Bugünden 1930'a 5,446,570 adet makaleKatalog


«
»

1 7 AĞUSTOS 1999 SALI • • • • CUMHURİYET SAYFA HABERLERIN DEVAMI TÜRKITI Istanbul Eome Kccaelı Çaıakkale Iznır NAanısa Aylın Denızlı A A A A A A A A 32 34 34 34 37 38 39 36 Sınop A 30 Zonguldak A 30 Antalya Samsun Trabzon Gıresun Ankara Eskışehır Konya Sıvas PB PB PB A A A A 30 29 29 23 33 34 23 A 35 Kars Adana Mersın Dıyarbakır Şanlıurfa Mardın Sıırt Hakkân Van A A A A A A A A 36 33 41 42 40 41 35 29 PB 29 Yurdun kuzeydoğu kesımlerı parçalı bulutlu, otekı yerler az bulutlu ve açık geçecek Hava sı- caklığında onemh btr değışıklık olma- yacak Ruzgâr, ku- zey ve batı yonler- denhafffarasıraor- ta kuvvette esecek Oslo Helsınkı Stockholm Londra Amsterdam Bruksel Parıs Bonn Y Y Y Y Y Y PB B 19 19 21 22 19 22 22 8 Munıh B 6 Zunh Beıiın Budapeşte Madrıd Vıyana Belgrad Sofya Roma Atına PB PB PB PB Y PB PB B 24 28 35 24 30 30 30 34 PB 21 Şam A 40 Parçah bulutlu Bulutlu kÇokbuluttu . Yağmurtu Sulukar k Gok guaıltulu • « GUNCELcLISEYT ARCAYÜREK B Baştarafi 1. Sayfada resmen açıklayan Cumhurbaşkanı, Kadir Has'ın sazlı sozlu akşam yemeğınden sonra medyanın kar- şısna Buyukada gezısıyle çıktı Allah zeval vermesın, Cumhurbaşkanımıza "böy- yük devletımız" en az 10, belkı de 100 tekne bulabı- lecek kudrette Ne kı, Demırel geçen yaz olduğu gı- bı bu yaz da adaya bugunlerde durumu fazla parlak olmayan son donem zengınlerden Kamuran Çör- tük'un motoryatıyla gıttı Turkbank'ı satın almaya uğraşırken Çortuk'ten bu- yıik yardım gorduğunu one suren Korkmaz Yiğrt ıtı- raflarında "Çörtuk'un kendısıne 'Benım arkamda Cumhurbaşkanı, Başbakan ve Çakıct var' dedığını" soyluyor Âıle fotoğrafında gorunen ıkıncı kışı 1991 'de ku- rulan Demırel hukumetınde (o sırada Zıraat Bankası ıle mılyarlarca lıralık kavgası olan) Cavıt Çağlar, "bankalardan sorumlu" devlet bakanı1 Bugun sahıbı olduğu "Interbank'ın ıçını boşalttı- ğı" gerekçesıyle hakkında sayısız dava açılan Çağ- lar Şışlı Cumhunyet Savcılığı'nın 27 Temmuz 1999'da "banka dolandıncılığı" suçlamasıyla beş yıl beş aya kadar hapıs cezası ıstemıyle dava açtığı 34 kıştden bırı olan Çağlar1 Öze gelırsek, sadece tstanbul adlıyesınde hakkın- da ve şırketlen aleyhıne 11 ayn dava açılan Çağlar1 Bu sutunlarda sık sık karşılaştığınız "kayınço" Alı Şener'e gelınce, (dunku gazetelere gore) yıldızı (De- mırel'ın başbakan olduğu) 1991 seçımlerınden son- ra "te/a"pariadı Yaşam felsefesını, "Ben tuccanm, her şey alır sa- tanm" dıye ozetleyen kayınço, "otomotıvden ınşa- ata, sanayıden akaryakıt tıcaretıne hatta matbaacı- lığa kadar pek çok alanda faalıyet göstenyor" Bu marrfetlı yaşam Çörtuk'un kurduğu, her gun tı- kır tıkır temız para getıren Tatılya eğlence sıtesıne yuzde 20 ortak Ya af tezgâhı? Demırel, Nazmıye Hanım'la koltuğa oturmuş, ka- yınçonun ıkızlerı dızlerınde, arkasında da soldan sa- ğa Çağlar, Kayınço, Çortuk eşlerıyle poz venyor ka- meralara Cumhurbaşkanı dosta duşmana ınat "Bu, bızım aıle fotoğrafımız" dıyor Nazmıye Hanım kımı soyteşılerde "Sen kralmısın Süleyman?" der ya, oyte bır hava sezınlenıyor fotoğ- rafta Medyanın bır bolumunde, vay efendım, Cumhur- başkanı, nasıl olur da "tartışmalı ısımlerle bırlıkte aı- le fotoğrafı çektınr" dıye kıyamet kopuyor Oysa, "aıle fotoğrafı" tam anlamıyla "malûmu ı- Ian" Kaymço Alı Şener'ın Koşk'tekı eyunlığını, Çpr- tuk'un manevı bır evlat gıbı "Baba h ıle akşam mu- habbetlennı -buyuk medyada- bılmeyen yok O kadar kı, Interbank'ın Çağlar'ın uzerıne fazla gıt- memesını ıstedığı yolundakı soylentilen başkentte duymayan kaldı mı'? '7Wefoto<3ra//"Çağlar'ıakladı . Sıra geldı af yasasıyla aklamaya "Baba"nın fotoğrafta akladığı Çağlar'ın affı gore- vını Mesut Yılmaz'ın ustlendığı one suruldu Ikı ortak Ecevrt ıle Yılmaz, Devtet BahçeJi'yı ık- na edebıhrlerse banka hortumlayarak tnlyonlan de- ve edenler temız, tertemız' Bu sonuç, bu duzene yakışır doğrusu 1 Tabıı banka hortumlayanların affı, uç ortağın kesın anlaşmasına bağlı Anlamsız bır soru gelıyor akla Cumhurbaşkanı bu yayınlan nasıl yorumluyor acaba? Ama Demırel soruyu anlamlı bır yanıtla kar- şılayabılır Boş venn 1 Bırkaç gun sonra unutulur 1 " Hacıbektaş'ta dosttuk çağnsı SELAHATTİNŞAHİN NEVŞEHİR - Cumhurbaşkanı Suleyman DemireL, ülkede yaşayan herkesın görûş \ e ınanç farİdıhkla- nna ragmen bırlık ve beraberlık ıçensınde dostça ve banş ıçensın- de yaşayacağını behrterek "Sünni Aleviyi, Alevi Sunniyi kabul ede- cek, başka inançlardan olan varsa onlar da birbirterini kabul edecek, devlet ise hepsini kucaklayacak" dedı Tahkımle ılgıh eleştınlere tepkı gosteren Başbakan Bülent Ecevit ıse "Biz milletiıi kaderi uze- rinde. hiçbir zanıan kunseyle pa- zartık yapmadık, yapmayız da" de- dı Buyıl36 kezulusal, 10 kezde uluslararası nıtehkte düzenlenen Hacı Bektaş Velı'yı Anma ve Kul- tur Sanat Etkınlıklen, Nevşehır'm Hacıbektaş ılçesınde düzenlenen törenlerle başladı Cumhunyet Meydanı nda düzenlenen törene Cumhurbaşkanı Suleyman Demırel, Başbakan Bulent Ecevıt, Devlet Ba- kanı Ramazan Mirzaoğlu, Tunzm Bakanı Erkan Muracu. CHP Genel Başkanı Altan Oymen ıle çok sayıda mılletvekılı ve sanatçı katıldı Hacıbektaş Beledıye Başkanı MustafaÖzrivan, Alevılenn gerçek- te alt kımlık sorunu yaşadıklannı ve devletm Alevı vatandaşlara üvey ev- lat muamelesı yaptığını belırterek "Devletuı Dıvanet Işleri Başkanhğı Sunnılere hızmet edıjor. Hacıbektaş Muzesi'ndeki camı Sunni kardeşle- rimizin ibadetine açıkken, cem evi müze statusundedir. Bu >anlışlığın ortadan kaldınlmasını ıstiyoruz. Bu- gün tarih kıtaplarmda AJevi-Bekta- şi kulturune ver verilmıyor. Biz bu ulke vatandaşı olarak devletten bu konulardayardunbekliyoruz" dedı Özcıvan. Hacı Bektaş Kullıyesı'nın beledıyeye devTedılmesını ıstedı Daha sonra söz alan CHP Genel Başkanı Altan Öymen de Alevı va- tandaşlann yıllardan bu yana dıle ge- tırdıklen sıkıntıların aşılması ıçın masa başında yapılacak goruşmeler yoluyla bır çözûm yolu bulunabıle- ceğını dıle getırdı Oymen, bu konuda devletın ılgıh organlannın yanı sıra sıyası partıler, Alevı-Bektaşı ınancında olanlarla bır araya gelınerek çözumün en kı- sa surede sağlanmasını onerdı "Halkçı Ecevjt" sloganlan ıle kür- suye gelen Başbakan Bülent Ecevıt, Hacı Bektaş Velı Onur Odülu'nü alan. ancak rahatsızlıgı nedenıyle to- rene gelemeyen Nejat Birdoğan'ın plakennı. 18 Nısan'da CHP'den An- kara mılletvekılı adayı olan Servet Cnsal'a verdı Coşkulu bır dınleyıcı kıtlesme seslenen Ecevıt, Ünsal'ın yaptıgı ko- nuşmada. Tahkım Yasası'nı eleştı- ren sözlennıyanıtladı Ecevıt, uzlaş- manın başka, pazarlığın başka oldu- ğunu ıfade ederek. uzlaşmanın de- mokratlığın bır gereğı olduğunu söyledı Ecevıt, koalısyonun her uç ortağı- nın da, TBMM'nın de şımdıye kadar sıyasal yaşamda gorülmemış bır hız- la çalıştığını ıfade ettı Ecevıt, "Onun için bizler, Türki- ye'nin aleyhine oiâbikcek, Türki- ye'üin, sömürfilmesine \ol açabile- cekhiçbirdavranışa. hıçbır ısteğe bo- yun eğmeyiz. Bu konuda lamsenin kuşkusu oİmasın. Biz uzlaşma içeri- sinde olduk. L zlaşma ayn şev, pazar- hk ayn şey. Bu ulke ınsanlannın so- murülmesine donuk bır ısteğe boyun eğmedik. Hiçbir kımsenuı bundan şüphesi olmasın" dıye konuştu Hacıbektaş Beledıye Başkanı Mustafa Ozcıvan'ın sözlenne de de- ğınen Ecevıt, Ozcıvan'ın bazı sıtem- lerdebulunduğunu, sıtemlennın ye- nnde olduğunu dıle getırerek "Ne kadar çok hizmet isterse o kadar hakkıdır" dıye konuştu Törenlenn ulusal kültûr, ulusal kımlık ve ulusal bırlığı pekıştırme aracı olduğunu anlatan Ecevıt "Çunku bu kultûre. kimlığe ve birtt- ğe en buyuk katkıy ı yapaniardan bi- ri Hacı Bektaş-ı \eü'dir" dedı Hacı Bektaş Velı'nın, hoşgörü- nun, ozgurluğün yolunu açtığını kaydeden Ecevıt sözlennı şöyle sur- i 1999'da20gazetedöldüriildü' HsberMerked- SmırTamma- yan Gazetecıter Örgutu (RSF), dünyada bu yıluı ılk sekız ayında 20 gazetecının öldürüldüğunü be- hrterek cınayetlerde gorulen artı- şa dıkkat çektı RSF, Cenevre Sozleşmesı'ne unza koyan dev- letlen, gazetecılenn yaşama hak- kınm korunması ıçın taahhutlen- nı yenne getırmeye çağırdı Kolombıyalı mızahçı ve gaze- tecı Jaime Garzoo'un 13 Ağus- tos'ta paramıhter guçler tarafın- dan öldürüldüğunun sanıldığını belırten RSF açıklamasında şu görüşlere yer verdı "Garzon son on yıidır ulkesin- de genelükle y^apdklan haberfer- le uyuştunıcu tficcarian, silahh grupian ve yerel yetkflilen rahat- sız etmefen nedeniyle oldürükn 52. gazeteci. Gazetea katlianüan 8VBI zamanda o ulkedeki insanla- nn yasadtkian gerçekfcri de yan- süyOT.Örneğingazetecilericinen tehükefi ulke durumundaki Sien LeoneVk shiHere yöneMk akri al- maz bir acunaazbk u)gulanıyw. Yalmzca bu yd ocak ayında Dev- rimci Birieşık Cephe (RL F) b)an- cılan sekiz gazetedyı katktti. Şu- bat 1999'da gazeteci Juma Jollah ise Ban Afrika Banş Muhafaza Gücûaskenerince öldürüklu. Son olarak kapaülan günlük E\po H- mes gazetesı haber mıidünl Con- rad Roy hapishane hücresinde tû- berkulozdan öldu. Bir başka Af- rika ülkesi Nijerya'da da iİd gaze- teci etnik çaüşıaalan izkrken öl- dürüldfi." Avrupa'da Sırbıstan ve NATO arasmdakı savaşta da gazetecıle- nn hedef alındığı kaydedılen açıklamada, hûkümetlenn gaze- teci katıllennı bulmadakı ıstek- sızhğının de katıllen cesaretlen- dırdığı vurgulandı Açıklamada "RSF, gazetecfle- rin yaşama hakkı için Cenevre Sözkşmesi'ne imza atan devtede- ri taahhüflerini yerine getinneye vecinayeflerinsorumlulannıyar- güamaya davet ediy»r" denıldı durdu u Onun da ötesinde bu tören- ler, rum insanlığa sevgj, dosthık ve banş mesajlan vennevesileskür. Ha- cı Bektaş-ı VeU'nin duşuncelennden ve ınsancıl felsefesuıden kaynakia- nan \levi-Bektaşi geleneğL, Turk halk kuhuriinün olduğu kadar Turk-tslam anlayışının daçokönero- li bır bo\ utudur Şimdı bu genişcoğ- rafy ada demokrası yerleştikçe Alevi Bektaşılıği de bolgemizde yeniden canlanacakur. \levı-BektaşıkıUtüni ve bu kultünın hoşgonılu Islam an- layışı laikligin ve demokrasınin bir guvencesıdir, laiklik de Alevi Bekta- şiliğin guvenceskür." Daha sonra kursuye gelen Demı- rel şo>le konuştu "Lİkede onemli olan herkesin açıkta, alenı sıkıntuannı dıle getir- mesı. herkesın gozu onunde, duşun- duğunu korkusuzca soyteyebilmesi- dir. Hacıbektaş Mey danı, yıne bugun açıksoztuluğe. hukuk devleüne ve de- mokrasiye sahne oldu. Bu devlet he- pimizin, bu devlet hepimizin. Nereli olursanız olun, nereden gelirseniz ge- lın. sızlere kunsınız. nerelısımz, nere- de doğdunuz, ananız kim. babanız kim. hangı inanca sahipsınız dıye sor- mayan, bu ulkenui şerefli insanlan- nın şerefli devlebdir. Bu. Turkiye'nin hukuk devletı ohnasının bir nedeni- dir. Bu rahatlığı sağlayan da zaten budur. Bu devlet, hukuk devletidir. Hukuk devletinin gereği de vatan- daşlann bu huzunı tesis ettirmesi ve devam ettinnesidır. Eğer herkes Tûr- kiye'nuı mılleti ile butunlugune go- nulden sahıp çıkıyorsa, üısanlara bu hak sağlanıyordur" dedı Demırel daha sonra bu yıl Ulus- lararası Dostluk ve Banş Odulü'ne layık gorulen Rus asıllı Fransız bı- lım ınsanı Prof Dr trene Meükof a odulunu verdı Hacı Bektaş Velı, Ehl-ı Beyt Vak- fı tarafından Crowne Plaza Otel'de de düzenlenen bır toplantıyla anıldı Istıklal Marşı ve Kuranıkenm'm okunduğu anma toplantısına TBMM Başkanı V ddınm Akbulut, DYP Ge- nel Başkanı Tansu ÇiDer FP Genel Başkanı Recaı Kutan ıle kapatılan Refah Partısı'nın son Genel Başka- nı Necmettin Erbakan da bırer kut- lama ve başan mesajı gönderdı Büyük depremsokaklara hücum ettı tstanbul'un buyuk bır kesımı ıle Kocaelı'nın tû- münde elektnkler kesıldi Telefonlar ıse yer yer hız- met dışı kaldı Dünsabaha karşı 03 02 sıralannda meydana gelen deprem ne- Işkenceciye de af geKyor DÜRDANE KIRÇUVAL ANKARA - Hukumet, "kader kurbanlan"nı af- fetmek gerekçesıyle başlat- tığı çalışmasını ışkence ve gorevını suııstımalden mahkûm olan ya da yargı- lananlarla turbanlı oğrencı- len kapsayan bır ıçenğe do- nuşturdu Banka dolandıncıhgın- dan mahkûm olanlar ANAP'ın çabalanna karşın kapsam dışı kaldı Hukü- met ortaklan basm yoluyla ışlenen suçlan da 3 yıl er- teleme konusunda uzlaştı Bu tasan ıse af tasansımn ardından Meclıs'e sevk edılecek Af kapsamına Cavit Çağ- lar ıle Korkmaz Ytğit gıbı bazı ışadamlannın suçlan- dığı banka dolandıncılığı, bankamn ıçını boşaltma suçlannı aldırmak ıstedığı ıddıalanna hedef olan ANAP hden Mesut Yıl- maz dûn Başbakan Yar- dımcısı ve MHP hden Dev- let Bahçeli'yı zıyaret ettı Yılmaz-Bahçelı göruşme- sınm ardından ıktıdar partı- lennın grup başkanvekılle- n, Adalet Bakanı Prof Hik- met Sami Türkun de katı- lımıyla Adalet Bakanlı- ğı'ndatoplandılar Cezaevleri Toplantıda. cezaevınde bulunan 68 bın kışıden yak- laşık 35 bınının yararlana- cağı tasanya son şeklı venl- dı Tasannın bugün ımzala- nn tamamlanmasının ar- dından TBMM ye sevk edılmesı beklenıyor Yıl- maz-Bahçelı goruşmesının ardından MHP'mn başkan- lık dıvanı toplandı Toplan- tıdan sonra gazetecılere bır açıklama yapan MHP Ge- nel Başkan Yardımcısı Şcv- ket Bülent Yahnki, partısı- nın bankalann soyulması ve kara paranın aklanması konusundakı hassasıyetı- nın surduğunu soyledı Banka dolandıranlar af kapsamına alınsaydı, Cumhurbaşkanı Suley- man Demirel'ın aılesının bıreylen arasında gösterdı- ğı Cavıt Çağlar da aftan ya- rarlanacaktı. Ceza indirimi Tasan, TBMM Anayasa Komısyonu Başkanı Er- tuğrul Yalçınbayır'ın ANAP grubunda da benım- senın önensıne karşın ış- kence suçlannı da ıçerdı Buna göre, TCY'nın 243 ve 245 maddelennde dü- zenlenen ışkence sanık ve hukumlulennın cezalan uçte bır oranında mdınle- cek Soz konusu duzenle- melerden 245 madde "kö- tü muamde" hukmunu ıçe- nyor Hukukçular, ışkence ıddıasıyla açılan davalarda venlen mahkûmıyet karar- lannın ağırlıklı olarak ış- kence maddesınden değıl "kötü muamele"den venl- dığme dıkkat çekıyorlar Tasanda MeUh Gökçek ve Aytaç Durak'ın da ara- lannda bulunduğu 300'e yakm beledıye başkanınm suçlandıgı "görevi ihmaJ"ı dûzenleyen 230 ıle "görevi kötüye kullanma"> ı dûzen- leyen 240 madde de af kapsamına alındı ANAP Genel Başkanı Yılmaz, Susurluk sanığı, Elazığ Mılletvekılı Meh- met Ağar. eskı DYP Ispar- ta Mılletvekılı Ömer Bilgjn hakkında da görevi suııstı- mal dosyalan bulunuyor Hukümet, DYP hden Tansu Çifler'ın suçlandıgı mal bıldınmı ve yolsuzluk- la mücadele yasasını ıse af kapsamına almadı Banka dolandırma suçla- nnın yanı sua, zunmet, ruş- vet, ıhtılas ve ırtıkap suçla- nnı dûzenleyen 203 , 204 , 205 , 212 , 214 ve 216 maddelennden ceza alan ya da yargılananlara af getınl- medı Tanhı eser kaçakçılan, toplu kaçakçıhk, uyuşturu- cu ve sılah kaçakçıhğı suç- lan da af kapsamı dışında tutuldu Kasten adam öl- dûrmeyı dûzenleyen T- CY'nın 448, 449 ve 450 maddeler af kapsamının dı- şına çıkanldı ( Atatürk'e hakaret' suçdeğü Atatürk'e hakaret, or- man suçlan ıle terorle mü- cadele kapsamındakı suç- lar da ne genel af ne de ce- za mdınmınden yararlana- cak Eskı Istanbul Beledıye Başkanı Recep Tayyip Er- dogan'ın ceza aldığı, ya- saklı lıder Necmettin Erba- kan hakkında da açılan da- vanın konusu olan "din ve mezhep farkı gözeterek hal- kı Idn ve duşmanbğa açık- ça tahrik etmek" suçu da af kapsamı dışında bırakıldı Aynı maddenın, bu fiıllen övmeyı ongören "a" fıkra- sı ıse ceza ındınmınden ya- rarlanacak denıyle pıjama, terhk ve gecehklenyle yataklann- dan fırlayanlar olayın şaş- kınlığmı uzun sure üzerle- nnden atamadılar Gece- kondu semtlennde de çok sayıda bınanın ağır hasar gördüğu oğrenıldı Ilk be- lırlemelere göre Istan- bul'da toplam 21 bına çök- tu Tuzla'da 3 bına yıkıldı Gazıosmanpaşa'da 3 bına çoktü Bağcılar, Gûngören ve Sefaköy'de çok sayıda bı- nanın ağır hasar görduğü belırlendı Depremın mer- kez üssune yaklaştıkça yı- kıcı etkısı daha net gorul- dü Kartal ve Tuzla'da bazı evlenn yıkıldı ğı ve yarala- nanlar olduğu oğrenıldı Emınönü'nde 4 katlı, Zeytınbumu'nda 15 katlı, Sefaköy'de bın 8 dığen 10 katlı ıkı bına ıle Halkah'da 4 katlı bır apartman çoktü Sultanbeylı semtınde de 8 katlı bır bınanın çöktuğû oğrenıldı Avcılar Arpacık sokakta da bır evın çöktûğû, bma- lann altında mahsur kalan- lann olduğu oğrenıldı Bayrampaşa'da bır bına ıle Beyoğlu'nda boş olduğu sanılan üç bına yıkıldı Cı- hangır'de de bır camının mınaresı yıkıldı Kozyata- ğı Atatürk Caddesı'nde de bır bmada yangın çıktı Deprem nedenıyle yara- lanan 50 kışı Kartal Dev let Hastanesı'ne kaldınlırken, Haydarpaşa Numune Has- tanesı'ne de çeşıtlı semtler- den yaklaşık 45 yaralımn getınldığı bılduıldı tstanbul Tıp Fakultesı Hastanesı'ne 50, Guraba Hastanesı'ne 80, Hasekı Hastanesı'ne 100, Cerrah- paşa Tıp Fakultesı Hasta- nesı'ne de 50 yarahnın ya- tınldığı bıldınldı Gelen ıhbarlarla ambu lanslar sa- baha kadarhas tanelere ya- ralı taşımayı surdurdü Ya- ralılann bazılannın du- rumlannın ağır olduğu bıl- dınldı Yurdun bırçok ılın- de hıssedılen depremın ar- dından Başbakanlık'ta knz masası oluşturuldu Başba- kanlık Musteşan Ahmet Şahar'ın başkanlığında oluturulan knz masası ça- lışmalanna başlarken, Baş- bakan Bulent Ecevitbaşba- kanlık bınasına gelerek yetkılılerden bılgı aldı Bu arada Dev let Bakan- lan Yuksel Yalova ıle Ha- san Gemki de başbakanlık bınasına gelerek knz ma- sasından bılgı aldı Istanbul Valısı Erol Ça- lur yaptığı açıklamada, knz ma sası oluşturuldugu- nu söyledı Çakır, "Kamu gorev lılen gorev lennin ba- şındalar. Asken bıriikler de hazır bekJetüiyor. Hastane- ler alarma geçirikiL Elekt- rik ve haberieşmede onem- li sıkıntüar var" dedı Ankara Emnıyet Müdü- rü Kemal Iskender deprem dolayısıyla başkentte her- hangı bır can kaybı olma- dıfcnı bıldırdı Tskender, "Ancak vatan- daşlanmız sokaklarda, pa- nik var, bunu yaöşürmay a çahşıyoruz" dedı 'Artçı depremler sfirecek' Depremın ardından bır açıklamada bulunan Kan- dıllı Rasathanesı Genel Müdur Işıkara, Izmıt'te meydana gelen 6 7 şıdde- tındekı depremın ardından 100 artçı deprem meydana geldığını kaydettı Işıkara artçı deprenilerden ıkısınm 5-5 5 şıddetmde olduğunu behrttı Işıkara şunlan söy- ledı "Bu ana şokru. Bun- dan sonra buyük risk içer- meyen artçı depremler de- vam edecek. Onumuzdeki 24-48 saat içerisinde küçük sarsmülar mey dana gelebi- lir. Ancak evlerinde ilk sar- sınü sırasında hasar mey- dana gelen vatandaşlarnm- zm evlerine girmemelerin- de fayda var. tlk sarsıntı sı- rasında meydana gelen çat- laklar, artçı depremlerde yıkıntüara neden olabilir. Bunlan daha oncekı dep- remlerdede gorduk. Vatan- daşlanmı/ sakin olsunlar paniğe kapılmasınlar." CNN'de flaş haber CNN televızyonu depre- mı yayınını keserek flaş haber olarak dünyaya du- yurdu CNN habennde meydana gelen zarann çok buyük olduğunu belirttı. Amenka Coğrafı Araştır- ma Merkezı'nden Bill Smith yaptığı değerlendır- mede. depremın şıddetının 7 1 olarak tesbıt edıldığinı açıkladı îstanbul depreme yenildi Uzun süredır beklenen oldu Istanbul depreme yenık duştu Özellıkle gecekondulaşmanm yoğun olarak bulunduğu Avcılar, Küçukçekmece ve Kartal depremden ençok etkılenen bölgeler oldu Müteahhıtlenn bu-az daha ucuza kap- atmak ıçın malzemeden çaldıklan büyûk bmalar yerle bır oldu. Özelükle Avcılar'da çok katlı bırçok bmada kalan yurttaşlar, anı gelen depremuı kurbanı oldular Göçük altında yardım çığhklanna ne ıtfaıye ekıplen yetışebildı ne de kurtarma ekıplen Bırçok yerde goçük altında kalanlara yardım elı yurttaşlar tarafından uzatılmaya çahşıldj Ancak dkel yöntemlerle yapılan yardım yetersız kaldı Kurtarma çalışmalan sırasında yurttaşlar arasmdâ sık sık gergınlık yaşandı Kımı geç gelen ambulanslara kızdı, kımı kepçeyı lyı kullanamayan arkadaşına bağırdı TÜRKŞİLAHLI KUVVETLERİNİ GÜÇLENDtRME VAKFI MADDt VE MAMVİKATKILARINDAN DOLAYI VtıCE TÜRK MİLLETİNE ŞLKRAN VE SAYGILARINI SUNAR VAKHN RANKA BAĞ1Ş HESAP ISllMARALARl HOLL4ı\DAFLORİNİ T C Znaat Bankası Yenışebır/Anisara Şubesı 47100 no lu hesap AMERİKA.N DOLARI T C Znaat Bankası Yemşehır Ankara Şubesı 64826 no lu hesap ÇYDD BEŞtKTAŞ ŞUBESI EĞİTÎM GÖNÜLLÛLERİ ARASINA SİZ DE KATIIJIV!.. öğrencıler oğretmenler, serbest meslek sahıplen, memuriar ev hanımlan, sız, hepımız hafta sonlan bırkaç saatınızı ayırarak yetkın, ozerk, sorumlu, bılımsel duşunen bır nes- tın yetışmesıne destek vermek ıstemez mısınız'' tleüjim îçın Tel: 0.212 288 42 16 -0212 275 50 23 G U N D E M MUSTAFA BALBAY I Baştarafi 1. Sayfada Daha once uygulanmakta olan tahkımın, kamu yatınmlarındakı ımtıyaz sozleşmelerını de kapsa- masına ılışkın anayasa değışıklığının Resmı Gaze- te'de yayımlanmasının ardından yaşadıklarımız, yukarıdakı ongorulen doğruluyor Dışbakan Mesut Yılmaz'ın her konuda guven- dığı Enerjıde Tatlı Kıyaklar Bakanı Cumhur Ersü- mer'ın bırkaç gundur yaptığı açıklamalar da bu yönde. 10 bın megavatı aşan potansıyele sahıp enerjı yatırımlan ı«^n duğmeye çoktan basılmıştı ancak Danıştay "duğumunden" korkuluyordu1 Tahkımle o da aşılınca, hepsı su yuzune çıkmaya başladı ABD Enerjı Bakanı Bill Rıcnardson ın Turkıye'ye gelışı oncesınde aynı bakanlığın araştırma bınmın- ce hazııianan raporda, yenı duzenlemelere ılışkın "mujdeler" venldıkten sonra şu yorum yapılıyor: "Turkıye enerjı bakımından lyı bır kondor " Kondorun sozluk anlamını açmaya gerek yok; geçış noktası Bu aşamadan sonra gundeme ge- lecek adımlarla tahkımcılenn başlangıçta one sur- duklen gerekçeler tam ortuşmeyecek Purtahkımcıler en çok şu gerekçeyı kullanıyor- lardı - Yenı yatınmlar yapılmazsa Türkıye karanlıkta kalır Enerjı konusunda yenı yatırım elbette gerekıyor Ancak, ABD'nın hazırladığı raporda vurgulanan "kondor" tanımı, ÇUŞ'lann hedefinın sadece Tur- kıye'ye enerjı satmak değıl, aynı zamanda bolge- nın enerjı polıtıkasında etkın olmak amacını dışa vuruyor Şoyle dıyebılırler - Kardeşım sıze de bır şey beğendıremıyoruz Turkrye'ye enerjı yatınmı yapılacak, daha ne ıstı- yorsunuz? Kaygımız şu: ÇUŞ'lar yatınmlan yaparken, davul bızım boy- numuzda, tahkım affedersınız tokmak kendı elle- nnde olsun ıstıyoriar Arada davul boynumuzu ın- crtır de, "Bır sure çalmasanız, dınlenelım sonra devam edelım" desek bıle, "olmaz"deme hakkı- na sahıpler Bunun neresı çağdaşlık'? Projeyi tamamlayan kılıfını hazırtar! Kondor tanımının ıçınde doğal olarak, Turki- ye'nin Orta Asya ve Ortadoğu ıle Batı arasmdakı konumu da var Gundeme gelen enerjı yatırtmlan- nın çoğu doğalgaz kullanımını hedeflıyor Doğal- gazın Turkıye'ye getınlmesı sorumluluğu ıse tu- muyle bızde Arada aksama olursa ÇUŞ'lann hıçbır sorumlu- luğu olmayacak. Etektnk uretmış gıbı para almayı surdurecekler Bunun yanında Turkıye 110 mılyar metrekupluk su potansıyelının ancak 26 mılyarını fıılen kullana- bılıyor Kalanı gereksınımı karşılamaya yonlendın- lemıyor Yerı gelmışken vurgulayalım, Turkıye su zengını bır ulke de değıl Kışı başına duşen su mık- tannın on bın metrekup olduğu ulkelere su zengı- nı denıyor Bızde 1800 metrekup Bu durumda biz su fakınyız, ama elımızdekı suyun da ancak dort- te bınnı kullanabılıyoruz' Yenı donemde oluşturulacak enerjı polıtıkaların- daTurkiye'nin ulusal çıkarlarının ıkıncı plana ıtılme- sınden de kuşku duyduğumuzu vurgulayalım Tah- kımın anayasaya gırmesıyle her şey bıtmış değıl Guçlu kamuoyu, bunun ulusal çıkarlanmız aleyhı- ne uygulanmasını engelleyebılır. 12 Ağustos gunu, halen SİT alanı ıçınde bulu- nan genış arazılenn, enerjı yatırımcılan tarafından kapatıldığını vurgulamıştık Bu konuyla ılgıh bazı te- lefonlar aldık Satın alma alanı Marmara'dan Ege'yı de ıçıne alıp Akdenız'e kadar uzanıyor 1 Bu yatırımcılann bır bıldığı olmalı kı, uzennde bekçı kulubesı yapılmasının bıle ızne bağlı olduğu arazılen kapatıyorlar Butun bunlar tahkımın sadece zarf olduğunu or- taya koyuyor Zarfın ıçıne konacaklar daha onceden hazırlan- dı Bu tur durumlar ıçın Anadolu'da çok sık kul- lanılan mınarelı bır deyım vardı Projesını tamamlayan kılıfını hazırlarî Açlık grevleri ölüm sınınna yaklaşıyor Haber Merkezi- Elazığ E Tıpı Cezaevı'nde 4 hüküm- lunün başlattığı açlık grevı 44 gunune gırdı tHD Ela- zığ Şube Başkanı Cafer De- mir açlık grevının olüm sı- nınna geldığını belırterek •'lnsanlık kendi onunına sa- hipçıkmalı"dedı BucaKa- palı Ceza ve Tutukevı'nde- kı "sayım vermeme'' eyle- mme destek amacıyla Ber- gama Ozel Tıp Cezaevı 'nde 59 sol goruşlu tutuklu tara- fından başlatılan kondor ış- galı de sürüyor Elbıstan Cezaevı'nde bu- lunan ve Malatya Ceza- evı'ne gotürulmek üzere yo- la çıkanlan sıyası hükümlu- ler Şaban Murat Öztem. Ceyhan Özdoğan, Zeki Ar- dış ve Erkan Akdoğan Ela- zığ E Tıpı Cezaevı'ne get- nlmelen uzenne 29 Hazı- ran'da açhk grevıne başladı- lar Avukat Aj selBulut tara- fından hükumlulerle goru- şuldukten sonra hazırlanan ve Elazığ IHD Şubesı 'ne ve- nlen raporda, 4 kışının ceza- vıne gennldığınde çmlçıp- lak soyulduğu ve kaba da- yak atıldığı belıruldı Dıyarbakır Barosu'nun daha önce Elazığ E Tıpı Ce- zaevı'nde ıkı kez mceleme yaptığını ve hazırladığı ra- porlarla 'tutuklu ve hiiküm- Ifilere iyi davranılmadığının tesphedfldiğuıi" anlatan De- mır, "Türkije'de bütün de- mokratik kitle orgutlerini, tek tek kişilen. duyarh her- kesi Elazığ cezaevınde yaşa- nacak olumlen engellemeye çağnyorum. İnsanlık kendi onunına sahip çlkmalı" de- dı Cezaevı koşullannı pro- testo amacıyla Buca'da 68 devrımcı tutuklunun başlat- tığı sayım vermeme eylemı 16 gününe gırdı Izmu-Ba- ro Başkanı Çetin Turan, so- runun çozümu ıçın kendıle- nnden yardım ıstenmesı ha- lınde gereklı katkıyı her an saglamaya hazır olduklannı söyledı Bergama Özel Tıp Ceza- vı'ndekı 50 devnmcı tutuk- lunun Buca Cezaevı'ndekı arkadaşlanm desteklemek amacıyla öncekı gece baş- lattığı kondor ışgalı de de- vam edıyor Bergama'dakı eylemcıler, yakınlan aracılı- ğıyla yapöklan açıklamada, Buca'dakı eylem bıtınceye dek eylemlennı surdurecek- lennı belırtuler
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog