Bugünden 1930'a 5,465,783 adet makaleKatalog


«
»

23 AĞUSTOS 1999 PAZARTCSİ • • • • CUMHURİYET SAYFA HABERLERIN DEVAMI istanbul Sınop Y 28 Adana Edıme PB 27 Kocaelı Y 27 Çanakkale PB 28 Izmır PB 31 Manısa PB 32 Aydın PB 33 Denızlı Y 34 ZongukJak Y 25 Antalya Samsun Trabzon Gıresun Ankara Eskışehır Konya Sıvas Y Y Y Y Y PB PB 28 29 28 29 28 32 32 Mersın Dıyarbakır Şanlıurfa Mardın Sıırt Hakkân Van A 34 Kars PB 28 Marmara'nın doğusu, Karadenız Iç Ege ve IçAnadolununkuzey batısı sağanak ve yer yer gökgurultutu sağa nak yağışlı, ötekı yer- ler az buluöu ve batı, doğukesımlenndegü- ney ve batı yönlerden orta kuvvette yağış olan yerlerde yağış anında yer yer Kuvvet- lı oiarak esecek DİS MERKEZLER Oslo Helsınkı Stockholm Londra Amsterdam Bruksel Pans Bonn PB PB PB PB PB PB PB 18 19 18 20 21 20 23 21 Munıh PB 24 Zunh Beriın Budapeşte Madnd Vıyana Belgrad Sofya Roma Atına PB PB PB PB PB PB PB PB 21 21 32 20 22 24 30 32 Y 22 Şam Moskova Aşkabat Astana Taşkent Bakû Bjşkek Tiflıs Kahıre Y A PB A PB A PB PB 20 35 30 39 32 38 35 37 A 39 k ÇokbuMlu . Yagmuriu Kariı Sulukar , Gok gurjttulu GÜNCELcÜNEYT ARCAYÜKEK • Baştarafi 1. Sayfada Kuşku yok, eşıne az rastianan doğal bır felaketten sonra bır ulkenın karşılaştığı bu turden zoıiuklar kımı devlet yaptınmlannı zora sokacak nrteJıkte Ama bır hukumet engellenen oğelenn yenne koya- cağı değışık yontemlerle kımı zoriuklan aşmak duru- munda değıl mıdır^ Örneğın depremden hemen sonra doğal oiarak gereksınıleceğı bılınen doktordan ılaca, hatta yıyece- ğe, çadıra kadar zorunlu gereksınım maddelennı uçaklaria deprem yorelenne gonderemez mıydı1 ? Insan açtsından fetaketın kaba portresı saptanamaz mıydı? Başbakan'ın ıcraat "gecıkmelen" somut bıçımde doğruluyor Şoyle Deprem 17 Ağustos'ta oldu Enkaz kaldıra- cak araç ve gereçlere "el koyacağını" ancak 22 Ağus- tos'ta açıkladı Ecevrt, ılk yapması gereken ıcraatı en az altı gun sonra gundeme getırdı Depremın ılk gunu hukumetımız olu sayısını bının uzenne çıkarmadı Sonra sonra açıldı. Felaketın bu- yukluğunu kavradı galıba, rakamı yavaş yavaş buyut- meye başladı Oysa, o sırada Batı kaynaklan -başta Bırteşmış Mıl- letler- on bınlenn olduğunu, dunyanın en buyuk facı- alanndan bınnın Turkıye'de yaşanmakta olduğunu açıklıyordu Depremden once ve deprem gunu hukumetın han- gı noktada olduğunu anlatan belge, kuşkusuz Baş- bakan Ecevrt'ın "Ulusa Sesienış" konuşması Ikı yıldan ben ıktıdarda olan, hukumetlere ortak, bır yıl once, evet sadece bır yıl önce Adana deprem fe- laketını yaşayan, uzun yaşamı boyunca bırçok dep- rem goren Başbakan 1) Orneğın, "istanbul Deprem Erken Uyan ve Acıl Müdahale Projesı'nın derhal uygulanabılmesı ıçın gereldı kanamamenın Marmara depremınden sonra -öncekı gün- yürûriüğe gırdığını" soyledı 2) Kurallan çığneyerek yapılmış yapılar olduğunu vurgulayarak yaptınmlan ağırtaştıracaklannı, -şımdı lütfen sıh dunın- beledıyelen 'uyaracaklannr açık- ladı Başbakan'ın konuşmasında en azından ulusal vtc- danı rahatlatmak ıçın yıkılan kent beledıyelennde so- rumlu arayacağına ılışkın -bır paragraftan vazgeçtık- bır cumleye rastlanmıyor Sorumluluk kimde mi? 3) Dılersenız, kımı onlemler ıçın hukumetimızın ak- lının başına yenı yenı geidığını kanıtlayacak ıkı oğe- den soz edelım Hukumet ıkı yasaya oncelık venyor, son gunlerde sozu edılen ıkı yasaya Topyekûn Savunma Sıvıl Hız- metlen" tasansı ıle "Seferberiık ve Savaş Halı Kanu- nu'nun bazı maddelennı değıştıren" tasannın bugun TBMM'de goruşulerek yasalaşmasını ıstıyor Sıvıl savunma hızmetlen ıle ılgılı bır notu bılgınıze sunalım Sıvıl Savunma Genel Muduriuğu'nun yıllık gereksınımı 15 tnlyon Butçeden aynlan para 3 tnl- yon ve bu, uç tnlyon personel gıden Ûzellıkle doğal afetlerde gorev alan sıvıl savunma sıstemınde bugun 66 kışı "fıılen" gorevlı Yenı bıriıklenn kurulmasını ıçeren yasa tasansı tam ıkı yıldır TBMM'de yatıyor, goruşulmuyor Depremler ulkesı Turkıye'nın nasıl yonetıldığını bu örnekler pekâlâ ortaya koyuyor Bbette kımı onlemlenn onceden alınmayışına ılış- kın sorumfuJuğu butünuyte Ecevıfe ve hukumetıne yuk- lemek ınsafsızlık Ne var kı, geçmışın omuzlanna yukledığı sorumlu- luğu anımsamak zahmetıne bıle katlanmayanlar hâ- lâ devlet yönetımınde, bu, bır Ikı 96 saat deprem karşısında şaşırakalan Başba- kan Ecevrt'ın ve hukumetnın hıç mı sorumluluğu yok? Lütfen soyler mısınız? Öğretmenlik başvurulan bugun 30 bin öğretmen otanacakANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Ögretmenlık baş- vurulan bugün başlıyor Ba- kanlık, 40 bın branşta 30 bın öğretmen atayacak öğret- menler, Deviet Memurlan Sınavı'na (ÜMS) gırmeye- cek Afet bölgesındekı baş- vuru tanhı 26 Ağustos-3 Ey- lül tanhlenne kaydınlırken bu öğretmenlerden başvuru ücretı alınmayacak II mıllı eğıtım müdûrlük- lenne 31 Ağustos'a kadar sü- recek başvurular başhyor Öğretmenlık görevıne ılk de- fa atanacaklarda 40 yaşın- dan gun atmama, yükseköğ- retım kurumlanndan lısans düzeyınden mezun olma ve pedagojık formasyona sahıp olmakoşullanaranacak Öğ- retmenlık ıçın 1998 atama dönemınde başvurup bran- şında gereksınım bulunma- ması nedenıyle ataması ya- pılmayanlar, bu yıl yenıden başvuracaklar Ünıversıtelerın Ingılızce ögretım yapan bölümlenn- den mezunolan, ancak peda- gajık formasyonu olmayan adaylar da öğretmen olabıle- cek Sınıf oğretmenhğı ıçın, 21 kredılık "öğre&nenMkmes- lekbflgisisertifikaanaekote- rak en az 18 kredilik ilköğre- tim smıföğretmenliğı sertifi- kas" ya da her ıkı programı kapsayan 33 kredilik ılköğ- retım smıf öğretmenliğı ser- tıfikası ıstenecek Okul ön- cesı oğretmenlığuıe başvu- racaklarda, ılgılı fakulte me- zunu dıştndakılenn en az 29 kredilik "olcul öncesi ogret- raenligi sertifikası"na sahıp olması gerekecek Beden egıtımıne 550, bıl- gjsayara 300, el sanatlan- de- korasyona 88, elektnğe 400, elektronığel25 felsefegru- buna 100, gemı mşaata 15, gı- yıme 345, güverteye 9. güver- te avlamaya 8, ımam-hatıp lıselen meslek derslen ve dın küraırü-ahlak bılgısme 700, tngılızceye 2 bın, ış eğıtımı- ne 210, ücarete 100, kalıpçı- lığa 30, kuafbrlüğe 25, ma- kıneye 140, matematığe2 bın 500, metal ışlenne 225, mo- bılya dekorasyona 200, mo- dele 23, motora 482, müzı- ğe 225. nakışa 300, okul ön- cesıne 1000. rehberlığe 600, resım-ışe 550, resım grafığe 40, sınıf oğretmenlığme 14 bın 151, sosyal bılgılere 750, tekstıl- ıphğe 37, tekstıl BBD boya apre'ye 59, tesısat tek- nolojısıne 128, tesvıyeye 554, ncaret hsesı meslek derslen- ne 250, tnkotaja 31, Türk dı- lı ve edebıyatına 2 bın 500, Turk halk oyunlanna 57, ya- pıya 203 öğretmen atanacak Seminer Bakanlık, yurtdışma atanan sınıf ve branş oğretmenlen ıçın hazırlık semınen duzen- ledı Bugun Gazı Unıversıte- sı Muzık Eğıtımı Salonu'nda yapılacak seminer, yann, 25, 26 ve 27 Ağustos'ta da An- kara Başkent Öğretmene- vı'nde gerçekleştınlecek Hüldimet geç ııyandıANKARA (Cumhunyet Bürosu) -Devlet, Marmara Bölgesf nde 7 ılı sarsan 7 4 şıddetmdekı depremın üze- nnden 6 gûn geçtıkten sonra "d kny- mak" ıçın harekete geçtı Depreme müdahalede oldukça "geç kabn" hü- kümet ortaklan Başbakan Bülent Ece- vit, Başbakan Yardımcısı DevtetBab- çefi ve ANAP lıden Mesut Yılmaz bır araya geldı Daha sonra toplanan Bakanlar Kıırulu, Meclıs'ten deprem- le ılgılı acıl yasal dûzenlemelerle ıl- gılı kanun hükmünde kararname (KHK) yetlusı ıstemeyı kararlaştırdı Hukumet, deprem felaketının yarala- nnın sanlması ıçın gereklı finans- mamn sağlanabılmesı ıçın dış kredı- ler yanında bır kereye mahsus dep- rem vergısı almayı da değerlendır- meye aldı TUPRAŞ'takı zarann da 200 mılyon dolar oldugu belırtılır- ken, bunun 150 mılyon dolannın sı- gorta şırketı taraiîndan karşılanaca- ğı bıldınldı Mılh Guvenlık Kurulu (MGK) da bugun toplanarak deprem felaketmı bütun boyutlanyla değerlendırecek Başbakan]ık Knz Yönetım Merkezı, depremın ardından kurulan knz mer- kezlennın çalışmalannı ıçeren bır ra- ponı MGK'ye sunacak Deprem nedenıyle çalışmalanna bır sûre ara veren TBMM bugün top- lanacak Hükumetın de muhalefetın onergelenne destek vermesı nede- nıyle öncelıkle depremle ılgılı bır ge- nel gorüşme yapacak Mecbs, ayn- ca topyekûn srvıl savunma ıle ılgılı ya- sa tasansını görüşecek. Tasan, olağan ve banş zamanmda sıvıl sa\r unma ıçın gereklı tum hazıruklann alınma- sını öngörüyor Venlecek bır oner- geyle de 7 ılde sıvıl savunma merke- zı kurulması ve uzman sayısının art- tınlması ıstenecek Hukumet, depremın 6 günûnde knz yönetımını valılenn elınden al- dı Kocaelı, Sakarya ve Yalova valı- lennın yetkılen üç bakana devredıl- dı Buçerçevede,De\letBakanıHa- san Gemicı, lzmıt Mıllı Eğıtım Ba- kanı Metin Bostancıogla Adapazan, Çalışma ve Sosyal Guvenlık Bakanı Yaşar Okuyan da Yalova Knz Mer- kezı başkanlığına getınldı Liderier zirvesi Hükümet ortaklan Ecevıt, Bahçe- b ve Yılmaz dün bıraraya gelerek dep- remle ılgılı bugune kadar alınan ön- lemler ve bundan sonra alınması ge- reken kararlan gorüştü Yılmaz, bu- gune kadar yapılankr vebundan son- ra alınması gereken onlemler konu- sunda tam bırmutabakat ıçınde olduk- lannı bıldırdı Lıderler zırvesının ardmdan Ba- kanlar Kurulu toplandı Toplantıda sıkıyonetun ve olağanûstü hal ılanı ko- nusu değerlendınlmedı Ancak bır bakan medyanın tutumunu eleştınr- ken, "Basm adetafeUketteUalhğıya- ptyor.Sonımsuzy^yınlaryapıyor.Öla- ğanüstu hal ya da sıkıvöneüm ilan ediisevdi de neji konuşup ne>ı konuş- mayacaklannı görseterdi" dedı Bakanlar Kurulu'nda alınan karar- lan Devlet Bakanı ve Hükümet Söz- cüsü Tunca Toskay açıkladı Toskay, deprem afetıyle ılgılı bütun gelışme- lenn, bakanlann yaptığı çalışmalar- la gozden geçınldığmı soyledı Ba- kanlann aynntılı açıklamalar yaptı- ğını ve çalışmalann değerlendınldı- ğını beluten Toskay, bugune kadarya- pılan çalışmalann tıtızlıkle sürdüru- leceğını bıldırdı Toskay, depremle ılgılı çıkanlması gerekecek olan acıl yasal düzenlemeler ıçın TBMM'den KHK çıkanlması ıçın yetkı ıstemeyı kararlaştırdıklannı soyledı Toskay, deprem bölgesındekı be- ledıyelenn ımar yetkılennın ellenn- den alındığını, bu yetkılenn Baynı- dırlık Bakanlığı bünyesınde toplan- dığuıı açıkladı Toskay, bır soru üze- nne, ıdan sonışturmanın da başlatıl- dığmı bıldırdı Çadırkent kuruluşla- nnın tamamlanma aşamasma geidı- ğını ıfade eden Toskay "Mcvsinı de- ğişımı de gözönüne alınarak geçki is- kâna vatandaşlan geçırme mecburi- yetüniz var. Bunun için prefabrik ev- ier,diğer kamu tesBİenveoteflerm knt- lanılması gıbı tum alternatifler vatao- daşlannuza sunulacak" dedı Toskay, gereklı fınansman gerek- sınımının nasıl sağlanacağı konusu- nun da ele alındığını belırttı "Bu- nun için iç ve dış imkânlar değerten- dirildi" dıyen Toskav deprem \ ergı- sı alınıp alınmayacağıyla ılgılı bır so- ru uzenne de. "O konu da iç finans- man aravışı çerçevesinde deferiendi- rilmektedir'' dıye konuştu Yardım önenleruıın değerlendınl- dığını belırten Toskay, yurttaşlann da büyuk bır dayanışma önıeğı ser- gıledığını ıfade ettı Toskay, ancak tüm yardımlann Içışlen Bakanlığı 'nm deneümı ve ıznıyle gerçekleştınlme- sı gerektıgını soyledı 'Karantina yok^ Tunca Toskav. hıçbır bulaşıcı has- talık tespıt edılemedığını ve dolayı- sıyla da tek bır yerde bıle karantına ılan edılmedığını bıldırdı Hasartes- pıtı çalışmalannın 15 günde tamam- lanacagını kaydeden Toskay, kesın hasar tespıtı çalışmalannın da sür- düruleceğını ıfade ettı Toskay, Ada- pazan, Yalovacezaev lennın de boşal- tıidıgını, tutuklu ve hukumlulenn baş- ka yerlere nakledıldığını bıldırdı Toskay, Devlet Bakanı Yüksd Y«- kna'nın da TUPRAŞ lzmıt tesıslenn- de hıçbır tehlıke kalmadığını ıfade ettığını soyledı TÜPRAŞ'ta zarann 200 mılyon dolan aşmayacağının be- lırtıldığını kaydeden Toskay, bu kay- bın en az 150 mılyon dolannın da sı- gortadan karşılanacağını bıldırdı Tetefon ûcretieri düşürüldû Ulaştırma Bakanı Enis Öksüz de, cep telefonu ve Telekom un dığer fa- turalannın eylul ayının sonuna kadar yurttaşlara göndenlmeyeceğını açık- ladı Oksüz, faturası eylül ayından önce göndenlenlenn de hıçbu- ışleme bağlı tutulmayacağını bıldırdı Gecîken yarclmı öKinderi artbrdı Haber Merkezi - Yedı kentte katnlyonlarca lıra- lık zarara yol açan buyuk depremın üzennden bır hafta gecmesıne karşın devlet yetkılüen arasında- kı kargaşa sürûyor Enkaz altında bulunan on bın- lerce ınsandan umut kesıldığı ıçın yurtdışından ge- len ekıplerden bazılan gen döndü Sıcak havarun, susuzluğun ve toplanamayan çöplenn etkısıyle sal- gın tehlıkesı her geçen gun daha da büyürken dep- remden kurtulanlar artık enkaz alnndan yakınla- nnın cesetlennın bulunmasına sevınır oldu. Ara- da bır yaşanan mucızeler ıse dramatık sahnelenn yaşanmasma neden oluyor Artık deprem bolgele- nndekı cadde ve sokaklarda çaresızlık ıçınde an- ne ve babasuıı arayan çocuklara, yavmlannı ara- yan aılelere rastlanıyor Yavaş yavaş çadır kentler kumlurken hâlâ organı- zasyon bozukluğu yaşan- ması tepkılere neden olu- yor Başbakanlık Knz Ma- sası'ndan yapılan açıkla- mada depremden sonra Türk Sılahlı Kuvvetle- n'nın arama-kurtarma ça- üşmalan sonucu 9 bm 325 ceset, 25 bın 80 yaralıyı enkaz altından çıkardığı belırtılırken hükumetın 'acz ve çanesizlik' ıçınde hıçbır şey yapmamastnın ölü sayısuıı arttırdığı vur- gulanıyor Hâlâ on bm- lerce ınsanın enkaz altın- da bulunduğunu belırten yurttaşlar, devletın dep- remın üzennden bır haf- ta gecmesıne karşın hâlâ kendını toparlayamama- sına ısyan edıyorlar Baş- bakanlık Knz Yonetım Merkezı'nın açıklaması- na göre. dün saat 03 00 ıtibanyla depremde ölen- lenn sayısı 12 bın 40, ya- ralılann sayısı ıse 33 bın 495 oldu Ancak bu resmı açıklamanın dışında sa- yının 15 bını aştıgı, aylarca süreceğı tahmın edı- len enkaz kaldırma çalışmalan sonucu ıse bu sa- yının 40 bını bulabıleceğı behrtüıyor Yedıncı günde artık enkaz kaldınldıkça acdar ar- tıyor, umutlar tükenıyor Enkaz altından kurtulma ımkânının gıderek azaldığına dıkkat çeken yetkı- lıler, havanın sıcak olmasının su kaybmı hızlandı- racağına, bu nedenle enkazda yaralı bulunanlann dahı yaşama şansuıın azaldığına dıkkat çekıyorlar Kurtarma ekıplen kendılenne gelen enkaz altında sağ ınsan bulunduguna daırher habere koşuyor An- cak, kaldınian enkazın altından cesetler çıkıyor, ın- sanlarbırazdahahuzneboğuluyor Aradaacılıyü- reklere su serpen mucızeler yaşanmaya devam edı- yor Izmıt'te Kuruçeşme semtı Plaj Yolu'nda yer- le bır olmuş 5 katlı bınadan kurtulan bır kışınm, zıynet eşyalannı aramaya gelmesı 'Kontes' lakap- lı kalp ve şeker hastası 60 yaşlanndakı "RukiyeTey- »"nın 115 saat sonra yaşama yenıden dönüşü yo- lunu açıyor 22 kışmın sağ çıknğı ve sadece yalnız yaşayan kalp ve şeker hastası "Rukiye Teyze"nm enkaz al- tında kaldığı bınadan ses gelmesı uzenne, enkaza 12 00 sıralannda ılk oiarak Türk yardım ekıplen, ardından Isvıçre kurtanna ekıbuıden 2 kışı koşu- yor Enkaz alündakı kadınla ılenşım saglanması uze- nne, kurtanna ekıplennden başka elemanlar da enkaz yenne gelıyor ve ufak tefeklığı, şık gıyımı Sarsan, Cöcer'in yaptığı sitenin enkazından sağ cıktı 138 saat sonra 'mucize' kurtııluş Haber Merkezi-Deprem bolgelennde. en- kaz altından canlı çıkma umudu bır haylı tü- kenıp kurtanna çalışmalan yennı enkaz kal- dırma çalışmalanna bırakırken Çmarcık'ta bırkadım 138 saat sonra hayata "mertoba" dedı. Gökük'te de bır kadın, enkaz altından tam 131 saat sonra kurtuldu Kurtarma ekıplennm 100 saatı kntık sınır oiarak göstermesıne karşın enkaz altlanndan tek tuk de olsa hıssedılen "v^şam beürtikri" en hızJı bıçımde değerlendınldı Yalova'nın Çmarcık ilçesınde muteahhıt VfeiGöçertara- fından yapılan sıtenın enkazının altında 138 saat kalan MelahatS«rsan adlı kadın sağ oia- rak çıkarıldı 54 yaşındakıMelahat Sarsan'ın enkaz altından sesının duyulması uzenne as- ken bırukler ıle Israıl ve Bulganstan kurtar- ma ekibı ortak çalışma yünlttü Sarsan'a en- kaz altında ulaşıhr ulaşılmaz, doktorlar tara- fından serum bağlanarak yaşama dondürül- dü Enkaz altından uzun bır çalışma sonucu çıkanlan Sarsan, önce Yaîova'da kurulan sah- ra hastanesme, ardmdan da tedavısının yapı- labılmesı ıçın asken helikopterle istanbul'a ge- tınldı Melahat Sarsan'ıneşıHatiSarsan'dan haber alınamadığı bıldmldı Çmarcık'ta yaşanan bu sevındıncı habenn öncesınde Golcûk, bır başka "nuıaze kurtu- luşa" tanıkhk ettı Fransız kurtanna ekibı. Donanma Caddesı üzennde bır enkazda has- sas teknık cıhazla ınceleme yaparken yaşam belırülenne rastladı Daha sonra Fransız ekı- bıyle askerlenn ortak çalışması sonucu saat 14 00 snalannda Adalet Çetinol adlı bır ka- dm, enkaz altından 131 saat sonra sağ oiarak çıkanldı 20 yıldırfelç olan vebu nedenle ko- nuşma guçlüğu çeken Çetuıol de, aynca bob- rek yetmezhğı belırtısı gonıldüğü bıldmldı Çetuıol, daha sonra tstanbul GATA Hastane- sı'ne göndenldı nn çıkanlmasma bırakıyor. Kentler artık ölu koküyor Ölü kentlerde kım- sesız çocuklar dolaşıyor Annelennı babalannı an- yorlar Depremde anne ve babalannı kaybeden yeüm çocuklann, kımlığı belırsız kışılerce "evbtlıkedm- me" bahanesıyle toplandığına dıkkat çekılıyor Sosyal Hızmetler v e Çocuk Esugeme Kurumu Ko- caelı tl Müdunı Hamdi Kadıoğlu, "çocuk hırsızla- nnın ışbaşında oiabfleceğine" dıkkatı çekerek ye- tım çocuklann, kurumlannın bılgısı dışında kûn- sey« evlatlık venlmemesuıı ısüyor Kadıoğlu, dep- remden sonra çok sayıda kışmın hastane ve kara- kollara başvurarak aılesı ölen çocuklan evlatlık edınmek ıstedığı. bazı kışılenn de çocuklannı ev- latlık oiarak vermeyı ka- bul etügı yonünde duyum- lar aldıkJannı soylüyor SHÇEK'ın bılgısı dışında evlatlık alıp vermenın suç olduğuna dıkkatı çeken Kadıoğlu, şu açıklamayı yapıyor "Iyi niyetie bn tür davTanışta bulunan- larolabüir. Ancak, biz en- dışe duyuyoruz. Çocuk hırsızlan işbaşında olabi- iir.DepremdeaOeani kay- beden yetim çocuklar pa- y yerJebutürgirisimdeba- hmnıakistcyenierbaebaş- vurmaudır. Aksi takdir- de, iyi niyetie yapılsa da bu suctur. Hastane yetki- Kteri de yarah çocuklan, yakmıoMoklannı bdgde- yemeyen şûpheii kişilere tesfcnebnemeSdirleE Şüp- hefikişierideemniyetgüç- lerine bildirsinler.'' Kadıoğlu, evlatlık alıp vermek ısteyenlerın ve ve kıbarlığı nedenıylekomşulan tarafından "Kcm- tes" lakabı takılan "Rukiye Teyze'yi" kurtarmak ıçın yoğun bır seferberiık başlatılıyor Önce enka- zın küçuk bu- bolumu açılarak Rukıye Hanım'ın nefes alması kolaylaşnnlıyor ve serum takılıyor Çalışma noktasında gerek duyulan en kuçuk bır mal- zeme ıçuı bıle çevredekı herkes seferber oluyor Ko- lonya ıstenıyor koşuluyor, "Rukıye Teyze"nın toz- dan yüzunün korunması ıçın eşarp ıstenıyor, çev- redekı kadınlar başlanndakı ortüyu çıkanp venyor ve elbu-lığıyle goturulen mükemmel bırçalışma so- nunda, "Kontes" 22 10'da enkazdan kurtanlarak hastaneye sevk edılıyor Herkes mutlu Ama yenı bu- gunle bu mutluluk yennı cesetle- kımsesız çocuklan bıldır- mek ısteyenlerın SHÇEK II Müdürlüğü'nun (0 262) 322 39 82 - 322 17 91- 323 22 07 - (0 532) 583 62 66 - 363 04 89 no'lu telefonlanna başvur- malannı ıstıyor Hassas cıhazlarla yapılan teknık ölçümlerde en- kaz altında canlı bulunmadığı belırlenen deprem bölgelenndekı yabancı kurtarma ekıplen ülkele- nne donmeye başladı Ahnanya'dan gelen 70 kışılık kurtarma ekıbın- den 16'sı ülkesme dondu Alman kurtarma ekıbı- nuı, Kocaelı"nde yaptığı çalışmalarda 4'ü sağ ol- mak üzere 58 kışıyı enkaz altından çıkardığı be- lırtıldı Turkıye'den aynlan ekıp üyelen "Zamanı- mız çok vıetersizdi" dedı İzmir Barosu, Danıstay 10. Dairesi'nin verdiği iptal kararının onanmasını istedi 'Cezaevleri sürgün genelgesi' Danıstay'da NECATİAYGIN tZMtR - REFAHYOL hükümetı- nın Adalet Bakanlan Mehmet Ağar tarafından hazırlanıp Şevket Kazan tarafından uygulamaya konulan ve Danıstay 10 Dan-esı'nce ıptal edılen "cezaevleri sürgun genelgesi'' Adalet Bakanlığı'nın ıtırazı uzenne Danıs- tay Idan Dav alar Genel Genel Kuru- lu'nca mcelemeye alındı Izmır Barosu adına davayı yürüten avukat ArifAM Cangı, Danıstay Ida- n Davalar Genel Genel Kurulu'na gönderdığı savunmada, Adalet Ba- kanlığı genelgesının savunmayı kı- sıtladığını, hukuka aykın olduğunu belırterek Danıstay ] 0 Daıre'nın ver- dığı ıptal karannı onaylamasını ıste- dı "Cezaevleri sürgün gendgesj"yie, sıyası davalarda yargılanan tutuklu- lar DGM'lere yakın ıl ve ılçe ceza- evlenne nakledıhruşlerdı BucaKa- palı Ceza ve Tutukevı'ndekı tutuk- lular da Bergama Özel Tıp, Uşak, Muğla, Aydnı, Nazıllı cezaevlenne göndenlmışlerdı Tutuklu avukatla- n buuygulamayla müvekkıllermın ge- lış gıdışlennde aksamalar olduğunu, böylece savunmanuı engellendığını sav layarak barodan yardun ıstedıler Avukatlann ıstemlennı yennde bu- lan Izmu- Barosu, genelgenm ıptalı ıçın Danıştay'a başvurmuştu tzmır Barosu'nun başvurusunu ın- celeyen Danıstay 10 Daıresı, genel- geyı. "Insan Hakian ve Ana Hürri- yetferi Korumaya Dair Avrupa tn- san Hakian SözJe$mesi"nde yer alan mahkeme huzurundahazırbulunma ılkesı, ıddıa ve savunma eşıtlığı ılke- sı ve bunlann sonucu oiarak adıl yar- gdama ılkesınm ıhlah nıtelığınde gö- ruldüğünden hukuka aylan bularak ıptal etrruştı Adalet Bakanlığı, Danıstay 10 Daıresı'nın verdığı ıptal karanna, Danıstay Idan Davalar Genel Kuru- lu'nda ıtıraz ettı Adalet Bakanlı- ğı'nın başvurusunu ınceleyen Da- nıstay îdan Davalar Genel Kurulu, 28 5 1999 tanh ve 1999 '333 esas sa- yılı karan ıle "yürüttnenindııniunıl- ması" karannı verdı Izmu- Barosu'nun savunmanlığını üstlenen avukat Anf Alı Cangı. Ada- let Bakanlığı'nm yasal ıtıraz suresı- nı geçırdıkten sonrabaşvurduğunu be- lırterek Danıstay Idan Davalar Ge- nel Kurulu'nun, bakanlığın başvuru- sunureddetmesıgerektığım soyledı Avukat Cangı, davalı ıdarenın tem- yız başvurusunda, savunma avukat- lannm orgüt üyesı gıbı suçlandığına. bu sözcüklenn kullanıbnasının üzü- cü olduğuna dıkkat çektı Avukatla- rayonelık suçlamalann kabul edıle- meyeceğını vurgulayan Cangı, sa- vunma dılekçesınde, "tdare, temyiz diiekçesinin bir bölumünde, 'sanik- lar örgütlerce seçılen avukatlan ıle ör- güt lıderlennın gozehmı ve dn-ektı- fi ıle goruşme yapabılmekte' sözü De kanımızca sav ve savunma smır- lan aşuarak bir kısım avukatkr 'ör- gut avukatı' olmakla suçlanmaktadır. Cezaevlerinde devletın hâkımiveti yok ise bunu sağlamakla yukumlu olan en başta kurum davab ıdaredır. Idarenin bu sorumluluğu, savunma mesfegme sakhrma hakkınıvennediği gibi; bunugerekçegostererek hukuka aykın tşlem yapma hakkını da ver- mez''dedı G U N D E M MUSTAFA BALBAY • Baştarafi 1. Sayfada ması Turkıye yukandakı uç maddeyı de çok yoğun bı- çımde tartışıyor Bugunugundemınonunde.amaor- tulu gıbı duran bır konuya ayıralım Böytesı felaketter karşısında Turk Sılahlı Kuvvette- n (TSr^ en zınde guç oiarak hemen felaket bolgesı- negıder Bu kez de oyle oldu Trakya'dakı bırtıkler he- men bolgeye kaydınldı Şu anda, Trakya da sınır bo- yunun dışında kalan askerlenn hemen tumu deprem bolgesınde Hukumet dışında hemen her kesım kabul edıyor kı, gerek bolgeye müdahalede gerekse yardım çalışma- lannda orgamzasyon-koordınasyon bozukluğu var Hu- kumet dıreksıyonda sapasağlam duruyor, ama dı- reksıyonla tekeriekler arasındakı bağlantılar duzen- sız Ordunun bölgedekı çalışmaları da kendı ıçınde düzenlı olsa bıle genel duzensızlıkten payını alıyor Ikı taraf da "yok" dese bıle, hukumetle TSK ara- sında boyutlan zaman zaman değışen bır fay hattı var Edındığımız bılgıler ve gozlemlenmız ışığında TSK ıçındekı degerlendırmelenn şunlar olduğunu soyle- yebılınz. - Zarar, bır savaş ortamından da büyuk Ancak krt- le ımha sılahlan boyle bır zarar verebılırdı Bunun dı- şındakı bır savaş ortamında ıkı dakıka ıçınde bu ka- dar zarar vermek olanaksız - Boyie bır zarar ortamında tek başına Turk Sılah- lı Kuvvetlen de yeterlı değıldır TSK ıle devletın ve toplumun olanaklan bııieştınlır ve felaketın ustesın- den gelmek ıçın çabaya gınşılır TSK bu tur durum- lara karşı bazı senaryolara sahıp Son oiayda bunu yaşama geçırmek mumkun olmadı - Trakya'dan bırlıkler 12-16 saatte bolgeye ulaştık- lannda hemen onlerıne kent hantasını alıp ışe koyul- mayı ongorduler Bu olmadı Asken bıriıklenn başın- dakı komutanlar, zarann yoğun olduğu lzmıt veAda- pazan'nda kentı, hemen sektorlere bolerek çalışma- yı planlıyoriardı Boyle bır hantaya ulaşamadılar. - Sıyası ıktdar yukandakı ıkı maddeyı ıllerdekı va- lıter ve kendıne bağlı otekı otontelerie yaşama geçır- meyı yeğledı -1997'de MGK ıle Başbakanlığın koordınasyonun- da bır knz yonetm merkezı orgorulmuş, çalışma baş- lablmıştı Ancak kamuoyu bunu yanlış değerlendırdı "Başbakanın yetkılennı MGK kullanacak" yorumlan yapıldı Bızım tasariadtğımız bu tur durumiara karşı yapılabıleceklen ıçenyordu -Olay çok buyuk llkaşamadaorganızeolmakzor- du. Ancak olağanustu hal ılan edılseydı çok daha kı- sa sürede organıze olunurdu TSK savaş ortamında ıkı temel ışlevı dıkkate alır, cephede savaşmak, cep- he gensınde zararlan telafi etmek Deprem feiaketı ıkın- cı ışJevımıze uygun duşuyor TSK, deprem altında kalıp hayatta olanlar kurtarmaya gore orgutlenmış de- ğıl O gece mehmetçığın elınde kazma-kurek vardı Ancak, asken guç hemen sıvıl olanaklaria butunleş- tınlebılseydı, dahafarkJı olurdu Hükümetin bakışı Yukandakı maddelenn hukumet cephesınden go- runuşune gelırsek 17 ve 18 Ağustos'ta yapılan de- ğerlendırmelerde, doğal oiarak her turlu olanağın devreye sokulması planlandı Bunun ıçınde elbette as- ken guç de olacaktı Ama nasıl olacaktı? Öyle sanıyoruz kı hukumet, askerlenn onde go- rûndüğu bır tablo ıstemedı Valılıklenn gucuyle soru- nun ustesınden gelınmesı planlandı Ancak bunun zor olduğu hemen ortaya çıktı Valılıklenn uzenne bır de koordınasyondan sorumlu bakan venldı 1 Başbakan Bülent Ecevit ın ve Genelkurmay Baş- kanı Orgeneral Hüseyin Kıvnkoğlu nun bu konuda aynı gun ıçınde verdığı ıkı demecı alt alta koyalım. 20 Ağustos gunu Başbakanlık onunde Ecevrt 'Sıkryonetımyada olağanustu hale gerekyok Bu- nu kımse ıstemedı, askeherde ıstemedı Kım söylü- yor, emeklı bırgeneral" 20 Ağustos gunu GATA'ta Kıvnkoğlu "Sıkıyönebm ve olağanustu hal de tartışıldı, tartı- şılryor Ancak hükümet gerek görmedı" Yoaımu okura bırakıp yazıyı noktalayalım Tek is- teğımız, ulkenın butun gucunu seferber ederek, ya- ralann bır an once sanlması Bır de Vıctor Hugo'nun şu sozunun bızım toplumumuz ıçın de geçeriı olma- sı "Felaket zekâyı eğıtın" PKK'K Soysal'a idam isteıııi DtYARBAKIR (Cumhu- riyet Bürosu) - Geçen ay gu- venlık guçlennce Moldova'da yakalanarak Tüıkıye'ye gen- nlen PKK nın Balkanlar so- rumlusu Cevat Soysal hak- kında Ankara DGM Başsav- cıhğı'ncayürütülen soruştur- ma tamamlandı Soysal 'm TCK'nın 125 maddesı uya- nnca ıdamı ıstendı tddıana- mede, Istanbul'da PKKmılı- tanlan tarafından gerçekleş- tınlen ve 18 kışının olumüy- le sonuçlanan Mavı Çarşı ey- lemının Soysal'ın talımatla- n doğrultusundayapıldığı be- lırtıldı PKK'nın Balkanlar Sorumlusu Cevat Soysal hak- kındaAnkara DGM Cumhu- nyet Başsavcılığı'nca yakla- şık bır aydan bu yana yuru- tülen soruşturma tamamlan- dı DGM Başsavcılığı'ncaha- zırlanan ıddıanamede, Cevat Soysal'ın Turkıye'dekı PKK mıhtanlannaeylem yapmala- n ıçın telefonla talımat ver- dığı ve Türbye ıçındekı ör- gütelemanlannın sevk ve ıda- resınden sorumluolduğu kay- dedıldı Iddıanamede Abdul- iah Öcalan'm yakalanarak Turkıye'ye getınlmesınden sonra Istanbul'dakı e> lemle- nn Soysal'ın talımatlanyla gerçekleştığı ve Mavı Çar- şı'ya PKK'lılertarafmdan ya- pılan ve 18 kışının olümuyle sonuçlanan eylemın de Soy- sal'ın talımatlanyla yapıldı- ğına yer venldı Ankara DGM Savcıhğı ıd- dıanamesınde, Soysal hak- kında "Dev let hâkimiveti al- nndald topraklardan bır kıs- mını devlet ıdaresmden ayır- mayayönetiksilahlı eviemler- de bulunmak" suçundan TCY'nnı 125 maddesı uya- rmcaıdamcezası ıstendı Soy- sal'ın avukatı Kenan Sidar ıse ıddıanamede yer alan ıd- dıalann somutve ınandıncı ol- madıgını öne sürdü Sıdar, "tddianameve katılmamız mumkündeğildır. Savunma- nuzı haarbyoruz" dedı Sı- dar, 3 klasorden oluşan so- ruşturma dosyasında Soy- sal'la ılgılı yakalanma tutana- ğmm "çoklgaoç birşekfldedü- zenlendiğini" belırterek "Tu- tsuıak Soysal'ın Ankara Em- niyetine adı ve adresi beffi ol- mayan bır kışı tarafından ge- tirikpteslinıediküğışeklinde tutubnuş" dıye konuştu. Soy- sal'm yargılanmasına 17 Ey- lül 1999 tarıhınde Ankara Devlet Guvenlık Mahkeme- sı'nde başlanacağı belırtıldı
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog