haftasını dolduran deprem felaketinin ardın- dan ortaya çıkan "genel görünümü" maddeleyelim: 1- Bakanlar Kurulu'nun durumu şu: "Ne yapanz diye bakanlar kurulu!" Bır Sağlık Bakanı düşunün ki, kendisi sağlıklı değıl. Ya- pılan açıklamalara bakıyoruz, her bakanlık mükemmel çâlışıyor, kusur öteki bakanlıkta! 2- Milli Güvenlik Kurulu (MGK) dün toplandı. Orada • Arkası Sa. 19, Sü. 8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog