Bugünden 1930'a 5,465,457 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 17 AĞUSTOS 1999 SALI HABERLER DUNYADA BUGUN ALİ SİRMEN Hayalci'ye Teşekkiir' FETHİYE KÖRFEZİ - Sarsala'da, yansı suyun içinde kalmış olan harabenin bulunduğu koya herkes başka başka adlar veriyor. Erim Gözen buraya Manastırderdi. Kimi tekneciler hamam di- yorlar. Hemen ardında Göben Koyu var. Buraya ilk kez 25 yıl önce gelmiştik. Koskoca koyda tek başına olurduk. Ikinci tek- ne geldiğinde kaçardık. 25 yılda her şey öyle degişmiş ki.... Bır gece önce, Yassıca'da bağlı olduğumuz yerden çevreme şöyle bir baktığımda bağlanmış, yirmiden fazla tekne saydım. Fethiye Körfezi'nde artık yelkenlilef, sürat mo- torlan, guletler, yatlar, Algida dondurma satıcıla- n, sütlü mısırcılar, günübirtikçi tekneleri vızırvızır geziyorlar. Saat 10'adoğru uzaktan bir tekne yaklaştı.Tek- nedekiler, "Gazeteci geliyor" dediler. - Hangi gazeteler var? diye sordum. - Ne istersen abi, dedi satıcı, yerli mi yabancı mı olsun? Hayretler içinde kaldım. Denizin ortasında, sa- bahjn onunda günlük gazeteler elimizdeydi. • • • Denizin ortasında olaylar insana biraz daha ko- mik ve garip geliyor. Bülent Ecevit, Erbakan'ı "hayalci" diye nite- liyor. Bir zamanlar Ecevit'e hayalci derlerdi. O hayal dönemleri geride kaldı. Ecevit eski düşünceleri bir yana bıraktı. Şimdi iktidannı hangı güçlerle nasıl ittifaklar yaparak sürdüreceğini biliyor. Peki Hoca hayalci mi? Söylesenize Allahaşkına, Hoca'nın nesi hayal- ci? Kendi üzerinde yasağı deldirtti. IMF'nin istedi- ği degişiklikleri bir an önce çıkamna kaygısında olan 57. Hükümet'e istediğini çatır çatır yaptırdı. Hoca siyasetin gündemini dilediği gibi yönlen- dirmekte usta. Hoca durumun farkında, o artık susmuyor, "Benden özürdilenmesi, bana teşekkür edilme- SJ gerek" diyor. • • • Ben de şahsen Hoca'ya teşekküredilmesinden yanayım. Hoca'nın geçmişte kalan iktidanna da teşek- kür etmemiz gerekir. Çünkü Türkiye'de Refah ya da FP'nin iki türlü iktidan var. Biri Hoca'sız Hoca iktidarlanydı. Onların başında, Hoca olmasa da önemli değil, orada ister Demirel olsun, isterEv- ren ya da Çiller, veyahut Yılmaz ya da Ecevit, Hoca'nın istediklerinı yapariar. Kâh zorunlu din dersini anayasaya koyarlar, kâh tevhid-i tedrisatı delerter, kâh 57. Hükümet örneginde olduğu gibi sekiz yıllık kesintisiz egiti- mi... Ama Hoca'sız Hoca iktidarlan, Hoca'nın hede- fine ulaşmak için yapmayı amaçladıklannı gerçek- leştirirken, bir yandan da laiklik nutuklan atartar, verdikleri ödünleri "Bizyapmazsak, onlargelip da- ha kötüsünü yapariar" diyerek savunurlardı. Toplum uzun süre bu masallaria avutuldu. Ama Hoca Refah'ın başında iktidann dizginle- rini geçirince ele, öyle gözü kara gitti, her şeyi öy- lesine birbiri ardından yaşama geçirmeye koyul- du ki toplum aydı, tepki başladı, parlamento için- den olmasa da dışından güçler laikliğin ve Cum- huriyet'in güme gitmeye başladığını anladılar. Toparlanma süreci başladı. Bunu sağlayan Hoca'dır. Ona teşekkür edil- mez mi? Hoca yeni bir oyun oynuyor şimdi. Kendi ya- sağını deldi, FP'den, en güçlü olduklan bölgeler- den gelmiş 28 kişiyi istifa ettirecek, ara seçimle Meclis'e girecek, Fazilet'i dilediği gibi oradan yö- netecek. Böylece "FaziletRefah 'ın devamı mı, değil mi?" tartışmaları bitecek, her şey gün gibi ortaya çıka- cak. Sonra ne mi olacak? Onu olduğunda görece- Qiz- Şimdi bunun için Hoca'ya teşekkür etmek ge- rekmez mi? Dış Ticaret Müsteşarlığı Toskay baskı yaptı, Ege ayrıldı ANKARA (Cumhuri- yet Bürosu)-MHP'li Dev- let Bakanı Tunca Tos- kay" ın imza yetkilerini kendi üzerine aldığı Dış Ticaret Müsteşan Yavuz Ege emekliliğıni isteye- rek görevinden aynldı. Ege'nin yerine Toskay'a yakınlığıyla bilınen Müs- teşar Yardımcısı Kürşat Tüzmen"in atanması bek- leniyor. Devlet Bakanı Toskay. Dış Ticaret Müs- teşarlığı'nın (DTM) so- rumluluğunu alan bakan olmasının ardından ANAP'lı Müsteşar Yavuz Ege'nin istifa etmesini is- temişti. Toskay, istifanın gerçekleşmemesi üzeri- ne 13 Ağustos Cuma gü- nü kendisine bağlı DTM. Devlet tstatistik Enstitü- sü ve Türk Eximbank'ta görevli şube müdürleri ile müsteşar arasındaki yet- kililerin imza yetkisini kendisine bağlayan bir ge- nelge yayımladı. imza yetkisi alınan Ege. dün emekliliğini is- teyerek görevinden aynl- dı. ANAPlideriMesutYü- maz ile MHP Genel Baş- kanı Deviet Bahçelinın dün TBMM'de yaptıkla- n göriişmede Ege'nin gö- revden aynlması konusu- nun da gündeme geldiği bildirildi. Ege'nin yerine, hükü- metin kurulmasının ar- dından adı MHP'li bürok- ratlar arasında geçen DTM Müteşar Yardımcı- sı Kürşat Tüzmen'in atan- ması bekJeniyor. Ege, gö- revinden aynlışı nedeniy- le personele bir açıklama yayımladı. Ege, açıkla- masında şu görüşlere yer verdi: "Bu görevde bulundu- ğum dönemde gayretle- rim. bir yandan ülkemizin dış ticaretini sağhkh bir yapıya kavuşturmaya, di- ğer taraftan Dış Ticaret Müsteşariığı'nı Türk bü- rokrasisi içinde daha say- gın bir konuma getirme- ye yönelik oloıuştur. Bu onuriu göre\ de bana des- tek \eren Dtş Ticaret Müs- teşarlığı'nın değeıii men- suplarına en içten teşek- küıierimi sunanm." Ege, Temmuz 1997 'den bu ya- na Dış Ticaret Müsteşan olarak görev yapıyordu. Emekçiler, hükümetin 'yanlışmdan dönmesi için' girişimlerini sürdürüyor Karabay: Hallda alay edîliyorANl<ARA(CunüıuriyetBürosu)-Ernek- çiler, hükümetin "yanlışından dönmesi için" girişimlerde bulunurken; dün de TBMM Genel Kurulu'ndaki görüşmele- re kanldılar. DtSK Genel Başkanı Vahdet- tin Karabay, parlamentonun halktan ve toplumdan uzaklaştığını belirterek, halk- la alay edildığini söyledi. Hak-tş Genel Baş- kanı Safim Üslu, anayasadaki sosyal dev- iet ilkesinin içinin boşaltılmaya çalışıldı- ğını söyledi. Türk-lş, DİSK ve Hak-lş merkez ve şu- be yöneticileri dün TBMM'ye gelerek, genel kuruldakı sosyal gü- venlik yasa tasansı görüş- melerini izlediler. Emek Plat- formu yeniden toplanarak. izlenecek yeni yöntemi belir- leyecek. DİSK şube başkanlan, ge- nel başkan Karabay başkan- lığında Genel-lş Sendika- sı'nda bır araya geldiler. Ka- rabay, buradadüzenlediği ba- sın toplantısında, genel ku- rulda tasarı maddelerinin "güle oynaya" alkışlanarak geçtğini belirterek "Bu, par- bunentonun halktan.tophım- dan ne kadaruzakokhığunun göstergeskMr.Halkbabıveda- mektedir" dedi. Karabay, sözlerinı şöyle sürdürdü: "MflletvekiBerini bir kez dahaikazedeceğiz. Bu biüne- yen bir kavgadır. Yasa bu şe- kilde çıknğında, 'Türk halkı unutkandır, çabuk unutur' inancını taşıyoriarsa yanıh- yorlar. Bu yasa. gün geçtikçe toplumda acısını gösterecek. Tophımun öf- kesi daha da artacak. Bu yasava "evet" di- ycnler yaruı toplum önünde dolaşacak gü- cü kendilerinde buiamayacaklar." Karabay, tasanmn yasalaşması duru- munda ANAP'ın sonunun hazırlanacağı- nı söyledi. Basın toplantısının ardından DtSK'e bağlı sendikalann merkez ve şu- be yöneticileri, Genel-tş Sendikası'ndan TBMM'nin karşısındakı TESK binası önü- ne yürümek istediler. Güvenlik güçlerinin izin vermemesi üzerine sendikacılar Gü- venpark'a kadar yürüyebildiler. Karabay başkanlığında oluşturulan 30 kişilik heyet TBMM'ye gitti. Türk-Iş Genel Başkanı Bayram Meral başkanlığındaki şube ve merkez yönetici- leri de TBMM'ye gelerek sosyal güven- lik yasa tasansının görüşmelerini izledi- ler. Meral, TBMM'ye girişte, bazı millet- vekillerinin kendisini hedef alan sözleri- ni eleştirdi. Meral, DYP Şanlıurfa Millet- vekili Mehmet Yalçınkaya'yı kastederek. bazı milletvekillerinin kendisine, "koftu- ğu terk etsin" yönünde sözler söylediğini belirterek "Buna yedi ceddi yetmez" de- di. Isim vermeden Yalçınkaya'ya yükle- nen Meral. "Herhalde bu arkadaşımız, Türk-lş'in nasıl çahşüğını bilmiyor. Ken- disi DSI'de yıllarca tek gün işe gftmeden maaş aldığı için böyie konuşuyor" diye konuştu. Görüşmeleri bir süre izledikten sonra TBMM'den aynlırken de Meral gazetecı- lerin sorulannı yanıtladı. Meral, hükü- metle yeni bir görüşme olmadığını ve bu yönde de bır beklentisi bulunmadığinı be- lirterek "Tasanbuhalivleçıkıyor.MiDet- vekflleri ısürap içinde, çünkü kendilerine büyük bir baskı var" diye konuştu. Me- ral. bazı milletvekillerinin de genel baş- kana yaranmak için kendilerini hedef alan açıklamalarda bulunduğunu vurguladı. Meral, Cumhurbaşkanı Süleyman Demi- rel'le yasayı veto etmesi için görüşüp gö- rüşmeyeceği yönündeki bir soru üzerine de "Görüşebiliriz. Sayın Cumhurbaşkanı daha önce zorunlu tasamına ilgili bir ya- sayı veto etmişti. Bu tasanda da Cumhur- başkanı'nın itira/ ettiği noktalarvar. Cum- hurbaşkanı bu durumu göz önüne alarak iade edebiBr" diye konuştu. Hak-lş Genışletilmiş Baş- kanlar Kurulu öncesinde açık- lama yapan genel başkan Sa- lim Ushi, hükümetin tasanyı çıkararak toplumu gerdiğini belirtti. MecKste görüşmeleri süren sosyal güvenlik tasansnı yüriiyerek protesto etmek isteyenKESKve DtSK'e bağlı işçi ve memurlar polis engeliyie karşılaşülar. Sendika başkanlan ve yöneticileri TBMM'ye kadar yürüdüler. (Fotoğraf: AA) Oturma eylemi KESK,TürkTabiplenBir- liği ile Türk Mimar ve Mü- hendis Odalan Birliği'ne bağ- lı çalışanlar, Güvenpark'ta oturma eylemi yaptılar. KESK Genel Başkanı S- yami Erdem ve Karabay ile TBMM'ye gıden sendikala- nn yöneticılen de parka gel- diler. Burada konuşma ya- pan Erdem. demokratik dire- nişlerinin görmezlikten ge- lindiğini belirterek,"Demok- ratik ülkelerde hükümet dü- şüren bu e> lemler, bizde teb- dh ve şantajla deünmek is- tendL pasifıze edilmek isten- dl Bu mücadele devam ede- cek" diye konuştu. Genel Kurul'da görüşmeleri süren sosyal güvenlik yasa tasansının 13 maddesi daha kabul edildi TSK meıısuplamıa yaş suıırı yokANKARA (Cumhuriyet Bü- rosu) - TBMM Genel'Kuru- lu'nda sosyal güvenlik yasa ta- sansının 13 maddesi daha görü- şülerek kabul edildi. TBMM Genel Kurulu'nda dün, FP'nin tasanmn maddele- rinin her nkrasının ayn ayn açık oya tabi tutulması önerisi, ANAP'h TBMM Başkanvekili NejatArseventaranndan işleme konulmayarak usul tartışması açılması gerginliğe yol açtı. 66 maddelık tasanmn görüşmele- ri, bugün 38. maddeden başla- yarak sürecek. Tasansının 26. maddesine göre Türk Silahlı Kuvvetleri'nden kadrosuzluk, disiplinsizlik ve ahlakı nedenler- le emekliye aynlan subaylarda yaş sının aranmayacak. Tasanmn üzerindeki dünkü görüşmelerde bir maddenin me- tinden çıkanlması nedeniyle 25. madde olarak görüşülen ve Emekli Sandığı Yasası'nın 139. maddesine fıkra eklenmesıni öngören 26. maddesi de kabul edildi. Buna göre kullanılması resmi sağlık kurulu raporuyla gerekli görülen protez, ortez ve tıbbi araç ya da gereç bedelle- rinin yüzde 10'u hak sahipleri- ne ödenecek. Bu mıktar, yasa- • TSK'den atılanlar ile kurumlanndan resen emekliye sevk edilenler, 25 fiili hizmet yılını ve yaş koşullannı yerine getirmek kaydıyla emekli aylığma hak kazanacaklar. FP'nin maddelerin her fıkrasının ayn ayn açık oya tabi tutulması önerisi, ANAP'lı Meclis Başkanvekili Nejat Arseven tarafindan işleme konulmaması Genel KuruTda gerginlik yaşanmasına neden oldu. nın ek 19. maddesindeki aylık- lardan fazla olamayacak. Yeni düzenleme nakdi tazminat ve aylık bağlanması hakkında ya- saya göre aylık alan gaziler ile şehıt yakınlanna uygulanmaya- cak. Genel Kurul'da bır uzlaşma da TSK'den ve diğer kamu kuruluş- lanndan disiplinsizlik ve ahla- kı nedenlerle uzaklaştınlanlara da emekli aylığı bağlanması için yaşandı. Disiplinsizlere de emekli maaşı Tasannın değiştırilerek kabul edilen 26. maddesi ile disiplin- sizlik ve ahlaki nedenlerle TSK'den atılanlar ile kurumla- nndan resen emekliye sevk edi- lenler, 25 fiili hizmet yılını ve yaş koşullannı yerine getirmek kaydıyla emekli aylığına hak kazanacaklar. Emekli Sandığı'na bağlı sigor- talılann emeklilik yaşı geçişini düzenleyen bu maddeye göre yasa yürürlüğe girmeden önce emekliliğe hak kazananlar ile 2 tam yılı veya daha az süresi ka- laıi sigortalılar yeni düzenleme- den etkilenmeyecek. Yasanın yürürlüğe girmesinden sonra emeklilik için geçiş süresi şöy- le olacak: Emekliliğine 3 yıldan daha az kalan kadınlar 41, erkekler 45, 4 yıldan az kalan kadınlar43, er- kekler 46,5 yıldan az kalan ka- dınlar 45. erkekler 48,6 yıldan az kalan kadınlar47, erkekler 50. 7 yıldan az kalan kadınlar48, er- kekler 51,8 yıldan az kalan ka- dınlar 49, erkekler 52,9 yıldan az kalan kadmlar 50, erkekler 53, 10 yıldan az kalan kadınlar 51, erkekler 54,10 yıldan fazla ka- lan kadınlar 52, erkekler 56 ya- şını doldurmalan ve kadınlar 20, erkekler ise 25 fiili hizmet süresini doldurmalan halinde emekli aylığı bağlanacak. Yasa yürürlüğe girdiği tarihten itiba- ren fiili hizmet süresi 8 yıl ve da- ha fazla olan iştırakçiler 61 ya- şını doldurmalan nedeniyle is- tekleri üzerine veya kurumla- nnca yaş haddinden resen emek- liye aynldıklannda fiili hizmet süreleri 10 yılı doldurmak ko- şuluyla emekli aylığına hak ka- zanacak. Tasannın, "Esnaf ve sanat- kârlar vediğer bağımsızçahşan- lar Sosyal Sigortalar Kurumu Yasası"nda değişiklik öngören 27. maddesi de kabul edilerek Bağ-Kur"a tabi sigortalılann "malullük ayüğı hesapianması" yeni esaslara bağlandı. Bu çerçevede, malullük aylı- ğının sigortalılık süresi içinde prim ödediği gelir basamakla- nnuı, bu basamaklardaki prim ödeme süreleri de dikkate alına- rak, aylık başlangıç tarihinde yürürlükte bulunan gelir tablo- su üzerinden hesaplanacak ağır- lıklı ortalamasının yüzde 65 'i olacağı hükme bağlandı. Başka birinin sürekli bakımına muhtaç malul sigortalıya ise yüzde 75 oranında malullük aylığı bağ- KESK ve DİSK'e bağh memur ve işçilerin dün yapûğı protesto eylemine kaülan Emek Platformu yöneticileri, daha sonra yü- riiyerek gekiikleri TBMM'de dinleyici localanndan sosyal güvenlik yasa ta&ansı görüşmelerini izlediler. (Fotoğraf: AA) lanacak. Bağlanan malullük ay- lığı da DlE taranndan açıkla- nan en son temel yıllık kentsel yerlertüketıci fıyatlan endeksin- deki değişim oramna göre art- tınlacak. Tasannın 28. maddesi ile Bağ Kur'a tabi sigortalının yaşlılık aylığuidan yararlanabilme koşu- lu kadın ise 58, erkek ise 60 ya- şını doldurmuş ve 25 tam yıl si- gorta primi ödemiş olması ve- ya kadın ise 60, erkek ise 62 ya- şını doldurmuş ve en az 15 tam yıl sigorta primi ödemiş olma- sı koşuluna bağlandı. Tasannın yaşlılık ayhğının hesaplanmasma ihşkin hüküm- leri düzenleyen 29. maddesi üze- rinde ise usul tartışması çıktı. Tasannın kabul edilen mad- delerine göre, Bağ-Kur sigorta- hsına yazüı başvuruda bulunma- sı durumunda, başvuruda bu- lunduğu tarihte prim ve her tür- lü borçlannı ödemiş olması; ka- dm ise 58, erkek ise 60 yaşını doldurmuş ve 25 tam yıl sigor- ta primi ödemiş olması zorun- lu olacak. Bağ-Kur'lu kadın ise 60, erkek ise 62 yaşını doldur- muş, ve en az 15 yıl prim öde- me koşulunu yerine getirmesi durumunda kısmi yaşlılık aylı- ğı bağlanacak. Bağ-Kur sigortalılannrn ma- lullük aylığı oranlan ile yaşlılık aylığı bağlanma koşullan daye- niden belirlendi. Buna göre, Bağ-Kur sigortalısının malul- lük aylığı, prim ödeme gelirba- samaklan ve prim ödeme süre- leri dikkate alınarak aylık baş- langıç tarihinde yürürlükte bu- lunan gelir tablosu üzerinden hesaplanacak ağırlıklı ortala- masının yüzde 65'i olacak. Baş- ka birinin sürekli bakıma muh- taç malul sigortalıya ise yüzde 75 oranında malullük aylığı bağ- lanacak. Bağ-Kur sigortalısmın 3 tam yıl prim ödemesi ve 25 tam yıl prim ödemeden ölmesi halinde yakınlanna venlecek maaş he- saplarnası 25 tam yıl üzerinden yapılacak. SSK'lilerden sonra Bağ- Kur'lulann da sosyal yardım zamlan sabitlendi. TÜFE oyunu 'Ozel sigortaya kazanç kapısı' tLHANTAŞÇI KESK Diyarbakır Platformu: Uluslararası tahkimle kapitülasyonlar yeniden dirilir 4 Sermayenin jandarmabğı yapılacak' DtYARBAKIR (Cumhuriyet Bürosu) - Kamu Emekçilen Sendikalan Konfe- derasyonu (KESK) Diyarbakır Şubeler Platformu, uluslararası tahkimle serma- yeninjandarmahğınm yapılacağı uyan- sında bulunarak, tahkimi kapitülasyon- lann yeniden dıriltilmesi olarak niteledi. Hükümetin yasalaştuınak üzere Mec- lis'e götürdüğü Uluslararası Tahkim ve Sosyal Güvenlik yasa tasanlan KESK Diyarbakır Şubeler Platformu tarafin- dan sert tepkiyle karşılandı. Platform adına açıklama yapan Eğitim-Sen Di- yarbakır Şube Sekreteri Muharrem Ce- be, yıllardır sürdürdükleri sendikal mü- cadelenin karşıhğmda grevli- toplusöz- leşmeli sendika hakkı beklerken, Sosyal Güvenlik Yasa Tasansı adı altında sos- yal yıkım getirecek tasannm Meclis'ten • Platform adına açıklama yapan Eğitim-Sen Diyarbakır Şube Sekreteri Muharrem Cebe, yıllardır sürdürdükleri sendikal mücadelenin karşıhğında grevli-toplusözleşmeli sendika hakkı beklerken, sosyal güvenlik yasa tasansı adı altında sosyal yıkım getirecek tasanmn Meclis'ten geçirilmeye çalışıldığını belirtti. geçirilmeye çalışıldığını belirtti. Ulus- lararası tahkimin kapitülasyonlann yeni- den diriltilmesi anlamına geldiğini sa- vunan Cebe. birilerinin olup bitenden habersızmiş gibi davranarak rant elde et- me çabası içinde olduğuna dikkat çekti. Ülkede emek blokunun IMF'nin tali- matlanyla çıkanlmaya çalışılan sözde reformlara karşı son derece hassas bir noktaya geldiğini belirten Cebe şunlan söyledi: "IMF talimadandoğrumısunda hazır- lanan Sosyal Güvenlik Yasa Tasansı biz emekçilerin ve emeklüerin kazamhmş haklannı çalmayı hedeflhor. Bu yasa ta- sansı birikmiş primlerinıizin sermaye ke- simlerine aktanhnasınm yanı sıra sosyal devletten arta kalan ne varsa elimizden ahnayı amaçuyor. Memurlar ve sözleş- meBstatüdecahşanlaraişsizliksigortasın- dan yararianma hakkı tanımıyor. Ayn- ca tasan en çok ihtrvacı olan kesimi. ya- ni çalışmayanlan kapsamıyor." Uluslararası tahkimin kapitülasyon- larla eşanlamlı olduğunu vurgulayan Ce- be, Meclis'ten geçen teklifle birlikte ser- mayenin jandarmalığının yapılacağmı öne sürdü. Cebe, demokratik bir tarzda toplumsal sorunlann çözülmesinin, iç banşın korunmasma. emekçilere ve yö- netenlere yarar getireceğine de dikkat çekerek şöyle devam ettı: "Çözüm için biz kamu emekçilerine grevü-toplusöz- leşmeü sendikal haktanınmalıdır. Sosyal güvenlik sistemi anayasal güvence altına ahnarak, devlet poUtikası haline getiril- meU ve her türlü özefleştirmeden uzak tu- tulmahdır. Aynca devîetin sosyal güven- liğin fınansmaruna yasal zonınluluk ola- rak sürekli katkıda bulunması sağlan- mahdır. SSK ve Emekli Sandığı demok- ratikleşmefi.bunlann\çrdiğihizmetJerkâr hedefîne göre değil, yarar hedefine göre yeniden düzenlenmeli ve SSK'nin mal variıklannın saüşı önlenmeUdir." ANKARA - TBMM Genel Kuru- lu'nda kabul edilen Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylık- lannın DtE'nin tüketicı fiyat endeksi (TÜFE) oranma göre arttınlmasıyla zaten düşük olan sistem daha düşük emekli aylığı ödemeye başlayacak. TÜFE'ye endeksli uygulamada aylık artışlan enflasyona yetişemeyecek, alım gücünü de arttırmadığı için rahat- lamagetirmeyecek. Aylık bağkma kat- sayısında da aşağı çekme olduğu için önemli bir kayıp yaşanacak. Yeni dü- zenkmenin özel sigortalara da yeni bir kazanç kapısı açacağı belirtildi. Ortalama yiliık kazançtan aylık bağ- lama sistemi daha önceden SSK'de vardı. Ancak bağlanacak ayhklann da gösterge ve katsayısı sistemine geç- meden önceki en son durumu son 5 yı- lın en yüksek 3 yılının ortalamasının yüzde 70'i idi. Yeni düzenlemeyle or- talama yıllık kazanç sistemine dönül- mekle birlikte hem yüzde 70 bağlama oranı yanya indırilıyor hem de bütün yıllann ortalaması almıyor. Bu ise magduriyetiere neden olacak. Hüküme- tin TÜFE'ye endeksli uygulamaya gi- dildiğini belirtmesine karşın aylıklann nasıl bağlanaiağı konusunda somut bir örnek ortaya konulamaması nede- niyle uygulama şu aşamada "böinnıez bir denklemr olarak değerlendirilıyor. Emekli ayhklanndaki artışlar sürekli enfiasyonun gerisinde kalacak, hiçbir zaman alım gücünü arttırmayacak. Sügortah kayba uğruvor Türk-îş Araştırma Bürosu Müdürü Prof. Dr. Oğuz Oyaa, mevcut sistem içinde özellüde SSK'ye bağlı normal göstergeden emekli olacaklann son 5 yılı dikkateakhklannı anımsatarak hak kaybını şöyle açıkladı: "Çahsmahayat- Jannın ilk 1S-20 >ihn dikkate abnaya- bffiyortar. Düşük ücretten SSK asgari öcretininüzerindenödemeyikabuledi- yorlar.Kimizaman bunuişvereo deda- yatabüyor. Piyasa içindeoluşmuş işgü- cü piyasası udaşmalan var. De\let ça- hşanla yapöğı gizli akti bozuyor, diyor ki: 'Ben senin bütün çalışma dönemi- ni dikkate alıyonım.' O zaman şfandi- ye kadar 15-20yıl asgari ücrvtten prim ödemiş birisiniaordurumda btrakıyt)r- sunuz. Piyasa koşullan onu dayanyor. Doiaysıyla buda bir hakkavtn anbnu- nage^yor.Devkdntoptumlay^pmış ol- duğu bu görünmez akit bir anda dev- iettarafindan tek>anh kaidınliMHv' Ça- lışanlann kendilerini işgücü piyasasın- daki koşullara göre ayarladıklannı be- lirten Oyan, son 10 yılı tavandan öde- yerek daha anlamiı emeklilik aylığına ulaşmak isteyenlerin umutlannm sön- dürüldüğünü söyledi.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog