Bugünden 1930'a 5,470,242 adet makale



Katalog


«
»

0)107.4 RAD voCumhuriyet İSTANBUL VE ÇEVRESİNDE YAYINDAYIZ Cumhuriyet fc* SMT ntnp stoutt ouıuö I »unjuBtaf Kttfpsjmşı lütabm admı. kred] kanuuzın numarası \ e sop tcullanma tank bddırm. kıtap evnuzde oisun Adtnızı sc-aduıızı vetelefon da büdırmevı unuanayın L>e degılsenız. dılenemz ûye de ûhm va da uvehğınızı venıleMn İŞLEM BİR TELEFONLA:02U 514 0) 96 76. YIL SAYI: 26962 / 250.000 TL (KDV,ç,nde) KURUCUSU: YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARl. NADİR NADİ (1945-1991) 2 AĞUSTOS 1999 PAZARTESİ u M H U R I N K Ü U R H î M I OSCAR VVILDE ÖYKÜLER - II Çeviren: Nurettin Sevin İrlandalı Oscar VVilde.. Erken olgunlaşmış bir zekâ, yaşama biçimiyle içinden çıktığı topluma başkaldıran, yaratıcı bir beyındı... Eşcınsellık suçlamasıyla yargılanırken arkadaşlarının kaçma önerilerini, "Bir kürek mahkûmu olmanın çekıcıliğine dayanamıyorum" diyerek geri çevirmek ancak onun harcıydı. 19. yüzyıl sonu İngilteresi gibi bağnaz bir ülkede, bir kitabı ahlak bozucu olduğu için değil, kötü yazıldığı için eleştirmek de... Andre Cide'e, "Ben dehamı yaşamıma koydum, yapıtlarımda yalnızca yeteneğim vardır" dese de ingiliz tiyatrosunda nükte ve zekâya dayalı yeni bir gulduru turü yaratan önemlı bir oyun yazarıydı VVilde. "Dorian Gray'in Portresi" adlı romanı, tutukevinden yazdığı mektuptarı ıçeren "De Profundis" ve "Reading Zindanı Baladı" adlı şiıri, yaşamına göndermeleriyle önemlidir. Çocukları için yazdığı "Oyküler"se o donemin yaşamının sevimli bir taşlaması... VVilde'ın keskin zekâsının ürünii, alaycı bir gülumseyişle sarsıcı bir duygusallığın harmanlandığı öykülerinin ikincı bölümü... Yarın Cumhuriyet'le birlikte... Üniversite adayları dikkat Tettih ign songün# Üniversite adaylannın tercih süresi bugün saat 17.30'da sona eriyor. ÖSS'de sözel, sayısal, eşit ağırlıklı veya dil puan türlerinin en az birinden 120 ve üstünde puan alanlar, 24 tercih yapabilecekler. ÖSS'de 105 ve 119.999 arasında puan alan adaylar ise yalnızca 2 yıllık ön lisans programlan ile açıköğretim programlanndan toplam 18 tercihte bulunabilecekler. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Yükseköğretım Kurulu(YÖK)veMilliEği- tim Bakanlığı tarafından ya- pılan çalışma sonucunda ge- lecek yıl ÖSS'nın 18 Hazi- ran'da yapılmasına ve Ağır- lıklı Ortaöğretım Başan Pu- anı'nın (AOBP), ham puana eklenerek adaylara duyuru!- masına karar verildi. Bu ko- nuda hazırlanan rapor Milli Eğitım Bakanı Metin Bos- tancıoğlu tarafından Başba- kan Yard\mcısı ve_De\let Bakanı HüsamettinOzkan'a sunuldu. Üniversite adaylannın ter- cih sûresi bugûn saat 17.30'da sona enyor. ÖSS'de sözel. sayısal, eşit ağırlıklı veya dıl puan türlennin en az birinden 120 ve üstünde pu- an alanlar. 24 tercih yapabi- lecekler ÖSS'de 105 ve 119.999 arasında puan alan adaylar ise yalnız 2 yıllık ön lisans progTamlan ıle açı- köğretım programlanndan toplam 18 tercihte bulunabi- lecekler. Yurtta kalmak isteyen adaylar, tercih formunun ar- ka yüzündekı YURT-K.UR Başvuru Formu'nu doldura- caklar. Öğrenciler doldur- duklan tercih formlannı lise veyadeugı okul müdürlükle- rine veya ÖSYM Sınav Mer- kezı yönetıcıliklerine teslim edecekler. Adaylann hangi programa yerleştikleri 24 Ağustos'ta açıklanacak. Yeni sıstem nedeniyle şimşekleri üzenne çeken YÖK. Ünıversıtelerarası K.u- rul ve Rektörler Komite- si'nden aldığı destekle tercih süresınin uzatılmayacağı yö- nünde karar aldı. Oğrencile- nn ham puanlannda 40 pu- MArkasıSa.6,Sü.4'te YÖK YETENEK SINAVLARINI KALDIRIYOR • 6. Sayfada TSK'de gorev değişimi YüksekAskeri Şûmbaşhyor # Yüksek Askeri Şûra (YAŞ) ağustos ayı olağan toplantısını bugün Başbakan Bülent Ecevit başkanlığında yapacak. Irticai faaliyetleri nedeniyle ordudan ihraç edilecek TSK mensuplannın durumlannın da görüşüleceği toplantı sonunda Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral llhan Kılıç, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Salim Derv'işoğlu'nun da aralannda bulunduğu 5 orgeneral ve oramiral emekliye aynlacak. # Orgeneral Çevik Bir'in emekliye aynlmasıyla boşalacak 1. Ordu Komutanlığf na atanacak komutan, Orgeneral Hüseyin Kıvnkoğlu'nun görev süresinin dolmasmın ardından 2002'de Genelkurmay Başkanı olacak. En güçlü aday Genelkurmay Ikinci Başkanı Orgeneral Hilmi Ozkök. • 5. Sayfada Devrim Muhafızları 'ndan basına ültimatom. Muhalifaydın Suruş saldırıya uğrad IraniçiniçinkaynıyorBasına karşı eyleme geçeriz 1 Tahran Üniversitesi öğrencilerinin gösterileriyle başlayan reform is- temleri, iktidan elinde bulunduran güçler tarafından sert bır şekilde bastınlmıştı. Ancak Iran'daki ger- ginlik sürûyor. Islami rejimin koru- yucu kurumlannm başında gelen Devrim Muhafızlan'nın ko- mutanı, kendilerini eleştiren gazetelere karşı eyleme geçecek- lerini açıkladı. Tuğgeneral Rahim Safavi, ülkede yaşanan si- yasi hareketliliğin Devrim Muhafızlan'nı zayıf düşürmeyi he- deflediğini söyledi. Safavi, 24 Devrim Muhafızı komutanının geçen ay Hatemi'ye yazdıklan mektubu da savundu. tran ba- sınında da yer alan mektupta komutanlar, Hatemi'nin reform- lannın Iran'ı anarşiye sürüklediğinı savlamışlardı. Suruşa radikal islamcı saldırısı tran'da yaşanan öğrenci olaylannın ardından gözaltılar sürüyor. Insan Haklan tzleme Komitesi (HRW), tran'ı "kayıp" öğrenciler ve yeni gözaltılar konusunda uyardı. Komi- te, Iranlı yetkililerden, haber alına- mayan 77 öğrenci hakkında bir an önce açıklama yapmasını istedi. tran'da reform yanlılanna yönelik baskı ve saldınlaryo- ğunlaşıyor. Devrim Muhafızlan'nın komutanı. kendilerini eleş- tiren gazetelere yönelik eyleme geçeceklerini ilan ederken ül- kenin dûnya çapında tanınmış aydınlanndan Abdülkerim Su- ruş geçen perşembe gûnü Meşhed'de konuşma yaptığı özel bir evin önünde radikal Fslamcılann saldınsına uğradı. Olayda ya- ralanan olmadığı kaydedildi. • 9. Sayfada Türklye-İran sorunlarını tartışacak Türk uçaklannın topraklannı bom- baladığı iddiasıyla özür ve tazminat istemi sert bir şekilde reddedilen Iran, tutuklu 2 askeri dün de iade et- medi. Iran Dışişleri Bakanlığı Söz- cüsü Hamid Rıza Asefı, Türki- ye'nin, sınır ihlalinin sonuçlanndan kaçınmak için "yanlış id- dialarda bulunduğunu" söyledi. Ankara'da Iran ve Türkiye arasında 9-13 Ağustos tarihleri arasında yapılacak olan yük- sek güvenlik toplantısında sorunlar masaya yatınlacak. Ase- fi, "Türk hükümeti, temelsiz iddialarda bulunmak yerine, Iran topraklanna asken saldınlannı tazmin etme konusunda- ki siyasi ve hukuki yükümlülüklerine uygun davranmahdır" açıklamasını yaptı. • 6. Sayfada Eski CHP Milletvekili Anadol, ulusal yargınm devre dışı bırakılacağmı savundu 'Tahkhn çevreyibitirir 9 LOBt DEVREDE Rumlar da Clinton'ı istiyor • ABD'deki Rum-Yunan lobisi, AGİT zirvesi için tstanbul'a gelmesi beklenen Bill Clinton'ın Atina'ya da uğraması için kollan sıvadı. Clinton'ın Istanbul ziyaretini iptal ettirmeyi hedefleyen Rum-Yunan lobisi, bunun gerçekleşmemesi durumunda geziye Atina ziyaretinin de eklenmesi için çaba harcıyor. • 9. Sayfada KFOR KOMUTANI 'Arnavutlar Sırplan aratmıyor' # Kosova Banş Gücü Komutanı General Michael Jackson, UÇK'nin bölgede denetimi ele geçirmeye çalıştığını ve bazı Arnavutlann Sırplar kadar acımasız olduğunu söyledi. General Michael Jackson, The Daily Telegraph gazetesine verdiği demeçte, Miloşeviç'in geri adım atmasında, bombardımandan çok Rusya'nın payı olduğunu belirtti. • 8. Sayfada t s t a n p o o l 9 9 ' a t e ş e k k ü r l e r ^ ^ ^ ^ r * nndan Avrupa Yuzme ŞampıyonasL dun Is- tanbul'da gerçekleşen finallerk' sona erdi. 43 ülkeden 993 sporcunun Atakö> Oiimpik Yûzme Ha- vuzu'ndaki 12 gürüük amansız mücadelesi. sanısız Avrupa ve dün>a rekoruna tanüdık etti. Avrupa Yüzme Federasyonlan Birliği'nin (LEN) Itahan Başkanı Bartoto Consolo. "İstanbul secimimizin ne kadar doğru olduğunu gördük. Tüm Türkiye'ye teşekkür ediyoruz" dedi. UArka Sayfada Çevrecllerin sllahı elden gidiyor Türkiye'deki çevre tüzük, yönetmelik ve mahkeme kararlannm öncelikli olarak bürokrat, teknokrat ve onlann yönlendirdiği siyasetçilerce çiğnendiği savunulurken MAI anlaşmalan ve uluslararası tahkim uygulamasıylâ da çevre için hukuk mücadelesinin tamamen ortadan kaldınlacağı belirtildi. Eski CHP tzmir Milletvekili Kemal Anadol, getirilmek istenen uluslararası tahkimle çevrenin korunmasına ilişkin yasal düzenlemelerin delineceğini vurguladı. 4. Sayfada Yabancı sermayeye dikensiz gül bahÇeSİ' Enerji Yapı Yol-Sen, uluslararası tahkimin yalmzca enerji sektöründeki yatınmlan değil, "telif, patent, portfÖy, kültürel yatınmlan" da kapsadığına dikkat çekti. Enerji Yapı Yol-Sen, milletvekillerine gönderdiği yazıyla, uluslararası tahkimin kapitülasyon olduğu, "yabancı sermayeye dikensiz gül bahçesi" yaratılmaya çalışıldığı uyansında bulunarak oynanan oyuna seyirci kalmamalannı istedi. • 4. Sayfada DIŞİŞLERİ BAKANI İSMAİL CEM 6 PKK mağdurları AİHM'ye gitsin'1 Dışişleri Bakanı îsmail Cem, Dışişleri Bakanlığı'nın, terörden zarar gören vatandaşlann iç hukuk yollarını tüketmeden iyi hazırlanmış dilekçelerle, PKK'ye destek veren ülkeler aleyhine Avrupa însan Haklan Mahkemesi'ne (AtHM) bireysel başvuru yapmalan için yardımcı olabileceğini söyledi. • Cem, bu yolla hukuken bir sonuç alınamasa da mahkemenin Türkiye'ye bakış açısında etkili olunabileceğini bildirdi. • 5. Sayfada G.DOĞU UYUŞTURUCU CENNETİ • 3. Sayfada EMEK PLATFORMU EYLEM TAKVİMİNİ NETLEŞTİRtYOR I 6. Sayfada OTOPARKLAR ÇETELERE EMANET • 7. Sayfada TAKSİLERDE HAKS1ZTARİFE • //. Sayfada Kendileri çift maaş alırken yetim aylığı alanlann başka kurumlardan aldığı aylıkları kesilecek Mflletvekiliııin eK yetimin cebîndeANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - TB- MM'de 300'e yakın milletvekili, maaş ve emekli aylığı olmak üzere 2 milyar lirayı aşkın para alırken, yetim aylığı alanlann başka sosyal güvenlik kurumundan aldık- lan aylıklar, sosyal güvenlikteki yeni dü- zenlemeyle kesilecek. Yetim aylığı, SSK ve Bağ-Kur'dan aylık almama koşuluyla bağlanacak. Genelkurmay Başkanlığı'ıun ıstemı doğrultusunda "emekli ayukbuınuı TÜFE'ye bağtanmaanT erteleyen hükü- metin, diğer istemler konusunda sosyal taraflara kulak tıkaması tepkıyle karşıla- nıyor. Plan ve Bütçe Komisyonu'nda ka- bul edilen yeni düzenlemeyle, yetim aylı- ğı alanlann başka sosyal güvenlik kuru- mundan aldıklan aylıklan kesilecek. Ye- tim aylığı, SSK ve Bağ-Kur'dan aylık al- mama koşuluyla bağlanacak. Yetim ve emekli aylığı alan bir yurttaşın eline orta- lama 150 milyon lira dolayında maaş ge- çerken "çifte maaş'' alan milletvekilinin cebine 2 milyar lirayı aşkın aylık gıriyor. Yetimler, iki maaşı aldıklanndabile ge- çinmelerinin zor olduğuna ve aylık mut- fak masrafının 200 milyon lirayı aştığına dikkat çektıler. Hem yetim hem de emek- li aylığı alan yurttaş, bundan sonra bun- lardan yalnız birisini yeğleyecek. DSP Is- tanbul Milletvekili Masum Türker, mil- letvekıllerinin çift maaş alması ile yetim aylığı alanlann emekli aylığı da almasının farklı olduğunu savunarak "Mukayese edflen şeyler birbirinden farklı. tki yerden emeklimaaşıahnmaa engeDeniyordüzen- lemeyle. Çahşırken emekli maaşı alınabi- liyor ancak emekliyken iki maaş ahnması yasak. Vatandaş hangi maaş yüksekse onu tercih edebüir" diye konuştu. UArkasıSa.6,Sü.5'te GUNDEM MUSTAFA BALBAY Sosyal Güvenlik Çıplaklaşıyor! Sosyal Güvenlik YasaTasansı, 13 saatlikçalışma- nın ardından TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Tasarının ne zaman genel kurula gele- ceği, büyük olasılıkla bu hafta belli olacak. Pek çok konuda olduğu gibi sosyal güvenlikte de olayın sadece bir yönüne kilitlenip kaldık: Kaç yaşında emekli olunacak? Hükümet bu konuda baştan beri sürdürdüğü tu- mArkasıSa.6,SiL8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog