Bugünden 1930'a 5,448,075 adet makaleKatalog


«
»

23 AĞUSTOS 1999 PAZARTESİ CUMHURİYET SAYFA D I Ş H A B E R L E R dishab@cumhuriyet.com.tr Saddam muhalif avında • LONDRA(AA)-Irak Devlet Başkanı Saddam Hüseyin'in, Londra'da rejim muhaliflerinin yerlerini tespıt etmek amacıyla arattığı bildirildi. The Sunday Telegraphe gazetesinin, Irak'tan 1991 'de kaçan eski Devrim Muhafizı Komutanı General Muhammed Ali Gani'nin açıldamalanna dayanarak verdiği haberde, Gani'nin Londra'da IrakJı servisler tarafindan bulunduğu ve Irak tarafindan kendisine, sürgünde bulunan Ayad Alavi adlı önemli bir muhalif lideri öldürme emrinin tebliğ edildiği kaydedildi. Cezayir'de 14 çocuk kattettilen • CEZAYİR(AA)- Cezayır'de köktendincilerin bombalı saldınsıyla öldürüldüp bildirilen 14 kişinin çocuk olduğu ve bombah saldınyla değil, boğazlan kesilerek öldürûldükleri bildirildi. Kaynağından düzeltilen habere göre, köktendinci Müslüman militanlar, Başkent Cezayir'in 120 kilometre güneyinde Medeya eyaletinin Kuzra kasabasında bir sünnet düğününün yapıldığı eve gırerek, buradaki 14 çocuğu öldûrdükleri belirtildi. Cfnton'dan K. İrlanda uyarısı • \VASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Bill Clinton, Kuzey Irlanda'da Katolikler ve Protestanlar arasında eylül avında yapılması planlanan görüşmelerin banş için son şans olduğu ve başansızlıkla sonuçlanması halinde, bölgenın kaosa sürüklenebileceği uyansında bulundu. Clinton, Irlanda asıllı bazı Amerikalılan kabulünde yaptığı konuşmada, Kuzey İrlanda sorununun büyük ölçüde taraflann birbirine gûven duymayı reddetmelennden kaynaklandığını sa\r unarak, "sanki iki ınatçı çocuk, tramplende birbirlerini suya atmaya çalışıyorlar. Ancak anlaşamazlarsa, ikısi birden suya düşecek" dedi. ABD'den Kıbns'a yeni temsilci • VVASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Bıll Clinton'ın,ABD'nmBM Daimi Temsılcıliği görevine başlayan Richard Holbrooke'un yerine Kjbns Özel Temsılciliği'ne yakın zamanda atama yapacağı bildirildi. ABD yönetımine yakın kaynaklar, etkili bir görev kabul edilen Başkan'ın Kıbns Özel Temsilciliği makamına, en güçlü aday olarak ABD'nin eski Bûkreş Büyükelçisi Alfred Moses'ın görûldüğünü belirttiler. Clinton'm. Holbrooke'un yerine atama yapmasıyla birlikte ABD'nin Kıbns konusundaki bütün ekibi değişmiş olacak. Panda yavpusu sevuıdipdi • \VASHINGTON (AA) - ABD'nin Calıfornıa eyaletındeki San Dıego hayvanat bahçesınde, ülkede 10 yıldan bu yana ılk defa bir panda yavrusunun doğrnası büyük sevinç yarattı. Çin'den getirilen Baiyun adlı erkek pandayla Shi Shi adlı dişinin yavrusuna, hayvanat bahçesi yetkililerinin, annenin izin vermemesi yüzünden henüz yaklaşamadığı, ancak görüidüğü kadanyla yavrunun durumunun iyi oldugu belirtildi. Shakespeare'bı soylu akpabası • LONDRA (AA) - Prens Charles ile Prenses Diana'nın oğullan Prens Wîlliam'ın ünlü tngiliz şair ve oyun yazan Shakespeare'in soyundan geldiği öne sürüldü. Mainz Universitesi'nden Hildegard Harnmerschmidt-Hummel, Ingiltere Kraliyet ailesiyle ünlü şair arasında kan bağı olduğuna dair deliller bulduğunu iddia ediyor. Gelecek hafta piyasaya çıkacak kitabında Hammerschmidt-Hummel, Shakespeare'in Penelope adında evlilik dışı bir kızı olduğunu ve bu kızın ikinci Baron Spencer ile evlendiğini belirterek, iki yıl önce ölen Prenses Diana'nın da doğrudan Spencer' ın soyundan geldiğinı hatırlattı. Bağdat,Türkiye'ye ABD'den daha fazla yardım etmek istediğini açıkladı Irak yardmı yarışındaBAĞrJAT(Ajanstar)-Irak, Tür- kiye'nin Bağdat'ın yenı bır sayfa açmak yönündeki iyi niyetinden faydalanması ve ABD etkısinden uzaklaşması gerektiğıni bildirdi. Irak Devlet Başkanı Saddam Hüseyin'in oğlu Uday'ın yönetti- ği Babil gazetesi, Irak'ın deprem dolayısıyla Türkiye'ye ABD'den daha fazla yardım yapma karan- nın "güçhı ihşkileriçinyenibir me- saj'' olduğunu yazdı. Dünkü baş- yazısını Irak-Türkiye dostluğu ve Türkiye'deki deprem felaketine ayıran gazetede, merkezi Kocaeli olan deprem felaketinin Iraklılar- da derin üzüntü yarattığı belirtile- rek, "Müslüman dost Türldye fle dayamşmamızıvurguhıyoruz. Tür- • Saddam Hüseyin'in oğlu Uday'a ait Babil gazetesinde, 'Bu, her iki halkın da çıkarlanna uyacak yeni bir sayfa açmak için büyük bir fırsattır" ifadeleri kullanıldı. Idyeflesamimidostmk,işbiriiği ve iyi komşuluk ilişkikrini sürdür- meye özen gösteriyoruz" denildi. Babil, Iraklılar, Türkler ve Iran- lılann derin tarihsel bağlan bulun- duğunu kaydederek, Türkiye'nin "bu iüşkilerinin bazılannın ABD üeoianffişkilerinden daha derin oi- dnğumı" yazdı. Gazete, Irak yö- netiminin Türkiye'de depremden zarar görenlere ABD'nin yaptı- ğından daha fazla yardım yapma karannın "güçlü üişkiler kurmak içinyenibirmesaj vekardeşin kar- deşeçağnsı olduğunu" vurguladı. "İki halkın çıkarlanyla uyuşan veniuftıldar açmakiçinfirsatiarbü- jükvegüçlüdür.Türkive'dekikar- deşlerimize, Irak ile olan çıkarla- nnın başkalanv laolançıkariann- dan daha güçlü olduğunu hadrla- nyoruz" denılen başyazıda, Irak'ın servetinin bölgede sorumluluk du- yan ve iyi dostluğa güvenenlere düşecegi kaydedildi. Yazıda, Tür- kiye'nin bunu bildiğı ve Irak'ın daha fazla yardım etmeye hazır olduğu da belirtildi. Dünkü yazısında Türkiye'ye zeytin dalı uzatan Babil gazetesi ön- cekı günkü haberinde ise Türkiye ile Iran arasında imzalanan terör- le mücadele anlaşmasının Irak'a saldırmak için bahane olarak kul- lanılacağını öne sürmüştü. Tahran ve Ankara, 13 Ağus- tos'ta yapılan 6. yüksek Güvenlik Toplantısrnda PKK'ye karşı ortak mücadele etmeyi kararlaştırmıştı. Bu arada, Irak Dışişleri Bakan- lığı Müsteşan Nuri Ismail Elveys, önceki gün Türkiye'nin Bağdat Büyükelçiliği Maslahatgüzar Yar- dımcısı Gürcan Türkoğhı ile gö- rüştü. Elveys görüşmede. Irak hü- kürnetinin Türkiye'de meydana ge- len deprem felaket nedeniyle Türk halkına taziyesini iletti. Irak'ın Türk halkına deprem nedeniyle ABD'nin yapacağı yardımdan da- ha fazla yardım yapmaya hazır ol- duğunu kaydeden Elveys, Irak hü- kümetinın depremden yaralanan- lan tedavi etmek için bir tıbbi ekip hazırladığını ve bu ekibi Türki- ye'ye göndeTmeyi beklediğini söy- ledi. Elveys. Saddam Hüseyin'in iki komşu, Müslüman ve dost ülkenin ilişkilerinin gehştırilmesıne önem verdiğinı ifade etti. Hong Kong ve ABD'de panik Sam tayflınu uçak düşürdü • Hong Kong'da 155 kilometre hızla esen Sam Tayfiınu havaalanına iniş yapan bir uçağın yere çakılmasına yol açtı. Kazada 1 kışi öldü, 188 kişi yaralandı. Dış Haberler Servisi - Hong Kong'da etkili olan Sam tayflınu Çin Hava Yol- lan 'na ait 315 yolcu taşıyan bir uçağın havaalanına iniş yaparken yere çakılmasına yol acarken Atlantik kıyı- lannı etkileyen Bret kasır- gasının bugün Teksas kıyı- lanna ulaşmasının beklen- diği bildirildi. Çın Hava Yollan'na ait McDonnell-Douglas yapı- mı MD11 uçağının şıddet- u rüzgan nedeniyle iniş ya- parken yana doğru eğıldı- ğı ve indiğinde bir kanadı- nın yere çarptığı belirtildi. Kazada bıryolcu öldü, 188 kişi yaralandı. Saatte 155 kilometre hı- za ulaşan fırtınada. Tsuen Wan bölgesinde 9 metre boyundaki bir ağaç devn- lip bir tapınağın mıhrabının üzerine düştü. Mihrabın önünde dua eden 4 kişi ya- ralandı. Atlantik Okyasu- nusu'nun bu yılın ilk ka- sırgasının hızının git gide arttığı ve bugün ABD'nin Teksas kıyılanna ulaşması- nın beklendiğı bildirildi. ABD Ulusal Hava Mer- kezi'nin tehlıkesıni, "3. ka- tegoriden, 4. kategoriye" yükseltöği ve Bret kasır- gasının hızı saatte 218 ki- lometreyi buluyor. Kasır- ga nedeniyle Teksas ve ci- varrnda olağanüstü durum yaşandığı, Meksikalı yet- kililerin de, Mexico'nun kuzey kıyılannda yaşayan binlerce kişıyi bölgeden tahliye etmeye başladığı kaydedildi. ABD'li yetkili- ler Bret kasırgasından etki- lenecek yerleşim bölgele- rinde gerekli önlemlen al- maya çalışırken halk da yi- yecek stoku yapıp evlerinin camlannı. kapılannı ve ça- nlannı sağlamlaştnmak için kenttekj tahta panel stokla- nnı erittiler. Bölge sakınle- ri. kasırganın getireceği sel felaketinin etkısıni azalt- mak için kritik bölgelere kum torbalan yığdılar. Pakistanh kadınlardan protesto karşıtı bir gösteri >aptı. Kadınlar. hükümet karanyla Pakistanh tslamcı gerillalann \e Pakistan askerle- rinin Keşmir bölgesinin Hindistan denetimindeki bölümünden çekilmesini protesto ettiler. Geçen a> Pa- kistan'dan sızan Müslüman militanlarla Hint askerleri arasında şiddetli çatışmalar yaşanmıştı. Faysal Ca- mii'nin önünde gösteri yapan kadınlann çoğunun çatışmalarda eşini ya da oğlunu vitirdiği belirtiliyor. Köktendinci Taleban yanlısı bir Afgan, 'ABD Başkanı'nın kellesi daha fazla etmez' dedi üııtoıı^uı keüesîne topu topu 113 dolarİSLAMABAD (AFP) - Pakis- tan'da yaşayan bir Afgan, ABD Başkanı Bill Clinton'ı öldürene 5 milyon Afgan lırası (113 dolar) ödül vaad etti. Şeriat yanlısı Maulana Abdür- rahim Müstirodost, Afgan lslam Ajansı'na verdiği demeçte, ABD'nin, Suudi mıryarder l same bn Ladin'in tutuklanması için ver- diği 5 milyon dolarlık ödüle kar- şı misilleme yaptığını söyledi. Müslimdost, "BfllCHnton'ıoldü- rene 5 mihon Afgan lirası verece- ğim. Bu çok bir para d e p ama bence Clinton'ın kellesi daha faz- • Pakistan'da yaşayan Müslimdost, ABD'nin, Usame bin Ladin için ödül koymasına karşılık Bill Clinton'ı öldürene ödül verme karan aldığını söyledi. la etmez" dedi. Pakistan'm Afga- nistan sınınndaki Peşaver kentin- de yaşayan Müslimdost, ABD'nin "dünvadaki bir numaralı terörist ve Müslümanlan yok etmek iste- yen bir düşman" olduğunu söyle- di. Müslimdost, ABD'nin, bin La- din'i koruduğu gerekçesiyle Afga- nistan'a saldırması durumunda, bunun "tehliketi sonuçlar" doğu- racağı tehdidinde bulundu. Pakistan'daki gazeteler de, Pa- kıstanlı bir dini liderin, Müslü- manlann ABD'ye karşı savaşma- sı için bir fetva çıkardığını bildir- di. ABD'ye tehdit Pakistan'da Taleban yanlısı kök- tendinci lslam Ulema Cemiyeti Partisi de ABD'nin Afganıstan'a saldırması durumunda Amerika- lılara karşı şiddet eylemleri başla- tılacağı tehdidinde bulunuyor. Taleban yanlısı köktendinci ör- gütler, ABD'ye yönelik tehditle- rini, bu ülkenin Afganistan'a dü- zenledıği saldınrun yıldönümün- de arttırdı. ABD, 20 Ağustos 1998'de Afganistan'da, bin La- din'e ait olduğu belirtilen kamp- lara fuze saldınsı düzenlemişti. Afganistan'ın büyük bölümünde yönetimi elinde tutan köktendin- ci Taleban da, geçen yılki füze sal- dınsıru kınayarak. Washington'ı te- röristlikle suçladı. "Afganistan'ın içişlerine kan- şıimaması" uyansı yapan Tale- ban, bununla birlikte, bin Ladin'in ülkeden atılması konusunu Was- hington'la konuşmaya hazır oldu- ğu mesajı verdi. Taleban tarafindan "dışişleri ba- kanhğı"ndan yapılan açıklamada. "Bürün konuiann güç kullanarak değiL banşçı >oflarla çözüJeceğine üuuuyonız" denıldı. ABD, 7 Ağustos 1998'de Afri- ka'daki iki büyükelçilığine yöne- lik saldınlann arkasında kökten- dinci bin Ladin'in bulunduğunu söylüyor. Saldında 12'si ABDIi ol- mak üzere 200'den fazla kışi ha- yatını kaybetmışti. Deutch suclandı CIA'dan eski başkanayasak WASHESGTON(AA)-ABD Merke- zi Haberalma Örgütü'nün (CIA) eski başkanı John Deutch'un teşkilata bağlı kuruluşlara giriş ızni. Deutch'un görev- deyken çok gizli belgeleri evindeki özel korumadan yoksun bilgisayannda bu- lundurduğu gerekçesiyle iptal edildi. CIA'nin şu andaki başkanı GeorgeTe- net açıklamasında, Deutch'un teşkila- tın güvenlik kurallannı açık şekilde ih- lal ettiğini, bu yüzden de CIA tesısleri- ne giriş izninin süresiz olarak geçersiz kılındığını bildirdi. Tenet, Mayıs 1995'ten Aralık 1996'ya kadar CIA'in başında bulunan Deutch'un, "Bir haberalma görev lisine yakışmaya- cak bir hata yapügmı'' söyledi. Deutch da bu gelişme üzerine yaptı- ğı açıklamada hatasını kabullendi ve "Çok yoğun bir dönemdi. Evde ve seya- hatler sırasında da belgeler üzerinde ca- lışi}ordum ancak bu belgeleri özel koru- ma sistemi bulunma>an kişisel bttgisaya- nmdabuhındurmamm hataolduğunu ka- bul ediyonım ve CIA'in karanna saygı duyuyorum" dedi. ABD basını da CIA'in başında sade- ce 1.5 yıl kalan Deutch'un, örgütün ba- şansız başkanlan arasında sayıldığını ve döneminde güvenlik konusunda birçok aksaklığın ortaya çıktığını yazdı. De- utch, Başkan B31 Clinton yönetiminde- ki birçok üst düzey yetkilinin, en başta Dışışlen Bakanlığı'mn iki numarası, Ba- kan yardımcısı Strobe Talbott'un çok yakın arkadaşı olarak tanınıyor. Tflistin örgütieri birleşsin' • Filistin Devlet Başkanı Arafat, Filistin muhalefet lideri Havatme'yle bir araya gelerek banş sürecini görüştü. Dış Haberler Servisi - Filistin Devlet Başkanı Yaser Arafat Mısır'ın Iskenderiye kentinde Cumhurbaşkanı Hiisnü Mübarek'le, Kahire'de de Filistin muhalefet lideri Nayef Havatme ile bir araya geldi. Mübarek'le Arafat, Israil'le Filistın'ın banş yapmasının önündeki son engelleri ele aldılar. İki liderin görüşmesinin ardından bir açıklama yapılmadı. Arafat, Mübarek'le görüşmesinin ardından Kahire'ye geçerek Filistin 'in Kurruluşu tçin Demokratik Cephe (FKDC) lideri Nayef Havatme ile görüştü. Arafat, Fılistin'e kısıtlı özerklik tanıyan Oslo banş anlaşmasına karşı çıktığı için Filistin Kurtuluş Örgütü'nden (FKÖ) aynlan FKDC'nin lideri Havatme ile 1993'ten bu yana ilk kez bir araya geldi. Oslo banş anlaşmasının ardından FKDC ile birlikte Filistin Halk Kurtuluş Cephesi (FHKC) FKÖ'den aynlmış, FKÖ Filistin lideri Arafat, Mısır'a geçmeden önce Gazze Şeridi'nde okul açıüşı yapü. (Foto:R£UTERS) bünyesinde yalnızca Arafat'ın kurucusu olduğu El Fetih örgütü kalmıştı. Havatme, Arafat'la görüşmesinden önce yaptığı açıklamada, Israil'le yapılacak nihai statü görüşmelerine Filistin tarafının daha geniş katılımını sağlamak için çaba harcayacağını söyledi. Havatme, bütün Filistinlilerin "daha zeld ve akıllı" davranıp birleşmelerini ve nıhai görüşmeler öncesinde El-Fetih egemenliğindeki Filistin Ulusal Konseyi'nde seçim yapılmasını ıstedi. Havatme, "Kapsamh görüşmeler, göriişme sürecini yönetecek ve denetlevecek ortak bir Hderİik kurumu gerektiriyor'' dedi. Havatme, Arafat'ın imzaladığı Oslo banş anlaşmasının "ölü" olduğunu ve gelecekteki göriişmelerin Birleşmiş Milletler'ın (BM) Israil'in 1967 savaşında işgal ettiği topraklardan çekilmesini öngören karan temelinde yapılması gerektiğini vurguladı. TO VİMA GAZETESİNİN SAM 'Türkiye, Yunanistan 'a ödünler verdi' • Gazeteye göre, Atina'ya verilen mesajda, Türkiye'nin insan hakları konusunda gerekli düzenlemeleri yapmayı arzuladığı ve Ankara 'nın AB'ye hemen tam üye olmak gibi bir beklentisinin bulunmadığı belirtildi. ATtNA(AA)-Yunanis- ile olan görüşmelerinden tan'ın son günlerde Tür- kiye'nin Avrupa Birliği ile olan ilişkileri konusun- da ortaya koyduğu tavır değişikliğnıin, Ankara'nın Atina'ya verdiği bazı ta- ahhütlerden kaynaklandı- ğı öne sürüldü. Atina'da yayımlanan ik- tidar yanlısı To Vıma ga- zetesi, Başbakan Kostas Simitis ile Dışişleri Baka- m Yorgo Papandreu'nun bu konuda kesin bir karar ahnalanna, AB'nin Tür- kiye ile olan ilişkilerini geliştirmek amacıyla uy- guladığı yeni bir strateji çerçevesinde, Brüksel'de Türk ve Yunan temsilciler arasında yapılan bir dizi gizli temaslar sonucunda, Türkiye'nin verdiği "ga- rantaerin" etkili olduğu- nu yazdı. Gazete, Türkiye ile Yu- nanistan arasında Brük- sel'de başlarılan gizli dip- lomasinin. Avrupa Birli- ği'nin Türkiye ile ilişkile- rini geliştirmek amacıyla aşamalı olarak başlattığı yeni bir stratejinin bölümü olduğunu belirtti. To Vi- ma, söz konusu uygula- manın yaklaşık 2 ay önce Almanya Dışişleri Baka- nı Joschka Fischer'in Aü- na'yı zıyaretı sırasında Başbakan Simitis ve Dı- şişleri Bakanı Papandreu sonra başlaüldıgını yaz- dı. To Vıma gazetesi, Tür- kiye'nin, AB nezdindeki daimi temsilcisi NBıatAk- yol aracılığıyla Yunanıs- tan'ın AB Daimi Temsil- cisi Büyükelçı LukasÇi- las'a teslim ederek Ati- na'ya ikttıği mesajı ise üç ana başlık altında belirle- yerek, şöyle su^ladı: • Türkiye kendi içinde insan haklanna saygılı olunmasımn garanri altı- na alınması için gerekli düzenlemeleri yapmayı arzulamaktadır ve karar alma süreçlerini de daha çağdaş duruma getirecek- tir. • Ankara'nın AB tam üyeliğine hemen kabul edilmesi gibi bir beklen- tısı yoktur ve bunu arzu- lamamaktadır. Bundan ön- ce, Türkiye'nin ekonomi- sinin AB içindeki rekabet koşullanna dayanabilecek bir düzeye gelmesı gerek- tiğini düşünmektedır. • Ege'deki sorunlann Yunanistan'ı da tamamen tatmin edebilecek bir şe- kilde çözülmesi konusun- da geniş olanaklar bulun- maktadır. Kıbns konusun- da ise bunun aksıne statü- konun ciddi bir şekilde değişebilmesi için olanak- lar son derece kısıtlıdır. SMVDAY TIMES'IN İDDtASI 'Öcalan h etldsiz kılmaplanları' • Türk hükümetinin Öcalan'ın ortadan kaldınlması için bir Ingiliz özel güvenlik firmasıyla ilişki kurduğu öne sürüldü. LONDRA(AA)-lngil- tere'de yayımlanan Sun- day Times gazetesi, "In- güiz özel güvenlik firması Aims Limited'in, PKK B- deriAbdul lan Öcalan'ı na- sd etldsiz hale getirebilece- ğini kendflerine soran Türk hükümerinden, Öcalan'ın öldürülmesi karşüığında 5.7 mihon steıiin istediği- ni'' öne sürdü. Sunday Times, Türk hü- kümetinin dahasonra bun- dan vazgeçtığini, ancak Öcalan'ın Kenya'dan Tür- kiye'ye getirilmesine ka- dar geçen sürede, konuyla ilgilı olarak üç ayn Ingiliz özel güvenlik şirketiyle ılış- ki kurduğunu iddıa etü. Ga- zetenin iddıasına göre, Öca- lan'm Kenya'dan Türki- ye'ye getirilmesine Israıl gizli servisi Mossad ve Amerikan Merkezi Habe- ralma Teşkilatı CIA'in ya- nı sıra bu şirketlerden iki- si de yardım etti. Aims'in hizmeti karşılığmda 120 bin sterlin, Spire'in ise 650 bin sterlin kazandığı öne sürülüyor İlişki nasJ başladı? Times'ın ıddiasına göre, Aims'in Ankara ılişkisı 1995 yıhnda başladı. Ha- bere göre Aims, Türk hü- kümetine ılk seçenek ola- rak Öcalan'ın bulunduğu ülkenin topraklanndan ka- çınlıp Türkiye'ye getiril- mesini teklif ediyor. Iddi- aya göre, Aims raporunda bu seçenek, sonuçlan açı- sından ideal bulunmakla büiücte "Çokax->çkarma- şık" bır operasvon olarak adlandınlıyor. Aims'in ra- porunda. "Ocalan'ırtkisiz hale getirmenin en kolay yolu ise bulunduğu yerde imhasHÜr" dediğini öne süren The Times, fırma- nın bu seçeneğinin altına da "Bu durumda operasyo- nun gerçekkstiği ülkenin Türldve've karşı sakürgan biryanıtvermeve kalkma- sı ihtimali var" çekmcesı- nı koyduğunu belirtiyor. Miloşeviç karşıtları gittikçe bölünüyor • Yugoslav muhalefetinin önde gelen iki ismi Draskoviç ve Cinciç, birbirlerine karşılıklı suçlamalarda bulundular. BELGRAD(Ajanslar)- Yugoslavya Devlet Baş- kanı Slobodan Miloşeviç'i devirmeye çalışan muha- lefet içindeki bölünme- ler giderek su yüzüne çı- kıyor. Ülke çapında geçen perşembe günü yapılan gösterinin fiyaskoyla so- nuçlanmasının ardından, muhalefet liderlerinden eski Başbakan Yardımcı- sı Vuk Draskoviç, bundan sonra yapılacak Miloşe- viç karşıtı gösterileri boy- kot edeceklerini söyledi. Sırp Yenilenme Hare- keti Başkanı Draskoviç, bir diğer muhalefet lide- ri ZoranCindç'i Miloşe- viç taraftarlannın erken seçim çağnsını reddede- rek, ülkeyı iç savaşa sü- rüklemekle suçladı. Draskoviç ile Cinciç arasındaki aynlık, Milo- şeviç'in devrilmesi çaba- lannda hayal kınklığı ya- rattı. Draskoviç, Miloşe- viç hükümetinin bu son- baharda erken seçime gi- dilmesi önerisini kabul etmeye hazır olduğunu ifade etmişti. Cinciç ve diğer muhalefet liderleri ise Miloşeviç'ın hemen istifa etmesini ve ulusla- rarası denetim altında ya- pılacak seçimlere kadar geçici bir hükümet kurul- masını istiyor. Italyan gazetesi La Re- pubblica'ya açıklama ya- pan Draskoviç. "Seçimler olmazsa iç savaş olur. Bu- na çok çok yakuuz" uya- nsında bulundu. Cinciç ise kendisine yöneltilen suçlamaları reddederek, Draskoviç'in belki de Miloşeviç'in ay- nlmasını istemediğini ima etti.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog