Bugünden 1930'a 5,453,825 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 17AĞUSTOS1999SALJ 8 HABERLER Abdi İpekçi'nin öldürülmesine azmettirdiği gerekçesiyle aranan sanığm gıyabi tutukluluğu kaldırıldı Şener zamanaşımından kurtulduİstanbul Haber Servisi - Milliyet Ga- zetesi Başyazan Abdi İpekçi'nin öldürül- mesine azmettirdiği ve suikasta iştirak ettiği gerekçesiyle aranan Mehmet Şe- ner'in gıyabi tutukluluğu. "yasalzama- naşımı süresi dolduğıT gerekçesiyle kal- dınldı. Türkıye GazetecilerCemiyeti'nden (TGC) yapılan açıklamada Abdi tpekçi, Çetin Emeç ve Lğur Mıımcu suikastla- nrun faillerinin korunup kollanmakta ol- duğu yolundaki kuşkulann, gelinen bu aşa- mada biraz daha pekiştiği belirtildi. Gazeteci Abdi İpekçi'nin l Şubat 1979 günü uğradığı sılahlı saldın sonucu öldü- rülmesinin ardından, İstanbui Sıkıyöne- tim Komutanlığı Asken Mahkemesi'nce. Mehmet Şener hakkında. 11 Temmuz 1979 tarihinde. "cinayetin planlamasın- da buhınduğu,cinayete teşvikvetahrik et- tiği, olayda kullanılan silahı temin ettiği ve bu silahı eylemden sonra sakladığT ıddıasıyla yürütülen soruşturma kapsamın- da, gıyabi turuklama karan çıkanlmıştı. 20 yıl 1 ayı aşkın sürediryakalanamayan Mehmet Şener'in avukatının. geçen gün- lerde tstanbul Cumhuriyet Başsavcıh- ğı'na başvurması üzerine, İstanbui 3. Sulh Ceza Mahkemesi, TCK'nin 102. mad- desi uyannca, "yasal zamanaşımı süresi doMuğu" gerekçesiyle Şener hakkında- ki gıyabi tutuklama karannın kaldınlma- sma karar verdi. Olaya ilişkin soruşturma hakkında da TCK'nin 104. maddesi uyannca yine za- manaşımı süresi dolduğundan takipsiz- lik karan verildi. İpekçi'nin öldürülmesınin ardından yakalanan Mehmet An" Ağca ve Yavuz Çaylan hakkında, "taammüden adam öl- dürmek ve bu suça iştirak"ten dava açıl- dı, Mehmet Şener'in dosyası ise aynldı. Ağca, gıyabında idama mahkûm edilir- ken Çaylan ise aym dava kapsamında, "yardım ve yatakhk etmek" suçundan hüküm giydi, cezasını tamamlayarak ce- zaevinden çıktı. Hakkında sadece lpek- çi cinayeti nedeniyle gıyabi tutuklama karan bulunan Şener'in, "Ağca'nm Ad- H Tıp Kurumu'ndan kaçınhnasuıa teşeb- büs, yine Ağca'nın 23 Kasım 1979 günü Maltepe Askeri Cezaevi'Dde kaçınlması ve saklanması olayına iştirak etmek, cü- rüm işiemek içinteşekküioiuşturmak"' suç- lanna da kanştığı öne sürülüyordu. Pa- paya suikast girişimi olayında Ağca'ya si- lah verdiği iddia edildi. Şener, yurtdışın- da, kuryelik yaptığı belirtilen MÎT üye- si Nevzat Bilecen ve Abdullah Çatlı ile bırlikte uyuşturucu işine girdi. Çatlı ile birlikte. 1982yılındaİsviçre'deNevşehir Emniyet Müdürlüğü'nden alınmış "Dur- muş Lnutmaz" adına düzenlenmiş sah- te pasaportla yakalanan Şener, "Kürt" ol- duğunu belirterek Türkiye'ye iade ed.il- memesini istedi. Şener, Alman gazeteci JurgenRoth'un 15 Şubat 1983tarihlira- poruyla iadeedilmedi. ttalya'da yargı- landı ve 1983 yılmda delil yetersizliğin- den serbest bırakıldı. Tansu ÇiDer - MehmetAğar ikilisinin oluşturduğu iddia edilen özel ekiplerden ilkinde Mehmet Basri Ayçin kimliği ile Yaşar Avni Musullulu (San Avni), tsa Armağan ve Alaattin Çakıcı ile birlikte yer aldığı öne sürüldü. Şener'e 1985 yı- hnda lsviçre'nin Zürih kentinde emekli Orgeneral HavdarSalük. Fahri Yigk, Ala- attin Çakıcı, Avni Musullulu ve Abdul- lah Çatlı ile yapılan toplantı sonucu dö- nemin Zurih Başkonsolosu Fahrettin Ta- şan ve konsolos Taylan İzmuü tarafindan Mehmet Basri Ayçin adına pasaport ve- rildiği iddia edildi. Mehmet Şener, 17 Eylül 1983'te de lsviçre'de 3 kilo eroin olayından tutuklandı. Cezaevinden çık- tıktan sonra da Zürih"te bir market açtı. tpekçi'nin öldürülmesine ilişkin olarak "taammüden adam öldürmeve vardun- a olmak" suçundan dolayı 20 yıldan az olmamak üzere hapis cezası istemiyle ts- tanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nce yar- gılanan Oral Çelik de "hakkuıda yeterti ve kesin delil bulunamadığT gerekçesiy- le, 28 Mayıs 1999 tarihinde beraat etti. TGC: Kuşkular pekişmiştir TGC'den yapılan yazılı açıklamada, gelişmenin, yürütmenin gereken özeni göstermemesi nedeniyle yargının işlev- siz duruma dûşüriilmesinin üzücü örnek- lerinden biri olduğu belirtilerek "Abdi Ipekçi, Çetin Emeç ve Uğur Mumcu su- ikastlannın faillerinin korunup koüan- maktaolduğu yohındaki kuşkular. geinen bu aşamada biraz daha pekişmiştir. Sa- yın Cumhurbaşkanı'na yapdğımız başvu- ruda, Deviet Denetleme Kunılu'nun ida- ri soruşturma yapmasuıı istemiş olma- ımzm hakhhğı ise bir kez daha ve somut biçimde ortaya çıkınışnr" denildi. Cekirge'de usulsüzluk sürüyor Polise kaçak sıcak su LEVENTGENCELLİ Bursa'nın sıcak su mer- kezi Cekirge'de, Polis Reha- bilitasyon ve Tedavi Merke- zi'nin bahçesinde yapılan kaçak sondajın ardından tçişleri Bakanı SadettmTan- tan'ın görevlendirdiği 2 mü- fettiş ve TMMOB'a bağlı bilirkişi heyeti. kaçak son- daj sırasında patlayan ana damariçin MTA tarafindan açılan "kontrollii kuyudan" damerkeze "kaçak sıcak su çekimi'" yapıldığını ortaya çıkardı Bölgedeki otel ve kaplı- calann susuz kalmasına ne- denolan skandalla ilgili ola- rak Emniyet Genel Müdür- lüğü aleyhine açılan dava sürerken Bakan Tantan'm, bölgedeki otel ve kaplıca sahiplerinin zararlannın devletçe karşılanacağı sözü verdiği öğrenildi. Bursa'nın dünyaca ünlü doğal sıcak su merkezi Ce- kirge'de 1998 yılının Ekim ayında meydana gelen skan- dalla ilgili olarak açılan da- vaya devam ediliyor. Polis Rehabilitasyon ve Tedavi Merkezi'nin bahçesinde ka- çak olarak yapılan sondaj sı- rasında ana damar patlamış ve günlerce saniyede yak- laşık 120 litre doğal sıcak su boşa akmıştı. Kaçak son- dajın tahribatınin engellene- bilmesi ıçin dönemin Baş- bakanı Mesut Ydmaz dev- reye girmiş ve MTA ekip- leri merkez yakınlannda kontrollü kuyu açmışlar, an- cak bu kuyu doğal sıcak su- yun boşa akmasmı önleye- memişti. Bunun üzerine hem kaçak kuyu hem de MTA'nin kontrollü kuyusu kapatılmış. ancak kaynak- lar eski haline gelmemişti. Önceki gün TMMOB'a bağlı bilirkişi heyeti bölge- de incelemelerde bulundu. Kimya mühendisi Şükriye Hiçsönmez, inşaat mühen- disi Mehmet Sakalboğlu ile makine mühendisi Adem Yazar önceki gün Bursa 4. Asliye Hukuk Mahkemesi Hâkimi İbrahim Doğan ile yaptıklan araştırmada, MTA tarafindan açılan kontrollü kuyudan tesise hat çekildi- ğini saptadılar. tçişleri Ba- kanı Sadettin Tantan'ın gö- revlendirdiği 2 müfertişin de MTA'nin kontrollü açtı- ğı kuyudan hatlara kaçak sıcak su çekimi yapıldığını belirledikleri öğrenildi. Otel ve kaplıca işletme- cilerinin avukatı İbrahim Yaşar. bilirkişi heyetinin ra- porunu beklediklerini söy- leyerek ''Açılan sondajdan ve MTA'nın açtığı daha son- ra da kaparbğı kontrollii ku- yudan bu tesise sistem çekil- miş. Ancak Polis Rehabili- tasyon ve Tedavi Merke- zi'nde şu an su yok. Bilirki- şi, merkezdeki hamanun o gün çahşünhnadığmı gördü. Hanıam istendiği zaman çauştınlmayabüir" dedi. Sehir Plancıları Odası kazandı Dolapdere-Piyalepaşa planlan durduruldu İstanbui Haber Servisi - Beyoğlu ve büyükşehirbe- lediyelerince hazııianan Do- lapdere-Piyalepaşa planla- nnm İstanbui tdare Mah- kemesi'nce durdurulduğu belirtildi. Şehir Plancılan Odası'nca yapılan açıklamada, her za- man şehircilik ilkeleri ve kamu yarannın takipçisi ol- maya devam edileceği vur- gulandı. Şehir Plancılar Odası İs- tanbui Şubesi'nin açıkla- masma göre. Beyoğlu Be- lediyesi ve İstanbui Büyük- şehir Beledıyesi'nce hazır- lanan ve 12.01.1998 ile 16.01.1998 tarihlerinde yü- rürlüğe giren 111000 ölçek- li uygulama ve 1/5000 öl- çekli nâzım imar tadilat planlan için oda dava aç- mıştı. Açıklamada gerek bölgede yaşayan yurttaşla- nn ve gerekse de duyarlı si- vil toplum örgütlerinin tep- kisini çeken. kamu-yaran- na ve şehircilik ilkelerine aykın olan planlann takip- çisi olmaya devam edilece- ği kaydedildi. İstanbui tdare Mahkeme- si'nin 26.07.1999 tarihinde oybirliğiyle aldığı kararda özetle şöyle denildi: ".-Şehircilik ilkelerine, planlama esaslanna ve ka- mu yaranna uygun ounayan planlamada hukuki isabet görülmediği gibi işlemin uv- gulanmaması halinde tela- fisi güç zarar doğabUeceğjn- den 2577 savih yasanm 27. maddesi uyannca teminat aramaksızın yürütmenin durdurulması talebinin ka- bulüne ovbirliğiyle karar veriMi." ' İstanbui ilcelerinde yangın 9 hektarlık orman alanı yok oldu İstanbui Haber Servisi - istanbui'da Üsküdar, Pendik ve Gaziosmanpaşa'da çıkan orman yanguılannda 9 hektarlık orman alanı yok oldu. Üsküdar Küçük Çamlıca Tepesi'ndeki ormanlık alanda dün saat 13.00 sıralannda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgânn etkisiyle yayılan yangın, Üsküdar ve Umraniye itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yaklaşık bir saatte kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında, yak- laşlk bir dönüm çam ve meşeden oluşan ormanlık alanın zarar gördüğü belirtildi. Pendik Aydos Mevkii Atış Poli- gonu'nun yanındaki ormanlık alanda çıkan yangında ise yaklaşık 2 hektar ormanlık alan tahrip oldu. Gaziosman- paşa Gazi Mahallesi son durak yakınlanndaki ormanlık alan- da çıkan yangında ise 6 dönüm ağaçlık alan zarar gördü. İstanbul'da 1 kilo eroini piyasaya sürmek isteyen 2 kişi gözaltma alındı Captagon samldaraıa dava tstanbul Haber Ser- visi-Teşekkül oluştura- rak "Captagon" adlı uyuşturucu hapın tica- retini yaptıklan öne sü- rülen 3'ü gıyabi tutuk- lu 8 sanık hakkında, 6- 15 'er yıl ağır hapis ce- zası istemiyle dava açıl- dı.lstanbul'da düzenle- nen operasyonda, 1 ki- lo eroini piyasaya sür- mek isteyen 2 kişi gö- zaltına alındı tstanbul DGM Cum- huriyet Savcısı Ali Yıl- maz tarafindan hazırla- nan iddianamede, sa- nıkların 55 bin adet "Captagon" hapıyla gö- zaltına ahndıklan, hap- lan Suudi Arabistan'a götürmek istedikleri be- lirlendi. tddianamede. tutuklu sanıklar Enbiya Ay, Abdülgani Uzun, Nadir Uğurlu. Osman Biçil ve Faruk Uğuriu ile gjyabı tutuklu sanık- lar Mustafa Kın, Meh- met Koşar ve Ali Öz- türk'ün, TCK'nin 403/5 ve 7. maddeleri gereğince "teşekkül ohışturarak uvuşturucu maddetkareti yapmak" suçundan, 6 ila 15'er yıl ağır hapis cezasına çarptınlmalan isteni- yor. Davanın görülmesi- ne önümüzdeki gün- Atacı gibi davranan polise uvuşturucu satmaya çahşan 2 kişi yakalandı. Uyuşturucunun Güneydoğu'dan getirilerek İstanbul'da piyasaya sürülmek istendiği betirtildi. (AA) lerde tstanbul DGM'debaşlana- cak. T^lorserfaest Bu arada tngiltere'de, 5 yıl ön- ce 2 valiz içinde zula edilmiş 5 kilo eroin ile yakalanan ve ceza- evinden çıktıktan sonra Türki- ye'ye iade edilen Mihrace Gül- KÜLTÜR • SANAT nur TufenTaytor, sevk edildiği İs- tanbui DGM tarafindan serbest bı- rakıldı. Gözalhnda tutulduğu nar- kotik şube müdürlüğündeki sor- gu ve işlemleri tamamlanan Tay- lor, İstanbui Deviet Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet Başsav- cılığı'na sevk edildi. İDGM Cum- huriyet Savcısı Ercan Cengiz ta- rafindan sorgulanan Taylor, tu- tuksuz olarak yargılanmak üze- re serbest bırakıldı. 1994 yılında eroinle yakalanarak Ingiltere'de 5 yıl cezaevinde kalan Taylor, ön- ceki gün Türkiye'ye iade edilmiş ve naıkotik şube müdürlüğü ekip- leri tarafindan gözaltına alınmış- tı. Uluslararası bir uyuş- turucu şebekesinin kur- yesi olduğu ileri sürülen Mihrace Gülnur Tufan Taylor'un, Türkiye bağ- lantılan ile uyuşturucu- yu kimlerden temin et- tiğinin belirlenmesi ama- cıyla ifadesine başvu- rulmuştu. Taylor'un, ce- zaevine girmeden önce çeşitli gazinolarda sah- neye çıktığı bildirildi. 2gözaltı İstanbul'da düzenle- nen operasyonda, 1 ki- lo eroini piyasaya sür- mek isteyen 2 kişi yaka- landı. Bir istihbaratı de- ğerlendiren narkotik şu- be müdürlüğüne bağlı sokak timleri, Güneydo- ğu Anadolu illerinden getirdikleri eroini İstan- bul'da piyasaya sürmek isteyen 2 kişi ile alıcı gi- bi davranarak temasa geçti. Polise 1 kilo eroini 11 bin Alman Markı karşı- lığında satmaya çalışan MehmetAkbryık ve Hü- seyin Sincar adlı kişiler, düzenlenen operasyon- da uyuşturucu madde ile birlikte suçüstü yakala- dılar. Hüseyin Sincar' ın uyuşturucu ticareti yap- mak suçundan sabıkası bulunduğunu belirten polis yetkilileri, konuy- la ilgili soruşturmanın sürdürül- düğünü kaydettiler. Ote yandan Hakkâri'nin Yük- sekova ilçesinde Iran uyruklu bir kişinin evinde 21 kilo eroin ya- kalandı. Eroini tran'dan getirdi- ği tahmın edilen S.C. ile yine tran uyruklu olan F. K. K. ve A. G. Z. gözaltına alındı. (0212) 293 89 78 (3 HAT) llanlarınız için: 0212.293 89 78 22 EYLUL - 2 EKİM Bisikleti ile dünyayı kanş kanş dolaşan ünlü seyyahımız HÜLYAKOÇilebüyülüFAS CASABUNCA-FES-MARAKESH-AGADİR- ESSAOUİRA ve SAHRA Çölüne gidiyoruz. Katümak isteytnUr için: 0212252 65 78-79-80 J NOT: Bu oezi BRT • BRSEY TVREM orgaıiasyanu m »^Mhuktıdr Projeye destek bekleniyor ADD,küMr merkezjkunnaya haznianiyor istanbui Haber Servisi - Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Batıkent Şubesi'nce ADD kültür merkezi kurulacağı bildirildi. Kültür merkezi için Atatürkçü düşünceye inanan herkesin katkısının beklendiği belirtilerek projeye destek veren kişi ve kuruluşlann periyodık olarak bilgilendirilecekleri açıklandı. ADD Baükent Şubesi'nce geliştirilen kültür merkezi projesinin çalışmalan hızlanırken projenin tanıtım ve sponsorluk çalışmalannı Birleşik thtisaslar Grubu Danışmanlık, Eğitim, Tanıtım ve Ticaret Şirketi ile Rekta Halkla llişkiler Şirketi'nden oluşan konsorsiyum üstlendi. Bûyûk kampama Bağış kampanyalan, sanatsal etkinlikler, konferans, seminer, forum tipi toplantılar, kutlamalar, konserler, açık arttırmalar, yanşmalar, kitap, CD gibi görsel malzemelerin satışı ve Internet etkinlikleri ile desteklenecek projeye fuarlar, afış, broşür, el ilanı gibi basılı malzemelerin yanı sıra ünlü kişilerin desteğinin de sağlanacağı kaydedildi. Projenin, Cumhurbaşkanlığı, valilik ve belediye başkanlıklan gibi resmi kurumlara ve özel kuruluşlara da tanıtılacağı ifade edilerek özel sektör kuruluşlan. mesleki birlikler, sivil toplum örgütleri, ADD camiası ve halkın yardımlannın kabul edileceği vurgulandı. Projeye ilk kaynak aktanmının ardından geniş kapsamlı bir temel atma törenı düzenleneceği bildirildi. Odtillü yanşma ADD Dortmund Şubesi de "Atatürk Olmasaydı Ne Oturdu" konulu bir kompozisyon yanşması düzenledi. Yanşmaya kendisini "Atatürk genci" olarak tanımlayan herkesin katılabıleceği belirtilerek karılımcılann 30 Ekim 1999 tarihine kadar kompozisyonlanyla birlikte, adlannı, açık adreslerini, öğrenci iseler okullannın adını ve yaşlannı vesikalık fotoğraflanyla birlikte i " Verein zur Förderung der Ideen Atatürks Mekla Özverim AM Pastorenvvaldchen 35 44229 Dortmund Almanya" adresine göndermeleri istendi. : ' Yanşmanın birincisine 500, ikincisine 300, üçüncüsüne de 200 Alman Markı ödül verileceği ve kompozisyonlann ileride bir kitap halinde yayımlanacağı açıklandı. Tel çekimi tamamlandı Bulgaristan elektriği üetiminde ilk adım <• tstanbul Haber Servisi - Dünya Bankası'nm desteği ile Marmara Ereğlısi doğalgaz santrallannda üretilen ve Bulgaristan üzerinden gelen elektrik enerjisini iletecek olan 3. Boğaz Atlama Elektrik Iletim Hattı Projesi'nin ilk adımı atıldı. Proje kapsammda kılavuz tel çekiminin başanyla tamamlandığı belirtildi. Proje kapsamında 12 adet irtibat hattının tamamlanmasıyla birlikte 5 bin 600 megavat gücündekı enerji taşınabilecek. Proje kasımda tamamlanacak Siemens-STFA Enerkom konsorsiyumuna ihale edilen ve 30 Kasım 1999 tarihinde tamamlanması planlanan 3. Boğaz Atlama Elektrik tletim Hattı Projesi'nin önemli biraşaması gerçekleştirildi. Dünya Bankası'nm finansmanlığım yaptığı proje kapsamında kılavuz tel çekimi başanyla gerçekleştirildi. Yetkililer, projenin, Trakya bölgesinde yap-işlet-de\Tet modeli ile yapımı süren Marmara Ereğlisı doğalgaz santrallannda üretilen elektrik eneriisinin, Bulgaristan üzerinden alınan enerjiyle birlikte ulusal elektrik şebekelerine aktanlacağını vurguladılar. Montajı tamamlanan ve İstanbui Boğazı'nın her iki yakasında yer alan taşıyıcı direkler, denız seviyesinden 300 metre yükseklikte bulunuyor. Projenin tamamlanmasıyla birlikte 380 kılovoltluk enerji iletilebilecek. Aym zamanda montajı devam eden 68 kilometre uzunluğundaki 12 adet irtibat hattının da, 5 bin 600 megavat enerjiyi taşıyacağı belirtildi. Huzur operasyonları sürüyor İstanbulpolisi asayiş denetimlerinisıklaştırdı tstanbul Haber Servisi - İstanbui polisinin, kentte huzur ve güvenliği sağlamak için son 1 ay içinde yaptığı uygulama ve operasyonlarda, 1675 gıyabi tutuklu, 1893 hükümlü ile 485 asker fîrarisi ve yoklama kaçağı gözaltına alındı. { tstanbul Emniyet Müdürlüğu'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri ile ilçe emniyet j müdürlükleri tarafindan 12 Temmuz ile 16 f l Ağustos tarihleri arasında yapılan planlı . . • uygulamalarda hakkında gıyabi tevkif karan bulunan 1675, çeşitli suçlardan hükümlü 1893, asker fîrarisi ve yoklama kaçağı 485 kişi . •' -» yakalandı. 2 tabanca ele geçirildi tstanbul'da önceki akşam 19.00-23.00 saatleri arasında "34 B Planı" çerçevesinde düzenlenen operasyonlarda ise sanık durumunda 11 kişi, kimliksiz 26 kişi, şüpheli görülen 8'i yabancı 206 kişi, hakkında gıyabi tevkif karan bulunan 19 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alman kişilerden 2 adet tabanca ve 42 adet mermi ele j geçirildi. Işyeri ve derneklere baskın Halka açık yerlerde yapılan uygulamalarda ise işletme kurallanna uymadığı belirlenen 44 işyeri ile 19 deraek hakkında yasal işlem başlatıldı. Trafik uygulamalannda da 6 bin 884 araç kontrol edildi. Sürücülerden 13'ünün ehliyetsiz, 39'unun alkollü olduğu belirlenen kontroller sonucu, 130 sürücü trafikten men edildi. Kurallara uygun hareket etmeyen sürücülere, 18 milyar 133 milyon 600 bin lira para cezası kesildi.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog