Bugünden 1930'a 5,469,921 adet makaleKatalog


«
»

R A D Y O Cumhuriyet ISTANBUL \ E ÇEVRESİNDEYAYINDAYIZ Cumhuriyet ^ //sMTJIMEKtfl»TBÜMİ / / f SMTİIVHfcUNÜ) MT S 76. YIL SAYI 26982 / 250.000 TL (KDVıgmde) KURUCUSU Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI NADİR NADİ (1945-1991) ş Düffdığmız btabm admı, kredj kartmızuı numarası ve soo kuilannu ünhı ık bulıkîe bıidınn. kıtap evınızde oEsun Adınızı sovadmız! sv telefoc numannızı da bıldırnKvı unııtmzvın Lve degılsemz. thlerscnız uyc öc elun va da u\elığınız vmılevın HER İŞLEM BİR TELEFONH 0212 514 01 »t 22 AĞUSTOS 1999 PAZAR Türkiye'yi sarsan depremden 5 gün sonra enkaz altında yaş ılığı azaldı Yaraları sarma zaıııaıuMarmara'y1 sarsan depremin ardından, yıkıntılann altında kalanlann kurtanlması için çalışmalar yoğunlaştı. Askerlerin, kamu kuruluşlannın, sivil toplum örgütlerinin oluşturduğu kurtarma ekipleri ile yurtdışından gelen uzmanlar, deprem bölgelerinde çalışmalannı eğitilmiş köpeklerle birlikte gece gündüz sürdürüyorlar. 90 saat geçmesine karşın 10 kişinin daha sağ olarak çıkanlması kurtarma ekiplerine moral verdi. Bölgeye Türkiye'nin çeşitli illerinden ve yurtdışından yardım yağıyor. Başbakanlık Kriz Yönetim Merkezi de depremin hemen ardından alması gereken önlemleri gecikmeli olarak uygulamaya koyuyor. Kriz Merkezi bölgedeki tüm kamu kuruluşlanndan, özel ve tüzelkişilerden, ellerinde bulunan cenaze taşıma araçlan ile iş makineleri ve personeli bugün akşama kadar valilerin emrine vermesini istedi. • 19. KötüBİr Test!.. Marmara depremi ülke- mizi hazııiıksız vakaladı. Oysa yıllardan beri davul zurna çalarak 'gelıyorum' diyordu. Bu alandaki ay- mazlığımızı tek başına şu ya da bu hukumete yükle- mek olanağı vok!.. Yıllar- dan beri "koşevı donme" felsefesine şartlandınlmış bir topluma dönüştük. "Paradan para kazan- ma"nın alkışlandığı; urete- nin, yaratanın, çalışanın, namuslunun cezalandırü- dığı bir düzsnde eski de- yimle 'hab-ı gaflet' içinde yaşadık. Suçu soyut bir 'devlet'e de yükle\emeyiz. Her ulus kendi devletini kurar ve de- netler. İnsanlann dışında birdevletyoktur: siyasal ik- tidardır dev iet gucunu kui- lanan!.. Bu nedenie 'soyut devlet'i sanık sandalyesine oturtmak da fikir fantezisi olmaktan öteye gidemez. • Ancak vatandaşın öfkesi 'muhatap' anyor,isteriste- mez devletc yöneliyor \e 57'nci Hükümet bir eleşti- ri bombardımanına tutulu- yor. 57'nci Hükümet'in eleşti- rilecek çok \anı var; görev başına geldiğinden bu y ana emekçi halkı meydanlara döken hükümetin çapı IMF'-den geçmekten gayn bir ufka uzanaımyor. Bu- nunla bûiikte son deprem- Öf. eteştiruerin dozunu ka- çirnıakta hiçbir yarar gör- miıyoruz. 57'uci Hükümet reçete- sinden haşka bir koalisyon da şu anda başta olsa\ dı ya- pabüeceği şeyler sınırh olurdu. Hükümetin uzun yıllardan beri üst üste bine- rek katlanmış bozukluklar ortanunda depremle savaş- mak zorunda kaldığuu dü- şünmeliyiz. • Türkiye'de temel bir dü- zen değişikliğine gereksin- me açıktir. Deprem 21'inci yüzyüın eşiğinde bu alanda bir test işlevini görmüştür. Köklü bir zihnhet değişi- mine ihtiyaç var. Bu deprem de aymazhğı- mızı gideremezse. geieceğe umutla bakmak olanaksız- laşacaktır. * Cumhuriyet TÜrkİye'nİn'karaelmas'İŞÇİkrL. Deprem soarasıilkyardıma onlarkoştu.Eııçokonlaryoruldu.(Fotoğraf:KAANSAĞANAK) Prof Işıkara, perşembe günü bir bakanın açıklama yapmasını istediğini söyledi 'Önciü deprem saptanmadı'1 Kandıllı Rasathanesı'nin buyük depremi gördüğü, ancak panik olur ıddiasıyîa halktan saklandığı ıddıa edıldı Kandillı Rasathanesı Deprem Araştırma Enstitüsü Müduru Prof. Dr. Ahmet Mete Işıkara ıddıalan yalanladı ve büyük deprem öncesı "öncü deprem" aktıvıtelennın gerçekleşmedığını söyledi. Istanbul Haber Servisi • Marmara'yı sarsan 7 4 buyukluğundekı deprem on- cesı "öncûl" depremler kaydedıldığı ve bu gerçeğın "paniğeyol açmamak" ge- rekçesıyle halktan gızlendıgıne ılışkın savlar, Kandıllı Rasathanesı yetkılılen ve uzmanlar tarafından yalanlandı Uz- manlar, buyuk depremlenn yuzde 80'ının öncul sayılabılecek hıçbır ışa- ret vermeden başladığına dıkkat çeker- ken 7 4 bu^kluğundekı deprem once- sı "normalin otesinde" ve "oncül oia- rak yorumlanabilecek" bir aktıvıteye rastlanmadığını belırttıler Prof Dr Ay- kut Barka dâ ABD'dekı kurumlann da Türkiye'dekı 4 ve ustû buyûklûktekı depremlen kaydettığını belırterek "önümüzdekigunlerdebubügüerin de- ğeriendirflmesi sonucu, büyuk deprem önculu olarak kabul edilebilecek yo- nımlarda bulunup bulunamayacaklan- nın" ortaya cıkabıleceğını belırttı Dûn bır gazetede yer alan sava gore Kandıllı Rasathanesı, Marmara'yı sar- san 7 4 buyukluğundekı deprem once- mArkasıSa.l9,Sü.3'te EKONOMİ 2. deprem piyasada # Marmara Bölgesi'nde büyük maddı hasara da yol açan depremde kurtarma çalışmalan sürerken para ve sermaye piyasalanmn kontrol altına alınmaması durumunda ıkıncı depremm bono faızlennde yaşanacağı uyansında bulunuluyor. • 13. Sayfada YANGEV TÜPRAŞ sonduruldu • TÜPRAŞ'mîzmit'teki rafînensınde başlayan ve son tankta devam eden yangın dün tamamen söndürüldü. Söndürülmesının ardından süratle durum ve hasar tespıtı yapılarak rafmennm de\Teye alınması ıçin çalışraalara başlanacağı belirtildi. M 8. Sayfada ÖLÜM KOKUSU KAPLADI HER M4. Sayfada SARIYAZ ÇtÇEKLERl HİKNET ÇETtaUVH • 5. Sayfada ÖRGÜTSÜZLEŞTIRÎLEN TOPLUM ORM.ÇÜUŞUIR B 6. Sayfada BU DEVLET NEREYE KADAR'? flML BHMMO&II • 6. Sayfada POLlTİKACI VE DEVLET ÇIPLAK 119. Sayfada PROF. DR. BARKA 'Istanbul avantajlı' # İTÜ Avrasya Yerbilimlen Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Aykut Barka, tüm bulgulann İstanbul'da yakm gelecekte îzmıt depremi büyükluğunde bır depremin olabileceğmi ışaret etüğini belırttı. Barka "Devletin buna hazırlıklı olması lazım" dedi. • 6. Sayfada lltere Kocaelı Sakarya Istaıbui Yalova Bolu Bursa Eskışehr Zongutdak Tekırdağ Toptam leölüvey» 5179ÖİÜ 3046 ötû 984 ötû 2 4 0 0 * 226 ötû 122Öİ0 58ÖIÜ 3ölû - 12 018 ralısayısı 14718 yaralı 6884yaralı 2924 yaralı 5S59yarab 1159 yaralı 1866yarab 344yarak 26 yaralı 35 yaralı 33515 yaralı Kriz masalan • Ankara, (312) 425 02 62,424 02 63,424 02 64,425 08 24,425 09 87 41913 64(faks) • îçışlen Bakanhfı 419 77 13. • Sağîık Bakanhğı 433 31 22 - • Dışışlen Bakanlıgı 284 03 60. • Genelkurmay: 402 25 80 - 417 6100. • lstanbul(212)511 12 69, (216)333 08 29. • lzmıt. (262)321 1144, 321 1100 • Yalova-(226) 813 74 62 • Adapazan (264)985 20 72, 278 6099 • Düzce(374)512 3313. Yanıt bekleyen sorular 1• Hükümet, Marmara'yı vuran depremin önemıni neden ancak 24 saat sonra kavrayabıldı 9 Bu yüzden ınsanlann zamarunda toprak altından çıkanlamadığının farkında 9 2Deprem sonrası bırçok gazetecı en çok hasar gören bolgelere ulaşıp buradan haber venrken, devletin kurtarma ekıplen neden aynı yerlere ancak 48 saat sonra ulaşabıldı 9 3,Deprem sonrası Cumhurbaşkanı, Başbakan ve çok sayıda bakanın haberleşme sıkıntısı yaşadığı ve "telefonlann kılıtlenmesı" nedenıyle anında bılgılendınlemedığı ortaya çıktı Hukumet, stratejık bırımler arasında "her koşulda" haberleşmeyı sağlayabılecek teknolojılen bugüne dek neden uygulamaya sokmadı? MArkasıSa.l9,SiLl'de ERHAN KARAESMEN Telaket hırsın sonucu' # ODTÜ öğretım üyesi ve deprem uzmanı Prof. Dr.Erhan Karaesmen "Deprem hasannın büyuklüğünü, ülkemizdeki toplumsal örgütlenme ve planlama geleneğındeki zafiyetlere, umursamazlıklara ve ciddıyetsîzliklere borçluyuz'' dedi. • 12. Sayfada DtNCtLER VE MHP ŞOVDA • 4. Sayfada ASKER KRİZ MASASINA EL KOYDU I 5. Sayfada GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK KOCAELİ'DE ÜRETİM DURDU • 13. Sayfada FUTBOL DÜNYASI AĞLIYOR MSpor'da SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ 7-12-17-20-28-38 Kim Kimtten Davacı? Cumhurbaşkanı, Başbakan ve kımı bakanlar dışın- da yerlı yabancı butun kaynaklar "koordınasyon yok- luğundan" yakınıyor Sonuçta hukumetı eleştınyorlar. Nedır "koordınasyon'"^ Sozluk anlamı, kısacası Turkçesı "duzenleştırme, eşgudum" Şıkâyetlerın ayyuka çıktığı sırada hukumetın aldığı mArkosıSo. 19,SH l'de CHRISTOPHER MARLOVVE DOKTOR FAUSTUS Elısabeth donemı Ingıhz tıyatrosunun en onemlı yazarlanndan Chnstopher Marlowe un başyapıtı GUNDEM MUSTAFA BALBAY Türk Ne Zaman Paçaten Snrar? Başlıktakı soruya ılk yanıtı şöyle verebılınz: Tutûşunca 1 Atasozumuz ise sıvama zamanını dereye bağlıyor, "Dereyı görmeden paçalan sıvama" dıyor Pekı bız ne zaman sıvıyoruz? Görünum şoyle: Bız dereyı goruyoruz, uzaktan durum saptamast yapıyoruz- • Arkası Sa. 19, Sü. 8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog