Bugünden 1930'a 5,447,291 adet makaleKatalog


«
»

17AĞUSTOS1999SALI CUMHURİYET SAYFA HABERLER Kadmm kalkmmaya kaülımı' • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Türkiye ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP)arasmda hazırlanan "Kadının Kalkınmaya Katılımını Güçlendirme Ulusal Programı" konulu proje revizyon belgesi onaylandı. Türkiye'nin 21 Mayıs 1999 tarihinde imzaladığı belge, kadının kalkınmaya katkısını arttırmayı amaçlayan projenin 2000 yılına kadar sûrmesini ve Türk hükümeti ile UNDP tarafından projeye yapılan mali desteklerin birleştirilmesini öngörüyor. Resmi Gazete'nin dünkü sayısında yayımlanan belge. üretimden insan haklanna kadar birçok alanda kadınlann toplumsal kalkınmaya katılımının arttınlmasını amaçlıyor. Cenazede 'şehif taröşması • GAZIANTEP (AA) - Tunceli'de vatani görevini yaparken hayatını kaybeden Jandarma Er Neşet Davulcu için resmi cenaze töreni yapılmaması ve "şehit oldu. intiharetti" karmaşası, ailesinin tepkisine yol açtı. Davulcu'nun kardeşi Niyazi Davulcu, mezarlıkta yaptığı açıklamada. "Bize, Neşet'in şehit olduğu bildınldı Daha sonra ise intıhar ettiğı söylendi. Kardeşim, vatani görevini yaparken hayatını kaybetti. O, benim için şehit sayılır. Ancak, kardeşime şehit töreni yapılmadı. Çok üzgünüm" dedi. Vali Muammer Güler ise "Askerin ölüm şekli şehitlik kabul edilmediğı için tören yapılmadı" açıklamasını yaptı. Egitimcilerden Demirere mektup • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Teknik Eğitim Vakfı tarafından Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'e gönderilen açık mektupta. yeni smav sistemi nedeniyle Yükseköğretim Kurulu (YÖK) eleştirildi. Mesleki ve teknik okullann mağdur edildiği vurgulanan mektupta. Ağırlıklı ortaöğretim başan puanı (AOBP) eleştirildi. Smav sahtekârlıjjı • DİYARBAKIR(AA)- Diyarbakır'da, ÖSS sınavında. para karşılığında sınava giren 17 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Öğrenci adaylannın yerine, 15-25 bin mark karşılığında ÖSS"ye girdikleri belirlenen 17 kışiden 13'ü, polisteki sorgulan sonucu bugün Diyarbakır Devlet Güvenlik Mahkemesi Başsavcılığı'na çıkanldı. Yetkililer, Güneydoğu'da. sınav sahtekârlığı yaptıklan belirlenen yaklaşık 300 kışinin bulunduğunu ve kimlikleri belirlenen bu kişılerin yakalanmasına çalışıldığını söylediler. Ctıe havlusu'na gözaltı • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Türk uyruklu Hollanda vatandaşı Kemal Akar tatilini geçirmek için gittiği Mersin'de; balkona astığı üzerinde Che Guevara'nın fotoğrafınm bulunduğu havlu nedeniyle 5.5 saat gözaltında tutuldu. Yapılan baskıya anlam veremediğinı belirten Akar, Hollanda'ya döneceğini ve bir daha Türkiye"ye gelmeyeceğini söyledi 'Acil Tıp Sempozyumu' • İZMİR (Cumhuriyet Bürosu) - Acil Tıp Derneği, "Acil Tıp Sempozyumu" isimli organizasyonun 2/sini, 30 Eylül-3 Ekim tarihleri arasında lzmir Kültürpark salonlannda düzenleyecek. Sempozyumda, "Acil Olgularda Tanı ve Tedavi, Pediatrik Acil Olgulara Yaklaşım. Afet Organizasyonu ve Acil Tıp Sistemi" başlıkh konular irdelenecek. Kutan, iktidan elinden kaçırmak ve eleştirilere kulak tıkamakla suçlanıyor FP'de ipler Erbakatı'daANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - FP'nin dışardan yönetilmesine tepki gös- tererek başkanlık divanmdan istifa eden yenilikçilerin yerine yine siyasi yasaklı li- der Necmettin Erbakan'a yakın isimler atandı. Bazı yenilikçiler. yapılan son ata- malara da tepki göstererek "Gend başkan tepkilerden de etkilenmiyor. Eleştirilere kulak asmıyor. Çünkü, iktidan tümüyle elinden kaçırdı" dediler. FP'nın önceki gûn gerçekleştirilen ge- nel idare kurulu toplantısında. genel baş- kan yardımcılıklanndan istifa eden Nev- zat YaJçıntaş, Abdullah GüL Cemil Çiçek, Ali Coşkun ve Abdülkadir Aksu'dan bo- şalan yerlere Erbakan'a yakınhğıyla bili- nen Ertan Yiilek ve Cevat Ayhanın atan- malan parti içindeki rahatsızlıklara bir ye- nisini daha ekledi. FP'li yenilikçiler, parti yönetimine şu ya da bu ismin gelmesinin değil, bunun nasıl yapıldığının önemli olduğunu söy- lediler. FP lideri Kutan'ın. parti yöneti- mindeki etkinliğini tümüyle yitirdiğini, bu nedenle de tabandan gelen rahatsızlık- lara cevap veremediğini ıfade ettiler. FP'nin önde gelen yenilikçi isimlerin- den bın. "Parti sürekli kan kaybediyor. Seçimlerde aldığı oy ortada. Bütün bunlar partinin çeşitli organlannda görüşüldü, tartışıldı, öneriler ortaya kondu ama gere- ği yapılmadr dedi Amaçlannın FP'yi bölmek ya da yeni bir parti kurmak olmadığını belirten ye- nilikçi, "Biz FP'nin ağırhğı olan, iktidar alternatin ya da muhtemel bir koalisyon ortağı konumunda olan bir ana mtıhale- fet partisi olmasını istiyoruz. Bütün müca- delemiz bunun için. Ama yanlışanlaşıliYO- ruz ve partinin yetkili organlan da gide- rek etkisiz, yetidsiz konuma getiriliyor" dedi. Aynı yenilikçi, FP yönetiminin, tahki- me karşı Siyasi Partiler Yasası pazarlıgı yaparken TCY'nin 312. maddesini gün- deme getirmemesinin "Tayyip Erdoğan'a karşı özelükle Erbakan'uı önünün açü- makistendigi'' yorumlanna yol açtığını da anımsattı. Yenilikçi, ancak, yeni SPY'nin Erbakan'ın bağımsız milletvekili adayı olmasınm yolunu açmasına karşılık, pra- tik olarak bunun bir yaran olmayacağını savundu. Yenilikçi, FP'den 28 kişinin istifa ede- FPAnayasa Mahkemesi kapısında FP, 1999 yıb Bütçe Yasası'nın iki maddesinin iptaü ve yürütmenin dunhırulması istemiyie Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu. FP grup başkanvekflleri tsmafl Kahraman ile Bülent Annç, istemlerini içeren dilekçeyi dün Anayasa Mahkemesi Gend Sekreteri Sadi Büyükeren'e verdfler. FPGnıpBaşkanvekm AbdullatifŞenerde sosyal güvenlik yasa tasansının Meclis Cenel Kunıhı'nda usul hükümlerine aykın bir şekflde görüşüldüğünü, tasannın iptali istemiyie konuyıı Anayasa Mahkemesi'ne götürecekkrini söyledL ceğini sanmadığını, bu kadar kişi istifa et- se bile istifalann TBMM Genel Kuru- lu'nda kabul edilmeyecegini söyledi. Ye- nilikçi, SPY'nin yeni odak olma tanımıy- la siyasi partilerin kapatılmasını güçleş- tirdiğini belirtirken "Doğal olarak hak- kmda kapatma davası bulunan FP'yi de rahaüatmıştır" dedi. Inonu Üniversitesi Inkdap tarihi dersindeşeriat tartışması BARIŞ DOSTER Malatya tnönü Üniversitesi'nde Atatürk llkeleri ve Inkılap Tarihi dersi veren öğretim görevlisi Osman Yüdınm'ın, derslerde şeriatı övdügu belirtildi. Yıldınm ise 22 yıldır bu dersi verdığini belirterek "İddialar yalan. 22 yıldır Cumhuriyetin neferiyim" dedi. Derslerde Cumhuriyetin gençleri nıhen doyuramadığını. bu yüzden gençlerin komünistlerce kullanıldıklannı savunan, öğrencilerce turulan ders notlannda "Halkevleri komünist yetiştinniştir" diyen Yıldmm'ın, Cumhuriyet döneminde fesini çıkarmak istemeyen binlerce insanın başını verdiğini söylediği öne sürüldü. Öğrencilerinin tuttuklan notlarda Yıldmm'ın "tnsanlann zihni fonksiyonunu degiştirecekseniz, bunu fes ya da kıuk kıyafetle yapamazsuıız. Fes Müslüman toplumda namaz kılındığı için kullanıhyordu. Aün seedeye rahat değiyordu. Türk milleti kendine >akışanı almıştır ve ne kadar örtünmesi gerekrjğini biliyor. 75 yıl sonra devletin bu işlerle uğraşması çağdışıhktır. Asıl bu gericOiktir" dediği belirtildi. Yıldınm'ın, Cumhuriyete yönelik tehdidin halktan değil, ordudan geldiğini savunarak "Asıl insan hakian bildirisi Hutbe Suresi'nde vardır. Bugün Müslüman Türk kadınını rezil ediyoriar" şeklinde konuştuğu vurgulanırken. öğrencilerinin ders notlannda şu bölümler dikkat çekti: - "Bir adam şirket ya da holding kuruyor hemen demagoji vapıyoriar. Ne imiş, yeşil sermaye. Paranın rengi olmaz. Buniar Cumhuriyeti korumak kisvesi altında yapüıyor. Asıl Cumhuriyet düşmanlığı budur. Buniar kafalanna çember takmışlar, o çemberi kıramıyoıiar. Rahmetii Turgut Ozal bunu biraz kırdı, ama 28 Şubat'tan sonra daha kalın bir çember takdlar." - "70 yıldır kabul ettirmeye çahştıklan evrim teorisi. Bunu kabul edenler kendilerini hayvan zanneder, ama biz öyle yapmayız." Iddialarla ilgili olarak görüşünü aldığımız Yıldınm ise 22 yıldır ders verdiğini vurgulayarak "Cumhuriyetin konınması için eümden geleni yapıyorum. Burası ilkokul degiL üniversite. Bazı sorulara yumuşak yanıt verilmiş olabilir. Ama her zaman Cumhuriyetin fazilet rejimi olduğunu savunurum" diye konuştu. 'Uyum yasaları ekimde çıkacak' ANKARA (Cumhuriyet Bürosu)- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cumhur Ersü- mer, uluslararası tahkim ile ilgili anayasa uyum yasalannın ekim ayı içinde çıkanlabüeceğini söyledi. ABD Enerji Bakanı Bill Rkhard- son'la Hazar bölgesi petrol ve do- ğalgazının Türkiye ve Akdeniz'e ta- şınması ile ilgili projeyi görüşecek- lerini bildiren Ersümer, Bakû-Cey- han boru hattının yapımını üstlene- cek olan BOTAŞ'ın tanıtımının ya- pılabilmesi amacıyla bir ekibin de kısa süre sonra ABD'ye gönderile- ceğini kaydetti. Cumhur Ersümer. Boru Hatlan ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ) 25. kuruluş yıldönümü nedeniyle dü- zenlenen törende gazetecilerin soru- lannı yanıtladı. Ersümer, bir gazete- cinin sorusu üzerine, uluslararası tahkim ile ilgili uyum yasalannın ekim ayında çıkanlabüeceğini bil- dirdi. Ersümer, "Türkiye'nin ulusla- rarası tahkim uygulaması ile ilgili bir yasası yok, yani uygulama yasası yok. Belli çalışmalan sürdürdük ve sür- dürüyoruz. Ümit ediyonun ekim ayı içinde Türkiye, uluslararası tahki- nün uygulanabiliıüği ile igiü tahkün- namelerin düzenlenmesL tahkim kı- lavuzlaruun sözleşmeter \unlmasi ile ilgili bir yasaya kavuşacaktır"' diye konuştu. Ersümer, Rusya ile Dagıstan ara- sındaki savaşın Bakû-Ceyhan boru hattının şansını arttınp arttırmadığı- na ilişkin soru üzerine, boru hatlan- nın gectiği ülkelerde aranan özellik- lerden birinin de güven ortamı oldu- ğunu belirterek "Bizim Bakû-Cey- han ile ilgili ileri sürdüğümüz konu- lardan biri Türkiye'nin güvenilir ül- ke oldugudur" dedi. ÇÎZMEDEN YUKARI MUSA KART POLİTİKA GÜNLÜĞÜ HİKMET ÇETİNKAYA Şakayı Sever misiniz?.. Şu ölümlü dünyada insan yaşamaya bakmah... 42 dünya ülkesinin ulusal gelirinin toplamı ABD'li üç zenginin mah/arlığı kadar olsa ne yazaıi ABD'deki en büyük 10 şirketten en cıİEinın mal var- lığı Türkiye Cumhuriyeti'nin ulusal gelirini aşsa bize ne!.. Eğlenelim, gezelim, bol para harcayalım!.. Ara sıra da demeçler verelim: "Özai't çok anyoruz çok!" Cenajans'ın sahibi Nail Keçili şaka yapmayı çok seviyormuş. Bir gazeteye ilan vermiş: "Ev köpeği gezdirilir..." Bizim Deniz Som, elindeki gazeteyj gösterdi: "Yahu şu ilanı bir deşin, bakalım altından ne çıka- cak!.." tbrahim Yıldız, Ayşe Yıldınm'ın eline ilanın yer al- dıâı gazeteyi tutuştunju... îlan şöyle devam ediyordu: "Şehir içinde ve apartmanlarda oturan aileler, kö- peklerinizin daha sağlıklı olması, aşılannın ve ba- kımlannınzamanındayapılması, sabah akşam açık havada gezdirilmesi hizmetleri için siz hayvanse- verferin hizmetindeyiz... Yardımcı Evcil Hayvanlar Bakımevi..." İlan metninin altında bir cep telefonu numarası... Ayşe Yıldınm, cep telefonunu aradı. Karşısına Şe- rrf Yardımcı çıkmış. Ayşe, onunla konuşmuş, habe- ri yazmış... Ben işin içyüzünü Hürriyet'te okudum... Cumhuriyet, Nail Keçili adını atlamış. Bir de Şerif Yardımcı'nın ünlu bir rallici ve işadamı olduğunu unutmuşuz... Şerif Bey, hem bizim Ayşe Yıldınm'a hem de Hür- riyet muhabiri Ayda Kayar'a dert yanmış: "DiyarbakırCezaevi'ndenaradılar, 'Bu ilanlan ve- recek kadar madem paran çok, niye bize yardım etmiyorsun' dediler. Maliyeciler arayıp *Vergi nu- maran var mı' diye sordular." Şerif Yardımcı Hürriyet'te "Ben Nail'e kızmadım" demiş, ama Ayşe'ye de ilanı hazırlayan arkadaşını mahkemeye vereceğini söylemtş... Nail Keçili Bey şu ana dek ortalıkta görünmemiş. Teknesiyle Ege'nin mavi sulannda dolaşıyormuş... ••* Ünlü reklamcı ve şakacı Nail Keçili Bey, Ege'nin mavi sulannda serinlerken, MÜSlAD'ın eski başka- nı Erol Yarar Bey'i tenis giysileri içinde terierken gör- düm. Dini bütün kardeşimiz Erol Yarar Bey'in kızlannın 'önce Kuran kursu', sonra da 'tenis kortu' fotoğraf- lanna bakıp karanmı verdim: "Laik aile budur işte..." Sahi. Erol Yarar Bey, Vahhabiler'in Dağıstan'a sız- ması, orada bir şeriat devleti kurmak istemesi, arka- larında ABD - Suudi Arabistan desteği bulunması, Hazar petrolleri üzerinde oynanan oyunlar hakkında ne düşünüyordu? Nail Keçili Bey liberal, Atatürkçü reklamcıydı, şa- kayı seviyordu, teknesiyle Ege'nin güzelim koylanna demir atarken mutlaka 'özgür ve bağımsız Türki- yeVi' düşünüyordu... Acaba Erol Yarar Bey de Nail Keçili Bey gtbi şaka- yı seviyor muydu? Iktz kızlan Merve ve Esra sabah Kuran kursuna, öğleden sonra tenis oynamaya gittiğine göre, Milli- yet muhabiri Önay Yılmaz'a küçük bir şaka yapıyor- du: "Fazilet Partisi çok pasif kalıyor..." Oysa Fazilet Partisi ana muhalefet olarak ataktı. Bülent Ecevit'le yaptığı pazarlıktan kârlı çıkmıştı... O zaman Erol Yarar Bey ne demek istiyordu? Galiba Necmettin Erbakan'la aralan açılmıştı. Ya- rar, Erbakan'ın köşeye çekilmesini istiyordu... Erol Yarar Bey sanınm 'din baronları' sınrfından ol- duğu için Fazilet'in 'kendi iç dinamiklerini oluştur- ma yönünden pasif' olduğunu vurguluyor. yeni ara- yışlar içinde bulunduğunun işaretini veriyordu. • • • Örnegin Bülent Ecevit'in 'şakayaptığını' çokgeç anladık bizler. 1970'lerde "Ne ezen ne ezilen, insan- ca hakça bir düzen" derken, bizler ona ınanmıştık. C»ysa, Ecevit'in şaka yaptığını tahkim'le öğrendik buncayıl sonra... Şu ölümlü dünyada yaşamaya bakın... Her şeye kafanızı takmayın; öyle 'mezarda emek- lilik' filan gibi kuru gürültülere pabuç bırakmayın!.. Ara sıra şaka yapıp Bodrum'dan teknenize atlayıp 'mavi yolculuğa' çıkın... 'Maviyolculuk' denilince aklımıza Halikarnas Ba- lıkçısı, Azra Erhat, Bedri Rahmi ve Sabahattin Eyuboğlu filan gelmese de olur!.. Sakın ola ki yanınıza kitap filan da almayın!.. Bol bol şaka yapın, eğlenin, güneşlenin!.. Bakın Meclis'te de miltetvekillerimiz hem şaka ya- pıyorlar, hem de eğleniyorlar... MHP'li İdare Amiri Ahmet Çakar, Meclis kulisin- de 'kısa etekşakası' yapıyor, gazeteci Nuray Başa- ran'a "Senin dilini kopannm" diyor. Çünkü Başaran, MHP'li Çakar'ın şakasını anlamayıp sert yanıt vermiş: "Kimse bizim namusumuzun bekçisi değildir..." Çakar ise 'şaka'y\, tam bu sırada 'kaka'ya çevir- miş: "Kuliste otururken donlan görünüyor..." Ben de diyorum ki, reklamcı ve şakacı Nail Keçili Bey, şu MHP'li Ahmet Çakar için ne düşünüyor? Bir şaka yapsa da biraz vakit geçirsek!.. hikmet.cetinkaya(« cumhuriyet.com.tr Faks numaramız: 0212/ 513 90 98 Milli Eğitim Alt Komisyonu, üniversitelerle ilişiği kesilen tüm öğrencilerin affedilmesini önerdi Oğrenciye genîş kapsamh af C A G D A S Y A Y I N L A R ANKAR\ (Cumhuriyet Büro- su)-TBMM Milli Eğitim Komis- yonu içinde oluşturulan alt komis- yon, öğrenci affıyla ilgili raporun- da, "çıkanlacak bir yasanın gerek zaman dilimi. gerekse tüm kade- melerdeki bütün öğrencileri ku- caklaması" için genış kapsamlı tu- tulmasını benimsedı. Raporda. "her ne sebeple ohırsa olsun ilişiği kesflenler" ifadesine yer verilerek türban nedeniyle okuldan atılan- lara af getirilmesi önerildi. Rapor- da, GATA'dan ilişiği kesilen öğ- rencilerin de sivil tıp fakültelerine uyumlannın sağlanması öngörül- dü. Alt komisyonun raporu, bu- günkü üst komtsyon toplantısında ele alınacak. Raporda, af kapsa- mı şöyle belirlendi: • Bütün yükseköğrenim ku- rumlarında hazırlık, ara sınıflar dahil bütün sınıflarda ön lisans, li- sans düzeyinde eğitim yapan öğ- rencilerden 1988-89 öğretim yı- lından 1998-1999 öğretim yılı so- nuna kadar her ne sebeple olursa olsun ilişkileri kesilmiş veya kesil- me durumuna gelmiş öğrencilere ilişiklerinin kesilmesine sebep olan bütün dersler için devam ve sınav hakian verilir ve ögrencili- ğe intibaklan yapılır. • Sınıf geçme sistemi uygula- yan >"ükseköğretim kurumlannda öğrencilerden en çok üç dersten başansız olup da bir üst sınıfa ge- çemeyen öğrencilere üst sınıfa de- vam hakkı verilerek alt smıfta ba- şansız olduklan dersler için iki sı- nav hakkı verilir. Not ortalaması sebebiyle sınıf geçemeyen veya mezun olamayan öğrencilere iste- diği üç dersten not yükseltmesi için bir sınav hakkı verilir. • Uygulamalı eğitim yapan okullardan aynlan öğrencilere bu haktan yararlanmalan halinde de- vam etmedikleri dersler ve uygu- lamalar için ilgili yükseköğretim kurumunca devam imkânı sağla- nır. Bu öğrenciler, okulun yönet- meliğindeki devam şartını tamam- ladıktan sonra bu yasanın öngör- düğü sınav süresi başlar. • Bitirme süresini doldurdukla- n için kurumlanyla ilişkileri kesi- lenlere alamadıİclan dersler için bir kez devam ve normal sınav hakkı tanınır. Aynca eğitimlerine devam eden öğrencilerden dönem veya yıl kaybetme durumunda olanlar başansız olduklan dersler- den diğer öğrencilerin hak ertiği sınava girme sayısı kadar sınav hakkına sahip olurlar. • Sınavlar, yasadan yararlanan öğrencilere, ögrencilik hakkı sağ- lanmadan isteyenlere derse devam hakkı verilip ara sınav şartı isten- meden öğrenimine devam eden di- ğer öğrencilerle birlikte bütünle- me ve final sınav hakkı verilir. İl- gili öğrencinin talebi halinde bu kanunun yürürlüğe girmesinden i- ki ay sonra sınava gireceği her ders arası en az 3 gün olmak kaydıyla sınava girebilirler. • Müracaat süreleri içerisinde askerlik süresi gelmiş olanlar bu kanun hükümlerine göre verilmiş hakian kullandıklan takdirde te- cilli sayılırlar. Belirtilen zamanda askerlik görevini yapmakta olan- lann hakian ve terhislerinden son- raki iki ay içerisinde müracaatlan halinde hakian saklıdır. Cezası ke- sinleşmemiş hükümlülerin veya tutuklulann bu halleri sona erdik- ten sonra, 2 ay içerisinde başvu- rurlarsa bu kanun hükümleri çer- çevesinde hakian saklıdır. • 1988-89 öğretim yılından 1998-1999 öğretim yılı sonuna ka- dar, master, doktora öğrenimi gö- rürken enstitülerinden ilişiği kesi- len öğrencilerin başansız olduğu dersler için iki sınav hakkı, yüksek lisans öğrencileri için bir yıl, dok- tora öğrencileri için 2 yıl tez hazır- lama süresi verilir. Sanatta yeter- lilik, tıp fakülteleri veya tıpta uz- manlık alanlannda başansız olan- lann başansız olduklan dersler için iki sınav hakkı tanınır. ÇAĞININ TAMIĞI ÜÇ YAZAR 2. BASI 600DC0TI KUBILAY OLATI VE TARIKAT KAMPLARI 4. BASI 9CC0MT1. SANCILI YlllAR KU$ATILMI$ SOKAKLAR KUZpOSTÜHDAKÜRT 1 İOOOOCU ZAMBAK SANA DA BUIAJTI KAN 2. BASI i IOCCO:TL ftİN BARONUNUN KAZLARI 2. BASI • 20C 0O3 TL A$IK KADINLAR SOKAĞI 2. BASI • -OO3O0TL $EIİAT PAZARI 1 100 000 TL SEVDANIN ADRESİ BELLİ DEĞİL 1 500 0O0 TL TÜRKİYE'NİN JEYTAN ÜÇGENİ 2 0O0 3OOTL Cumhunyet Kıtap Kuljbu Çağ Pazarlama A Ş Turkocağı Cad. No 39/41 (34334)Ca9aloğlu-lstanbul Tel-514 01 96
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog