Bugünden 1930'a 5,446,570 adet makaleKatalog


«
»

17 AĞUSTOS 1999 SALI CUMHURİYET SAYFA HABERLER Sıcaklar 17 can aldı • İstanbul Haber Servisi - Istanbul'un Şıle, Çatalca, Beykoz ve Sılıvri ılçelerinde, hafta sonunda serinlemek amacıyia denize giren 7 kışi boğuldu. Şile'nın Alacalı Köyü yakınlannda denize gıren FatmaKaplan(15)ile Imrenlı mevkıınde sennlemek isteyen Ismail Bektaş (22), denızın dalgalı olması nedeniyle boğularak yaşamlannı yitirdiler. Sili\Tİ'nin Kamiloba beldesınde ıse Aliye Şen (18)veTanerAkpak(19), yüzme bılmedıkleri için boğuldular. Çatalca'nın Karaburun ile Beykoz'un Çayağazı mevkiilerinde de Ferit Karadağ (16), Erhan Özdemır (19) ve Fatih Fatsa (18) yaşamlannı yitirdiler. Yurdun çeşitli yerlennde meydana gelen boğulma olaylannda dalO kişi hayatını kaybetti, birkışi ıse kayboldu. Hatay'da, Bülent Tunçgöğüs. Tekirdağ'da Ünal Yükse, Bartın"da Hasan Jslamoğlu, Orduda Nasır Ûzdemır, Giresun'da Halil Demırel. Konya'da Ahmet tncekara. Kahramanmaraş'ta Halis Ay, Bursa'da Banş tlhan, Kılis'te Mesut Tilkı ile Murat Topal boğuldu. tnkumu'nda gölete gıren Güven Çalıova ıse kayboldu Kömüp ocağında goçuk: 2 olu • ZONGULDAK (Cumhuriyet)- Zonguldak"ın Dılaver Mahallesi Kemerbaca Sokak'ta bır özel kömür ocağında meydana gelen göçükte 2 kişı öldü, 1 kışı yaralandı. Demır Madencilik'e aıt ocakta önceki gün saat 02 30 sulannda göçük meydana geldi. Toprak altında kalan Necatı Cın (37) ve Hüseyüı Akgûn (38) yaşamlannı yitirdı. Yaralı kurtanlan Şenol Başkurt SSK Zonguldak Bölge Hastanesi'nde tedavı altını alındı. Yetkililer, dığer 12 işçinin göçûk olaymı hıssettıklen anda madeni terk ettıklerini bildirdiler. Sertab Erener, Diyarbakıp'da • DtYARBAMR (AA) - Şarkıcı Sertab Erener, "Efes Pılsen Yaz Konserleri" kapsamında dinleyicıleriyle buluşmak ıçın dün Dıyarbakır'a geldi. Dıyarbakır Dedeman Oteli'nde düzenlenen toplantıda konuşan Efes Pılsen Genel Dırektörû Serdar Bölükbaşı, Dıyarbakır'dan başlatıiacak konserlerin 15 EylüTde Izmır'de son bulacağını belirtti. Kâğıthane'de kuşkuhı ölüm • İstanbul Haber Servisi - Kâğıthane Saadabat Caddesi 40 numarada bulunan Selamtaş Yapı Malzemelelen Limıtet Şırkeü'nde bekçi olarak çalışan Nuri Ateş, (62) görev yaptığı kabınin içinde ölü olarak bulundu. Ateş'ın üzennde herhangi bir darp izıne rastlanmadığını belırten yetkililer, ölüm nedenınin otopsıden sonra belli olacağını belırttıler. Bankamatik soygunu • İstanbul Haber Servisi - Bakırköy Ataköy Sahil Yolu üzennde bulunan, Yapı Kredi Bankası Ataköy Şubesf nm otomatik para çekme makinesi (ATM) bölümüne gelen kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kışiler, makınede bulunan 19 mılyar lirayı alarak ız bırakmadan kaçtılar. Barselona selerleıH başladı • İstanbul Haber Servisi - Türk Hava Yollan"nın Istanbul-Barselona seferlen başladı. THY Genel Müdürü Yusuf Bolayırlı, dün düzenlenen törende yaptığı konuşmada, "Istanbul- Barselona hattı, tarihı ve tunstik özelliklen ıtibanyla pazan ıyi bir hat" dedi. Seferleri, pazartesi. çarşamba \e cumartesi günleri gerçekleştinlecek. Pasomu kaybettim. Hükümsüzdür. GÜNNUR BAHADIROĞLU Nüfus cüzdanımı kaybettim. Hükümsüzdür. BAYKAL KARAGÖZ Yeni binalar 8 yıllık kesintisiz temel eğitime uygun olarak projelendirildi Okıü iıısaatlan sürüyorEBRU TOKTAR ANKARA- 8 yıllık kesintisiz temel egi- timin ardından projeleri üniversitelere çiz- dırilen okullann inşaatlan devam ediyor. 2001 yıhna kadar sürecek olan eğitime kat- kı pay ı uygulaması. bakanlığa ayda yakla- şık 19 trilyon lira gelir sağlıyor. Bakanlığın kaynağı en etkin bıçimde kullanarak, eği- tim kalitesinde beklenen iyıleşmeyi sağla- ması bekleniyor. Mılli Eğitim Bakanlığı tarafindan inşa- atlan sürdürülen 8 yıllık kesinsitiz temel eği- tim okullan, projelendirme ve arsa seçim çalışmalannın uzaması nedeniyle bu eğitim- öğretim dönemine yetişemedi. Planlannı gerçekleşen hedeflere göre yeniden göz- den geçiren bakanlık kademeli geçişi ön- gördü, okul inşaatlannın devam etmesi ne- deniyle ikili öğretime devam karan alır- ken, çalışmalannı eğitim sorunlannın kat- merleştiği Güneydoğu Ajıadolu ve Mar- mara bölgelerine yöneltti. 1999-2000 öğ- retim döneminde bır sınıftaki öğrenci sa- yısını40'adüşürmekiçin 140bin523ders- lik yapımı planlandı. MEB'den yeni uygulama Okullardaki atılkapasiteye son veriliyor ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Milli Eğitırn Bakanı Metin Bostanaoğju, öğretmenlerin yurdun her köşesıne dengelı ve adil dağıhmını sağlamak üzere "Norra Kadro YönetmeliğTni uygulamaya geçirdıklenni belirtti. Bırçok okulda maaş karşılığı okutmakla yükümlü olduğu ders saatini dolduramayan öğretmenler olduğuna dikkat çeken Bostancıoğlu, "Baa okullarda da öğrenci sayısı kadar öğretmen bulunuyor" dedı. Bostancıoğlu, yönetmelığın okullardakı atıl kapasiteyi önleyeceğıni ve ülke kaynaklannın verimli kullanımını sağlayacağını anlattı. Bostancıoğlu, geçen hafta yürürlüğe gıren yönetmeliğin gerekçelerini anlatmak üzere bir açıklama yaptı. Atatürk ilke ve devrumlen doğrultusunda çağdaş bılım ve eğitim esaslanna göre yapılan eğıtımde öğretmenın önemıne işaret eden Bostancıoğlu, "Özel bir ihtisas mesieği olan öğretmenlerin yetiştirilmeleri ve istihâamlan eğitim sistemi içinde çok önemü bir yer tutmaktadır" dedi. Bostancıoğlu. eğıtimin eşitlik ilkesine dayanmasına karşın, uygulama, mevzuat ve torpıl baskılanndan kaynaklanan dengesızlıkler yaşandığına dikkat çekti. Bazı okullann vekıl öğretmenlerle eğitim vermeye çalışırken, bazı okullarda da kadro şişkinhği nedeniyle öğretmenlerin . ders saatlenni dolduramadığını anlatan Bostancıoğlu, yönetmeliğin bu adaletsızlıği sona erdirmeyı amaçladığını belirtti. Bostancıoğlu. yönetmeliğin personel kaynaklannın verimli ve yerinde kullaoılmasını sağlayacağını vurguladı. Yönetmeliğin okullann norm kadro gereksınimlenru belirleyeceğinı, onayianan kadrolann Sayıştay vizesıne, Maliye Bakanlıgı ve Devlet Personel Başkanlığı'nın bilgısıne sunulacağını aktaran Bostancıoğlu şu bilgileri verdi: • Okul ve kurumlann öğrenci sayısındaki artma ya da azalma, bölüm açılması ya da kapanlması gıbi hallere bağlı olarak norm kadro sayısı. yılda 1 defa ve hazıran ayı içinde yeniden behrlenecek. • Boş bulunan öğretmen görev unvanlı kadrolar boşaltılacak ve bu kadrolar okul ve kurumlann gereksinimlerinin karşılanması, yurtdışında ya da dığer karmı ve kuruluşlannda görevlendırilen öğretmenler ile özür durumundan dolayı yer değışikligi isteği karşılanamayan öğretmenlenn aylıksız ızin talebinde bulunanlann aylıksız ızın verilmesınden önce atanmalan için bakanlıkça kullauılacak. • Maaşlann ödenmesinde norm kadro sayısı kullanılacağından okul ve kururnlarda, öğretmen şışkinlıği olmavacak. • Milli Eğitim Bakanlıgı'nın 8 yıllık temel eğitime göre projelendirdiği okullar bu öğretim yıhna yetişemeyecek. Eğitime katkı payı ile bugüne kadar 362 trilyon gelir sağlandı, bunun 243 trilyonu inşaatlara harcandı. Milli Eğitim Bakanlığı'na eğitime katkı paymdan ayda 19 trilyon lira akıyor. 1999 Temmuz ayına kadar eğitime kat- kı paymdan 362 trilyon 473 miryar 657 mil- yon 214 bin lira gelir sağlandı. Ayru süre içinde elde edilen bağış geliri ise 4 trilyon 38 milyar 46 milyon 345 bin liraya ulaştı. Elde edilen gelirin 243 trilyon 567 milyan okul inşaatlanna, 42 trilyon 746 milyan ta- şımalı eğitime, 14 trilyon 135 milyan ka- mulaştırmaya, 11 mlyon 836 milyan okul donatımına, 1 trilyon 477 milyan kitap ba- sımına, 350 milyar lirası da etüt-proje ça- lışmalanna harcandı. tnşaatlann denetimi Okul ınşaatlannda herhangi biraksama- nın olmaması içuı denetim özel şirketlere yaptınlırken, keşifler bayındırlık birim fi- yatlanna dayanılarak gerçekleştinldi. Ge- lışen eğitim sistemi ve tlköğretim progra- nunın hedeflerine paralel olarak çevre-ik- lım koşullanna uyum sağlayacak 8 yıl okul- lannın projeleri; istanbul Teknik, Yıldız Teknik. Mimar Sinan, ODTÜ, Gazi ve Er- ciyes üniversitelerinin mimarlık fakültele- rine hazırlatıldı. En fazla 4 kat üzennden projelendirilen okullarda, "yaşam boyu eği- tim" ve "tophım eğitim merkezf ilkeleri gö- zetildi. Bedensel engellı öğrencilerin de dikkate alındığı okullarda, anasınıfi öğren- cileri için ayn giriş ve çıkış kapılan düşü- nüldü. Derslikler, 30 öğrenciye göre düzenlenir- ken, özel dolap, askılıklar, Türkçe, mate- matik, sosyal bilgiler ve eğitsel kollar için ayn branş derslikleri yapıldı. Laboratuvar, resim atölyesi, mûzik dersliği ve işlikler ile yeteneklı öğrencilerin araştırma yapacağı birimler birleştırilerek "proje stüdyosu" adı altında düzenlendi. Yatılı ilköğretim bölge okullannda dinlenme odası. çamaşırhane, revir, yatakhane, yemekhane ve öğretmen lojmanlan çağdaş bir anlayışla projelendi- rildi. Kapalı spor ve gezinti alanlanna özel önem verildı. 1998 yılı içinde 21 bin 62 derslik. 61 ya- tılı okul, 26 pansiyonlu ilköğretim okulu ta- mamlanırken, 836 okulun bakım-onanm çalışmalan yapıldı. Merkezden ihale yo- luyla yapılan 22 bm 20 dersliğin inşaatlan hâlâ devam ederken, farklı kapasitelerdeki 343 ilköğretim okulunun yapımına başlan- dı. 119 trilyon lira malıyet hesabı çıkanlan 343 okulun, 228 bin 960 öğrenciye eğitim olanağı sağlaması planlandı. 80 il ve 245 ilçede yapılan inşaatlarda, öğrenci yığıl- masının en yoğun yaşandığı Marmara, Gü- neydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerine ağır- lık verildi. İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (tMKB), Türkiye Odalar ve Borsalar Bir- liğı (TOBB) ile Vehbı Koç Vakfi tarafindan yaptınlan 43 bin 80 öğrenci kapasitelı 75 okulun ınşaatı da sürüyor. Yatılı ve pansi- yonlu ilköğretim bölge okullan ağırlıklı olarak yaptınlan okullar, ilen teknoloji ve çağdaş eğitim ilkelerine göre tasarlandı. Denizer'in mezannı vyaretGend Maden-lş Sendikası (GMİS) yöneticüeri 6. olağan genel kurulun ardmdan ilk olarak 7Ağustos'ta katiedflen gend başkanlan Şemsi Denizer'in mezanru ziyaretettL Genel Başkanhğa seçflen Denizer'in halasuun oğhı Çetin Altun, genel başkan yardımcıst Rahmi Yaman, genel sekreter Mustafa Dağhoğhı, maK sekreter trfan Akyiğit teşküat sekreteri Ramis Mnshı ile eğitim sekreteri ve Denizer'in kardeşi Ramazan Sanbaş, Şemsi Denizer'in mücadetesini sürdürmeye sözverdiler. (Fotoğraf: AA) Öğrenci velileri için danışma ve denetim masalan oluşturulacak 6 Kayıt parası ve bağış vermeyin' İZMİR (Cumhuriyet Ege Bürosu) - IZ-ÖVDER Genel Başkanı Hasan Hüseyin Evin. velilerden kayıt sırasında "kat- kı payı" adı altında zorla ba- ğış toplanmaması için Eğit- Sen ile birlikte "danışmama- salan" oluşturacaklannı açık- ladı. Evin, Izmir Valiliği ve Mılli Eğitim Müdürlüğü'nün geçen yıl öğrenci velileri ve öğrencilerden para toplana- mayacağına ilişkin genelge- lennin uygulanmadığını be- lirterek, "gerekli denetim ya- pdmadığnıdan,zorla bağışuy- gulamalan devam etmekte, bağış yapmayan veülerin ço- cuklaruun karne ve diploma- ian birçok okulda rehin tutul- • ÎZ-ÖVDER Genel Başkanı Evin, kayıt döneminde velileri bilgilendirmek amacıyia Eğit-Sen'le birlikte çalışma başlatıldığını açıkladı. Velilerden hiçbir bıçimde para alınmayacağım söyleyen Evin, bu konuda bildiri dağıtacaklannı belirtti. maktadır" dedi. IZ-ÖVDER olarak kayıt pa- rası ve bağış alınmaması için Eğitim-Sen Izmir Şubeleri ile birlikte okullarda çalışma baş- lattıklannı vurgulayan Hasan Hüseyin Evin, tüm okullarda kayıt döneminde "danışma ve denetim masalan" kurmayı kararlaştırdıklannı, bu konu- da tzmir Milli Eğitim Müdür- lüğü'ne yazılı başvuruda bu- lunduklannı söyledi. Hiçbir ad altında öğrenci velilerin- den para alınamayacağını be- lirten Evin, velileri bilgilendir- mek amacıyia hazırladıklan bildirileri önümüzdeki gün- lerde dağıtacaklannı belirtti. 'Dolayfa vergi' Kayıt döneminde öğrenci velilenni 'ŞoJunacak kaz" ko- numuna sokmayacaklannı vurgulayan Evin şunlan söy- ledi: "Ozellikle kayıt, karne ve diploma dönemleri ile bay- ram kutiamalan öncesinde 'müşteri' ve 'bağırtılmadan yolunacak kaz' olarak görü- len velikr adeta dotayh vergi nheliğindeki 'bağış'ı ödeme- ye zorianmaktadırlar. Bu so- runlara, 'kaynak yokluğu" ge- rekçe gösterümektedir. Oysa, yurttaşlardan toplanan kay- naklar şirketlere, savaşa, ban- ka ve holdinglere, kısacası ser- maye \« rant kesimine aktanl- mak yerine eğitime aktankh- ğı takdirde hiçbir kaynak so- runu yaşanmaz." Evin, velilerin kayıtlar sı- rasında herhangi bir güçlük- le karşılaşmalan halinde, 425 92 78,364 27 06,374 5149 ve 452 88 30 numaralı telefon- lara başvurmalannı istedi. DUZYAZI ORHAN BİRGİT Zamanaşımı Şerefine... Oral Çelik'ten sonra, Ipekçi suıkastının bir baş- ka sanığı Mehmet Şener deyirmi yılı aşkın bir sü- reden beri azmettiricisi olarak göründüğü o suikast olayından şeklen düze çıktı. Sözcükleri seçmekte bayağı zorluk çekerek "şeklen düze çıktı" derken, sevgili Abdi'yi öldü- renler arasında adı geçen; ama yargı ofganınca "ci- nayete teşvik ve tahrik ettiği, olayda kullanılan si- lahı temin ettiği ve bu silahı eylemden sonra sak- ladığı" için gıyaben tutuklama kararı çıkartılan Şe- ner'in dünden bu yana bir kuş kadar özgür oldu- ğunu söylemek ıstiyorum. Mehmet Şener, rahmetli Ipekçi'nin öldürüldüğü 1979 yılında"M///yef "gazetesinin Nuruosmaniye Caddesi'ndeki yönetim binasının tam karşısına rastlayan bir işhanının çay ocağında çalıştığı söy- lenilen bir genç ülkücü. Tozlu dava dosyasında yazılanlara göre Abdi'nin gidiş gelışinin zamanlamasını çok ıyi bılen, su- ikast için bir tetikçi arandığında Mehmet Ali Ağ- ca'yı bulup görevlendirten, ölüm makinesi taban- cayı da sağlayan kişi olarak Şener hakkında gıya- bi tutuklama karan verildiği gün, takvimler 11 Tem- muz 1979'u gösteriyordu. Abdi'yi ortadan kaldıran örgütün ne ölçüde güç- lü olduğunun başkaca hiçbir kanrtı olmasa bile, bu küçük çay ocağında çalışan genç adamın o gün bugündür, yani tam 20 yıl 1 aydır, yer yarılıp sırra kadem basmış olması yeter. 1979 yılının belki 1 Şubat'ından, yani cinayetin işlendiği günün akşa- mından bu yana, genç çaycıyı güvenlik güçlerimiz bulamadı. Ya da bulmadı. Tıpkı aynı güçlerin, davanın kilit isımlerinden Yalçın Özbey'in Almanya'da MİT görevlılerine verdiği ifade bantlannın kayıtlannın sılinmesıni, sı- radan bir işlemmişçesine bu davanın dosyasında- ki binlerce sayfalık belgeler arasına koymuş olma- lan gibi. Oysa 1997 Eylülü'nde Içışleri Bakanı olan Mu- rat Başesgioğlu, bir yazılı soru önergesini yanıt- larken oyle bır belgenın varitğından resmen söz edi- yordu. Ama devletin bakanının Türkiye Büyük Mil- let Meclisi'nin tutanaklarına geçırttigi o yanıt, so- run yargının ilgi alanına girdiği anda bambaşka bir biçime dönüşüyor ve bir sürü git-gelli yazıdan sonra "O kayıtlar silinmiş" denilebiliyordu. Böylece, daha yakın bir geçmişte Ipekçi dava- sının bir başka önemli sanığı Oral Çelik'in, yüzün- den eksik etmediği o alaycı gülümseme ve çok in- sanı çileden çıkartacak kadar abartılı soğukkan- lılığı ile televizyon kameralarına nasıl poz verdiği- ni anımsıyoruz. Oral da kısa bir süre önce Abdi Ipek- çi davası ile, işte o silinmiş Yalçın Özbey tutanak- lan masalı yüzünden, ılişkisini resmen kesti; kori- dorlara veda etti. Mehmet Ali Ağca'lı, Oral Celik'li, Yalçın özbey'li, Mehmet Şener'lı eylemcilerin isimleri sıralanan Abdi Ipekçi dosyaları kaç sayfa tutuyor? Ya da bir bakkal terazısıne konulsa ağıriığı nedir, bilmiyorum. Ama bizım adaletimızın kendi terazısine bir tür- lü koymayı başaramadığı o olayın arkasından ya- zılmış, söylenilmiş olup da yalan olduğu kamtlan- mayan belgeterin, bilgilerin bulunduğu kitaptar, gazeteler, TV belgesellerinin ağırlıklan, her halde bütün ilgililerin vicdanlannı öbür dünyada bile eze- cek kadar önemli şeyleri içermektedir. Bunların hıçbırisi bir karanhk hazırlığı günışığı- na çıkartmak amacı ile devlet tarafindan kullanıl- madı. Tam aksine, birileri zaman zaman ortayaçı- kargibi olan ipuçlannın üzerini örtmekten geri dur- madılar. İşte şimdi de yasalanmızdaki bir çelişkili boş- luk, 20 yıl 1 aydan beri ortada olmayan bir katil sanığının Abdi Ipekçi dosyası ile ilişkisıni fiilen kes- miş oluyor. Mehmet Şener Türk Ceza Yasası'nda- ki "yirmi yıllık zamanaşımrnm kapsamına girdiği için, hakkındaki gıyabi tutukluluk dün İstanbul Sulh Ceza Mahkemesi tarafindan kaldırılıyor. Yi- ne mahkeme, bu Şerefli yurttaş hakkında aynı ge- rekçe ile Ipekçi'yi öldürme olayından ötürü takip- sizlik karan vermek zorunda kalıyor. Tüm bu yargısal işlemler, güvenlik güçlerinin nerede olduğunu yirmi yıldır saptayamadığı çay- cı Mehmet'in avukatının, elbette elınde bir Türk no- terinden almış olduğu vekâlet ile, İstanbul Cum- huriyet Başsavcılığı'na gelip, "Polisler müvekkili- mi 11 Temmuz 1979'dan buyana arayıp duruyor. Ama siz de biliyorsunuz ki onu bulup getireme- diler. Hakkındaki suçlamalan TCK'nin 104. mad- desi uyannca kaldırmanız gerekiyor" türünden bir başvurusu üzerine yerine getiriliyor. Abdi 1 Şubat 1979'da öldürülmüştü. Katilleri hem biliniyor; hem resmen bılinmiyor. Azmettirenleri hem belgeleniyor; hem ortada görünmüyorlar. Bır dosya, sözde açılmış ama sonuçlanama- mış. Bizim hem güvenlik örgütlerimiz, hem adalet düzenimiz için utanç nedeni olacak bu yirmi bir yıllık skandal, bakalım dünyanın hangi üniversite- sinin hukuk fakültesinde, bir araştırma tezi olarak ele alınacak? Faks:0212 677 07 62 E-Mail:orhan.birgit;q do.net.tr. YABANCI MAKALE HIRSIZLIĞI TARTIŞMA YARATTI 'Akademik unvanlargeri alınmalı' tstanbul Haber Servisi - Yabancı bilim adamlannın makalelennin bir bölümünü makaslayarak, bunlann al- tına ımza atan ve kendi eserleriymış gibı Avrupa'daki iki bilımsel dergı- de yayımlatan Çukurova ve Osman- gazi üniversitelerinde görevli 8 he- kımiıı tavn. meslek örgütlerinin sert tepkısıne neden oldu. fntihalı fbilim- sel hırsızlık) kınayan akademisyen- ler, bi lımsel etik konusunun üzenn- de daha duyarlı olmanın zamanının çoktan geldiğini vurguladılar. Eskişehir Osmangazi Üniversıte- si'nden Prof. Dr. tpekCingi. E.Cin- gi, Y. Aktan ve A. Başaran'ın, Çu- kurova Oniversitesi'nden de Okan Dalyan. Haluk Demiryürek, Fatih Kaya ve Bülent Belevi'nin yabancı meslektaşlannın eserlerinin bir bö- lüm ürıü kendi eserleriymiş gıbi im- za kullanarak, dünya çapında saygın- lığı olan ikı tıp dergisinde yayımlat- malan büyük tepkıye neden oldu. Üniversite Öğretim Üyeleri Der- neği Genel Başkanı Prof. Dr. Kadir Erdin olayı üzüntüyle karşıladıkla- ruıı belirterek, derneklerinin önce- likle genel bir akademik etiğın, en geniş çerçevede uygulanmasından yana olduğunu. bu çerçevede geniş kapsamlı bir rapor çalışması içinde bulunduklannı söyledi. 'Akademik etik merkezi' Raporlannda, akademik etik ko- nusunda temel ılkelerinbelırlenece- ğini vurgulayan Erdin, "Dernekola- raktüm akademisyenlere açık bir de- ğeriendirme merkezi kuracağtz" de- di. Akademik etiğeaykın gelışme- lere karşı her bilım insanını tavır al- maya çağıran Erdin. YÖK'ün mer- keziyetçi ve otoriter yapısının da bu tür olumsuz gelişmeleri önleyeme- diğini, aksine yetersiz kaldıgını anım- sattı ve "YOK bu tür olumsuzluk- lara karşı adım atmakta çok gecik- ti. Akademisyenler arasında oluştu- rulacak, somut nesnel ölçüdere gö- re çahşacak bir merkez, etikle Ugüi birçoksonına, basında yer almadan el koyabflir. Biz de böyle bir merke- ziyaşama geçirmeyi amaçlryoruz'" dı- ye konuştu. Öğretim Elemanlan Sendikası Genel Başkanı Prof. Dr. tzzettin Ön- der de sendika olarak, bilimsel hır- sızlıklara kanşan kişilerin akade- mik unvanlanmn geri alınmasından yana olduklannı kaydetti. Günümüzde bilgiye ulaşmanın çok kolay olduğunu, bir akademis- yenin rahatlıkla, kendi eserlerine hangi çalışmalarda atıfta bulunuldu- ğunu öğrenebıldığini anımsatan Ön- der, K Eğer bunlan yapanlar sen- dikamız ü>esi oJsalardı.onlan hemen ihraç ederdik" şekjinde konuştu. OGRENMEYE YATIRIM YAPIN, ÇALIŞIRKEN DİPLOMANIZIALIN İşletme, Eğitim, Psikoloji ve Davranış bilimler|ıtg| BA (Lisans) MA (Yüksek Lîsans) MBA ve Executive MBA (İşletme Yüksek LiSans)" Ph.D. (Doktora) Türkiye'de, Turkçe veya İngilizce 1-2 yılda tamamlama, Konularında uzman öğretim elemanlarının (Prof.. Doç., Yard.Doç. ve Dr.) yürüttüğii, Kendi zamanınızda ve kendi hızınızda, Profesyonel yöneticiler için Executive MBA, 2 yıllık ön lisans mezunlarına lisans tamamlama fırsatı, ^ HalılağdCad No. 76 Kadıko> / Manbul Tel.: (0216) 3 4 7 15 15 Üniversite temsilcilerimizin 21108i1999-2210811999 tarihlerinde vereceği seminerlen kat lütfen Sn. Nalan Çankır'dan randevu alımz. - vi;^^^ 24 iilkede 100.000 ağrencinııı katıldığı eğitim programlaıt şimdi TÜRKİYtrül . NEWPORT l y UNIVERSITYISO-9001 Approval "' A G lobul Educalion Systvm 20101 S.W. Bırch Slreet. Ste # 120 Newport Beach Calıtornıa 9266D-.749 VVehp.ıge nuu ne^porl.edu
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog