Bugünden 1930'a 5,453,825 adet makaleKatalog


«
»

17AĞUSTOS1999SAU CUMHURİYET SAYFA DIŞ HABERLER dishab@cumhuriyet.com.tr 11 ABD frak'ı vurdu • STITTGART(AA) - ABD savaş uçaklannın dun Lrak'ın kuzeyındekı uçuşa yasak bolgede de\Ti>e uçuşu >aparken kendılenne ateş açılması uzenne bır radar tesısım \~urdugu bıldınldı F-15veF-16 savaş uçaklannın Bağdat ın 460 kılometre kuzeyındekı Saddam Barajı \akinlannda bulunan bır radar tesısını bombaladığı belırtıldı Irak ısedun guneye yapılan saldında bın çocuk 3 kışının ölduğûnü, 9 kışım de yaralandığını ılen surdu Clinton'dan Barak'a mektup • Dış Haberier Servtsi - ABDyonetımı nıhaı banş gorüşmelennın önunu ükavan Wye Rıver Anlaşması'nm uygulama takvımı konusunda tsraıl'e baskılannı arttınyor Israıl basınında ver alan haberlere gore ABD Başkanı Bıll Clınton, geçen hafta sonu Israıl Başbakanı Ehud Barak'a bır mektup gönderdı Clınton'ın mektubunda Barak'tan, daha fazla vakıt geçırmeksızm Batı Şena'dakı bırlıklennı çekmeye başlamasını ıstedığı bıldınldı Çin'de sel: 200 ölü • PEKtS(AA)-Çın'ın orta kesımlenndekı Hunan bolgesmı, geçen hafta etkısı altına alan şıddetlı yağışlann yol açtığı sel felaketınde 200 kışının ölduğü ya da kaybolduğu bıldınldı Yapılan açıklamada, şımdıye kadar 77 ceset bulunduğunu. ancak 122 kışının halen kayıp olduğu ve arama çalışmalannın surduruldüğü bıldınldı Şıddetlı yağışlardan ulke genelınde 1 4 mılyon kışının etkılendığı belırtılıyor Dağıstan'daki milisler, Rusya Başbakanı'nı da ölümle tehdit ederken Moskova, 600 kişinin öldürüldüğünü açıkladı Islamcı ıııilisler iıükiimet' kurdu• Köktendinci milisler, Dağıstan ve Çeçenıstan Müslüman Halk Meclisı üyesı olan ve Avar etnik grubuna mensup Ramzanov'u hükümetı kurmakla görevlendirdi. Rusya Devlet Başkanı Boris Yeltsin ise olağanüstü hal ilanına gerek olmadığını söyledi. Köktendinci milislerle mucadeleiçin askerierie beraber, efine silah alan gonüDukr de bo^eyegküyor. (REUTERS) Dış Haberier Servisi - Dağıstan'dakı köktendinci mılısler, "Dağıstan lslam Devteti" hukümetını kurduklannı açık- larken Moskova, Dağıstan'da yurutu- len operasyonda bugune dek 600 kışı- nın oldurülduğunü bıldırdı Koktendın- cı mılısler, bölgeye dûzenlenen asken operasyondan sorumlu tuttuklan Rus- ya Başbakanı Vtanmir Putin'ı oldur- me tehdıdmde bulundular Rusya Devlet Başkanı Boris Yeltsin ıse bu gelışmelere karşın ulkede olaga nustu hal ılan edılecef ı yolundakı kay- gılann yersız olduğunu söyledi Ramzanov görevlendirüdi Köktendinci mıhslenn, Çeçenıstan ın başkenü Groznı'dekı basın merkezınden yapılan açıklamada, Dağıstan ve Çeçe- nıstan Müslüman Halk Meclisı üyesı olan ve Avar etnık grubuna mensup Se- rajdin Ramzanov'un Dağıstan tslam Devletı hukümetını kurmakla gorev- lendınldığı bıldınldı Çeçenıstan'dan gelıp Dağıstan'daki bazı koylen ışgal eden Vahhabı mılıs- ler, geçen hafta da Dağıstan'da bağım- sız lslam devleti kurduklannı açıklamış- lardı Hükümetı kurmakla gorevlendı- nlen Ramzanov'un mensup olduğu Avar etnık grubunun, 2 mılyon toplam nufus- lu Dağıstan genelındekı sayısının 500 bın olduğu belırtıhyor Putin için özel birlik Dağıstan'da Rus guçlenne karşı sa- vaşan radıkal Islamcılann lıden Şamil Basayev'ın Groznı'dekı sozcüsu Mago- medTagayev, Rusya Başbakanı Putın'ın Dağıstan'daki faalıyetlennı ıncelemek uzere soruşturma başlatıldıgını, Şenat Mahkemesı nın Putin'ı mahkûmettığı- nı kendılenne bağlı askerlerce herhan- gı bır verde olduruleceğını soyledı Ta- gayev Dağıstanlı, Çeçen, Tatar v e Arap 50 savaşçıdan oluşan ozel bır bırlığın Şenat Mahkemesı'nın kararlannı uygu- lamakla görevlı olduğunu belırttı Rusya Içışlen Bakanlığı ndan yapı- lan açıklamada ıse Rus güçlen ıle mı- lısler arasında 10 gundur suren çatışma- larda toplam 600 mılısın oldürülduğu onesurüldu Çatışmalar mılıslennba- zı koylen ele geçırdığı Botlıh bolgesın- de yoğunlaşıyor Yeltsin, dün Kremlın Sarayı'ndayap- tığı açıklamada "Olağanüstü hal ilan edilmeyecek. Ulkede durunı sakın. CMa- ğanustu hıçbir oniem alınmayacak" de- dı Kuzey K.afkasyadaı<;eozelonlem- ler alınacağmı !>ovle\en Yeltsin, "Kan önlemlere başvuracağız. Dağıstan ve Kafkas cumhuriyetlerine duzen getire- cegu" dıyekonuştu Çeçen komutan Şamıl Basayev'ın, kendısıne bağlı bırlıklen kırmızı alar- ma geçırdığı ve Imam Hamzat Bey adı venlen "en uzun, en guçhı operasyo- na" hazırlanmalan emn \erdığı belır- tıldı Kendısını Dağıstan Mucahıt Ko- mutanlığı olarak adlandıran bınm tara- fından Jnterfax a geçılen açıklamada, Basayev'ın bütun komutanlannı topla- yarak "Saktırmın 60 saat içınde başla- yacagını soytediğT ıfade edıldı Kafkas Vakfı Başkanı Çetinbaş gelişmeleri Cumhuriyet'e değerlendirdi 6 Şeriatın Kafkasya'da şansı yok' GULATMACA 1995 yılında kurulan Kafkas Vak- fı Yonetım Kurulu Başkanı Mehdi INüzhetÇetinbaş. Dağıstan dakı ola> - larla ılgılı olarak Cumhunyet'm so- nılannı yanıtladı Çetinbaş aynı za- manda geçen hafta kurulan Kafkas Dayanışma Komıtesı nın de baş- kanlığını yunıtuyor - Son geüşmelerte ügiH bilgi verir misiniz? Basında Dağıstan ıle ılgılı yanlış bılgıler venlıyor Örneğın Dağıs- tan'ın Çeçen bırlıkler tarafindan ış- gal edıldığıhaberlendoğrudegıl Çe- çenıstan ve Dağıstan arasında kon- federasyon kurma yolunda çalış- malar suruyor Geçen yıl Dağıs- tan ın başkentı Mahaçkale'de top- lanan Çeçen ve Dağıstan Halklan Bırlığıbırtakımkararlaralıyor Bır- • Kafkas Dayanışma Komıtesrnın başkanhğını da yüruten Mehdı Nüzhet Çetinbaş, Çeçenıstan'dan sızan köktendinci Vahhabılenn Dağıstan'a gırmesıyle ılgılı olarak "Kafkasya'nın geleneksel Islamı yapısının değışmesı ve Vahhabılenn burada tutunması zor" dedı. lığın hükümetler düzeyınde olma- sa da resmı bır özellığı var Dağıs- tan 'da Ruslara karşı mucadele eden- lenn yüzde 80'nı Dağıstanlı Bu gruplar Çeçen guçlerden takvıye alıyor Kafkas Day anışma Komıte- sı gelışmelenızleverekbasına doğ- rubılgı \ermeyı hedeflıyor - \ ahhabflerin Dağıstan'daki gü- cünedir? Vahhabı söylemı Rus haber ajans- lannda geçıyor Değışık etnık grup- lann yaşadığı bölgede halkı bırara- da tutan en güçlu oge dın Buyüz- den tankatlar güçlu. halkın yuzde 9O'ı tankatlara bağlı Ancak, Kaf- kasya'da bıresneklık söz konusu. Ge- leneksel lslamı yapının değışmesı ve Vahhabılenn burada tutunması zor, çünku tankatlara karşılar - Rusya aynükçüaria başedebik- cekmi? Bu sorun kısa surede çözülmez Rus ordusu ıçın Dağıstan'ın çogra- fi koşullan Çeçenıstan'dan daha ko- tü Dağıstan halkının olaya tepkısı de henüz bellı değıl Yıllardır ezıl- mış halkın sılahlı gruplara deste- ğınden bahsetmek mümkun değıl -Dtşetkenkrdenbahsalebflirıni- smz? Bölgeden petrol boru hatlan ge- çıyor Bu yuzden dış ulkelenn ılgı- sı buyük, Vahhabılere Suudı Arabıs- tan desteğı olup olmadığına gelın- ce bana sorarsanız bu ülke ABD'nın haben ve ıznı olmadan en ufak bır harekette bulunamaz. Ancak Dağıs- tan'm bagımsızlığı ıçın mucadele \eren gruplann da ışbırhğı yaptığı kurum \e ulkeler olabılır - Türkrye'den Dağıstan'a destek gjtnmi? Turkıye'den Dağıstan'a maddı bır destek gıttığını sanmıyorum Turkıye'nın dış pohtıkası bu açıdan ne yazık kı pasıf Dağıstan ve Çeçenıstan ozerk cumhunyetlerdı Türkrye bu ülkelerle ncaret yapabılır. yatınmlarda bulunabılırdı Ancak bızım butün çağnlanmıza ragmen bu gerçekleşrnedı Parlamentonun alt kanadı, ilk turda güvenoyu verdi Rusya Başbakanı Putin Duma'nın da onayını aldı MOSKOVA (Ajans- lar)- Rusya Devlet Baş- kanı Boris Yetain'm baş- bakanlığa getırdığı Vta- dimir Putin, Rusya Par- lamentosu'nun alt kana- dı Duma'dan ılk turda güvenoyu aldı Dün 450 sandalyeh Duma'da yapılan gü\enoylamasında 233 mılletvekılı Putın lehme oy venr- ken, 84 mılletvekılı aleyhte oy kullan- dı, 17 mılletvekılı de çekımser kaldı Güvenoyu görüşmelennde, Dağıs- tan'daki aynlıkçılara dış destek konu- su da tartışıldı Aşın mılhyetçı Vtadi- mir Jirinovskiiıderlığındekı LDPR'mn • Putin, Dağıstan'daki aynlıkçılara Türkıye ve dığer iÛkelerden destek gıttığı şeklındekı savlan "devlet duzeyinde bır destek yok" dıye yanıtladı mılletvekılı Aleksey Mitrofanov Dağıs- tan'dakı aynlıkçılara Türkıye ve dığer ulke- lerden destek gıttığırri ıddıa ederek buna kar- şı ne tur önlem ahna- cağıru sordu Putın so- ruyu yanıtlarken "dev- kt duzeyinde destek olnıadığmr bclır- terek "Kuzey Kafkas va'da neler olup bittiğmi,buraya dış mudahakferi tama- mıyla bilıyoruz. Bolgedeki aynlıkçıla- ra, dışandan silah, muhımmat ve para geunektedir. Fakat runı bu yarduniar, devlet kuruluşlanndan değiL diğer ba- zı kanaUardan akmaktadır r ' dedı. ARASOTEL (**•*) Urla Çeşme yolu uzerınde, Mordogan da Tum odalan korfeze bakıvor Tumunde klıma, mınıbar, telefon \c t\ var Fıtness center, sauna, çocuk oyun salonu tenıs basketbol, voleybol ve futbol alanlan Tel (0 232) ?37 52 00 ART A^ARMARIS (*"*) Marmarıs ın merkezınde, tam konforlu bır otel Dılersenız havuzunda, dılersemz havuzun heraen onunde, denızde > uzun guneşlenın Mımarı yapısı ve uzellıkle ahşap ışlen ılgını, Tel (0 252) 413 22 74 KARABURUN CLUB i. OTEL \lan>a, karaburun yoresınde Tum odalarda klıma TV mınıbar Ozel pla|, ıkı vuzme ha\uzu Bılardo salonundan masa tenısı salonuna dek çeşırlı spor olanaklan Tel (0 242) 52^ 41 11 HOTEL PRINCESS Bodrum, Guvertınlık re Havuz Sureklı sıtak su Açık bufe Canlı muzık Ve denız neredey se kapınızın onunde Sessız ve huzurlu bır onam ısteyenler ıçın Tel (0 252) 374 52 43 RESORT HOTEL Fethı\e Oludenız'de Tum odalarda klıma, uydu va>ınlı T\', muzık, mınıbar, 2 km uzunlugunda hanka bır plaı açık \e kapab yuzme havuzlan çocuk havuzu, voleybol, basketbol ve tenıs alanlan Dalaman havaalanına 1 saat, Fethıve kent merkezıne 14 km uzaklıkta Tel (0 252) 617 00 20 AOUAPARK (•***) Benzersız bır guzellıgı olan Kaş'ta Kekova ve Batık Kent'ın hemen yanındakı bu tarıhı ve dogal mekanda su ovunlarının en heyecanlısı vapılnor Tum odalarda klıma, mınıbar rv, telefon ve duş var Sabah ve akşam açık bufesıyle hızmetınızde Tel (0 242) 836 19 02 OTEL ĞRANP OZÇELIK (•*•») Kuşadası'na 10 dakıka uzaklıkta, Yavansu mevkıınde Butun odalar balkonlu denız goruyor Butun odalarda klıma dırekt telefon, uvdu vavınlı tv banvo Ozel plaı, açık ve kapalı yuzme havuzları Turk hamamı ve sauna, 2 restaurant balo salonu, gece klubu Tel (0 256; 614 46 01 A L A A P D I N HOTEL (**** Türkıye nın en veşı! yorelerınden, denız mevsımının S av surdugu \lan\a nın Aysallar mevkımde Incekum da Huzurlu bır ortamda spor ve eelence olanaklan Tum odalarda klıma teleton, muzık kanallı ve uvdu vavınlı n var. Açık ve kapalı barlar. kondısvon salonu, dısco, 2 vuzme havuzu, ozel pla] su sporlan merkezı, tenıs kortu Geı-e muzıgı eşlıgınde zengın çeşıtlı açık. bute Tel (0 242) 527 28 24 25 ECE EVLERI Bodrum Gokçebel de Yuzme havuzlu, klımalı bagımsız apartlar Kov vaşamını, vaylaları dag yuruvuşlerını sevcnler ıçın Tel (0 252) 386 3b 08 C u m h u r i y e t o k u r l a r ı n a ç a ğ r ı . . . D O S T L A R L A B İ R L İ K T E , KEYİFLİ B İ R T A T İ L ! CLUB ALPATATIL KOYU (*****) OTEL YUCELEN (*•*) kemer'de gorkemlı çam agaçları arasında Goz alabıldıgme uzanan ozel plaı 2 vuzme havuzu, çocuk havuzu, aqua ov unları, hamam, anfınyatro, fıtness ».enter, ovun salonu, bar, Turk kahvesı, dısco, 8 tenıs kortu, dalgıç okulu, ok atma alanı var Butun odalarda mınıbar, rv, tuvalet/duş Sabah 7'den gece 24 e kadar açık bufe, nefıs bır mutfak 199» Dunya Çevre OduUu tatıl koyu' Tel (0 242! 824 81 51 Gokov a Kortezı nde, denızle ıç ıçe Naıl Çakırhan ın Agahan Mımarlık Odulu'nu aldıgı Akvaka voresınde Turk mımarısıvle Avrupa konforunun tıtız bır bıleşımı Klımalı, sıcak sulu, banvolu, televuyonlu ve mınıbarlı 5"1 oda 6 suıt, 8 bagımsız ve bahçelı bungalov Yuzme hav uzu, çocuk bahçesı, restorant 80 kışılık toplantı salonu, barlar Tel (0 252) 243 51 08 243 58 79 umhunyet okurlarının bır ozlemı daha gerçekleşıyor! Artık vaz tatıllerınızı, uygar bır ortamda, dunya goruşlerı, yaşama bıçımlerı, alışkanlıkları, zevklerı "sıze yakm" ınsanlarla bırlıkte geçırebıleceksmız. Bu ısteğınızı yerıne getırmek ıçın gezdık, gorduk, ınce elevıp sık dokuyarak sızler ıçın en uygun dınlence yerlerını belırledık. Seçın ıçlerınden bırını. Hem aılenızle, dostlannızla - ve orada tanıyacağmız pek çok yenı dostla - bırlıkte keyıflı bır tatıl yapın, hem de Cumhurıvet okurlarına ozel ındırımden yararlanın. CumhuriyeC CLUB ORIENTTATIL KOYU Edremıt Kortezı nde oksi|en zengını Kaz Dagları nın etegınde dev bır botanık bahçesının içınde, Oren e yuruverek l ç dakıka uzaklıkta Duş/vvc ve relefonlu 62 vılla daıresı Incecık kumiu bır kumsal vuzme havuzu, açık ve kapalı restorantlar, çeşıtlı spor olanaklan, çocuidara ozel hızmetleı, açık hav a dans pıstı, geceyarısı sıneması, klasık muzık konserlen Veıetervanlar, dıvabetıkler, ozurluler ve engellıler ıçın de sorunsuz bır tanl Tel- (0 266) 416 34 45 HOTEL TUROUOISE Nehıt kaynaklanna jeep salarıler afsane Kopruça\ da ralung Sorgun Ormanlan nda bınıciık kurslan trekkıng ve joggıng îijin doğal parkurlar, belkı de bır kısmını sızın keşfedeceğınız dokunulmamış antık medenıvetler Hepsının ortasında \kdenız ın tam kıvısında Çocuklannıza Aqua Park \e ı\lını Club Akdenız lezzetlen ve duzeylı servıs Hotel Turquoı% Avrupa nın en buyuk tur operatoru TUI nın tum dunvidakı 10 000 anlaşmalı oıelı arasında en ıyı servıs veren 100 otel arasına gırmıştır Tel (0 242) 756 9} İ0 Y A P I M - C A y r m t ı l ı b t l g ı v e y e r a y t r t m a ı ç t n - I s t a n b u l 5 2 0 2 1 9 1 - 9 2 I 5 1 2 0 5 0 5 A n k a r a - 4 1 9 5 0 2 0 I z m ı r 4 4 1 1 2 2 0 Ç A Ğ P A Z A R L A M A
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog