Bugünden 1930'a 5,447,148 adet makaleKatalog


«
»

23 AĞUSTOS 1999 PAZARTESİ CUMHURİYET SAYFA DEPREM İ n s a a t M ü h e n d i s l e r i O d a s ı 6 Rantçılar işbaşında 9 HAZAL ATEŞ ÇAMR Marmara'yı sarsan depremin yaralan sanlmadan, bazı fırsatçı- lann demir, çiraento, tuğla gibi malzemelen stoklayarak bölgenin ınşastndan rant kapmaya hazırlan- dıklan bildirildi. tnşaat Mühendis- leri Odası Istanbul Şube Başkanı Cemal Gökçe. bırtakım çıkar çev- relerinın ınşaat sektörünün ranün- dan yararlanmak amacıyla, devlet yöneticılerinin şaşkınhğından ya- rarlanabileceği uyansında bulun- du. Gökçe, bazı kişılenn deprem bölgesinde çatlayan binalarda tes- pitler yaparak, yurttaşlara onanm yapma yönünde teklıfler götür- düklenni belırterek "İnsanlann riııygiKalhgınrian para karanımy» çahşıyoriar. Artçı depremlerin sür- düğü şu sıralarda onanm yapdma- SJ doğru değiL Takviye yapıhnas»- nın da anlamı yok" diye konuştu. Srvil toplum örgütleri, kamu ku- ruluşlan ve askerlerin oluşturduğu kurtarma ekiplen bölgenin yarala- nnı sarmaya çahşırken, çıkar çev- relen hasarlann tespıti. onanlma- sı ve yeniden yapılanma sürecin- den pay kapmaya hazırlandıklan öğrenıldi. Izmit Adapazan, Yalo- va, Gölcük, Düzce, Çınarcık ve ls- tanbul'un bazı semtlennde yaşa- nan deprem nedeniyle 200 bıne yakın konut açığının doğacağına dikkat çeken yetkililer, bunun ma- liyetinın l .5-2 katrilyon Iiraya ula- şacağını söylüyorlar. Yetkililer, Bayındırlık BakanhğYnm bugün- den itibaren başlayacak hasar tes- pıt çalışmalannın ardından, depre- min yol açtığı hasann gıderilme- si, yeniden yapılanmanın gerçek- leşmesi için devletle birlikte özel kuruluşlara, inşaat sektörüne de görev düştüğüne dikkat çektiler. Yetkililer, "tnşaat ve emlak sektö- rü yaşanan feJaketin anhndan can- lanacak" değerlendırmesını yaptı- lar. İnşaat Mühendisleri Odası Is- tanbul Şube Başkanı Cemal Gök- çe. depremin ortaya çıkardığı yı- kımlann gidenlmesi için örgütlü bir çalışma gerektiğıni vurgulaya- rak, bınlerce ınsanın yaşamını yi- tirdiği Marmara Bölgesı'nde sağ- lıkh ve güvenli yapılann oluşturul- ması içm ihalelerde de dikkatli olunması gerektiğini vurguladı. tnsanlann bannma ihtiyaçlannın karşılanabilmesi ıçın inşaat sektö- ründekı kuruluşlann gönüllü des- tekte bulunması gerektiğini ifade eden Gökçe şunlan söyledı: "Binlerce ktşi dışanda kakh. Kendi imkânlanyla Idmse ihtiyaç- lannı karşüayacak durumda değfl. Bu panikle. çıkar çevreterinin yön- lendirmeierine dikkat ederek ça- hşmalara başlamalı. Ön tespirJer, takviye edflecek hasariı binalar, ilk görünüşte yıkılmamış ya da azçat- laklı binalar temelden çatıya ka- dar ciddi şeküde inceJenmetL" lstanbul'da bırçok semttekı bi- nalarda çatlaklar olduğunu anım- satan Gökçe. "Odamıza talepkr getiyor. Bflen insanlann ön tcspit- leri, takviye projelerini yapmaian gerekiyor. Bunlân inşaat mühen- disleri yapmalı. İnşaann stan'k. be- tonarme, zemin erüdünün vapıl- ması zonınlu. Bunlar yapıuıiadan başlanlacak inşaatçalışmalan kay- naklan yeniden toprak alOna gö- mecektir" dedı. H a z ı r B e t o n c u l a r B i r l i g i 'Yönetmelikler yok sayddı'Ekonomi Servisi - Bınalann depremde ayakta kalmalannda be- ton kalitesinin önemü bir unsur ol- duğuna dikkat çekılırken, Marma- ra'yı sarsan depremle oluşan can ve mal kayıplannm "kader* ola- rak nıtelendirılemeyeceğıne işaret ediliyor. Uzmanlar, topraklannm yüzde 99'u deprem kuşağında olan Türkiye'nin Avrupa'da en dü- şük sınıflarda beton kullanan ülke olduğunu vurguladılar. Afet Bölgelennde Yapılacak Yapılar Hakkındaki Yönetmelık'e göre, birincı ve ikıncı derece dep- rem bölgelennde, BS 20 sınıfında veya daha yüksek dayanımlı beton kullanılması zorunlu iken, büyük yıkımlara uğrayan Marmara Böl- gesı'nde bu yönetmelığe yeterin- ce uyulmadığuıa dikkat çekiliyor. 1998 yılı temmuz ayı verilerine göre, bölgede, bınalann yüzde 60.14'ünde BS 20'nin altında be- ton kullanıldığı vurgulanıyor. Türkiye Hazır Betoncular Bir- lıği yetkililen, betonlann üretimi- nin büyük birbölûmünün şantiye- lerde, elle yapıldığını kaydederek tt Binalarda kullanılan betonlann yaklaşık yüzde 4O'ı ilkel yöntenv lerle, elle veya betoniyerle, yüzde 6O'ı da hazır beton olarak hanrla- nıyor" açıklamasını yapıyorlar. Tehlikelı deprem kuşaklan içinde yer alan Türkiye'de kullanılan be- tonlann büyük bir bölümünün el- le hazırlanmasının yapılann gü- venliği için tehdit oluşturduğu ifa- de edihyor. Aynca, Türkiye'de ha- zır beton olarak üretilenlenn önemli bir miktannm da BS 20 sı- nıfının altında olmasının büyük sakınca yaratüğı uyansında bulu- nuluyor. Yetkililer, binalar yapılırken ze- trıın özelliklerine dikkat edüme- mesi ve aynı yapı türünün her yer- de aynen uygulanmasırun "göz gö- re göre" ölüme davetiye çıkarttı- ğına dikkat çekerken, "Yapının ta- ŞIVKI sisteminin sağtamhğmı beton ve donan kalitesi betirier" şeklin- de konuşuyorlar. Depremin yapılara etkisinın ya- pılann ağırlığıyla orantılı olduğu- na işaret eden uzmanlar, şöyle açıklıyorlar: "Beton dayanımlannın yüksel- tilmesiyle kullanılacak beton mik- tan azalıyor. Bu dunun binalann hafiflemesine neden oluyor ve y> kılma riski azahyor. Ağırve hantal yapılar yerine hafıf ve narin yapı- lar yapddıkça yannm maliyerJeri de azalacaknr." Bu arada, Yapısal Çelik Derne- ği Başkanı Tevfik Seno Arda da yapılarda çelik iskelet kullanımı- nın deprem enerjisini büyük ölçü- de yuttuğunu ve esneklik nedeniy- le depremin etkilerini azalttığını dile getirdi. Arda, Japonya ve ben- zeri deprem ülkelerinde çelik ve çelik/beton karma sistemlerinin yaygın olarak kullanıldığını ifade etti. Standartlan ve normlan dep- rem ülkesine uygun hale getirmek gerektiğini söyleyen Arda, "İDe de beton olacak inadmdan vazgeçü- mefi. Binalara çeBk iskelet yapıl- ması zorunluluktur. Çelik iskelet- li veya çelik/beton yapüan doğnı projelendirerek can ve mal kaybt- nı kader olmaktançıkarmamızge- rekir" goruşlennı dıle getınyor. Bayındırlık Bakanı Aydın, zarann, inşaatlann zemin çalışmasının iyi yapılmamasından kaynaklandığını söyledi Bakanlık belediye yetkilerini kısıtladıANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Bayındırlık ve lskân Bakanı Koray Ay- dm, depremden etkılenen 7 ilde beledi- yelenn inşaatlann onanm ve tadilatına ruhsat verme yetkisinin 5 ay süreyle ba- kanlığının kontrolüne ahndığını açıkla- dı. Depremzedeler için oluşturulacak geçici iskân alanlan konusunda yer se- çimi çalışmalannın sürdürüldüğünü be- lirten Ayduı; Kocaeli, Gölcük, Yalova ve Sakarya illerinde hasar tespit çalış- malanna arama-kurtarma çalışmalan- nın bitırilmesinın ardından başlanacağı- nı kaydetti. Aydın, dün düzenlediği basın toplan- tısında, bakanlığının depremin ardın- dan sürdürdüğü çalışmalar hakkında bilgi verdi. Yaşanılan depremin Cum- huriyet tanhinin en büyük doğal afeti olduğunu vurgulayan Aydm, "Deprem- deki zarann en büyüğü müteahhit ha- tasmdan ziyade,alan seçiminden, zemİB erüdünün iyi yapıknaBiasından kaynak- lanmaktadır. Dolgu alanlara, y umuşak zeminlere inşa edilen bu binalar daha küçük ölçekte depremde bile yıkılabilir. Batakuk üzerine bina yaparsanız, iste- diğiniz kadar sağlam yapın, demirini çi- mentosunu istediğiniz kadar tam atan, zemini sağlam olmayınca bu binalar yı- kıhp giderler" dıye konuştu. Gelecek dönemde zemin etüdü ya- pılmadan bina yapılmasını güçleştirici düzenlemelere gideceklerini belirten Aydın, deprem felaketinden etkilenen 7 ilde, belediyelerin plan yapma, yap- tırma ve onama yetkileri ile yeni inşaat onanm ve tadilatına ilişkın ruhsat ver- me ışlemlennın en az 5 aylık bir süre ıçın bakanlığının kontrolüne ahndığını bildirdi. Karann mevcut yasanın verdi- ği yetki ile ahndığını kaydeden Aydın, bu sürenin yetmemesi durumunda uzat- manın gündeme gelebileceğini söyle- di Deprem gecesinden itibaren bakan- lık çalışanlannın gece gündüz demeden seferberolduklannı savunan Aydın, ka- rayollanmn durumu, hasar ve geçici is- kân alanlannın saptanması, su ve kana- lizasyonla ilgili altyapı çahşmalannda hummalı bir çalışma yürüttüklerini an- lattı. Önümüzdeki kış günlerinde dep- remzedelerin mağdur olmasım önlemek üzere geçici iskân alanlan açmayı plan- ladıklannı anlatan Aydın, prefabrik ya- pılarla kurulacak küçük, kentlerin, eski, yerleşım yerlerinden kopuk olmaması-. nı amaçladıklannı ifade ettı, Aydın, y~,ı er seçimi konusunda Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü ve Milli Emlak ile temasa geçildiğini kaydetti. Deprem nedeniyle kapanan yollarda çahşmalar sonucunda ulaşımm yeniden sağlandığım ifade e- den Aydın, Anadolu Otoyolu'nun 50 km uzunlugundaki Akyazı-lzmit-Doğu Kavşağı arasmdaki kesiminin yeniden yapımı işini de ihale ettiklerini söyledi. Bayındırlık Bakanı Koray Aydm, hasar tespit çahşmalanna depremden daha az etkilenen Eskişehir ve Bolu'da başla- dıklannı belirterek, lstanbul'da ise haf- ta başmda başlayacaklannı söyledi. Ay- , 4wy ypğun arama-kurtann* faaliyetle- rimn sürdüğü Gölcük, Sakarya, Koca- elı ve Yalova'da ise bu çahşmalann he- men ardından hasar tespit çahşmalan- na başlanacağım bildirdi. Kriz masalanna her bakımdan yar- dımcı olmak üzere bakanlık bünyesin- de geçici eşgüdüm merkezleri oluştur- duklannı anlatan Aydm, deprem bölge- lerinde hasar gören su şebekesi, su de- posu ve kanalizasyon sıstemlerini yapı- lacak tespite göre onaracaklannı veya yenileyeceklerini kaydetti. PROF. DR. SEMİH TEZCAN Biliııı heyeti oluşturulmab tstanbul Haber Servisi - Türkiye Deprem Vakfı 2. Başkanı Prof. Dr. Semih Tezcan, yaşanan evlerin depreme ne kadar dayanık- lı olduğunun ölçülebıldiği- ni söyledi. Prof. Tezcan, vakit kaybetmeden Cum- hurbaşkanı'nabağh 7 kişi- lik bir heyet kuruhnasını, bu heyetın Meclis heyeti değil. bir bilım heyeti ol- ması gerektiğini vurgula- dı. Deprem Vakfı Başkanı Prof. Dr. Tezcan, Radyo Cumhuriyet'te konuk ol- duğu programda, evlerin depreme dayanıklılığı ko- nusunda incelemeler yapı- labileceğini anlattı. Tez- can, yapılan ölçüm sonu- cunda, depreme dayanıkh çıkmayan konutlann, yık- mak yenne, üzennde yapı- lacak çalışmalarla depre- me dayanıklı. sağlam yapı- lara dönüştürülebileceğini beUrtti. Sistemin çok paha- lı ohnadığını vurgulayan Tezcan, binanın inceleme işlemınde metre kare başı- na 3-6 dolar arası para alın- dığını açıkladı. Prof. Dr. Tezcan, özel- likle 1. deprem kuşağmda yer alan bina sahıplerinin bu kontrolü yaptırmalan gerektiğini vurgulayarak, yurttaşlann Türkiye Dep- rem Vakfrna yazılı müra- caatta bulunmalannı iste- di. "Depreme dayanıkhhk kontrolü,yasal bir zorunlu- hık haline geririiemez mi" sorusunu Prof. Tezcan şöy- le yanıthyor: "Yasal zonınluluk hali- ne geririiemez. Çünkü 'Bu yapı usulüne uygun yapıl- dı' derler. işüı içinden ÇH kanar. Yani deprem olduk- tan sonra bir olay olmadan Idmseye yasal bir zonınlu- luk getirflemez. Yani polis devletiyle bu iş yühitüle- mez. Ama şöyle olabilir: Bir insan bina ahrken Bu- nun deprem güvencesı ser- tıfikası var mı? Yoksa al- mıyorum' diyebUir. Böjle bir kamu bilinci oluşabilir. Bu sertülkalar kolay kolay almamaz. Bu konuda uz- man bilim adamlan var. Bunlar bilgisayarda dep- rem similasyonu y apıyorlar ve bir hesap sonucunda ra- porlannı veriyorlar." 'Unutulmasm 1 Türkiye'de meydana ge- len depremlerin ve çağdışı mühendislik düzeninin depremden hemen sonra unutulduğunu söyleyen Tezcan, bu konudakı öne- nlerini şöyle özetledi: "Hk; vakit kaybetmeden Cumhurbaşkanımıza bağ- h 7 kişflik bir heyet kurul- mah. Bu heyet bilim heyeti olmak Mflletvtküleri de bir rapor hazırlamışlar. Bu mületvekillerinin işi değil, mühendislerin, mimariann işidir. Bu bilim heyeri3 haf- ta içinde Cumhurbaşka- nı'na bir daha böyle bir fe- laketin yaşanmaması için tesvik ve önerilerini sunar. Bu ounadıkça her kafadan bir ses çıkar ve hiçbir yere varamayız. Daha sonra İmar Kanunu değiştirUme- Udir. Depremedayanıkh bi- na teknolojisini bilmeyen mûhendisve mhnaıianmız proje yapmaktadır. Bunla- n engelleyecek bir kanun reformuna ihtiyaç vardır.." AYDINLANMA EMRE KONGAR Depremin Sosyolojik Fotoğrafı 17 Ağustos 1999 sabahı 03.02'de çekilen Türkiye'nin deprem fotoğrafına bakıyorum: Bina enkazlannın önünde ellerinde zebani çatallan ile, fötr şapkasını giymiş bir politikacı ve koca göbekli bir müteahhit var. Ikisi de otuz iki dişlerini gösteren bir bıçim- de sıntıyor: "Işte bizim Türkiyemiz1 ' diyorlar. Politikacıya yakından bakıyorum tanımak için: Allah Allah, gelmiş geçmiş başbakanlardan bizim ilçenin belediye meclisindeki üyelere, bakanlardan ve belediye başkanlanndan, par- tilerin kurultaylannda görmeye alıştığımız de- legelere kadar o kadar çok kişiye benziyor ki, teşhis etmekte zorlanıyorum. "Acaba" diyorum, "bu politikacı, büyük kentlerdeki toprak yağmasını özendiren belediye başkanlanna mı, yoksa bu yağ- mayı durduracağına, ondan kendisine ve yandaşı işadamlanna en büyük payı kopar- maya çalışan başbakanlara mı daha çok benziyor?" "Yoksa" diyorum. "bu, bizim mahallede oturan ve 'Kurultay Delegesi' diye kart bas- tırmış olan komşum mu?" Polıtikacının suratını çıkaramıyorum, ama, biliyorum, "Ben bunu bir yerden anımsryo- rum". Birdenbire gözlenmin önündekı sıs da- ğılıyorvekimliğini bir türiü belirleyemediğim bu suratın, daha evvelden gördüğüm "önce" ve "sonra" fotoğraflan canlanıyor belleğimde: "Önce" fotoğrafı, yırtık pırtık bir gömlek, sa- kallan uzamış bir surat ve sıska bir bedenın simgeledığı "yoksul" ama gözleri fıldır fıldır bir "kurnaz". "Sonra" fotoğrafı, şişmanlıktan sarkmış ya- naklar, iyi tıraş edilmiş bir surat, kocaman bir göbek, elinde bir puro, "zenginlik timsali" bir adam ve gözler aynı, "yine fıldır fıldır". "Neden önce" ve "neden sonra" dıye so- rarsanız, buna "politikaya atılmadan önce" ve "politikaya atıldıktan sonra" dıye yanıt verebileceğiniz gibi, "vurgundan önce" ve "vurgundan sonra" da dıyebılırsıniz. ••• Müteahhide yakından bakıyorum. Onu da bir türtü çıkaramıyorum. En düşük fıyatı vererek bütün rakiplerini ele- dikten sonra, "Iflas ettim" diyerek işi başka- sına devreden ve fıyat artışlan ile elde ettiğı kâr- la da yetınmeyip malzemeden bile çalan "dev- let müteahhidi" mi? Kentsel, tarihsel ve doğal alanlann yağma- lanmasına ve siyaset-bürokrasi-mafya-ta- rikat-ticaret beşgeninin soygununa, yasal faaliyetlerinden zaten çok para kazandığı için karşı çıkması ve şeffaf hukuk devletini kendi çı- . karları gereği savunması gerekirken, "Buyag- madan ben nasıl pay kapanm" diyerek, sa- hilleri ve ormanlan yağmalayan holdıng patro- nu mu yoksa? Birden aklıma takılıyor, "Mafya niçin Birle- şik Amerika'da işçi sendikalarında gelişti de, Türkiye'de bu alana hiç giremezken, in- şaat sektörünün tümünde egemen oldu?" • • • Fotoğrafa biraz daha dikkatle bakıyorum ve fark ediyorum ki, en önde duran politikacı ve müteahhıdin ellerindeki çatal biçimi mızraklar beni yanıltmış; bunlar "cehennemden fırla- mış zebaniler" değil, "çok partili demokra- siye geçtiğimizden beri üretim hızını çok arttardığımız ve 'kitlesel imalata' başladığı- mız yamyamlar". • • • Fotoğrafın ikinci sırasında asil ve necip medyamızın patronlan ve çalışanlan yer alıyor Hanı hem promosyon yasasını delen hem de medya sahiplerinin deviet ihalelerine gireme- me kuralını "yanından dolaşarak" aşıp ener- ji ihalelerini alan patronlar. Medya çalışanlan da aynı sırada: Hani baş- kalannın arsalannı gasp ederek, kenti yaşan- maz hale getiren kural tanımaz insanlan "za- vallı yoksul halkımız" ve kaçak yapılan yık- mak isteyen belediyeleri de "halk düşmanı" ilan ederek, yıkımları "zulüm sahneleri" ola- rak ekrana getiren medya çalışanlan. • • • Fotoğrafın üçüncü sırasından itibaren artık hiçbir yüz seçilmiyor, çünkü çok kalabalık: Ku- rallara boş vermekle övünen, bireysel yam- yamlığının toplumsal yoksullaşmaya yol açtığını fark etmeyen, demokrasiyi "başka- lannın uymaları gereken kurallar bütünü sanan" 40 milyona yakın seçmen. Bu fotoğrafı tarihe armağan ediyorum: Bizi acımasızca yargılayacak olan tarihe. Içişleri Bakanı Sadettin Tantan, yardım malzemelerini kaçıranlara karşı valiliklerin önlem almasını istedi Felaketfirsatçdannave karaborsacılara dikkat Haber Merkezi - Binlerce insan enkaz altında kurtanlmayı beklerken, bazı in- sanlann yağmalamaya gınşmesi ya da karaborsa fıyatlarla su ve sıgara gibi mal- zemelen satmak ıstemesi büyük tepkı topluyor. Bazı kişilenn de. kendi çıkarla- n için para ve malzeme topladıklan be- lırtılırken, yetkililer halkı bu tür kişilere karşı uyanık olmaya çağırdı. Içişleri Ba- kanı Sadettin Tantan, depremzedelere göndenlen yardımlan çalarak başka yer- lere kaçıranlara ve karaborsa mal satan- lara karşı tedbir alınması ıçın 80 ilin va- lisine genelge gönderdı. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan genel- gede, deprem bölgesinde yüksek fiyatla malzeme satışı yapanlar hakkında yasal ışlem yapılacağı bildirildi. Etkilediği alan açısından yüzyıhn en büyük depremini yaşayan Türkiye, acıyı ve çaresizhği bir arada yaşarken, bazı ki- şilertoplumun duyarlılığını ıstismaredı- yor. lzmit'teki depremzedeler için Türki- ye'nin çeşitli yerlerinden gönderilen gı- da yardımlannı yağmalayan 3 kişi, pohs tarafından gözaltına alınmıştı. Sabri, A- dem ve Edip Mogultay isımli kardeşlerin yağmaladıklan malzemeleri sahibı ol- duklan markete götürerek satmaya çahş- tıklan belirtildı. Marmaris'ın Içmeler Belde Belediyesi tarafından toplanan bır kamyon gıda malzemesıni felaket bölge- si yerine Gebze'deki bır depoya boşaltır- ken suçüstü yakalanan Alaattin Arsİan ve Hüsrev Kılıç gözaltına alınmıştı. Adapazan'nda da Samsun'dan gelerek yağma yapmak isteyen 30 kişi yakalan- mıştı. Sakarya'da, yıkılan evlere gırerek yağma yapmaya çalışan 5 kışınin yaka- landığı bildirildi. Merkez ilçeye bağlı Gölcük'te de depremin ardından enkaz arasında firsat kollayan 3 hırsızın gözal- tına alındığı bildirildi. Enkazlann arasın- da dün öğle saatlennde gezinen ve spor malzemesı satan bir mağazayı soydukla- n ileri sürülen Cdal ve Cemal Yıldız ile Ozcan Mendi adlı üç kişi gözaltına alın- dı. lstanbul'da da depremzedeler için pa- ra topladığını belirten 56 yaşındakı thsan Yakut da, polis tarafından gözaltına alın- dı. Yetkililer, toplumun duyarhlığından yararlanarak para ve malzeme toplayan bazı uyanıklara karşı dikkatli olunması- nı istedi. Deprem bölgelerinde ise yağmaya kar- şı askeri asayiş timleri görev yapmaya başladı. Gölcük'e dışandan gelen ve az hasarlı binalardaki eşyalan çahnaya ça- hşanlara karşı askerler önlem aldılar. îçişleri Bakam Sadettin Tantan, dep- remzedelere gönderilen yardımlan çala- rak başka yerlere kaçıranlara ve karabor- sa mal satanlara karşı tedbir alınması için 80 ılin valısine genelge gönderdi. Içişle- ri Bakanı Tantan'ın konuya ilişkin genel- gesi şöyle: "Marmara Bölgesi'nde meydanagelen deprem felaketi nedeniyle deprem bölge- sinde bulunan illere kamu ve özel kunım ve kuruluşlar ile yardımsev er vatandaşla- nmızca gerek ferdi, gerekse oluşturduk- lan organizasyonlar vasıtasryia gonderi- len gıda,gryim,temizfik, barmma, obbive benzeri madde ve eşyalann, gönderiktiği yerlere ulaşmadığı. bu yardım malzeme- lerini nakleden vasıtalann muhtemelen güzergâhtan aynlarak yardun malzeme- lerinin deprem böigesi dışında başka yer- lere kaçınkkğı dfişfinühnektedir. Aynca bazı art niyetii idşflerin, deprem bölgesin- dckifdaketzedelerinzordurumundanis- tifade ederek, zaruri ihtiyaç madde ve eş- yalan gerçek değerinin çok üstünde (ka- raborsa) satnklan şeklinde bilgiler abn- nuşnr. Konunun önemi dikkate ahnarak yapılan yardımiann yerine ulaşmasının sağbnmasını, taşımasırasında hırszhk ve digersuiisrimallerile karaborsa satişlann engdlenmesi için lüzumluve etkili her tür- lüyasal tedbirİerin ahnmasını w bu tür fi- illeri işleyenler hakkında adli işlem yapı- larak kamuoyunun bügilendirilmesi için basına duyurulmasını, yardım malztme- lerinin dagıdmının kriz merkezierinin bil- gisi doğrultusunda görevlendirflen yetki- liler taranndan gerçekleştiriünesi ve bu konuda kargaşaya mahal verilmemesini önemh rica ederim." Emniyetten genelge Emniyet Genel Müdür Vekili luran Genç imzasıyla basmda çıkan haberler dikkate almarak dün deprem bölgesinde alınacak emniyet önlemleri ile ilgili ek genelge yayımlandı. 80 ilin emniyet mü- dürlüğüne gönderilen genelgede, deprem bölgesındeki il emniyet müdürlennin ge- reksinim duyduklan personel. araç ve ge- reç çeşidi ile miktanm Emniyet Genel Müdurlüğü'ne bildirmeleri istendi. En- kaz kaldırma çalışmalannın yapıldığı yerlerde yağma ve hırsızlıklann önlen- mesı amacıyla gerektiğınde kuvvet kul- lanılması istenen genelgede, sabıkalı ki- şilerin ve haklannda adli işlem yapılmış kişilenn deprem böigesi dışına çıkanla- cağı bildirildi. Genelgeye göre, deprem bölgelennden aynlan araç ve kişilerkont- rolden geçırilerek çalınb eşya bulundurup bulundurmadıklan araştınlacak.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog