Bugünden 1930'a 5,457,467 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 17AĞUSTOS1999SALI 10 D I Ş H A B E R L E R dish ab@cumhuriyet.com.tr Rum basınma göre hazırlanan kapsamlı plan sonbaharda masaya konacak KıbiTs için ABD planı KAVŞAK OZGEN ACAR Japonya'dan Bir Milyar Dolar Kredi Istanbul Boğazı nın tupgeçıt tunelın- dekı ışık çarşamba gununden ıtıbaren go- runecek1 Japonya, tupgeçıtın, karayolu bağlantılan dışında, demıryolu projesı- nın yapımı ıçın 90 milyar yen (yaklaşık 780 mılyon dolar) kredı açıyor Kredının ılk taksıdı olan 12 4 milyar yen (yaklaşık 100 mılyon dolar) ıle ılgılı anlaşma An- kara'da ımzalanacak Japonya aynca Bozoyuk-Mekece karayolunun ıkıden dort şende çıkanlması projesıne de 29 mıtyar yen (yaklaşık 250 mılyon doiar) kre- dıyı bır kerede venyor Toplam bır milyar dolan aşan bu ıkı kre- dı ıle ılgılı "nota îeata"torenındebulun- mak uzere Japon Dışışlerı Bakanı Ma- sahiko Komura (57) yann Ankara'ya gelıyor Uluslararaa Para Fonu (IMF) da- ha "yeşıl ışık" yakmadan once, geçen ay Dunya Bankası'nın (IBRID) Turk ıh- racatçısını teşvık amacıyla açtığı 254 mılyon dolartık kredıden sonra bu ıkı dev kredının daha şımdıden Türkıye'nın yu- zunu guldureceğı anlaşı- lıyor Ankara'da seçımler nedenıyle 10 aydır askıya alınan uluslararası dıplo- matık trafık 35 derecelık sıcağa karşın yenı bır tv- me kazandı Federal Al- manya Dışışlerı Bakanı Joscha FıscherJ den son- ra Ankara, yann Komu- ra'ya ev sahıplığı yapacak Ancak Fısc- her'ın Almanya ve AB adına neler yap- mak ıstedığı bellı bıle olmazken, Komu- ra atını çoktan tupgeçıtten Uskudar'a geçırmış olacak' Turk Dışışlerı Bakanlı- ğı "Turkıye ıle Japonya arasında styası alanda herhangı bır sorun mevcut de- ğıl" dıyor Ankara dakı Japon Buyukel- çılığı, "Ikı ulke arasında sıyası alanda onemlı ıhtılafyoktur ve ılışkılenmız ozel- lıkle 8O'lı yıllardan ıtıbaren yukselış eğı- lımıne gırmıştır" sozlerı ıle bu goruşu paylaşıyor Son yıllarda ıkı ulke arasın- da, ozellıkle ekonomı ve tıcan ılışkılerde onemlı, ancak olması gerekene kıyasla yetersız sıçramalar vardı Komura'nın bu zıyaretı ıle Ankara-Tokyo ılışkılennde yenı bır dönemece gınlıyor Yaktaşık Tur- kıye'nın ıkı katı bırnufus Turkıyetoprak- lannın yansı kadar bır adalar ulkesı Bır Japon'un ulusal gelırden 33 bın dolar olan payı, bırTurk'un ulusal gelır payının 10 katı Dış borçlarından bır tnlyon dolar daha fazla dış alacağı bulunan Japon- ya'nın yıllık dış tıcaret fazlası ıse 100 mil- yar dolar Turkıye, Japonya'ya 200 mıl- yon dolara hıçbır bıçımde yaklaşamayan domatessalçası ışlenmemıştutun.teks- tıl, altın mucevher krom, derı halı, de- mır-çelık urunlennı satıyor Asya buna- lımı nedenıyle tutun, tekstıl ve maden sa- ttşında azalma gıdada ıse artış gozle- nıyor Buna karşıhk Turkıye yılda 2 mil- yar dolan aşacak bıçımde gemı, araba, makıne kazan, optık gereç elektnklı araç-gereç, kauçuğu, Japonya'dan alı- yor 3 bın Turk un vızesız yaşadığı bu ul- kede Turk ışadamlannın kurduğu bır de Tıcaret Odası var Japon Bcımbank'ı da- ha oncekı proje kredılerıne ek olarak, yaklaşık bır ay once Turk ışadamlannın uçuncu ulkelerde gerçekleştıreceklen projelere orta ve uzun vadelı kredı des- teğı ıçın Türk Exımbank'ına 229 mılyon dolarlık kredı açtı Denızaşın Ekonomık Işbırlığı Fonu (OECF) ıse 1966'dan bu ya- na ozellıkle Istanbul ağıriıklı 20 projeye 2 6 milyar dolarlık kredı sağladı Bu fo- nun açacağı Boğaz Tupgeçıt ve Bozü- yuk Karayolu proje kredılen ıle ılgılı an- laşmalar Devlet Bakanı Recep Onal ve Komura arasında ımzalanacak Aynca ıkı dışışlen bakanı Erayes UrHversrtesı Ja- pon Dılı ve Edebıyatı Bolumu'ne Japon- ca Dıl Laboratuvan kurulması amacıyla yaklaşık 400 bın dolarlık bır bağışı da an- laşmaya bağlayacak Karşılıklı "samımı duygular beslenmesıne" karşın gerek coğrafi uzaktık gerek her ulkenın ıkjısı- nın farklı bdgelere odaklaş- ması nedenıyle, Ankara- Tokyo ılışkılen bugune de- ğın ıstenen duzeye çıka- mamıştı örnegın Turkı- ye'dekı 4705 yabancı ser- mayelı şırketın ancak 69'u Japon kokenlıdır. Yüzde 2'lık bu oranla Japonya 6 sıradadır Dışışlen Bakanı Ismafl Cem'ın, konuğu Komura'yla "açık gundem"]\ goruşmesınde "Daha çok yatınm ıstıyoruz" çağnsında bulunaca- ğı, onerecegı yatınm alanlan arasında "GAP'ta tanm-sanayı sektörû, enenı, tunzm ve altyapı" ıle ılgılı projeler olaca- ğı anlaşılıyor Japon Buyukelçılığı'ne gö- re sıyasal alandakı gundemı "Ikı ülke arasındakı sıyasal dıyaloğun gelıştınl- mesı" oluşturacak Sıyasaldıyalog, "Ûst duzey yetkılılennın karşılıklı zıyaretlen- nın, dışışlerı bakanlıklan arasındakı sı- yasal danışma toplantılannın yoğunlaş- tınlması" olarak tanımlanıyor Japon Imparatoru ve Başbakanf nın Turkıye'ye zıyaretlen ıçın daha once ya- pılmış davetlenn de yenıteneceğı anla- şılıyor Her ıkı tarafın sıyasal alanda Bal- kanlar, Ortadoğu Kafkaslarkonusunda bılgı alışvenşınde bulunacaklan, BM'nın yenıden yapılanmasına değıneceklen bılınıyor Kuşkusuz Cem'ın, Japonya'nın dunyanın zengınler kulubu G-8'lertop- lantısında Kıbns'ta "koşulsuzgöruşme" çağrısına, Japonya'nın katılmasındakı yanlışlığa agırlık vermesı kaçınılmaz ola- cak Bıroncekı kabınede bakan yardım- cısı konumundakı Komura, "Dıp polıtı- ka, başbakan ve dışışlen bakanı ıkılısın- ce ortaklaşa oluşturvlur" ılkesıne sahıp eskı Dışışlen Bakanı Keızo Obıchı'nın başbakan olması ıle bu goreve yuksel- mıştı Altı seçım kazanmış hukukeğıtımı gormuş, 30 ulkeyı zıyaret etmış olan Komura'yı Başbakan Bülent Ecevit kabul edecek BASININ KURALLARINI KİM KOYAR? Başkenti gazetesiz ülkenin dramı!Japonya ıle ılgılı venlerı kanştınrken, bu ülkede yayımlanan beş buyuk gaze- tenın gunluk satış rakamlanna da goz at- madan geçemedım Yomıun Shımbun 10 mılyon, Ashaı Shımbun 8 4 mılyon, Mainichı Shimbun 4 mılyon Nıhon Ke- izai Shimbun 3 mılyon Sankeı Shım- bun 2 mılyon olmak uzere beş gazete- nın toplam gunluk satşı 27 5 mıtyona, Tur- kıye'de ıse toplam rakam her turlu tez- gâha karşın ancak 4 mılyona yaklaşıyor Bu farklılığın nedenlen kuşkusuz tartışı- labılır Bensadecebırtanesınedeğınmek ıstıyorum ismet Sezgın'ı Aydın Beledıye Baş- kanı olduğu donemde, Eylul 1961'de Ankara'ya getırdığı bır heyete başkanlık ederken tanımıştım Heyette Nahit Men- teşede vardı Menderes-Zorlu-Polat- kan'ınıdamlarısozkonusuydu Infazla- nn onlenmesıne ılışkın gırışımlerde bu- lunmak ıçın geldıklen Ankara'da Necatı Bey Caddesı ndekı Adalet Partısı Genel Merkezı nde tanımıştım O gunlenn on- cesı ve sonrasında istanbul'dan geten ga- zetetere ek olarak Ankara'da Ulus, Za- fer Kudret Yenı Gun ve Oncu gıbı de- mokrası savaşı veren gazeteler çıkardı Temaslannı tamamladıktan sonra, Sez- gın arkadaşlarını alarak o kadar gaze- te burosu dururken Demokrat Partı ye kar- şı mucadele veren bır gazetenın buro- sunu seçmış, nobetçı olduğum o gece samımıyetle saat 03'e kadar konuşmuş- tuk O gunden bu gune, tüm Sezgın'le- nn demokratık ve burokratık çızgılennı, paylaşmadtğım sıyasal goruşlennı çok ya- kından ızledım Demokratık Ataturkçu, laık, Batılı davranışlan ve dostluklan ıle daıma gurur duydum Basının ve hatta pohtıkanın "Ismet abısı" hakkında medyadakı fotoğraflı saldınyı gorunce sankı kendıme yaptlmış- çasına yıkıldım Basın ozgurluğunun kotuye kullanılma- sından dolayı, mesleğım adına utandım Utanınca da Turkıye de gazetelenn ne- den Japonya'dakı gıbı satmadığını bır kez daha anladım Turk okuru gazeteyı ne- den alsındı kı1 Boyle bır olay bır Bat ül- kesınde olsaydı Ismet Sezgın, mahke- mede açacağı tazmınat davası sonu- cunda o gazetenın sahıbının ayağında- kı donu bıle almaz mıydı'? Bır ulkede demokrası ve ınsan hakla- rı kısaca "4Y" dedığım ozgur, bağım- sız, onurlu "yasama, yunrtme, yargı, ya- yın "organlarının varlığı ıle olanaklıdır Bı- reyın ozluk haklarını yok eden bır "Y" demokrasının de en buyuk düşmanıdır 1960 oncesı ve sonrasında Ulus, Zafer, Kudret, Yenı Gun, Öncu gıbı gazeteler bu gıbı durumlarda hesap sorarlardı Şım- dı belkı de dunyada başkentınde gaze- te çıkmayan tek ulke olan Turkıye'de bu hesabı kım soracak? WWW. Aesop'tan bir alıntı! Aesop ya da La Fontaine gunumuzde yaşasalardı bılgısayarımıza şoyle bır elmek gonderebılırlerdı. Bır karga, bır gun, hıçbır şey yapmaksızin dalda tunuyormuş. Bır tavşan ağacın dıbıne yaklaşmış ve sormuş. - Karga kardeş1 Ben de senın gıbı butun gun oturup hıçbır şey yapmasam olur mu? - Elbette, tavşan kardeş! Tavşan hemen karganın tunedığı ağacın altında yere oturmuş Hıçbır şey yapmadan dınlenmeye başlamış Bır sure sona bır tılkı çıkagelmış ve tavşanı yemış.. Ana düşünce: Hıçbır şey yapmamak ıçın oldukça yuksekte oturmalısınız' Radyomu istiyopum! Türkıye'nın en kalıtelı muzik yayımlayan Tf?T-3"unü Ankara'da cazııtısız cızırtısız dınlemek ıçın ne yapmam gerekiyor/? Bılenlerden yardım rica edıyorum! Elmek: oacar(asuperonlıne com Fax:0312 468 15 79 REŞATAKAR LEFKOŞA-ABDDışış- len BakanlıgVmn, Kıbns sorununun çozümü konu- sunda kapsamlı bır plan ha- zırladığını ıddıa eden Rum basını, söz konusu planın Sonbahar'da masaya kona- cağını haber verdı KKTC makamlannı ke- sın bır dılle reddetmesıne karşın ABD planmın Anna, Ankara ve Lefkoşa tarafin- dan ıncelendığını ılen suren Fıleleftheros gazetesı, pla- nın 10 maddeden oluştuğu- nu ve her ıkı tarafa da tavız- ler sundugunu yazdı Gazeteye gore plan ey- lulde >apılacağı soylenen New York goruşmelennde resmı şekılde muzakere ma- sasına konacak. Planda "bir- leşik, ancak dönuşumlü baş- kanbğa sahıp bır devietı oluş- turacak iki ayn etnik fede- ral varlıktan" söz edılıvor Belçıka sıstemıne de değı- ralıyor Kullanılan termıno- lojıde "Elentarafiıunfede- ral zeminde çözum talebi ve Tûrktarafinınoidu-bittinin yanj taksimın tanınması ta- lebini ortme çabası" açık- ça goruluvor ABD askeri Kıbns'ta Plana gore ABD, NATO örtusu altında adaya buyuk bır Amenkan asken grubu gonderecek. Aynı komutan- lığa 5 bın Türk ve 5 bın Yu- nan asken dahıl olacak Ikı ulkenın gen kalan tum guç- len (Yunan Alayı \e Turk Banş Kuv\etlen) gen çekı- lecek Rum Mıllı Muhafiz Ordusu (RMMO) ıse polıs gucune donuşturulecek Denktaş öfkelendi: Böyle bir planı kimse kabul edemez LEFKOŞA (Cumhuriyet) - KKTC Cumhurbaşkanı RaufDenk- taş. Rum basınının gunlerdır sürdur- düğu yayınlan ve ABD planına ılış- kın ıddıalan sert bır dılle yalanla- dı Denktaş, Kıbns'la ılgılı bır pla- nın ancak Kıbns 'takı taraflarca ya- pılabıleceğını \oırgulayarak. "Bi- zim verdiğimiz plan basittir. gerçek- çidir. konf«Jeras\ondur. başka ça- re yoktur" dedı Denktaş, Kıbns Turk halkına seslenerek "Bunlaıia biç kendinİH uzmeyiniz. KKTC'ye sahip çıkınız. ana\ atanınıza dörtel- le sanhnız ve egemenlik hakkınra, Tüıidye'nin garantörtuğünüpazar- hk etmejeceğinizi her ftrsatta du- yurunuz" dıye konuştu Cem: Kıbns pazarhk ko- nusu olamaz Dışışlen Bakanı tsmail Cem, Kıbns sorununda bır çozum bulun- ması durumunda Turkıye ye A\- rupa Bırhgı'ne tam uyelık adaylı- ğının sağlanacağı konusunda çıkan haberlerın gerçeğı yansıtmadığmı büdırdı Kıbns ve AB üyelığı ko- nulannın bırbırlennden a>Ti oldu- ğunu belırten Cem, Türkıye'nın Kıbns' ı pazarlık konusu yapmaya- cağını kaydettı Dışışlen Bakanı Cem, dün yazılı bır açıklama ya- parak, son zamanlarda Kıbns Rum basmında çıkan haberlenn doğru ol- madığını bıldırdı Haberlerde, ABD'nın Kıbns"ta çozum ıçın ha- zırladığı planı sonbaharda gûnde- me getıreceğı belırtılerek. Turkı- ye"nın bu plana destek vermesı \e Kıbns Rum Yonetımf nın AB'ye katılması karşılığında Türkıye'nın de AB'ye 12 adayolmasınıngaran- tı altına alınacağı yazılmıştı ABD-KANADA Dostların arası açılıyor WASHINGTON (Ajan»- lar)-ABD ıle en yakm mût- tefiğı ve komşusu Kanada arasına, Kanada'da uretılen uyuşturucular yüzunden ka- rakedı gırdı ABD dıplomauk kaynak- lan, Kanada'nın batısında bulunan Bntısh Columbıa eyaletınde uretılen bın ton- dan fazla esrann her yıl ya- sadışı yollarla ABD'ye so- kulduğunu belırterek, söz konusu uyuşturucu tıcare- tını engellemeven Cntowa hukümetıne karsı Washmg- ton'ın onlem alabıleceğını belırttıler Kaynaklar, ko- nu uzennde çalışmakta olan ABD Dışışlen Bakanı Ma- deleine Albright'ın uygun gormesı halınde Kana- da'nın, ABD Dışışlen Ba- kanlığı'nın uyuşturucu ûre- ten ulkeler lıstesıne alına- cagını söyledıler ABD Başkanı Bfll Clin- ton'ın da onaylaması halın- de ABD, yakın tanhınde ılk defa olarak Kanada'ya ba- zı yaptınmlan u> gulamaya koyabılecek Kanada yet- kılılen ıse uyuşturucu tıca- retını Amenkan makamla- nnın abarttıgını savunuyor ABDveGüney Kore, Kuze> Kore'dengelebüecekolası bır sal- dınyakarşıortaktatbikatbaşlattı.Tatbikat,56bınGuney Ko- re askerini ve 19 bin Amenkan askerini kapsryor. Kuzev Korenin uzun menzılb' füze geÛştirme planlanna gozdağı olarak nitetendirilen tatbikatta. olası bir biyolojik savaş durumuna karşı da asker. ler hazırtanıyor. Güney Kore, tatbikaün aynntılam la ilgili bilgi vermekten kaçınırken, Kuzey Kore, tatbikata sert tepki gos- terdL Kuzey Kore'de yayımlanan Rodon Siıunun adlı gazete Güney Kore'yi yaklaşık 200 bin srviK, askeri ve polisi harekete geçirmekle suçladı. ABD ile Küba banş yolundaWASHDVGTON (AA) - ABD Se- natosu'ndakı Demokrat Partı grubu- nun başkanı Tom Daschle'nın Hava- na'da Kuba'nm komünıst Devlet Baş- kanı Fîdel Castro ıle 8 saat sûren bır göruşme yapması, ABD Başkanı Bfll Clinton ıle Castro arasında buzlann enmeye başladığı yorumuna yol aç- tı Clınton'ın yakın çalışma arkadaş- lan arasında yer alan Daschle'nın, Castro ıle goruşmesıyle ılk defa iist duzeyde bır Amenkalı yetkılı, Kü- ba'da temas gerçekleştırmış oldu Washıngton'dakı gözlemcıler, Cast- ro'nun Kuba'da komünıst ıhtılalı ger- çekleştırdıgı 1959yılındanbuyana ıkı ülke arasında dıplomatık ılışkıle- nn kesık olduğunu hatırlatarak son zamanlardakı bazı gelışmelenn ıse bu ılışkılenn yenıden kurulacagnıın ışa- retını verdığını söyledıler ABD, geçen ay ıçınde Havana'ya doğrudan uçuşlar yapılmasına ızın vermış, ABD'nın Küba'ya ekono- mık ambargo uygulamasınakarşın ust düzeyde bır Amenkan tıcaret heye- tı, ekonomık ışbırlığı göruşmelen ıçm Havana'ya gıtmıştı Castro da, son haftalarda ABD karşıtı soylemı- nı yumuşatmış bulunuyor Dasch- le'nın Washmgton'adonuşundeçok onemlı açıklamalar yapabıleceğı be- lırtılıyor Plandakı bır dıpnota gö- re bugun adada bulunan Türk askerlennden ısteyen- ler. adada kalıp "yeni var- fağm vatanday" olabılecek- ler Vatandaşlann tum ada çapında serbest ve engelsız dolaşımı öngoruluyor, ancak yerleşme hakkına kısıtla- malar getınlıyor Dığer ta- rafta yerleşmek ısteyenle- nn, yönetımme gırmeyı ka- bul ettığı dev letın dılını bıl- mesı ve yasalanna saygılı ol- ması gerekecek Turk tarafindan, Türk Sı- lahlı Kuvvetlen'nın adadan çekılmesını ongören aske- n tav ız yanında, kapalı Ma- raş ve Guzelyurt'un toprak tavızı olarak Rum tarafına venlmesı ıstenıyor "Yeni Kıbns De>1eti"bu çozum planı çerçevesınde AB'ye gırecek Turkıye ıse ABD'nın mısıyatıfıyle AB uyelığıne alınacak Fleleftheros gazetesıne gore ABD planı, Helsınkı zırvesıne kadar ılerletıle- cek ve Turkıye AB'ye aday ulke sıfatını alacak, gazete bu ıddıasını şoyle sürdürü- yor "Kıbns sorununun çözü- mü, Ege'deki Türk-Yunan sorunlarnun çözûmüne de katkı sağlay-acak. Ege'de bir uzlaşmanın. ilişkileri ivileş- tirmek için uy gun armosfer yaratacağı ve > akın gelecek- te Ecevit ile Sunitis'in bir arava gelmesıne ımkân sağ- layacağına inanıhyor." KKTC'nin tanınması Rum gazetesıne gore ada- ya NATO ortüsü altında 5 'er bın kışılık Turk ve Yunan as- kennm de kahlacağı büyük bır Amenkan asken grubu- nun konuşlandmlması "böJ- genin askersizJeştirilmesin- den sonra sükûneti kimin garanti edeceği" sorusuna yanıt teşkıl edıyor Ancak bunun hayata ge- çınlmesı ıçm anlaşmanın ımzalanması gerekıyor Rum tarafı. boyle bır anlaş- manın ımzalanmasının KKTC'nin tanınması anla- mına geldığını savunuyor Amenkalılar ıse "etikeöe- rine değuıilmeden Denktaş ve Klerides tarafindan im- zalanmasını". yanı anlaş- manın "adada banş \« sü- kûnede dgılenen iki unsunın bnzasını taşunasım" onen- yorlar GROUP HOTELS Söz veriyoruz yi bir totil obcak -; anyüdatQtil koyu konforuyla bif yoz onenyoıuz Tatılcilerin %10'u reklamla, %90'ı tavsıye ıle kendı otellerini bulurlar... Ağaçlarm sıMığınoan demz gönmtusunu çekemedik Gelın giriln C lub Orıent Antık Çağın adalet sağltk ve barış ıçın buluşma merkezı olan Oren de denıze "sıfır" bınbır yıldızlı bır tatıl koyudur Homeros'un doğum yen "Işıklar Sahılı'nde Dunyanın atmosfennde oksıjen oranı en yuksek ıkı noktasından bın olan Edremıt Korfezı nde Zeytın Rıvıerası ndadır Club Orıentte Ege stılınde yapılmış 62 dubleks yapının her daıresı 2- 4 veya 4-6 kışılık aıleler ıçın tasarlanmış ıçlennde duş/VVC ve telefon olan odalardan oluşur Tum kapılar dev bır botanık bahçesıne açılır Bahçe bıter ıncecık kumlu plaj başlar Ozurluler ve engellıler ıçın tumuyle duzayak vejeteryanlar ve dıabetıkler ıçın sorunsuz tatıl Gunluk doktor vızıtı Kjfib3fiYF>,11000000TL,0-12y3?Kn;tsııJ3>-4-5-6 bşıkr, S SOO OOO TL Club Orient Holidav Resort, Ören-Burbanije Tel- 0.266 416 34 45 - 416 53 54 • F»x: 0.266.416 40 26 AntifcCafrıı toraatreı Ören'de re ı l ı ı CluHOîlert. arfceologlann w ccYrtclıtnıı günıimuzıleld Bulusma MefKeddif, » m club-onenl.com O*EJ Curr+iunı,etCkur!ufl-o her tel Bcnoro 0740U Abnuıo Ar 0241514 11 | Fo^ 0242 514 1 X ÇAGIN MOTEL Her öğün balık, akvaryum gibi denız. Kalabalıklardan va kabalıklardan uzak sessız tatil. Sezon fiyatlanmız: UaşıT.R 11.000 000 -TL2kışı1 hafta 140.000000-TL Assos Bektaş Köyü Sütlüce Koyu Tel: 0286 - 723 40 42 -43 0532 - 767 06 55 M 0 lletışım Fakültesı pasomu kaybettun Hukümsüzdür MERYEM EKİNCt ARAS HOTEL ^ M MORDOĞAN M»*^ , Boloksıjenı not kokusu sıfirnem oranı ıle sızı sağlığa da\et ednoruz Bodrum tıpı Gulet'ımızle eşsiz Mordoğan gün batımlannı yakalayın Haftalık konaklamalarda bır gunluk ucretsız koy ve mehtap gezısı 1 IR1İÇİ VE YURTDIŞI TATİL SEÇE\EKLERÎ Emsalstz yatımızla otelımıze gelıp 2 gece 3 gun konaklayın ve tekrar yatımız ıle gen donun Kişi başı: 25.000.000.- TL yanm pansıyon Havuz başında, havaı fışek gostenlennı ızlerken, Akdenız ezgılennı sevdıklennızle paylaşın Turk Evı'nde, fasıl nağmelenyle doyumsuz eglencenın tadına ulaşın Kişi başı Güniük konaklama: 10.000.000.- TL yanm pansiyon Izmır'e 80 km, tamamı denız manzaralı odalarda, telefon mınıbar, TV (uydu), sıcak-soğuk klıma, jakuzı, sauna, su ustu ve sualtı aktıvrtelen ARAS TOUR Tel: 0 232 446 41 41 Faks: 0 232 446 79 91 ARAS OTEL Tel: 0 232 737 52 00 Faks: 0 232 737 70 73 Tatıl suresınce Cumhurtyetokurlanna gazetesı ucretsız
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog