Bugünden 1930'a 5,471,401 adet makaleKatalog


«
»

Cu m huriyet 24 SMTIBlnMZIIZMET SJUTİIHAUUMO ^ t d f e Dıledığınız kıtabıo adtnı, krcdı kartmızın nunmıası ve soo BM ıle btrhkte btldınn. kıtap evutızde oisun ^dnuzı so> admızı ve tttefco Dumannızı da büdırmevı unutmsvın. Lve değılsenız, ddersenız Ûye de o!un va da ujehğmızı \eoılevm HER İŞLEM BİR TELEFONLA 0212 $14 01 9* 76.YILSAYI 26977/ 250.000 TL (KDV ,çınde) KURUCUSU Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI NADİR NADİ (1945-1991) 17AĞUSTOS1999SALJ İzmit, Adapazarı, İstanbul, Kütahya ve Eskişehir'i etkileyen sarsıntıda çok sayıda ölü var Büyük deprem TURKIYE DE DEPREMLER f V M»UttVA "OBNI2UMONAZ KA** *OvA «ftflfO .(AHTO AOAMMMMÇS POLUMÖR 14 06 t9S4 | 1 0 | t» t 1 8 r JtM •7 Izmit ve çevresinde meydana gelen 6 7 şıddetındekı deprem büyük can kaybı ve hasara neden oldu Depremın hıssedıldığı bolgelerde halk paruk ıçınde yataklanndan fırlayarak sokaklara hücuıtı ettı Sağlık Bakanı Osman Durmuş, istanbul'da 3, tzmıt'te 2 Eskışehır'de 2 olmak ûzere toplam 7 kışının ölduğûnu açıkladı Ancak yer sarsıntısının hıssedıldığı bölgelerden ulaşan ılk haberler ölü \e yaralı sayısının açıklanarun çok üzennde olduğiınu ortaya koydu Istanbul'da depremın etkısı en ağır Avcılar'da hıssedıldı Avcılar'da yıkılan bınalann altında kalan çok sayıda yurttaş çığlık çığlığa can verdı Itfaıyenın ulaşamaması nedenıyle oldukça yavaş yüruyen kurtarma çalışmalan nedenıyle de saatlerce enkaz altında kalan yurttaşlann yardım ısteyen seslen duyuldu Haber Merkezi- Merkez ussu Izmıt olan \e Rıchter ölçeğıne gore aletsel büyuklüğu 6 7 şıddetındekı deprem çok sayıda ınsanın ölumune neden ol- du Buyuk yıkıma yol açan şıddetlı sarsıntı sırasında yıkılan bınalann al- tında ınsanlann kalması nedenıyle olu \e yaralı sayısının artmasından endışe edılıyor Sağlık Bakanı Osman Durmuş, ılk belırlemelere göre, İs- tanbul da 3, Izmıt'te 2 ve Eskışehır'de 2 olmak uzere toplam 7 kışının oldu- ğünuaçıkladı Avcılar'daçökenbına- lann altında çok sayıda yurttaş yaşa- mını yıtırdı Enkaz kaldırma çalışma- lan ıtfaıyenın yetışememesı nedenı> - le yurttaşlar tarafından yapıldı Yı- kıntılann altından uzunca bır süre vardım çığlıklan duyuldu Görgu ta- nıklan Avcılar'da lO'dan fazlaölünun ve çok sayıda ağır yaralının olduğu- nu behrttıler Deprem sırasında Bo- lu'da bırkışı yıkıntı altında kalarak ol dü Mudanya'da da şıddetlı yer sar- sıntısı sırasında evınden dışan çık- mak ısteyen Semiha Dinç adlı bır ka- dın kalp knzı geçırerek oldü tlk buyük sarsmtının ardındanbe- lırlı aralıklarla daha hafıf şıddette y- er sarsmtılan meydana geldı Bu sar- sıntılarO3 02 sıralanndakı ılk şokka- dar etkılı olmadı, ancak halk arasın- dakı panığın surmesme >ol açtı Kan- dıllı Rasathanesı Genel Mudûrü Ah- met Mete Işıkara, depremın ana şoku- nun atlatıldığını ve bundan sonra teh- lıkelı olmayan artçı depremlenn mev - dana geleceğını soyledı Deprem Izmıt, Adapazan ve Istan- bul'un yanı sıra Bolu, Çanakkale, An- kara, Eskışehır, Zonguldak. Edırne Kırklarelı, Tekırdağ, Iznık, Bursa ve Bahkesır'den de hıssedıldı Deprem Turkıye'nın en hareketlı fay hattı olan Kuzeybatı Anadolu fa> hattında meydana geldı Kuzeybatı Anadolu fay hattı, Izmıt- Adapazan üzennden geçıyor ve Marmara Dem- zı'nın ıçıne doğru devam edıyor Bu hatta daha once de çok sayıda deprem meydana gelmış ve can kaybı olmuş- tu Depremın merkez üssu olan Iz- mıt'te yaklaşık 45 sanıye süren ılk sarsıntı sırasında 20'yı aşkın ev yı- kıldı Yıkıntılann altında çok sayıda mahsur kalan msan olduğu belırtılır- ken can kaybından endışe edılıyor Iz- mıt'te deprem nedenıyle meydana ge- Depremın ardından Başbakanlık'ta bır knz merkezı oluşturuldu Başbakan Bulent Ecevıt başkanhğında toplantılar yapan knz merkezı yer sarsıntısında etkılenen bolgelere acıl yardım yapabılmek ıçın alınması gereken çeşıtlı onlemlen gorüştü Kandıllı Rasathanesı Genel Mudürü Ahmet Mete Işıkara, depremın ana şokunun atlatılmasınm ardından ıkısı buyük 5-5 5 şıddetınde olmak uzere 100 artçı deprem saptandığını açıkladı İstanbul Vahsı Erol Çakır, tüm kamu kurumlannın alarma geçınldığını açıkladı Ankara Emnıyet Muduru Kemal tskender de deprem dolayısıy la başkentte herhangı bır can kaybı olmadığını bıldırdı CNN televızyonu depremı yayınını keserek flaş haber olarak dunyaya duyurdu tstanbul'da özellikle gecekondu semtlerindeki binalarda büyük hasarlar oluşurken, onlarcası da yıkıIdL len doğalgaz kaçağı buyuk bır yangı- nın da çıkmasına neden oldu Itfaıye yangını surdürmek amacıyla uzun su- re çalıştı Izmıt'te depremın etkısıyle oluşan ılk panığı üzennden atan çok sayıda yurttaş, şehn terk etmek uze- re araçlanyla yollara çıktı tzmıt-Is- tanbul karayolu uzennde yoğun bır trafik oluştu Daha önce de buyuk bır depreme tanık olan Dûzce'de ağır bır bıçımde hıssedılen deprem, çok sayıda bına- nın >ıkılmasına yol açtı Bolu'da da guçlu bır şekılde hıssedılen deprem bır can aldı Deprem sırasında Bo- lu'da 27 kışının de yaralanmasına ne- den oldu YaralılarBoluDevlet Has- tanesı'nde tedavı altına alındı 1968 yılında buyuk bır deprem ya- şayan Adapazan bu defa depremın merkez ussu değıldı Ancak Adapa- zan'nda da yer sarsıntısı cıddı bır şe- kılde kendısını hıssettırdı Toprakze- mım son derece gevşek olan Adapa- zan'nda bazı bınalann duvarlannın çatladığı ancak can kaybı olmadığı oğrenıldı Depremın şıddetı nedenıy- le korkan ve aşın panık duyan halk MArkasıSa.l9,Sû.3'te Istanbul dün büyük bir facianın eşiğinden da- ha döndü. Yurttaşlar günûn ilk ışıklannı so- kaklarda, yakmlannın ev lerinde ve arabalan- nın içinde karşıladı. \ollarda olağanustu bir trafik voğunluğu vardı. Yurttaşlann çoğu ara- balanna adayıp acıklık alanlara koşturdu. Am- bulanslann çığhğı ise dehşeti daha da arttırdt. Ilk voğun sarsmtının endişesiyle uvku sersem- liğı içinde sokağa (irlavan vurttaşlar yakuılan- nın ev lerıne koşturdu. lkıncı sarsınü ise korku- ları daha da pekiştirdi. Gecelikleriyle çocukla- nnı kapan anneler. sokakların kenanndaki bul- vaıiara koşturdu. ANAP'ınbanka dolandıranlara af girişimi sonuçsuz kaldı Işkence yapanada afgeliyor # Af taslağına son şeklı venldı Af tasansı ışkence ve gorevı suııstımal suçlannı da kapsayan bır ıçenğe dönüştürüldü Tasan yasalaşırsa, Mesut Yıhnaz, Mehmet Ağar, Ömer Bılgm ve Melıh Gokçek gıbı sıyasetçı ve beledıye başkanlan görevı suııstımal suçuyla yargılanmaktan kurtulacak ANAP'ın, Çağlar'ın da aralannda bulunduğu banka dolandıncıhğı sanıklannı af kapsamına ahna gınşımı sonuçsuz kaldı. • 19. Sayfada Abdi Ipekçi cinayeti sanığının tutuJduluğu kaldınldı Şener'i zamanaşımı kurtardı % Gazetecı Abdı Ipekçı'nın öldürülmesıne azmettırdığı ve suıkasta ıştırak ettığı gerekçesıyle aranan Mehmet Şener'ın gıyabı tutukluluğu, "yasal zamanaşımı süresı dolduğu" gerekçesıyle kaldınldı Olaya ılışkın soruşturma ıçın de zamanaşımı suresı dolduğundan takıpsızhk karan venldı Turkıye Gazetecıler Cemıyetı'nden yapılan açıklamada, Abdı Ipekçı, Çetın Emeç ve Uğur Mumcu suıkastlannm faıllennm korunup kollanmakta olduğu yolundakı kuşkulann, gelınen bu aşamada pekıştığı kaydedıldı • 8. Sayfada Özel TÎM'ci Ali Dündar silahlı saldırıda öldü MHP'liye HİTJbullah kurşunu # MHP'nın eskı Dıyarbakır Merkez Ilçe Başkanı emeklı özel harekât polısı Alı Dundar, evınden çıkarken uğradığı silahlı saldın sonucu öldurüldü Saldınyla ılgılı 5 kışı gözaltında Dıyarbakır Vahsı Nafiz Kayalı, Dündar'ın Hızbullah mensuplannca oldürüldüğünu açıkladı Dündar'ın öldurulduğü sılahın, daha önce Hızbullahçılar tarafından ıkı kışının öldüruknesınde kullanıldığı belırlendı • 9. Sayfada Liderler Nevşehir 'de Hacıbektaş'ta dostlukçağnsı # Bu yıl 36 kez ulusal, 10 kez de uluslararası nıtelıkte düzenlenen Hacı Bektaş Velı'yı Anma ve Kultür Sanat Etkınlıklen, Nevşehır'ın Hacıbektaş ılçesmde düzenlenen törenlerle başladı Törene Cumhurbaşkanı Süleyman Demırel, Başbakan Bulent Ecevıt, Devlet Bakanı Ramazan Mırzaoğlu, Tunzm Bakanı Erkan Mumcu, CHP Genel Başkanı Altan Oymen ıle çok sayıda mılletvekılı ve sanatçı katıldı. • 19. Sayfada TOKTAMIŞ ATEŞ'N , 'ARAYIŞ' I M 6. Sayfada KIBRIS IÇtN ABD PLANI M 10. Sayfada BOfiSA DOLAR MARK ûûûDyn 5807 Oncek 5787 Dun 438.000 ! 236*» Oncekı Öncekı 435900 236300 ALTİN 0Dun 3670000 Ûncsto 3670000 GUNCEL CUNEYT ARCAYLREK Aile Fotoğrafı Bılınen bır gerçek karşısında bugune kadar suskun kalanlar, bırdenbıre sert tepkı gostermeye başladı Promosyonlu tıraj ırısı gazetelenmızdekı manşetler, "Turkıye Cumhurbaşkanı'nın tartışmalı ısımlerie bır- lıkte 'aıle fotoğrafı' çektırmesı tepkı gordu" dıyor Gazetelerın, Demirel'e yakıştıramadıkları olay kısa- ca şoyle Bır sure çalışmalannı Istanbul'da surdureceğını" • Arkası Sa. 19,SıLl 'de DOSTOYEVSKI BEYAZ GECELER / UYSAL KIZ Rusçiddn çeviren: Mehmet Özgül Yapıtlarında, ınsanın ıç dunyasının en gızlı kalmış yonlerını ustalıkla gosteren Dostoyevskı den bırbırınden guzel ıkı kısa roman Bugün CumhUPİyef'le birlikte... BEYAZ GECELER t UYSAl KIZ GUTVDEM MUSTAFA BALBAY Davul Onlarda! 12 Ağustos gunu, tahkımle ılgılı anayasa degışıklı- ğının TBMM'de kabul edılıp, Çankaya'da jet hızıyla onaylanması oncesınde, ıkı noktanın altını çızmışbk - Tahkım, yakın gelecekte yapılacak sozleşmeler- den çok, yakın geçmışte yapılan sozleşmelerle ılgılı - Çokuluslu şırketlerle (ÇUŞ) yeriı şırketler ortak gı- rışımlennın zemınını hazırîadılar Enerjı ve Tabıı Kay- naklar Bakanlığı "famam"dedı M Arkası Sa. 19, Sü.8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog