Bugünden 1930'a 5,466,868 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 23 AĞUSTOS 1999 PAZARTESİ DEPREM Shîl seferberlik iç rahatlabyor Hükümetin aciz kaldığı Marmara Bölgesi'ndeki deprem felaketinin ardmdan bölgeye yurttaşlar, şirketler ve sivil toplum örgütlerinden gelen yardımlar artarak sürüyor ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Türkiye Odalar ve Borsaiar Bırligi (TO- BB) bölgeye iş makinesi, sağlık malze- mesi, gıda yardımı içeren konvoyu dep- rem bölgesine gönderdi. Başbakanlık Kriz Yönetim Merkezı'nden yapılan açıklamada, bölge valiliklerinin özellik- le özel sektörden ış makineleri istediği belırtildi. CHP Ankara II Başkanlığı. bölgeye 20 temizlik işçisi ve malzemesi gönder- di. Teşkilat tarafmdan kampanya çerçe- vesinde bebek bezi, mama, hijyenik malzeme sevk edildi. Başbakanlık Kriz Yönetim Merke- zi'nden yapılan açıklamada, deprem bölgesi valiliklennce acil olarak özellik- le özel sektörden kepce, jeneratör, kompresör, vinç ve ekskavatöre gerek- sinim olduğu vurgulandı. Yurttaşlardan da, tıbbı malzeme, çadır, battaniye, çöp torbası, ceset torbası ve gıda malzeme- lerinden özellıkle kuru gıda maddeleri gönderilmesi istendi. TOBB'dan yapılan açıklamaya göre birlik, her türlü tıbbi cihazın yer aldığı, tam donanırrüı ve yüksek tavanlı 14 am- bulansı dün deprem bölgesine gönder- di. TOBB aynca, çeşitli büyüklükteki 119 seyyar tuvalet, 24 adet duş kabini, enkaz kaldırma işlerinde kullanılmak üzere 3 adet havalı kompresör ile 40 adet muhtelif büyüklükte jeneratörü de böl- geye gönderme karan aldı. Birlik ayn- ca hafta içinde 5 adet çöp kamyonunu da bölgeye gönderme karan alırken, bugü- ne kadar 20 bın adet battaniyenin ulaş- tınldığı bildırildi. 5 trilyon lira ile baş- lattıgı nakdi yardım kampanyasını da sürdüren TOBB, gıda yardımlannı da sûrdürüyor. Ankara'da faaliyetgösteren Bektaşlar Motorlu Araçlar ve Nakliye Ticaret Limıted Şirketi de mülkiyetinde bulunan Ankara Batıkent'teki evlerini 2 yıllıfına ihtiyacı bulunan depremzede- lere açtıklannı duyurdu. Astaldı S.p.A/Baymdır Inşaat Ortak Girişimı de Düzce'deki kurtarma çalış- malanna 3 hidrolik vinç mobil, 1 lastik tekerlekli yûkleyici, 4 kompresör ve kı- ncı ile 20 adet damperli karnyon gönder- di. Girişım aynca reiaketzedelere sıcak yemek yardımında da bulundu. Keçıören Belediyesı'nden yapılan açıklamada, bölgeye yardım sevki sür- düğü belırtilirken; personeliyle bırlikte 2 adet çöp aracı, 2 adet ilaçlama aracı, greyderler, ambulans, iş makinelen ve jeneratörlerin bölgeye gönderildiği kay- dedildi. Almanya Federal Ordusu'nca ilk etapta gönderileceğı bıldirilen 10 tonluk ilaç ve yardım malzemesi de Tür- kiye'ye ulaştı. Ankara Valilıği Kriz Masası Başkanı Valı Yardımcısı MustafaÖzer, belediye başkanlan ile durum değerlendirmesi yaparak gönderilecek olan yardım mal- zemesi gruplannı görüştû. Özer, bun- dan sonra bölgeye yardımlann daha planlı, gereksinime yanıt verecek mal- zemelerden oluşacağını söyledı. 2 adet aydınlatmabalonu, 10 adet seyyar tuva- let ve fıtinks malzemelerini gönderdik- lerini söyleyen Vali Yardımcısı Özer, yurttaşlan uyararak, "Vatandaşlanmız sadece bankalarda açılan hesaplara pa- ra yaürmahlar. Ayni yanümlan ise Kı- zılay şubelerine veya kaymakamlıklanla oluşan yardım toplama merkezlerine vermeleri en uygun olanKhr" dedı. Türk Eczacılan Birliği bölgede görev yapacak eczacılara ihtiyaç duyulduğu- nu belirterek görev almak isteyenlerin (0312) 467 25 12/13/14/15 nolu tele- fonlara başvurmalannı istedi. Istanbul Okmeydanı'ndaki Türkiye Hastanesı önümüzdeki 2 hafta boyunca depremze- delere her türlü sağlık hizmetini ücret- siz vermeye devam edeceğini açıkladı. Alman Hastanesi de depremzedelerin çocuklan için psıkolojık danışma servi- si kurdu. Kireç Üreticileri Birliği, böl- geye sürekli kireç sevk ettiklerini ve kendilerine ulaşılrnası halinde ihtiyaç duyulan kireci ücretsiz göndermeye de- vam edeceklerini açıkladı. Bırliğüı irti- bat numaralan şöyle: (0212) 2873333, 2872505 (tel), (0212) 257 28 90 (fax) ve (0532) 645 07 26 (cep). Izmir'in Aliağa ilçesinde Karakuzu köyünde ise genç kızlar, çeyizlerini sa- tarak gelirini depremzedelere gönderi- yor. Konya'nın Karapınar ilçesinde de 24 mahalle muhtan, 1 aylık maaşlanm depremzedelere bağışlama karan aldı- lar. Muhtarlar Derneği Başkanı Beldr Küçfik, Körfez bölgesinde yaşanan fa- ciaya seyirci kalınmasının söz konusu olmadığını belirterek, bu amaçla bir a- raya gelen mahalle muhtarlannın birer aylık maaşlanm depremze- delere bağışlama karan al- dı. ABD'dençagn Yurtdışından yapılan yar- dımlar devam ederken, ABD Başkanı Büldinton. Ameri- kan halkınabır kez daha ses- lenerek Türkiye'ye yardım çağnsı yaptı. Clınton. "Dü- şfincelerimiz ve dualanmız bu trajedideo etkflenenlerle birtiktedir" dedı. ABD'deki Türk kuruluş- Deprem sonrası Gölcük'e gönderilen giyecek yardunlan kaldınmlara aülmış, isteyen istediğini çeldp alryor. (Fotoğraf: BERTAN AĞANOĞLU) Sağlık Bakanı Osman Durmuş, tuvalet olmamasından yakınanlara çözüm buldu 'Benim iıısaıımı plaja gider yıkanır' ANKARA(ANKA)-Sağhk Bakanı Os- man Durmuş, deprem felaketiyle sarsı- lan Marmara Bölgesi'nde salgın hastalık tehlikesme yol açan altyapı eksıklikleri- nın yerine "Körfez sularînı" alteraatif ola- rak önerdi. Bakan Durmuş. Yunan ekibi- ni geri çevirdiği yönündeki söylenrilerin doğru olmadığını belirtirken "Bunu geri çevirmek için ya insan olmayacaksın, ya nekun" dedi. Durmuş, bir Italyan dokto- run hizmet verdiğini, ancak bazı önyargı- lann da olduğunu ifade etti. Bakanlar Ku- rulu toplantısmdan sonra gazetecilerin so- rulannı yanıtlayan Dunnuş. afet bölgele- rinde "karantina olduğu" haberini veren medya kuruluşlannı "jurnalcilikle" suç- ladı. Afet bölgesinde karantına ılan edil- mediğini ve tek bir ishal bile olmadığını ıfade eden Durmuş, "Karantina lafi nere- den çıkü? Böyle bir şey yokken var de- mek. ülkenin kaynaklanıu dışanya jur- nallemek, bir bakıma ülkenin seyahat Öz- güriüğünü kısıtlamak anlamma gelir" dıye konuştu. Dunnuş, tuvalet olmamasından yakı- nanlann çalıştığı sokağın sahile açıldığı- m vurgulayarak "Arkalanna baknklaruı- da çahşoklan sokak denize açıbyor. Duş ol- madığını söytüyoriar. benim insanım pla- ja girer,yıkaıur'' dedı. Dunnuş'un bir te- leyizyon kanalma yaptığı bu açıklama üe TÜPRAŞ yangını nedeniyle kirlenen de- niz altındaki yıkmtılarda inceleme yapan dalgıçlann saptamalanna göre zift kapla- nan ve içinde iş makineleri ve apatman- larla beraber cesetlerin de yüzdüğü Kör- fez sularmı tuvaJet ve duş ihtiyacının gi- derilmesi için adres olarak göstermesi dikkat çekti. Durmuş, tuvalet olmamasından yakı- nanlara caminin tuvaleti olduğunu belir- tirken "tuvaletin Idrti olduğu" yönündeki eleştiriye de. "Sağbk Bakanı gidip tuva- let mi temizfcyecek*" diye tepki gösterdi. Bakan Dunnuş, "sürekli su verilemeyen, içme suyu sıkınbsı çekilen ve kanalizas- yon sisteminin tahrip olduğu kenüerdeld depremzedelere sağlam kalan ruvaletleri kullanmalannı ve buralan temizlemeieri- ni" önerdi. Salgın hastalık söylentilerini de yalan- layan Sağlık Bakanı Durmuş, "Bfae bir tek vaka göstersinler" diyerek AKUT'u suçladı. Durmuş, "Bu söylentikri AKUT çıkanyor, pratisyen hekim oiduğunu söy- leyen kelalaka biri çıkanyor" dıye konuş- tu. Yurttaşlardan Purmuş'a tepki Sağlık Bakanı Durmuş'un konuşmala- n yurttaşlarda büyük tepkilere neden olu- yor. Gazetelere telefon eden çok sayıda yurttaş, özellikle yabancı kurtarma heyet- İeri ve yabancı hekimlerkarşısında olum- suz tutum alan Durmuş'u "Nazi özentisi" olmakla suçladı. Izmit'te çok sayıda ya- kınını yitıridiğını belirten Arzu Saygılı da, "Hükümet, devlet hiçbir önkm almadi, deprem sonrasuıda bizi yalnız bıraktı. Bü- tün bunlara tahammül edebiliriz; ama hiç olmazsa konuşmasınlar. konuşmalanna tahammül edemivoruz" dedı. Hükümetin MHP kanadı baskı yaptı CHP PM'nin Deprem Raporu îsveç ekibine 'git' denildi 'Hükümet seyirci kaldı' Haber Merked - Depremin ardmdan halka yardım elini uzatmakta gecıken ve bu nedenle ka>nplann artmasındabi- rinci derece sorumlu olan bükümet, böl- gedeki yetkililer aracılığı ile yabancı kurtarmaekiplerinin Türkiye'den aynl- rnasını idedi. Hükümetin MHP kanadı- nın yabancı ekipierin gönderilmesi ko- nusundaetkili olduğu ileri sürüldü. Sağ- lık Bakanı Osman Dnnnuş. yabancı ekipierin göndenldığı yönündeki iddi- alan M yankş anlama" diyerek reddetti. Acil Kurtarma Derneği (AKUT) Genel Sekreteri Nev2st Çetin ise alınan bu ka- rann gerekçesini bilmediklerini, ancak bu ekiplere şu an çok ihtiyaç olduğunu belirtti. Türkiye'nin yaşadığı büyük felaket sonrası çöken yüzlerce binanın enkazı altında kalan insanlan kurtarmak için ülkemize gelen yabancı kurtarma ekip- lerinin, MHP kanadımn bastırması ile Türk hükümetı tarafından ülkelerine dönmeye zorlandıgı ileri sürüldü. Eği- tilmiş köpekleri ve teçhizaüanyla dep- rem bölgelerindeki can pazannda dur- maksızın çalışan îsveç kurtarma eki- binden Lars Baeckman, yetkililerin baştan beri kendilerine karşı olumsuz bir yaklaşım içinde olduğunu kaydetti. NTV'ye konuşan Baeckman, "Yaruı (bugün) saat 10.00'da Türkiye'yi terk ctmemiz istendi" dedi Bakanlar Kurulu sonrasında gazete- ciler. Sağlık Bakanı Osman Durmuş'a tsveç ekibinın açıklamaiannı anrmsat- h. Dunnuş, Îsveç ekibinin, yardım tek- lifi kabul ediimediği için ülkelerine döndüğüne ilişkin haberlerin doğru ol- madığını söyledi. Dunnuş. "'Hayır, böy- le bir şey yok. Bunlar maalesef yanhş anlamalar'* dedı. AKUT Genei Sekreteri, Kevzat Çe- tin. hükümetin aldığı karann gerekçe- sini bilmediklerini. ancak bu ekiplere ihtiyaç duyuiduğunu söyledi. Çetin şöyle konuştu: "Sagfck Bakanhğı'nın yapöğı açdda- mazatenbiziçoküzmüşniBaşımıza ge- len felaket büyüktür. Deprem büyük ahnı kapsamaküdır. Biz kontrolü ka>- bettiğimiz için bizt kanlan gönüllülerj bölg»den uzaklaşdrdık." Deprem İçin Sivil Girişim adlı orga- nizasyon ise, yabancı kurtarma ekıple- nnin deprem sonrasmda bûyük işler yapüğını ve bu ekipierin burada kalma- sı gerektiğini söyledi. Girişim sözcüsü, gazetemize yaptığı açıklamada şöyle dedi: "Insanın aç susuz yaşam sının 7 günobu-akbuuıiyor. Ancak mucizeterde olabiByor. Bunun dışmdaenkaziann al- ünda binkrce ceset bulunuyor. Çıkard- ması beklenen buceseüer deçevnye bü- yük tehlike saçıyor. Onun için bu insan- iann burada ounası gerekK." ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - CHP Genel Başkanı AHan Övmen, Par- ti Meclisi'nce (PM) hazırlanan "Dep- rem Raporu"nu açıkladı. Raporda. dep- remden itibaren başlatüması gereken hizmetlerin de\Teye sokulamadığı. olay- lara hâkim olması gereken devlet yöne- tiıninin olaya seyirci kaldığı vurgulan- dı. Hükümet ve kamu yönetiminin kriz yönetimmde "'beceriksizfik ve çareâz- fflj" içine düştüğü belirtrldi. CHP Genel Başkanı Altan Öymen. dün genel merkezde düzenlediği bastn toplantısında, Sağlık Bakanı Osman Durrouş'un yabancı ülkelerden gönde- rilecek yardım tekliflerine karşı çıkma- sını ve gerekkalmadığı yönündeki açık- lamalanm eleştirerek "Sağhk Bakanı yalnız uluslararası yardima değil, ulusal yardım prişimine de karşı çıkmaktadır. Hükümetiçinderidriikoordinasvonsuz- hıksöz konusudur" dıye konuştu. CHP PM tarafından raporda, deprem- le birlikte ulaşım, ıletişim ve elektrik hizmetlerinin kesilmesinin, eşgüdümün sağlanmasını, acil yardım için gerekli mekanizmalann bir an önce harekete geçirilmesini engellediği vurgulandı. Karayolundaki tıkanmalardan doğan ulaşım sıkıntısını gidermek üzere hava köprüsü kurulabileceği, ancak bunun yagılamadığı kaydedildi. Ulkedeki sivil savunma hizmetlerinin bütünüyle yetersiz durumda olduğunun anlaşıldığına işaret edilen raporda, "Uz- manbk gerektiren enkaz kakhrma ve kurtarma işlemlerinin, dozer, kepçe gibi tehliketi araclarla yapimıasının denen- diğt «örülmektedir. Oysa bu hizmetler içinyetişmiselemanvedeBci,kesicinite- fikte özel teçhizat gereklidir" denildi. Devletin, hükümeti ve kamu yönetı- miyle bu kapsamdaki aferi göğüsleyebı- lecek hazırhk içinde olmadîğının orta- ya çıktığı kaydedilirken su görüşlere y- erverildi: J Hükümetwkarrroyönetimi,krizyö- netiminde tam bir beccriksizük ve çare- sizfik içinedüşmüstiir. Deprem anındaB itibaren başlanünası gereken hizmetler de\Teye sokulamanuş. olaylara hâkmı olması gereken devlet yönetimi. adeta olaya seyirci kalmışur. Hızlı ve etkin bir müdahaleicin bütünvetkfleren geniş şe- kfide 7269 sayA Afeöer Yasaa'nda var olduğu halde, bu yetkfler kulanılama- nuşor. Özetk. var olan >«tkileri ve ola- naklan kullanamayan kamu yönetimi bu olayda çok kötü sınav vtrmiştirf Raporda, ulusal deprem politikası be- lirlenmesi gerektıği vurgulanarak, dep- rem öncesi, sırası ve sonrasmda yapıla- cak işlerinciddi programlara bağlanma- sı gerektiği belirtildi. Raporda, TB- MM"nin tatile girmeden deprem alanı için "Özel Afet Yasas"nı gündeme al- ması gerekîığıne dikkat çekildi. lannı htr a Tiirtr .Amerikan Dernekleri Asamblesi (ATAA), ABD'- de çalışan Türk doktorlan- na, deprem bölgelerine gide- rek sağlık çalışmalanna ka- nlmalan çağnsında bulundu. Öte yandan, ABD'deki Türk dıplomatık temsılcıliklen, depremzedeler için yardım toplayan kuruluşlara bir du- yuru yayımlayarak, Türki- ye'ye yardım götüren THY uçaklannın sadece ilaç taşı- yabildiğini belirterek, giye- cek ve gıda gibi yardım mal- zemelerinın THY'ye veril- memesini ve yardımlann mümkün olduğunca para olarak yapılmasını istedi. Kendılenni Türk asıllı Amenkalılar olarak tanıtan Meluncanlar da, ABD'de başlatılan yardım çabalanna geniş bir kampanya ile kaûl- dılar. Meluncan toplumunun yetkililerinden Brent Ken- nedy, açıklamasında, dep- remzedeler için büyük bir bağış kampanyası başlattık- lannı ve toplanan mali yar- dımlann 10 gün içinde Tür- kiye'ye iletileceğini büdirdi. Öte yandan Amerikan halkı, televizyonlann yayımladığı merkezlere bağışta bulunu- yor. Türkiye Chicago Baş- konsolosu YavuzAktaş, yap- tığı açıklamada, Amerikan halkının yardım kampanya- lanna çok duyarlı davrandı- ğını söyledi. Aktaş, Türk Başkonsoloslugu'na gelen Jirnmy adlı Yunan asıllı bir müzisyenin, 5 bin dolarlık bağış yaptığını söyledi. tran'dan çadır ~ Iran'ın, Türkiye"de mey- dana gelen deprem nedeniy- le dün sabah ilk yardımı gön- derdiği bildirildi. iRNA'nın habenne göre, Iran Kızılay Kurumu, dün sabah gönderi- len ilk yardım paketinin. 5 bin battaniye ve 500 büyük çadırdan oluştuğunu bildir- dı. Yardımın hangı yoldan gönderildiği konusunda bil- Kanada'dan 160 kişilik bir sağlık ekibi, Adapazan'nda seyyar hastane kurmak üze- re ekipmanlanyla Türki- ye'ye geldi. Kanadalı sağlık ekibi, daha sonra Adapaza- n'na hareket etti. Belçi- ka'dan 10 ton tıbbı malze- meyle Izmir'e gelen 15 kişi- lik yardım ekibi, deprem bölgesine hareket etti. Mal- zemelerle bırlikte 5'i doktor 15 kişilik Belçikalı yardım ekibi, Izmir Büyükşehir Be- lediyesi'nce tahsis edilen otobüslerle Gölcük ve Iz- mit'e hareket etti. Ahnanya'dan kolayhk Almanya Içişlen Bakanlı- ğı Müsteşan Claus Hans Henning. hükümetin Türki- ye'deki depremzedelerin Al- manya'ya gırişi konusunda kolaylık sağlamayı düşündü- ğünü söyledi. Yunanistan'dan eğjtim önerisi Yunanistan'ın Pilos kenti- nin piskoposu da Türkiye'de depremde evsiz kalan çocuk- laruun 100'ünün Yunanis- tan 'da oluşturulacak birokul- da eğitım görmesini önerdi. BEBÎZE ERDAL ATABEK Erken Uyarı Yok muydu?.. Gölcük'ten geçiyoaız, adım adım, dura dura ilerli- yoruz. Ambulanslann sirenteri, yanıp sönen ışıklan, y- ol verilen yardım kamyonlan art arda geçiyor. Kef> çeler, yıkılmış beton bloklannı kaldırmaya çalışıyor, gözlerini betonlann aralıklanna dikmiş insanlar bir şe- yin bir yanını tutarak çekiyor, içeridekılerin kurtuluşu o harekete bağlıymış gibi tetaşlı bir azimle çalışıyor. - "Burada ne vardı?" diye sonıyorum, yolda trafi- ği düzenlenleyen gence. - "Dokuz katlı bina vardı" diyor. Şimdi orada birtDiri üstüne binmiş beton yığınlan var. Ve 'içindekiler". Felaket gerçekten çok büyük. 'Erken uyan'yok muydu? 'Erken uyan'yokmudur? Insanoğlu bunca bilimsel-/ teknik gelişmenin içinde 'depremin erken uyansı' konusunda böylesine çare- siz mi? Bilmiyorum, bir şey olmalı diye düşünüyor in- san, bir şeyier olmalı. Bir yerde sürekli çalışan bir "graf ın ucundaki çizgiler hızlanmalı, yukselmeli, ona bağlı ses vericisi alarm düdükleri çalmalı. Bunlar yok mudur, bunlar olamaz mı? 'Hortum' filminde gördü- ğümüz gibi 'ericen uyan' ile ilgili çalışmalar yapılamaz mı? 12 saat öncesinde, 2 saat öncesinde, 30 daki- ka öncesinde, 10 dakika öncesinde insanlann habe- . ri olamaz mı? Aslında 'erken uyan' yok muydu? Bu ruhsatsız, izinsiz, kontrolsüz yapılaşmaya iliş- kin her şey söylenmedı mi? Yapılann 'zemin etüdü' diye bir şey yok muydu? Zorunlu kontroller hep 'formalite' sayılmadı mı? Çürük zeminlere, dere içlenne, heyelan bölgeleri- ne yapılan derme çatma konutlara 'tapu verilmesi' neydi? Yapılan konutlann 'statik hesaplan', beton kanşı- mının nasıl yapıldığı, konulan demirierin tipi, çapı, sa- yısı hep yapanın insafına bağlı kalmadı mı? Sadece yapılar mı, sadece müteahhitier mi, bele- diyeier. bakanlık yetkili organlan, açgözlülük, açıkgöz- lülük, kurnazlık, işinibılirlik, köşedönmecılik, 'memu- rvm işini Mr'cilik, 'vatandaşım ış yapanı seçer'cilik.. hep bu büyük ortak sorumluluğun parçalan değil mi? Vereceği oyu, alacağı ruhsatsız tapuya bağlayan 'vatandaş'm bu sorumlulukta payı yok mu? Felaketin çok büyük olduğu doğru. Ani bir felaket ve çok büyük, çok yaygın bir bölge- yi kapsıyor. Yaşanan şokun büyüklüğü de bunlarla doğru oran- fjlı. Şok, şaşkınlık, düşünebilme felci, hareket etme yetisinin kaybıdır Bu şok yaşanıyor ve her şeyi sanki felç ediyor. Ama en azından deprem kuşağındaki yerleşme bi- rimlerinde 'olası bir deprem tatbikatı' yapılmamalı mı? 'Deprem tatbikatı' işte böyle şoklan önlemek için yapılır. Kurumlarda, okullarda, devlet kunjmlannda, özel şirketlerde hiç 'yangın fato/ftaf/'yapıldığını gördünüz mü, duydunuz mu? Hiçbir otel, hiçbir işyeri, toplu alışveriş merkezleri, yılda bir kez olsun 'yangın tatbikatı' yapar mı? Yüzlerce insan taşıyan bir yolcu vapuru, yılda bir kez olsun 'kurtarma tatbikatı' yapar mı? (Tatbikat di- yorum, çünkü hemen aklımızda çağnşım yaptıran sözcük budur. 'Uygulama', bu çağnşımı yaptırmaz.) Bir geminin 'tahlisiye sandallan'run rahatça deni- ze indirilebildiğini gösteren bir 'ani kurtarma tatbika- tı' acaba yapılır mı? Biz, ne yazık ki, bütün bunlan, 'şimdi nerden çık- tı?' mantığıyla karşılayan bir yaşama kültürüne sahi- biz. Onun için de her felaket bizim için aslında büyük felakettir. Değirrnendere'ye ulaşıyoruz. GördükJerimiz dehşet verici. Deniz, Değirmende- re'nin kıyısını yutmuş. Belediye Başkanı Ertuğrul Akalın, bütün yorgunluğunun içinde gelenleri fark ediyor, ilgileniyor, 'neiere ihtiyaçlan olduğu' sorusu- nu şırayla yanıtlıyor. Örgütlü gençlik gruplan koşmuş; belirii renkte gömlekleriyle onlan tanıyorsunuz. Kur- tarma ekipleri, mühendis gruplan, genç kızlar, genç erkekler, görevliler, felakete uğramış, insanlar.. hep- si birlikte. Lüleburgaz'dan 65. Tugay gelmiş, komu- tanıylatanışıyoruz. Uykusuzluk, yorgunluk, 'önce in- sanlan kurtaralım' hedefinden şaşmayan güçlü bir az- mi engelleyemıyor, ama zaman çok hızlı. Depremin olduğu dakıkadan başlayarak çok yoğun çalışmak zorunlu. Deprem olayında zamanla yanşryorsunuz. Başkan, "Büyükbirpatlamaoldu'ötyor, "hattaben, ya bizdeya komşuda tüp patladı dedim. Arkadan bü- yük bir sarsıntı oldu ve uzun süre durmadı" diye an- latıyor. Değirmendere'de deprem anında deniz, kıyı- daki her şeyi yutmuş. Kıyıdaki park, yürüyüş yolu, kaç kez kaldığımız Koruk Otel, yemek yediğimiz restoran- lar, konuşmalaryaptığımız kahveler denize kayıp git- miş, görünmez olmuş... Evet, bütün bunlar yaşandı, ama görevimiz donup kalmak değil. Görevimiz her şeye yeniden başlamak. Acımızı da, ölenlerimiz gibi içimize gömerek yeni- den çalışmak. Dayanışma içinde yaşamak, birbirimize destek ola- rak çalışmak. Değitmendere, Gölcük, Yalova, Izmit, Adapazan, Bursa ve felakete uğrayan her yer, insanlanmız, he- pimiz, yeniden yaşamaya başlayacağız. Görevimiz yaşamaktır. Bilinçle ve sabtrlı bir azim- le... A n t a I y a Söylenti yüzünden sokakta sabahladılar ANTALYA (Cumhuri- yet) - Antalya'da deprem olduğuna ilişkin asılsız söylenti, kentin büyük bö- lümünde elektriklerin de kesilmesiyle çok sayıda Antalyahyı sokağa döktü. Kepez Mahallesi'nden başlayan "Antalya'da dep- rem oUu, dahaşkkteöi dep- rem olacak" söylentileri. kısa sürede kente yayıldı. Saat 02.00'den itibaren ba- zı evlerin kapılan çalına- rak, deprem olacağı yolun- dakı söylenti ıletilerek, va- tandaşlardan dışanya çık- malan istendi. Saat 02.40 sıralannda Varsak belde- sınde ana trafo merkezin- deki bir anza nedeniyle kentin büyük bölümünde elektriklerin kesilmesı, halkın endişesini arttırdı. Yüzlerce kışi, ellerinde mumlarla sokaklara çıktı. Bazı kişilerkent dışına çık- tı. Bu arada, polis telsizın- den, "Şehir dışına çıkanla- n uyarm, deprem söylenti- sinin aslının olmadığını söyleyin1 ' anonslan yapıl- dı. Hastanedeki hastalarla, hasta yakınlanrun da bu söylentiden etkilenerek dı- şanya çıktıklan bildirildi. Bu sırada, Üçgen Mahal- lesi 115. Sokak'ta da bir yangın tehlıkesi atlatıldı. Güç Apartmam sakinleri evlen boşaltıp sokağa in- diklerinde, bir evin mutfa- ğında yanık bırakılan pik- nik tüpü yangına neden ol- du. Yangın büyümeden va- tandaşlar tarafından sön- dürüldü. Yetkililer, bu ki- şilerin hırsızlık sebekesi olabüeceğini belirterek va- tandaşlann sakın olmasını istediler.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog