Bugünden 1930'a 5,485,115 adet makaleKatalog


«
»

Q)1O"7.4 CumhuriyetR AD YO tSTANBUL VE ÇEVREStNDE YAYINDAYIZ Cumhuriye JSMTKBftrTtStZHlZMET V§ SMT MMESE KtBP TESLM / f SAJIT OVHJR KMULO 4 * SMTtfflU»Skttflfe OLMMâ f uunıuatıuıdnpuınıı sbiD »*hw krctiıfcTtınızmnumanısı \e SOD ku'ianrnîi tarâıı bıldmn, kıtap evuuzde olsun Admtn sovadnuzı \e telefoo da bddınncvı unutmavın. Lvc değılscnız dılereenız uye de oluo ya <U uvelığuuz] vemlevın. R İSLEM BİR TELEFONLA:0212 514 01 96 76. YIL SAYI: 26983 / 250.000 TL (KDVıçınde) KURUCUSU. Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 23 AĞUSTOS 1999 PAZARTESİ Bakanlar Kurulu, TBMM'den kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi isteme kafaıraldı Hükümet geç uyandı İterdee Kocaelı Sakarya tetanbui Yaiova Bob Bursa Eskşehr Zonguldak Tekrtağ Toptem Hüveya 51790» 3046 üu 984 m 2400ÖİÛ 263 öte 2145KJ 585(0 3ötü . 12.147 rahsayısı 14718 yara» 5G84yarab 5240 y a r * 4443 yar* 1141 yaak 2336yarak 344yarak 26yarak 35yarat 33367 yarak MCK'nİti gündemi deprem Yönetim, Tûrkiye'yi sarsan deprem felaketine "el koymak" için sonunda harekete geçti. Dün toplanan Bakanlar Kurulu'nda olağanüstü hal konusu tartışıldı. Başbakanlık Kriz Yönetim Merkezi, bugün toplanacak MGK'ye depremin ardından yapılan çalışmalan içeren bir rapor sunacak. MGK toplantısında deprem bütün boyutlanyla ele alınarak alınması gereken kısa ve uzun vadeli önlemler değerlendirilecek. ÜÇ bdkana görev Hükümet, depremle ilgili eşgüdümü yürütmek üzere üç bakanı görevlendirdi. Devlet Bakanı Hasan Gemici Kocaeli, Milli Eğitim Bakanı Metin Bostancıoğlu Sakarya, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan da Yaiova Kriz Merkezi başkanlığına getirildi. Deprem nedeniyle çalışmalanna bir süre ara veren TBMM, bugün toplanarak topyekûn sivil savunma ile ilgili yasa tasansını görüşecek. • n. Bir Soru... Bu yazıya başladığımız sra- da ölü sayısı 12 bini, varah sa- yıs 30 bini aşnuşü. Siz bu sanrlan okurken her iki sayının nerelere ûrmanaca- ğını kestiremhoruz. Ancak sovlendiğine göre öhi sayısı 40 bine ulaşabilir. Felaketin de en yürek pa- ratayıcı yanını enkaz alnnda kalanlar oiuşturuvor; diri dn ri gömûlüp de kurtanlmayı bekleyenler içimizde yaşıyor- lar, vakınlannın dramını an- latmaya sözcükfcr yetmez; ara- dan alb gün gecmesine karşın umutlannı yitirmejenlerin duygulannı anlamak güç de- Eğer yardımda geciküme- seydL, kimbilir kaç can daha kurtanlabilirdi. • Pfeki, neden geciktik?.. Hükümet ilk iki gün ileti- şim ve ulaşunın kesildiğini öne sürüyor. Bir öiçüde doğru- dur. Ancak bir ötçünün ötesm- degecikmey e hak vermekoia- na&yok. Üstetik bugün de süregekn bir 'anormal' durumun ge- rekçesini 57'nd hükümet ka- muoyuna açıklamak zorun- dadır. Türkiye'de en düzenfi, hanr- hkh, disiplmii ku\>etin ordu ol- duğunu bilmeyen yok!.. Ame- rika gibi si\il kurtarma örgüt- lerinin en ileri düzeyde oldu- ğu bir ülkede bile. doğal afet- ler karşısında asker hemen devreye sokuhır. Hele büyük çapta bir deprem oiduğu za- man, devletin asker \e shil ay- nnu gözetmeden bütün ku- nımlannı seferber etmesi do- ğal ve aynı zamanda zorunlu değfl midir?.. Bizdeki tutumun gerekçesi nedir?.. S7'nci hükümetin bu soru- ya bir açıkhk getirmesinde de saymaklabhmezyararlarvar. • Dünbuköşedebetirttiğiıniz gibL yıllann ihmaDerini 57'n- d hükümetc >üklemek ada- letli bir eleşriri sayılamaz; şu sırada başta hangi koalisyon oba deprem karşısında yeter- siz kalacaktı. Ancak üstünde durduğu- muz konu bu yetersiztik de- Pdir; devletin elindeki güçie- ri yeterince kuflanıp kullan- madığısorusunugündemege- tiriyoruz. Denebflir ki asker,zaten dev- rededirvekendisine düşen gö- revi üsdenmiştir. Evet, ama ordunun da baş- tan katüacağı bir bütûncül- lük içinde seferberliğe ilk sa- atlerden başla> arak girişilsey- di can kaybı daha az olmaz mıydı?.. Hükümet hangi manükla bu konuda çekingen davran- dı ve davranıyor?- Cumhuriyet Deprem bölgesinde enkaz alünda kalanlardan umut kesuırken yurttaşlar hiç olmazsa yakmlaruun cesetierinin çıkanlmasını bekliyor. Umut azaldı Geciken yardım ölümleri arttırdı# Depremın üzennden bir hafta geçmesıne karşın devlette süren kargaşa, ölümlerin artmasına yol açtı Enkaz altındakı bınlerce ınsanın yaşama umudu mucızelere kaldı. Yurtdışından gelen kurtarma ekıpleri geri dönüyor. TSK, enkaz altından 25 bin 80 yaralı ve 9 bın 325 ceset çıkardı. M 17. Sayfada MUCtZE KURTULUŞ • 17. Sayfada TÜRKİYE'NİN TEK ŞANSI M 2. Sayfada DEPREMIN SOSYOLOJÎK FOTOĞRAFI • 3. Sayfada ERKEN UYARI YOK MUYDU? • 4. Sayfada DİN PAZARLAMACFLARI ytz» • 5. Sayfada UMUT IŞIĞI ARIYORUZ M 7. Sayfada DEPREMÎN MALtYETl • 10. Sayfada EİR BAŞKA FAY HATTI yızM • 11. Sayfada SORUMLULUK 111. Sayfada TÜPRAŞ'ın ardından zincirleme sıkıntı olabilir Ekonomide zor dönem# Sanayiye ağır darbe indiren depremin ve TÜPRAŞ'taki yangının Türk ekonomisine etkisi uzun süre tartışma konusu olacak. Kimi uzmanlar TÜPRAŞ'ın Izmit rafınerisindeki yangının ekonomide süreceğini belirterek, akaryakıt ve tüpgaz dışında hammadde sıkıntısının otomotivden petrokimyaya, gübre sanayiinden metal sektörüne, tekstilden plastik sanayii ve kalp kapakçıklan yapımına kadar uzanan bir dizi zincirleme etkisinin görüleceğini belirtiyorlar. • n. Sayfada Bayındırlık Bakanlığı 7 ildeyetkileri ele aldı Belediyelere kısıtlama# Bayındırlık ve Iskân Bakanı Koray Aydın, zemin etüdü yapılmadan bina yapılmasını güçleştirici düzenlemelere gideceklerini açıkladı. Bakan Koray Aydın. deprem felaketinden etkilenen 7 ilde, belediyelerin plan yapma, yaptırma ve onama yetkileri ile yeni inşaat onanm ve tadilatına ilişkin ruhsat verme işlemlerinin en az 5 aylık bir süre için bakanlığın kontrolüne alındığını bildirdi. • 3. Sayfada KARABORSACILAR YAKALANIYOR Fırsatçılar ışbaşında # Binlerce insan enkaz altında kurtanlmayı beklerken, yağma ve karaborsa fiyatlarla gıda ve su satılmasına karşı îçişleri Bakanlığı valileri uyardı. Bazı kişiler ise mal ve para yardımlannı kendi çıkarlan için kullanmak isterken yakalandı. • 3. Sayfada Iıışaatçılar uyardı # inşaat Mühendisleri Odası da halkı bazı çıkar çevrelerine karşı uyardı. Çimento, tuğla ve demir stoklayan bu kişiler deprem bölgesindeki hasar görmüş binalarda hasar tespiti yaparak onanm teklifinde bulunuyor Mühendisler Odası Istanbul Şube Başkanı Cemal Gökçe, "Duygusallığı sömürerek para kazanmaya çalışıyorlar. Artçı depremler sürerken onanm yapılamaz" dedi. • 3. Sayfada Izmit-Gölcük arasmdaki Başiskele Mahallesi'nde iki kath köy evi depremi yenerken, "imar plaıuyla" önü- ne ve yanına kurulmasına izin verilen apartmanlardan biri rümüyle yerie bir oldu, diğeri ise yıkılmak üzere. Rantplanı ölümgedrdi# Çok değil, henüz 10 yılmı bile doldurmayan "imar planlanyla"(!) süper lüks apartman sitelerinin yükseldiği Izmit-Gölcük arasmdaki Başiskele Mahallesi'nde, deprem sanki binalan değil, belediye olduktan sonra hazırlanan imar planını cezalandırmış. "Plan öncesi" yapılan evler ayakta kalırken "planla" yapılan apartmanlar çökmüş durumda. • OK1W BCtoKfnta yaosı 6. Sayfada TEMİZLİKSORUN Salgın hastahk korkusu # Yurttaşlar duyurularla salgın hastalıklara karşı uyanldı. Afet bölgesindeki sağlık taraması, aşı ve ılaçlama çalışmalanna karşın ishal görülmeye başlandı Yalova'da sahra ve Devlet Hastanesi'ne getırilen her 10 çocuktan 6-7'sınde ıshal belirlendi. MArka Sayfada SAĞLIK BAKANI'NDAN TUVALET SORUNUNA İLGlNÇ ÇÖZUM M4. Sayfada İSVEÇ YARDIM EKİBİ GÖNDERİLDt M4. Sayfada DAĞISTAN'DA RUS GÜÇLER] BASTIRIYOR • 8. Sayfada TAYFUN UÇAK DÜŞÜRDÜ M 9. Sayfada BİR KARlKATÜRÜN ANATOMİSİ M 13. Sayfada DÜNYANIN EN HIZLISI GREEN VE JONES MSpor'da GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK Gerçek Oyle DeğH! Başbakan Ecevrt, "ulusa seslenırken", depremin ilk iki gunu hukümetın etkısiz kalışındaki nedenleri anlatyor. Konuşmanın büyük bolümü bir çeşıt savunu diye ni- telenebılir. Zıra, Başbakan, aynntlı açıklamalannda felaketin bü- yükluğü karşısında hukümetın apışıp kalışındaki neden- leri iletoşim ve ulaşım alamnda karşılaştıklan engeHete, etekt- nklerin ve sulann kesılmesine bağlıyor.. mArkosıSo. 17,SH l'de CHRISTOPHER MARLOVVE POKTOR FAUSTUS İngilizceden çeviren: İrfan Şahinbaş Chrıstopher Marlovve. Elısabeth donemı İngılız tiyatrosunun en onemlı yazarlarından bın. Daha ozgur, daha esnek bir tıyatro dılı yaratan bir yenılıkçı, bir şaır Oyunlarında donemın yerleşmış dınsel ınançlarına ve toplumsal değerlerıne karşı çıkmıştır Yazınsal bakımdan onem taşıyan ilk Faust da onundur Ronesans ınsamnın bılgı edınme tutkusunu, kılisenin yasakladığı alanları da kapsayan boyutlarıyla ışlediğı tragedyası Doktor Faustus Yarın Cumhuriyet 'le birlikte... GUNDEM MUSTAFA BALBAY Askerin 'Dur'uşu! Deprem felaketine karşı önumuzde üç toplumsal gö- rev var: - Yaralann bir an önce sanlması. - Binalan inşa eden müteahhitlerden onlara izin veren yonetıcılere kadar tüm sorumlulann ortaya çıkanlması, gelınen noktanın hesabının sorulması. - Başımıza bir daha böyle bir felaketin gelmemesi için kurulacak yenı duzenın kurallarının konması, uygulan- • ArkosıSo. 17, Sü. S'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog