Bugünden 1930'a 5,447,148 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyef İmtiyaz Sahibi: Berin Nadi Genel Yayın Yönetmeni: Orhan Erinç # Genel Yayın Koordinatörü: Hikmet Çetinkaya 0 Yazıişlerı Müdürii: tbrahim Yıldız 0 Sorumlu Müdür: Fikret tlkiz 9 Haber Merkezi Müdûrü: Hakan Kara # Görsel Yönetmen: Fikret Eser Istıhbarat: Cengjz Yıldınm # Ekonomi: Özlem Yüzak • Kültür: Handan Şenköken # Spor: Abdiilkadir V ücelman • Makaleler: Sami Karaören # Düzeltme: Abdullah Yazıcı 9 Fotoğraf: Erdoğan Köseoğlu 9 Bilgi-Belge: Edibe Buğra 9 Yuıt Haberleri: Mehmet Faraç Yayın Kurulu: llhan Selçuk (Başkan), Orhan Erinç, Oktay Knrtböke. Hikmet Çetfnkıy». Şükrmn Soner, tbrahim Yüiz. Orhan BurMh, Mustafa Balbay, Hakan Kara. AnkaraTemsilcisi: Mustafa Balbay Atatürk Bulvan No: 125. Kat:4, Bakanlıklar-Ankara Tel: 4195020 (7 hat), Faks:41950279IzmirTemsilcisi:SerdarKızık, H.ZiyaBlv. 1352 S. 2/3Tel:4411220, Faks:4419117 9 Adana Temsılcısi: Çetin Yiğenoğlu, Inönü Cd. 119 S. No:l Kat:l,Tel:363 12 11, Faks: 363 12 15 Müessesc Müdürü: tıtiu Akmcn • Koordmaör Akmct Konthan • Muha- scbe: Mfeat Ycacr • Idare: Hüryfal Girtr» Bılgı-t^lem. N«H İMI • Bilgı- sayarSıstan Mörimt ÇUcr •Salı»: FadttKua MEDYA C: • Yönetim Kuruhı Başkanı - Genel Müdür: Gûlbin Erduran • Koordinatör: Reha Ifitman 0 Genel MüdürYaıdımcısı: SevdaÇobu Tel: 514 07 53 - 51395 8O-51384«^61,Faks:5138463 Yayımlayan ve Basan: Yeni Gün Haber Ajansı. Basın ve Yayınohk A.Ş. Türkjcaiı Cad. 39-41 Caialoglu 34334 Islanbul PK: 246 - Sı'rkeci 34435 tstanbul Tel: (0,212) 512 05 05 (20 hat) Faks: (0 2121 513 85 95 www.cumhuriyet.com.tr 17AĞUSTOS1999 Imsak:4.30 Güneş: 6.08 Öğle: 13.15 Ikindi: 17.02 Akşam: 20.09 Yatsı: 21.41 15 milyon kişinin tansiyonu yiiksek • DİYARBAKIR(ANKA) - Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Bölümü Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Nizamettin Toprak, Türkiye'de hipertansiyon ile yaşayan 15 milyon kişi bulunduğunu, bunlardan 7 milyonunun yüksek tansiyonun farkında olmadığını söyledi. Prof. Dr. Toprak. bilinmeyen hipertansiyonun çok tehlikeli olduğunu kaydetti. Toprak. Türkiye'deki istatistiki verilere karşın en büyük eksikliğin, bilgisizlik olduğundan ve konuya ilişkin bilimsel toplantı ve konferansın yeteri kadar yapılmamasından yakındı. Yayla evleri yıkılacak • BOLU(AA)-Bolu Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğü. büyük bir kısmı orman içi alanlarda olmak üzere, devletin hüküm ve tasarrufu altındaki meralara kaçak olarak yaptınlan evleri yıkma çalışmalarına başladı. Bolu Defterdan Refik Çimen. Milli Emlak Müdürlüğü'nün, yıktınlması gereken kaçak bina sayıstnı 1370 olarak tespit ettiğini bildirdi. Akarsular balıklandımlıyop • ARAKLJ (AA) - Doğu Karadeniz'de çok sayıda akarsularda tanm il müdürlükleri kanalıyla yapılan balıklandırma çalışmalanna belediyeler de katkıda bulunuyor. Trabzon'un Araklı ilçesine bağlı Yeşilyurt Belde Belediye Başkanı Hamit Baycan, beldeden geçen Galer Deresi'nde balık sayısını arttırmak için 6 ay önce 3 bin alabalık yavTusunu sulara bıraktıklannı söyledi. 4 Qinton TIME dergisinin anketine katılan ABD'lilerin yüzde 40'ı aynı görüşü paylaşıyor en sahtekar lider' Başkan Clinton, Monica Levtinsky 'yle ilişkisini uzun süre inkâr ettiği için kamuoyunda puan vitirmişfj. e-posta : tan (a prizma. net tr NEWYORK(AA)-Ti- me dergisinin, "sahtekar ünKiferle" ılgıli olarak yap- tığı ankete katılan Ameri- kalılann yüzde 4O'ı, Baş- kan Clinton'ın "ensahte- kâr Hder" olduğu görü- şünde birleşti. Time dergisinin lnter- net sayfasında düzenledi- ği ilginç kamuoyu araştır- malanndan biri olan ve '•sahtekar ünlüleri" orta- ya çıkarmak amacıyla baş- lattığı ankette şu görüşler ortaya konuldu: "Yaşadığımız çağ elektronikeağLAn- caksahtekâriardan ne haber? Geride bıraknğımızlOOvıl zihinlerimizi açtı, ekonomi>i canlan- dırdı, enformasyon olanaklannı geniş- letti ve gücü artür- dL Ancak etrafimı- a sis gibi saran bir de sahtecilik bulu- tuvar. Bubulutger- çekkri gizlnor ve yabnı yaratıyor. Bu sahteciler, sayılan çıg gibi büyüyen pop yü- dızlan gibi zararsız ya da iki yüzlüdevletgörevfile- ri gibi zararlı olabflir." "Yüzyüın sahtekârla- n" anketinin bu amaçla düzenlendiğini kaydeden Time, okuyuculanndan, "kendilerini hayal kınkh- ğına uğratan en ünlü Idşi- lerin bir listesini çıkarma- lanıu, bunun için de ild- yüzlü, şariatan ve yalancı- lar arasından isim öner- melerini" istedi. Derginin anketine şim- diye kadar gönderilen isimlerin yüzde 40'ını "Başkan CKnton" oluştu- ruyor. Okuyucular, Clin- ton ile ilgili oylanna "ABDde şimdiye kadar geçerli olan ve şerefile ger- çeği savunmayı öngören altmkurahihlâleöi'',''IVH xon bile onun yanında ha- fif kalır" gibi yorumlar eklediler. Clinton özellik- le Monica Lewinsky ile yaşadığı seks skandalını önce inkâr sonra itiraf et- mek zorunda kaldığı için kamuoyunda büyük puan yitirmişti. Amerikalılann yüzde 10'u "Windows" bilgisa- yar programıyla kişilerin Mkrosoffun sahibi Bill Gates başını derde soktuğu iddi- asıyla Microsoft firması- nın sahibi Bill Gates'i "sahtekar" ilan ederken, yine yüzde 10'u Paris'te bir trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Pren- ses Diana'nın "fazla şişi- rilmiş olduğu" görüşünü savımdu. Okuyucular, *ba- anın Diana'ya gereğÜKİen fazla önem verdiğini ve yaptigı insani çauşmalar- lailgilipropagandanın bık- kınhk getirdigtni" savun- dular. Amerikalılann yüz- de 20'si ise saldın olayla- nna rağmen silah satışla- nnın yasaklanmasına kar- şı çıkan Ulusal Silah Der- neği üyelerinin şariatan olduğunda birleşiyorlar. MuslukçuL TamhuLIŞILÖZGENTURK Ben tam bu satırlan yazarken kapının önünden o geçi- yor. Alışık olduğum yorgun, sesini dinliyorum. "Muslukçu.-tamircL.musiukçu™" Evet, her sabah saat onda ve her akşamüstü dörtte bi- zim yokuşun başında aynı ses duyulur: "Muslukçu_tamircL.muslukçu~" Sonra acele eden ayak sesleri gelir, sonra o görünür. Elinde kırk yıldır değiştirmedigi deri çantası, başında onu yazın güneşten kışın yağrnurdan, kardan koruyan kas- keti hızlı hızh yürür. Bir yandan da bağınr. u Muslukçu_.tamirci_muslukçu_ n O dükkânını deri çantasında taşıyan bir musluk tamir- cisi. Kn-k yıldır hep aynı rotayı çiziyor, Beşiktaş, Fındık- lı, Ayazpaşa, Cihangir. Bu semtlere yeni taşmanlar önce duyduklan bu sesi ve deri çantalı adamı şaşkınlık- la izliyorlar. Öyle ya, her şeyin or- ganize olduğu büyük bir kentte dük- kânını yanında taşıyan seyyar bir musluk tamircisine kimın ihtiyacı olabilir? Bir telefon edin, hop ta- mircisi, tesisatçısı kapınızın önün- de! Lafı güzel de, durum pek öyle değil. Siz telefonunuzu edip, bütün iyi niyetinizle tam gün tesisatçıyı, ta- mirciyi bekliyorsunuz, ama gelip giden olmuyor. Gelen de bir türlü vaktini tutturamıyor. Durum öyle küçümsenecek bir durum değil. Özellikle eski evlerin bulunduğu semtlerde her gün mut- laka bir su borusu patlıyor, bir su yo- lu tıkanıyor, bir musluk durup du- rurken damlamaya başlıyor. Bu ara- da siz, sinir küpü olup vaktinde gel- meyen tamirciye neler söyleyeceği- nizi kurarken sokaktan biri, sanki size sesleniyor. "MusJukçu_.tamirci!_ lşte o anda çağdaşlaşmak konu- sunda kendi kendinize verdiğiniz sözlerden vazgeçip can havliyle so- kaktan geçen seyyar tamirciye san- lıyorsunuz. O elinde deri çantası, bu tür acil yardımlara alışık, kapınızdan içeri giriyor. Hiç konuşmadan önce sizin şikâyetinizi dinliyor, sonra ge- çiyor musluğun başına, musluğu uzun uzun inceliyor, sonra size her şeyi açıklamaya baş- lıyor. Musluğun neden bozulduğunu, nasıl ve ne kadara yapılabileceği söylüyor. Malzemenin birlcaç fiyatı var. Herkes kendi bütçesine uygun malzemeyi belirliyor. Işte o zaman, o sizden kocaman bir "Ohır" alıyor ve işine baş- lıyor. En geç yarun saat sonra da damlayan musluk damla- mıyor, tıkanan su yolu açılıyor, patlayan boru yepyeni olu- yor. Işte o zaman Ahmet usta kendine güvenen, işine gü- venen bütün insanlar gibi tevazu içinde, gülümseyerek, baş- ka musluklan tamir etmek için aletlerini deri çantasına dol- duruyor. Ahmet ustanın değişmeyen çantası gibi değişme- yen bir fiyat listesi var. Fiyat listesinde her şey yerleşik dükkânlara göre yan yanya. Ostelik fiyatlar enflasyona göre değil, belli aralıklara göre değişiyor. Zam genellik- le altı ayda bir yapıhyor. Ahmet usta bir eve girdi mi oraya gene geleceğini çok iyi biliyor. Çünkü bu rotadakı evlerin su yoîannın tümüy- le değışmesi gerek. Bunu ne belediye ne oturanlar üstle- niyor, böyle olunca da borular biraz tazyikli suda patla- maya, biraz çer çöple hemen tıkanmaya başlıyor. Ve Ah- met ustanın ekmek parası çıkıyor. O da kırk yıldır günde en az yirmi kilometre yürüyerek elinde deri çantası bir kur- tancı gibi dolasıp işini yapıyor. 0 1 7 yaşında Nevşehir'den tstanbul'a geldiğinde aklın- da ne tamircilik ne usta olmak varmış. Aklı fikri okuyup adam olmaktaymış. Önceleri yanlanna yerleştiği amcalann- dan biraz destek görmüş, ama kısa zamanda bu işin böyle sür- meyeceğini anlamış. Okuyup adam olma fikrini bir kenara at- mış ve kentin çeşitli semtlerine dağılıp tesisat tamiri eden am- calanna takılmaya karar ver- miş. Bir iki üç derken mesleği ufaktan ufaktan kapmış. Am- calar da bir süre sonra ufak te- fek işleri gönül rahatlığıyla ona bırakmaya başlamışlar. Eli işe yatkmmış, kafası da iyi calışır- mış. Gün gelmiş amcalar bak- mışlar ki bu Ahmet'i çırak di- ye yanlannda dolaşrırmak ayıp oluyor. "Ona da bir ustahk pa- yesi vermek gerek" demişler. Ve bu işlere başladığnun birinci yı- lında Ahmet, Ahmet Usta ol- muş. Amcalar iş yaptklan semt- lerin birkaçını ona bırakırlar- mış. Bu da Beşiktaş 'ta bir iki so- kak ediyormuş. Ahmet usta "TamircL.mus- hıkçu" diye bağırmayı ilk o so- kaklarda öğrenmiş ve tam kırk yıl yapacağı mesleğe böyle baş- lamış. Şimdilerde evli, üçü oku- yan beş çocuğu var. Çocuklar- dan hiçbiri baba işine merak sarmamış. Zaten Ahmet ustaya göre o öldükten sonra artık kimseler Cihangir, Ayazpaşa sokaklannda "TamircLjnuslukçu" diye bağırmayacak. Kimseler dükkânını çantasına doldurup semt semt dolaş- mayacak. Ahmet usta da biliyor o yok olmakta olan her işin ustası. Bir garip seyyar tamirci.. Biliyor o ölünce Ci- hangir'in, Ayazpaşa'nın, Fındıklf nın seslerinden biri da- ha yok olacak. Ve insanlar musluklan her damladığında "Bir zamanlar bir Ahmet usta vardı" diye iç geçirecek- ler. "Muslukçu™ tamlrd-" diye bağınrdı. •soz50@hotmail.com * - > istikbal Ev Tekstili Koleksiyonu, şimdi çok özel kampanya avantajlarıyla. İstikbal'e mutlaka uğrayın, beş yıldızlı bir yatak odasına sahip olmanın keyfini yaşayın.N^ / M uğrayın, beş yıldızlı bir yatak odasına sahip olmanın keyfini yaşayın. ^ M ^ ^ f t £ X Beş yıldızlı kampanyaÇift Kifilik Vjku Scri, Darru Kahv< Istikbal'de!En zengin koleksiyon Peşin fiyatına 5 taksit 11 aya varan vadeler Peşin ödeme indirimi Eve teslim Bu kampanya, T.C. Sanayi Bakanhğı'nm 25 Mayis 1994 tarih ve 21940 sayılı Resmı Gczete'de yoymlanon teblrğine uygundur Kampanyc 12 07 1999 tanhmde bajlomii olup uretım ve s!ok imkanlarıylo sınırlıdır tstikbal, ürvnlerİ üzerinde, önceden belîrtmeksizin deği^ikltk yapma Kokkma sohiptir IsMkbol A.5 O S B 14. Cad. No:l3, 38070 KAYSERİ
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog