Bugünden 1930'a 5,446,716 adet makaleKatalog


«
»

23 AĞUSTOS 1999 PAZARTESİ CUMHURİYET SAYFA DEPREM ABD, Avrupa ve Israil, depremde yaşamlannı yitirenlerin sayısının 40 bini bulabileceğine dikkat çekti Diinya basını soruyor: Devlet nerede?Dış Haberler Servisi - Türkiye'deki dep- rem felaketine dün de yer ayıran ABD, Av- rupa ve Israil basını, ölü sayısının 40 bini bulabileceğine dikkat çektı. ABD'nin Was- hington Post gazetesi, Sakarya mahreçli haberinde, kurtarma çahşmalannın yerini. artık çürûyen cesetlerin gömülmesi çaba- lannın almaya başladığını yazdı. NewYorkTîmesgazetesinde, 'Doğai afet ild düşmanı yakınlaştınyor' başlıklı bir ha- berde, Yunanistan'ın Türkiye'ye uzattığı yardım eline dikkat çekildi. Stephen Kin- zer imzasiyla yayımlanan haberde, deprem haberini alan Yunanlıların telefona sanla- rak Atina'daki Tûrkiye Büyükelçiliği'ni aradığını ve nasıl yardım edebileceklerini sorduklan yazıldı. Türkiye'deki deprem fe- laketine Ermenistan özel bir tepki vermez- ken felaketin Yunanistan'da büyük bir ûzün- tû yarattığına yer verilen haberde, Atina'da- ki Türk BüyükelçiIiğTnin de, gösterilen il- giye. "Derin özüntümüzü paylaşan ve yar- chm etmekisteyen berkese en içten teşekkür- lerimizi sunanz" şeklınde yanıt verdiğine işaret edildi. Yan, "Yunanistan'ın Türkiye'deki dep- rem kurbanlanna yardım eli uzatma çaba- lan. ild ülke halklan ve liderierinin, arada- ki düşmanlığı venmek için ciddi çaba har- camayaarük haar otabüeceğmi gösteriyor" cümlesıyle sona erdı. Aynı gazetede yayımlanan bir başka ha- BOİU Kobe depremi uzmanları Türkiye'ye geliyor ANKARA (AA) - Japonya hûkûmeti, merkez üssü Kocaelı olan ve Mannara Bölgesi'ni vuran deprem nedeniyle Türkiye'ye acil yardımda bu- lunmak üzere, deprem ve altyapı U2manlanndan oluşan iki heyeti Türkiye'ye göndermeyi karar- laştırdı. Söz konusu heyetin 1995'te Japonya'nın Kobe kentinde meydana gelen deprem felaketi sı- rasındatemel altyapının yeniden iman için çalış- tığı ve 11 kişiden oluştuğu vurgulandı. Ankara'daki Japonya Büyükelçiliği'nden yapı- lan açıklamada, 8 deprem uzmarundan oluşan bir heyetde dün Türkiye'ye geldi. Bu heyetin afet böl- gelerindeki bina ve altyapıyı inceleyerek Kriz Masası'na tavsiyede bulunacağı belirtildi. Heye- tin, aynı zamanda su, elektrik ve gaz gibi temel altyapının yeniden iman konusunda da uzman olduğu belirtildi. 1995'te Japonya'nm Kobe kentinde meydana gelen deprem felaketi sırasında temel altyapının yeniden iman içinçalışan 11Tdşilik bir başka he- yet de 25-26 Ağustos'ta Türkiye'ye gelecek. Ja- ponya hükümeti tarafindan gönderüen 37 kişilik kurtarma ve 16 kişilik saglık ekipleri halen dep- rem bölgesinde görev yapıyor. berde ise, deprem kurbanlannın devlete yö- nelik suçîamalanna yer verildi. Depremden en fazla etkılenen kentlerde yaşayanlann, "Devtetnerede?" diye sorduklan belirtilen yazıda, hükümetin de kendisini savundu- ğu kaydedildi. Depremden sonraki ilk bir- kaç günde askerlerin yardım çalışmalanna katılmamasımn çok sayıda kişi tarafindan şaşkınlıkla karşılandığı ifade edilen yazı- da, ordunun kurtarmave enkaz kakhrmaça- lışmalanna cumartesi gününden itibaren katildığı öne sürüldü. New York Post gazetesi, Türkiye'nin ba- tı kesimini sarsan depremde ölü sayısının 40 bin olabileceğini bildirdi. Gazete, umut- lann yitirilmekte olduğunu, bu arada çürü- yen cesetler nedeniyle öldürücü salgın has- talık tehlikesinin hızla yayıldığını belirtti. Amerikan televizyonlan ise bazı afet böl- gelerinde kolera ve tifüs vakalan görüldü- ğünü öne sürdüler. Bu arada uluslararası yar- dım kuruluşlannın, Türkiye'ye sulan dezen- fekte edici tabletler göndermeye başladık- lan bildirildi. Televizyon haberlerinde, dep- rem sırasmda yaralananlann da yaşama şansının daha az olduğu ifade edildi. Uz- manlar, bu kişilerin ezilen ya da parçala- nan adale ve benzeri organlannın kana sod- yum salgıladığını ve bu sodyumun belli bir miktan geçtikten sonra öldürücü etki yap- tığını ifade ettiler. Amerikan gazeteleri. New York'un Man- hattan semtinde yaşayan ve son olarak Göl- cük'te, Türk Deniz Kuvvetleri hesabına çi- zimler yapmak üzere Türkiye'ye gelen PW- fip Fedorchak adlı Amerikah bir mühendi- sin deprem kurbanlan arasında bulunduğu- nu belirttiler. AFP:Devietsarsıldı Fransız AFP haber ajansı dün yayımla- dığı analizde. 'Katil depremin arkasından gelen artçı şoklar devletin temellerini sars- n' ifadesini kullandı. Türkiye'nin sismik ak- tivitilere duyarlı bir ülke olduğunun uzun zamandır bilindiğini belirten AFP, hükümet ve devletin, hem hazırlıksız olması hem de depremden sonra yetersiz kalması yüzün- den halk ve medya tarafindan topa rutuldu- ğunu yazdı. Bölgedeki AFP muhabirleri de, Kocaeli 'nin bazı köylerine, depremden beş gün sonra bile hiçbir yardımın gitme- dığine dikkat çekti. AFP, siyasi yelpazenin farklı uçlanndan medyanın, ordu dahil, devletin bütün kurumlanna ateş püskürdü- ğünü yazdı. Müteahhitlerin, yolsuzluklara bulaşan işadamlannın ve inşaatçılarm da to- pun ağzında olduğunu kaydeden ajans, an- cak asıl olarak eleştirilerin devlet üzerinde odaklandığını vurguladı. 'Kurtarma çalışmaları bitiyor' tngilız basını haberlerinde, kurtarma ça- hşmalannın yerini artık çürüyen cesetlerin gömülmesi ve kurtulanlara bannak sağlan- ması çabalanmn aldığına yer verdi. Edward Pearn başkanlığındaki Ingiliz kurtarma ekibinin gen dönme karan aldı- ğını bildiren The Guardian gazetesi, dep- remde 115 binden fazla evin zarar gördü- ğünü, ölü sayısının 45 bini aşmasından kor- kulduğunu yazdı. Şirin tsrafl basınmda ~ Israil basını, öncehkli haber olarak, 9 ya- şındaki bir lsrailli kızın, yaklaşık 100 saat sonra lsrailli ekip tarafindan kurtanlması- nı işledi. Jerusalem Rostgazetesi, Çmarcık'ta enkaz altından çıkanlan Şirin Franko'nun kurtuluş öyküsünü manşetten duyurdu. Şirin Franko'nun öyküsünü yine manşet- ten duyuran Haaretz gazetesi, ölü sayısının artmasının beklendiğini bildirdi. Ekmekler yem olarak kullanılıyor DtLEKAKIRMAK BOLU -Bolu'da, deprem- de yaşamını yitirenlerin sa- yısı 249'a çıktı. Yaralı sayı- sı 1155'e ulaştı. Bölgeye gön- derilen çok sayıda ekrnek ba- yatladığı için hayvan yemi olarak kullanılıyor. Depremin en çok zarar ver- diği Düzce ve GÖlyaka'da as- keri birliklerce yürütülen ara- ma kurtarma çabşmalannda önceki gece 20 cesede daha ulaşıldı. Düzce'de halen 3 bi- nada çalışmalar sürüyor. Cumayeri, Çilimli, ve Göl- yaka ilçelerinde enkaz altm- da kalanları arama ve kur- tarma çalışmalan tamamlan- dı. Bu binalann altında 7-8 kişinin olabileceği tahmin edıliyor. Bolu Valisi NusretMiroğ- lu. kentte bazı kişilerin geli- şiguzel yardım kampanyası başlattığını belirterek, bu kampanyalara itibar edilme- mesini istedi. Depremde za- rar gören insanlann yarala- nnı sarmak ve ihtiyaçlanru gi- dermek amacıyla Bolu Vali- liği'nin Vakıflar Bankası Bo- lu Şubesi nezdinde hesap aç- tığını anımsatan Miroğlu. nakdi yardımlann bu hesaba yapılması çağnsında bulun- du. Vali Miroğlu, çadır, pan- suman malzemeleri, antibi- yotik, ishal diyet paketleri, ağn kesici, maske, eldiven, te- mizlik malzemesi, ambalaj- lı kullanım süresi uzun kuru gıda maddesi. seyyar lamba, pil.jeneratör, çocuk bezi, ma- ma. pudra, biberon, giyilme- miş her türlü giyim eşyası, ya- tak, yorgan, portatif masa ve sandalyeye ihtiyaç duyduk- lannı da bildirdi. Gfiç bir yaşam Bolu'nun Göryaka ve Düz- ce ilçelerinde, diğer deprem bölgelerinde olduğu gibi çev- renin temiz tutulmasında ve yaşam içm şart olan bazı ih- tiyaçlann gjderilmesinde güç- lük çekiliyor. tki ilçede ku- rulu bulunan çadırkentlerde tuvalet sıkıntısı yaşanıyor. Burada yaşayanlar, çamaşır Eskisehir ve bulaşıklannı mahalle ara- lannda bulunan ceşme ve tu- lumbalann başında yıkıyor. Düzce ilçesindeki vatandaş- lann çoğu Büyüksu Dere- sı'nden su alarak bulaşıkla- rmı yıkıyor. Belediye ise siv- risinek ve bu sineklerin taşı- yacağı hastalıklardan halkı korumak için derenin kena- nndaki otlan tırpanla kesti- riyor. Öte yandan, Gölyaka'ya gelen yardımlarm dağıtımın- da organızasyon bozukluğu yaşamyor. Vatandaşlar tara- findan yapılan dağıtım sıra- smda, kimi bu yardımlardan defalarca yararlanırken, kimi- ne bu yardımlar ulaşmıyor. Bölgeye gönderilen çok sa- yıda ekmek bayatladığı için hayvan yemi olarak kullanı- lıyor. Herenkazda birdram Birçok yerde olduğu gibi, her enkazın önünde ayn bir dram, ayn bir acı yaşanıyor. Düzce'de yıkılan Ova Apart- mam'nda dayısını yitiren 7 yaşındaki Fatma Nur, göz- yaşlan içinde, enkazın ya- nında dayısının çıkmasını bekliyor. Apartman sakinle- rihden bir başka genç kız ise enkazdan topladığı çeyizini elındekı poşete özenle yerleş- tiriyor. Ersoy Apartmanı'nda ise Orhan ailesinin üç ferdi apartmanın enkazından sağ çıkmış. Baba Nusret Orhan enkazın altında yaşamını yı- tirmiş. Aile fertleri, hastane- de yaşam mücadelesi veren kardeşleri Hakla'dan baba- lannın ölümünü gizliyorlar. Evin kızı Tûl^ da deprem sı- rasmda başka bir evde oldu- ğu için şans eseri kurtuhnuş. Gökçenur ile Ali; Gölya- ka ve Düzce'de depremi ya- şayan 3 yaşlannda iki ço- cuk... Ali yıkılan evlerinin yanmda kurulan çadırda kam- yonuyla oynamayı sürdürü- yor; Gökçenur ise, tellerle çevrili bahçede kurulan sahn- cakta gelen geçene gülücûk dağıtıyor. ' Yer genişletmek için kolonlar kesildi' ESKİŞEHİR(AA)-Eski- şehir'de, depremde hasar gö- ren ve çökme tehlikesi bulun- duğu için boşaltılan binanın kahvaltı salonu olarak açı- lan bodrum karındaki kolon ve kirişlerin, yer genişletilme- si amacıyla işletmeci tara- findan kesildiği iddia edildi. Cengiz Topel Caddesi'nde bulunan 8 katlı Uğur Apart- manı'mn bodrumundaki ko- lon ve kirişlerde patlama ol- duğu gerekçesiyle inceleme yapıldığı sırada, binanın yü- künü taşıyan ve ön kısmın- da bulunan bazı kolon ve ki- rişlerin, işletmeci tarafindan yer genişletmek amacıyla ke- sildiği öne sürüldü. Eskişe- hir Valisi AH FuatGüven ve Büyükşehir Belediye Başka- nı Yümaz Büyükerşen in in- celeme yaptığı bina mühür- lendi. Kolon ve kirişlerin ke- sildiği iddiası üzerine teknik araşnrma başlatılan binada. onanm çalışmalanna da baş- landı. Hasar gören kolon ve kirişlerin çelik konstrüksi- yon yöntemiyle desteklene- ceği bildirildi. Cumhurbaşkaru Sükvman Demirel, enkaz kaldırma çalışmaianm bir süreLdedi. Demirel, Avcılar Kaymakamı YusufÖzdemir'den de depremin ilçede yarattığı hasar konusunda bilgialdL (Fotoğraf: UĞUR GÜNYÜZ) Cumhurbaşkanı, bilimin ışığında gerekli önlemlerin alınması gerektiğini söyledi Demirel: Şokun altında kalmayıztstanbul Haber Servisi - Cumhur- başkaru Süfevman DemireL Türkiye'nin deprem kuşağı üzerinde bir ülke oldu- ğunu ve depreme karşı bilimin ışığın- da gerekli önlemleri almak durumun- da olduğunu söyledi. Demirel. "Alö- mız çürük, anıa 1500 \ ıldır olduğu gi- bi bundan sonra da bu topraklann üs- ründe yaşamaya mecburuz. Türkive daha bir süre bu şoku yasasa da, bu şo- kun altında kalarnaz" dedi. Demirel' in yakın dostu ışadamı Kadir Has, Kızı- lay'a 100 milyar lira bağışlarken Cum- hurbaşkanı, depremzedeler için 100 bin konut yapılmasının düşünüldüğü- nü vurguladı. Demirel dün sırasıyla tstanbul Av- cılar'da depremden zarar gören konut- lan inceledı, Haydarpaşa Numune Has- tanesi'nde depremzedeleri ziyaret et- ti, Kandilli Rasathanesi Deprem Araş- tırma Enstitüsü'nde Prof. Dr. Ahntet • Cumhurbaşkanı Demirel dün sırasıyla lstanbul Avcılar'da depremden zarar gören konutlan inceledi, Haydarpaşa Numune Hastanesi'nde depremzedeleri ziyaret etti. Kandilli Rasathanesi ve Valilik yetkilerinden brifing alan Demirel, 'Altımız çürük, ama 1500 yıldır olduğu gibi bundan sonra da bu topraklann üstünde yaşamaya mecburuz' dedi. Mete Işıkara ve Deprem Mühendislı- ği Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. MustafaVerdik ve lstanbul Valıliği'nde yetkilılerden bilgi aldı. Cumhurbaşka- nı Demirel, Istanbul'da depremden en fazla etkilenen bölge olan Avcılar il- çesinde depremden zarar gören komıt- larda incelemelerde bulunduktan son- ra Haydarpaşa Numune Hastanesi'nde tedavı gören depremzedelen ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Süleyman Demi- rel, lstanbul Valisi Erol Çakır, lstan- bu! Büyükşehir Belediye Başkanı AB Möfit Gürtuna ve 3. Kolordu ve Batı Garnizon Komutanı Korgeneral Atti- la Kurtaran ile Avcılar'da depremden zarar gören bölgelerde incelemelerde bulundu. Enkaz kaldırma çalışmalan- nı da bir süre ızleyen Cumhurbaşkanı Demirel, Avcılar Kaymakamı Yusuf Ctademir'den de depremin ilçede yarat- tığı hasar konusunda bilgi aldı. Bu ara- da, çocuklannı depremde kaybettıği- ni belirten bir kadın, müteahhitleri Cumhurbaşkanı Demirel'e şikâyet et- ti. Cumhurbaşkanı Demirel ve berabe- rindekiler, daha sonra Haydarpaşa Nu- mune Hastanesi'nde tedavileri süren depremzedeleri ziyaret ederek, geç- miş olsun dileğinde bulundular. Has- taneye çeşitli yerlerden getirilerek te- davi altına alınan toplam 118 deprem- zedenin durumu hakkında Başhekim Fanık Cemşit'ten bilgi alan Cumhur- başkanı Demirel, tedavi gören iki ço- cuğu da yanaklanndan öptü. Bu ara- da, birkız çocuğu da Demirerden okul masraflannın karşılanmasmı istedi. Hastalara geldikleri yerleri de soran Cumhurbaşkam Demirel, hepsine acil şifa dileğinde bulundu. Cumhurbaş- kanı Demirel hastaneden aynlırken bahçede bulunan hasta yakınlanna da geçmiş olsun dedi. Cumhurbaşkanı Demirel. Haydar- paşa Numune Hastanesi'nden BÜ Kan- dilli Rasathanesi ve Deprem Araştır- ma Enstitüsü'ne geçerek Müdür Prof. Dr. Ahmet Mete Işıkara tarafından verilen brifinge katıldı. DEPREMMM!.. ORHAN BURSALI Can çıkar, huy çıkmaz derler. in- san karakterinin değişmezliğini vur- gulayan bu atasözünü, büyük ölçü- de doğru olsa bile, mutlak kabul et- mek zorunda değiliz. Atasözü daha çok, insanda karakter/huy değişi- minin ne kadar zor olduğunu vur- gular. Burada sorun, Türkiye'nin bu berbat düzeninin düne kadar yöne- ticileri, koruyuculan ve sürdürücüle- ri olan, ve bunu genel olarak huy olarak benimsemış olan polrtikacı- laria, yeni yannlan nasıl kurabilece- ğimizdir. Işbaşındaki veya işbaşına gelmeyi bekleyen politikacılar, ken- dilerini ne kadar değiştirebilirler? Bu, Türkiye'nin en ciddi sorunu- dur. Muhalefette de, "Yönetimde, anlayışta, sorunlara yaklaşımda ve soruniarı çözmede devrim yapa- cak" lider veya parti şimdilik görün- mediğine göre, "Hiç bir şey artık deprem öncesi gibi olmamalı" cümlesinde dile gelen toplumsal genel istek. hayata nasıl ve kimler tarafindan geçirilecek? Örneğin, Sayın Demirel'ı izliyo- ruz. Içi yanan afetzedeler, şikâyetle- rini, "Baba" Demirel'in fazla alışık olmadığı bir tonla seslendirince, 40 yılın "halk adam/"nın verdiğı yanıta bakın: "Depremi eleştirin, devleti değii, bizi değil, bu yıkıntılan dep- rem yaptı!" Sayın Demirel işte budur. 40 yillık "Aile Fotoğrafına" nasıl sahip çıkı- yorsa, politikadaki 40 yıllık huyuna da aynen sahip çıkmaktadır. Devle- tin başındadır ve şimdi başlıca gö- revi, 40 yıldır devleti yöneten ve so- Umut Işığı Anyoruz! nuçta devletin bugünkü duruma gelmesinde başrolde oynayan ken- disine, deprem felaketinin faturası- nın kesilmesini savuşturmaktır. De- mirel, kesinlikle deprem öncesi dü- zenin insanıdır. 40 yıllık hayatını bu- nun üzerine kurmuştur. Değişim, yenilenme adamı değildir. Aynı gazetede, Demirel'in başın- da fötr ile cenaze namazı kılarken ilginç bir resmi de vardı. Uzun uzun bu fotoğrafı seyrettim. Demirel kaç kez afetzedelerin cenaze namazını kılmıştı? Demirel 40 yıl daha orada kalsa, afetzedelerin cenaze nama- zını kılmanın ötesine geçemeyecek- tir. Sayın Demirel'i bir dönem daha o koltukta tnrakmanın bedelini Tür- kiye ödeyebilecek durumda artık hiç değildir. Hele bu depremden sonra! Sayın Ecevit'i izliyor musunuz? Tahkimi falan bir kenara bırakacak ve sadece deprem sonrası Türki- ye'ye odaklanacak olursak... acaba Ecevit Türkiye'nin deprem sonrası çok acil ihtiyacı olan temel bir dü- zen, köklü bir zihniyet değişikliğini gerçekleştirebilir mi? Bu yoksul ve acılı toplumun yanna bir parça umutla bakmasını sağlayabilir mi? 21. Yüzyıla girerken, Türkiye'de yö- netimde bir "Paradigma" değişımini başlatabilir mi? Devlet ve ülke yönetimini çağ- daş, bilimsel bir temele oturtabilir mi? Sayın Ecevit de, bu ağır felaket karşısında kendilerine yöneltilen eleştirilere karşı, tahammülünün sı- nınnda seyrettiğini belli ediyor. Biz Türkler eleştirileri sevmeyiz. Yöneti- cilerimiz hele hiç sevmez. Bu özelli- ğimiz, bizim, henüz oğrenen, dur- rrtadan oğrenen çağdaş bilimsel ve teknik insan yapısına uzak olma- mızdan ileri geliyor. Aslında eleştiriden öğrenmek, en kolay öğrenme yoludur. Düşünsenize, binlerce insan, yaptığınız işler, olan olaylar vb ko- nusunda okuyor, araştınyor ve dü- şüncelerini dile getiriyor. Içlerinde abartıh olanı da olacaktır, abartısız olanı da. Yüzlerce fikir ve eleştiriden oğrenecek o kadar çok şey vardır ki! Toplumda bütün soruniar tartışıl- maktadır. Hemen her gün paneller- de, kongrelerde, toplantılarda bin- lerce insan fikir üretmeye çalışıyor. Bu, toplumun dinamizmdir. Yönetici, bu dinamizmin dışında olursa, bu dinamizme sadece dış- tan ve kendisine bir tehdit olarak bakarsa, yönetici olabilir mi? Top- lumla birlikte gidebilir mi? Türki- ye'nin sorunlannın çözümünde, si- yasilerin en büyük açmazlann biri, toplumun bu dinamizminden tama- men kopuk olmalan, her şeyi en iyi kendilerinin bildiğine inanmalandır. Sağlık Bakanlığı Bilgi Işlem Dairesi Müdürü'nün demecine bakın. Tür- kiye'de sessiz sedasız bir sivıl top- lum devrimi gerçekleştıren AKUTa saldınsı, çöp sepetine atılması ge- reken zihniyetin ta kendisidır. Yeniden sayın Ecevit'e döner- sek... Basına yönetttiği eleştirileri bir kenara bırakalım: Ecevit'in önceki günkü konuşmasında, öğrenen, dinlemeye ve öğrenmeye açık bir li- derin işaretleri vardı. Bu, yürekleri- mizde bir umut kıvılcımını yakabilir. Ecevit, depremle ilgili, özellikle Is- tanbul'da gereken her şeyin yapıla- cağınt, daha önce hazırtanan Istan- bul'u depreme hazıriama programı- nın uygulamaya konacagını, bilim insanlanmızla birlikte hareket ede- ceğini açıkladı. Sivil toplum girişim- lerine destek işareti verdi. Bugün 15 bin olan, yann belki de 25- 40 bini bulabilecek ölülerimizin ruhlannı hiç bir şey rahat ettiremez. Ancak, Ecevit'in yeni bir yaklaşımı, toplum için ciddi bir teselii olabilir. ••• Depremzedeler Ulusal Yas ilan edilmesini haklı olarak istemekte- dirter. Bu büyük felaketi ulusal yas saymayacağız da, daha büyükterini mi bekleyeceğiz? Ulus olarak vic- danımız belki de hiç onmayacak, izlerini hayat boyu taşıyacak derin bir yara aldı. Hiç bir şey yapama- manın veya yaptıklanyia asla tatmin olamamanın ezikliği içinde yaşıyor milyonlar. Yakalara yas işaretleri takılabilir. Bayraklar yanya indirilebilir. Toplum, ortak acıyı, bir takım sembollerle paylaşmak istiyor. Yardıma kostular Moden işçileri orodaydı ALPERTURGtTT Yıllar yılı madenlerde emeği için ahn teri döken, kazma sallayan Zonguldaklı ve Bartmlı madenciler, bugün yaşam için enkaz altmda kurtarabilecekleri canlılar için aldılar ellerine kazmalan kürekleri... Afet bölgelerinden Adapazan ve Göl- cük'e hızır gibi yetişen gönüllü kurtan- cılar, onlarca canı enkazaltından çekip çı- kanrken toza kire bulanmış yüzleri gü- lücüklerle aydınlandı. Adapazan'nda Zanguldak'tan 200, Bar- tın'dan 100 madenci, Gölcük'te ise Zon- guldak'tan 110 madenci gece gündüz ça- lışıyor. Bizleri bisküvi ve sudan oluşan sa- bah kahvaltılanna davet eden madenci- ler, 24 saattir gözlerini kırpmadıklannı be- lirterek "Yurttaşlann derfjerini dinliyonız. Töm gücümüzlekurtarma çalışmalarma kaabyoruz. Kimseyi geri çevirmedik. En- kazın alündan çok sayıda yaralı insan al- dık. Onlarca cenaze çıkardık. Hüzûn ve muthüıığu birlikte yaşrvuruz anlayacağı- mz" diye konuşuyorlar. Çoğu üniversite öğrencisinden oluşan amatör kurtarma ekiplerinin bilmişliklerine ve ukalalıkla- nna sinirlendiklenni de vurgulayan ma- denciler şunlan söylüyor: "Biz enkaz al- trada kaian yurttaşlarla aynı kaderi pay- laşan insanlanz. Onlarca arkadaşımızı verdik göçüğe. Rimimiz ise kurtuklu. döo- dü yaşama. Adapazarlının Göküklünün, Yakıvîilının duygulanru en iyi biz biliriz." Krizmerkezınde eksiklikler olduğunu vurgulayan tecrübeli maden işçisi İsma- i Gürer, sivil savunmanın kendisini ge- liştirecek bilgiye sahip olması gerektiği- ni anlatryor. Gürer, dozer ve kepçeyle kurtarma çalışması >Tİrütenlere ateş püs- kürerek "Bu çahşma yaralnı öklürflr. Ge- rekfi olan %inçtir. Buradaki çok sayıda iş makinesiboş duruyor. Yönetim eksikliği nedeniylecanhlarjitiyor. Gerekli olanbü- tün nudzemeyibizgetirdik. Içeri ha\"a bas- makiçinbİ2ekompres<>r gerekivvr. Bizya- nya bölündük Yanmız madenlerde çalı- şvkenyannuzdaburada}iz.Krrienleça- hşan herkesin bir an önce buraya gönde- rflmesi gerekiyor" diyor. Avcılar Olü sayısının artmasından korkuluyor tstanbul Haber Servisi - tstanbul'da depremin en çok can aldığı, en çok ha- sara neden olduğu Avcılar'da enkaz al- tında hâlâ 200'e yakın kişinin bulundu- ğu ve dün itibanyla 270 olan ölü sayı- sının 500'e ulaşmasuıdan korkuluyor. Aydoğan Apartmanı'nın enkazı altından dün kimliği belirlenemeyen birerkek ce- sedi daha çıkanlırken 4 binada sürdü- rûlen enkaz kaldırma çahşmalannda canlı birinin çıkanlmasınayönelik umut- lar artık tükenmiş durumda. Bu neden- le enkaz başmdaki bekleyişler artık umutsuz, soğuk ve ifadesiz. Bu psiko- lojiyi Cumhurbaşkanı Süleyman Demi- rel'in ziyareti sırasında da saptadık. Candan ış Merkezi'ni ziyareti sırasm- da Demirere gösterilen tek tepki, enkaz kaldırmakla görevli askerlerin tören ku- rallan gereği söylediğı l *safol'' kelime- si oldu. Enkazaltında olduğu saralan mo- büyacı Nurhan Göngörön'ün yakınla- n ye çevredekiler hareketsiz şekilde De- mireFin 1 dakikayı aşmayanziyaretinin bitmesini beklediler. Avcılar Kaymakamı Yusuf Özde- mir'in verdiği bilgiye göre dün itibany- la depremde yaşamını yitirenîerin sayı- sı 270, yaralı sayısı ise 630 kişi. Istan- bul'un deprem açısından en riskli böl- gelerinin başında yer alan Avcılar'da halk geceyibüyük ölçüde sokaklarda ge- çiriyor. E-5 kenanndaki yeşil adacıklarda, parklarda ve hemen her boş alanda mi- ni çadırkentler oluşmuş. Ne var ki ça- dır sayısı parmakla sayılacak kadar az, çoğu noylon, battaniye ve bez parçala- n gerilerek uydurulmuş çadınmsı şey- ler. Avcılar Belediyesi'nin kurduğu kriz merkezinin çalışmalan sonucu toplam 773 bina kontrolden geçirilmış, bunlar- dan oturulamaz durumdaki 28 bina mü- hürlenmiş. Ancak, mühürlenen binala- nn büyük bölümünde yurttaşlar oturma- yı sürdürüyor. Bir belediye zabıtası, "ArOaşdmazşeldkiesert tepki gösteriyor- lar. Yüzde 80'i mührü söküp içeriye gjriyor. Ne yapsak ikna edemiyoruz" diye dert yanıyor. Avcılar Belediye Başkanı Mustafa Degirmenci ise belediyenin polis gücü olmadığınıanımsatarak"'Zorlaçıkaracak yetkim yok" diyor. Başkan Değırmen- ci, halkın en çok talep ettiği çadırların ci yurtlarmındepremzedelere açılacağını vurguluyor.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog