Bugünden 1930'a 5,485,115 adet makaleKatalog


«
»

HA D YO Cumhuriyel ETANBUL VE ÇEVREStNDE YAYINDAYIZ Cu mhur iye / % ^SMKErtVlMZHtZMET ^ / § SMT MMESE KftAP TEttM / / # SMrOYHMKUUÜ A * * M « «hjy»tinnjsouuuâA * M «hjytinnjsouuuâ A» f uur mntrutfnpunp dedığımz lütabın admı kredı kamnızm numarasi \ e soo kuilanma tanhı ıle bırlıkte bıkhnn. iütap evmızde olsun Acpja, sö>r adınızı ve tclefon da bıldırme>ı umıinıa\ın Lvedegılsenız, ıhlersenız üve de olun va da uveuühnızı %enıle\ın ER İŞLEM BİR TELEFONLA:0212 S14 01 9« 7S. flL SAYI: 26975 / 250.000 TL (KDV,çinde) KURUCUSU: Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (7945-7997J 15 AĞUSTOS 1999 PAZAR u M H U R İ N Ü u R 1 ^ Z M I DOSTOYEVSKİ BEYAZ GECELER / UYSAL KIZ Rusçadan çeviren: Mehmet Özgül 'Dostoyevski'nin kahramanları önce bize tuhaf gelir. Dümduz birçizgi üzerınde yürüyemezler; belirli bir amaçları yoktur. Bu yetişkin ınsanların körler gıbi el yordamıyla yürüdüklerini, sarhoşlar gibi sendelediklerini, durakladıklarını, dönup arkalarına baktıklannı, sorular sorduklarını, ama yanıtını D O S I O Y E V I K ! BEYAZ GECELER UYSAL KIZ beklemediklerini, bilinmeyene doğru atıldıklannı görürüz; dünyamıza henüz gelmiş ve henüz bu dünyaya alışamamış gibidirler." Stefan Zweig Dostoyevski, dünyanın en buyük romancılarından biri... Roman ve öykülerinde, insanın iç dunyasının en gizli kalmış yönlerini erişilmesi güç bir saydamlıkla, ustaca gösterdi; yakından tanıdığı Rus aydınlannın inanç bunalımlarını ve devrimci çevrelerin nihılist eğilimlerini korkusuzca yansıttı. Ülkemizde de çok okunan ve sevilen Karamazof Kardeşler, Suç ve Ceza, Budala, Ecinniler, Delikanlı gibi romanlarıyla çağdaş düşünce ve roman anlayışı üzerinde derin biretki bıraktı; özellikle varoluşçu yazarların temel kaynaklarından biri oldu. Büyük Rus romancısından birbirinden guzel iki kısa roman... Salı günü Cumhuriyet'le birlikte... Hızlı Gidiş... 57'nci Hükümet bir açıdan bakıldığında çok kararlıdır. Mecis bu kararlıhğın hızına ayak uyduruyor; yuz ayiannda iist Srte yasalar çıkanlıyor. tlkağretim aşanıasında Ku- ran kurslannagklebilmekola- nağuutaşıyan tasan, sıcaktem- muzun22'nci günündeçıkanl- dı. 30 Temmuz günü Çıkar Amaçlı Suç Örgütleriyle Mü- cadele Yasa Tasansf onaylan- dL Zekeriya Temizel'in MaHye Bakanhğı döneminde gerçek- leştirlen 'vergi reformu"nu ra- fa kaldıran tasan 10 Ağustos günü MecHs'te onaylandı. Faiz geürlerinin vergüendiribnesin- den vazgeçildi, Mali Milat er- tetendi. Siyasal yasaklı Necmettin Erbakan ve arkadaşlanna ba- ğunsız adaylık yolunu açarak yeniden Meclis'e ginme ola- naklannı sağlayan 'Siyasal Partiler Yasası' değişikliği 12 Ağustos günü Meclis'ten geçti. Kamu hizmetlerine ilişkin imtiyaz sözleşmelerindeanlaş- mazhklara bakan Danıştay'ı devre dışı bırakmak tçin gere- ken Anayasa değişikliği 13 Ağustos'ta çıkanldı. Uluslara- rası tahkime giden yol açıldı. Şimdi sıra Sosyal Güvenük Tasansrndadır. • 57'nci Hükümet bir an ön- ce IMF'nin isteklerini yerine getirerek bunalımdan çıknıak istiyor. Bu hızh çatışmanın aJ- tmda yatan gerekçeyi azımsa- mak doğru değildir. Ülke eko- nomisi faiz kısırdöngüsü içinde çırpınmaktadır; altyapı yatı- runiannı bile yapamayacak kadar yetersizHğe düşmüştür. IMF'nin koşullan benimsenip de dış destekler sağlanabilirse belki bir soluk alınabiür. tçerideki \e dışandaki güç- lü ekonomik çevrelerin 57"nci Hükümet'e teUdnleri budur. Başbakan Ecevıt de çıkış yolu- nu böyle görüyor, DSP Hderi- nin iktidarda kalmak için rve- dilikle kuUanabileceği bir baş- ka olanak yaratabilmesi zor- dur. • Ancak IMF'nin istediği ko- şullan yerine getirebilmek için 57'nci Hükümet, hukuku zor- lamış, eski Refah lideri Nec- mettin Erbakan'U üstü örtülü bir pazarlığa gümiştir. Koalis- yonun yapısında, dinci çevrele- re ödünler vermek eğilimi za- ten vardır. Hızia çıkanlan ya- salann kiminde bu eğüim gö- rülüyor. Bir yandan dinci çevreiere yakınlaşan 57'nci Hükümet, öte yandan emekçi ve dar gelir- li halk yığuılaruu da karşısma alnuşûr. IMF'nin koşullanyia hükü- met eden nice iktidann sonuç- ta bunalımdan çıkmak ister- ken bunatamlara süriiklendiği de vaktiyleçoğu örnekte görül- müştflr. Bu bakımdan 57'nci Hükümet'in diizeçıkabiteceği- ni söyleyebilmekte duraksıyo- nız. Önümüzdeki günlerde ne- yin ne olduğu kuşkusuz daha açık seçik görülecektir. Cumhuriyet 'Erbakan Başbakan Ecevit, tahkim, işçi eylemi ve SPY konusundaki görüşlerini açıkladı görüyor'Partllerin kapatılması zorlastırıldı' siyasi Partiler Yasası'ndaki değişikliğin Necmettin Erbakan'a siyaset yolunu kesinlikle açmayacağını belirten Başbakan Bülent Ecevit, "Sayın Erbakan'ın hayalci yönünü biliyorsunuz.Yine hayal görüyor. Orada siyasi partilerin kapatılması zorlaştınldı. Yenilik o. Parti kapatmanın pratik bir yararı yok" diye konuştu. Bu yasayla 28 Şubat'm sulandınldığı -; yorumlanna Başbakan, "Önemli olan demokrasinin sulandınlmaması" yanıtını veriyor. Ecevit, ABD gezisinde Başkan Bill Clinton'la yapacağı görüşmelerde Türkiye'nin kendi politikalannı anlatacağını vurguluyor. evet, anarşiye hayir 1 Başbakan, arka arkaya çıkanlan yasalann meyvelerini Türkiye'nin 3-4 yıl içinde alacağını düşünüyor. Ecevit, Sosyal Güvenlik Yasası'na tepki gösteren Emek Platformu'nun eylemlerinin yasal sınırlar içinde kalması gerektiğini belirterek "Tribünden sahaya inin diyen benim; eylem yapabilirler, iş anarşiye dönüşürse olmaz. Bundan endişe ediyorum" dedi. Yabancı sermayenin tahkim yasası ile birlikte geleceğini ve Türkiye ekonomisini canlandıracaklannı vurgulayan Başbakan, toplumun her kesimini ikna edebileceğine inanıyor. Ecevit, "Cumhuriyet hariç, Cumhuriyet'i ikna etmem çok zor" diyor. ANKARA (Cumhuriyet Bü- rosu) - Başbakan Bülent Ecevit, hükûmetin son icraatına karşı çıkan Emek Platformu'nun ey- lemlerinin yasal sınırlar içinde kalması gerektiğini belirterek "Tribünden sahaya inin diyen benim. Ama sahada oynama- nın kurallan \ar. Eylem yapa- bilirler. iş anarşiye dönüşürse ol- maz. Bundanendişeediyorum" dedi. Siyasi Partıler Yasa- sı'ndaki (SPY) değişikliğin ke- sinlikle Necmettin Erbakan'a siyaset yolu açmadığını savunan Ecevit, "Erbakan her zamanki gibi hayal görüyor" değerlendırmesi yaptı. Ecevit, tahkim ve sosyal gü- venlik yasa tasansı için, "Bu adım- lan atmazsak çagm gerisinde kau- nz" yorumu yaptı. Hükümete 'pişkinlik' suçlaması Hükümet af kapsamını daralttı Hak-lş Genel Başkanı Salim Uslu, hükûmetin pişkinliğini sûrdürmesi durumunda hem gelecek günlerde demokratik tepkilerinin sûreceğini hem de işin siyasi faturasınm çıkanlacağım belırtti. Enerji YapıYol- Sen Genel Başkanı Faydah, uluslararası tahkimle ilgili DPT'nin bu sözleşmelerle hiç elektrik üretmeden şirketlere yüzde 100 ödeme yapılacağı uyansında bulunduğunu vurguladı. 1 4 . Sayfoda ı Hükümet af konusunda yeni bir uzlaşmaya vararak kapsamı daralttı. "Irza geçme, cinayet, fuhuşa teşvik, uyuşturucu kaçakçılığı ve Atatürk'e hakaret" suçlannın kapsam dışında bırakılacağı belirtildi. MHP ve ANAP'ın affın türbanh öğrencileri de kapsaması için baskı yaptığı tasanda orta yol bulundu. Ecevit, "Af. türbanlı öğrencileri de kapsarsa, kurallara uyma koşulu ile sağlanacak" dedi. • 5. Sayfada Ecevit, Başbakanlık Konutu'nda- ki Gazi Üniversitesi Iletişim Fakül- tesi'nce hazırlanan Hacı Bektaş Ve- li'ye ilişkin belgeselin tanıtımından sonra bir grup gazetecinın sorulan- nı yarutladı. Ecevit'e yöneltilen so- rular ve yanıtlan şöyle: - ABD gezinizin programı beUi ol- du. Clinton'la görüşmenizde Kıbns veKuzeyIrakkonusunda bazı dayat- maJarda bulunma olasüığından söz ediiiyor. Ne diyorsunuz? - Tabıı kendı polıtikaJan .içinde dayatmada bulunabılirler, ama bızı tanıyorlar. Savunma Bakanı Cohen, Türkiye gezisinde bunu söyle- mişti. Bizim politikalanmız belli KKTC'yi devlet olarak tanımak zo- runda değiller, ama Kıbns'ta iki ay- n devlet olduğunu kabul ettneleri ge- rekiyor. - Tahldmi çıkardınız. Sosyal gü- venlikle ügili yasa tasansmı da çıkar- maya kararbsınız. Vergi Yasası'nı de- ğjştirdiniz. Bu değişiklikler ışığında nasıl bir yakın gelecek öngöriiyorsu- mArkasıSa.8,Sü.3te Pişmanlık yasa tasarısı Meclis Adalet Komisyonunda kabul edildl Dağdaki PKK'liye 'koşuUu af' Izmir'den günebakan çiçekleriyle uğurlandı 73 yaşında vefat eden Can YüceL son yokuluğuna kendi sesinden şürleri, dostlannın alkışlan, karanfiller ve çok sevdiği güneba- kan çiçekleriyle uğurlandı. Teda\i gördüğü Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ndeki törende babçede açılan kö- şede anı defteri önünde şairin sevenleri uzun kuyruklar oluşturdu. Can Baba için saat 15.00'te de getirildiği Bodrura Sualb Ar- keoloji Miizesi önünde bir tören yapıkü. Daha sonra cenaze feribotla Datça'ya götürülerek devlet hastanesi morguna konuldu. Ünlü şair bugün kıhnacak öğk namazından sonra vasiyeti gereği köy mezarugmda toprağa verilecek. (OZAN YAYMAN) KOCA ÇINAR CAN YÜCEL, YAŞAMINDA HEP KARISINI, ŞllRÎ VE POLtTlKAYI SEVDl • 15. Sayfada 'AŞKİYA' GÜNE BAKANLARLA ÇIKTI MAVİ YOLCULUĞA SEMMR KOK'M y&M • 8. Sayfada ' Hükûmetin hazırladığı yasa, Meclis Genel Kurulu tarafından kabul edilirse terör örgütü elemanlanndan silahını bırakan ve hiçbir eyleme katılmayanlar mahkeme karanyla ceza almayacak. Güvenlik kuvvetlerini öldürenler veya yaralayanlar yasadan yararlanamayacak.Yasa, örgütün üst düzey yöneticilerini kapsamıyor. 6 ay süreyle yürürlükte kalacak 'Pişmanlık Yasası'nın dağılma sûrecine giren PKK'yi daha çabuk çözeceği düşûnülüyor. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu)-Kamuoyunda "Piş- manlıkYasası" olarak adlan- dırılan ve terör örgütü ele- manlanndan hiç eyleme ka- hlmayanlann, silahını bıra- kıp teslim obnalan halinde. mahkeme karan ile ceza al- mamasını öngören yasa ta- sansı, TBMM Adalet Ko- misyonu'nda kabul edildi. TBMM'ye sevk edilen ta- sanda, terör örgütünün kuru- culan, yönetim ve komuta kadrosunda yer alanlann 'Pişmanlık Yasası'ndan ya- rarlanamayacaklan öngörü- lürken, ANAP Denizli Mil- letvekili Beyhan Aslan ve ar- kadaşlan tarafından verilen bir önergenin kabul edilme- siyle, yasadan, terör örgütü- nün "üst seviyedeki'' yönetı- cilerinin yararlanmaması be- nimsendi. Daha önce çıkan- lan pişmanlık yasalannda ol- mayan ve ilk kez bu tasanda yer alan bir hükme göre, te- rör örgütü elemanlanndan güvenlik kuvvetlerini öldü- renler veya yaralayanlar, ka- nunun getirdiği pişmanlık hükümlerinden yararlana- mayacaklar. Terör örgütü elemanlanna, durumlanna göre hiç ceza verilmeyecek veya kademeli ceza indirimi yapılacak. Terör örgütü için- de bulunup hiç eyleme katıl- mayanlar ile kendiliğinden gelerek teslim olanlar ve ver- diği bilgilerle örgütün çöker- tilmesine yardım edenler hakkrada, bu bilgilerin Em- niyet ve tçişleri Bakanh- ğı'nca da doğrulanması du- rumunda. mahkeme ceza vermeyebilecek. Soruşturma ve yargılama sırasında veya hüîcmün ke- sinleşmesinden sonra verdi- ği bilgilerle terör örgütünün çökmesine yardımcı olanla- nn da yine mahkeme kara- nyla cezalannda kademeli olarak indirim uygulanacak. Bu kademelendirme, terör örgütü elemanının hangi aşa- mada pışman olduğunu bil- dinnesine ve verdiği bilgiye bağlı olarak değişecek. Ta- sanya konulan bir geçici • Arkası Sa. 8, Sü. S'te Dağıstan Rusya çatışma bölgesini büyütüyor # Dağıstan'da bağımsızlık ilan eden Vahhabi milislere karşı önceki gün geniş çaplı bir harekât başlatan Rus birlikleri, Çeçen komutan Şamıl Basayev komutasındaki güçlerin asıl yoğunlaştıgı Botlih bölgesinde operasyonlannı genişletmeye hazırlanıyor. # Kuzey Kafkasya Bölgesi Komutanı General Viktor Kazantsev, milislerin büyük kayıplar verdiğini ve Dağıstan'ı milislerden temızlemeyi hedefleyen operasyonun bitmesine bir gün kaldığını belirtti. • //. Sayfada Pazar* Konugu 'Nükleer silahlar büyük tehlike' # ClA'nın eski başkam Oramiral Stansfield Tumer, globalleşme ve Türkiye'nin silahlanmadaki çılgınlığını irdeliyor. Tumer, ABD ve Rusya 'nın elinde çok fazla nükleer silah bulunduğunu, bununda kendisini kaygılandırdığım söyledi. • Tumer, ABD ve Rusya'nın nükleer cephaneliklerini koruduğu sürece üçüncü ya da dördüncü ülkenin nükleer silaha sahip olma eğilimine mantıklı biçimde karşı çıkılamayacağını belirtti. ÛytofUİ 112. Sayfada Teleon bilmecesi Şifreli yyyın çüesi # Türkiye 1. Futbol Ligi karşılaşmalannın naklen yayın hakkını satm alan Teleon'a abone olmak isteyen sporseverler, her bayinin farklı uygulamalan nedeniyle şaşkına döndü. # Liglerin başlamasına rağmen hâlâ hazırlıklanm tamamlayamayan ve yeterli dekoder ithal edemeyen şirketin yetkili bayileri, kablolu yayından izlemek isteyenlere uydu anten ahnması koşulunu getiriyor. NİYRSEİUflMR'u • 7. Sayfada HACI BEKTAŞ'IN tZÎNDE 40 BtN KM • 3. Sayfada ŞERİATÇI BASINDA SİLAH ILANLARI H 6. Sayfada EMEKLIAYL1ĞINA ENFLASYON AYARI • 8. Sayfada SAYISAL LOTO ÇEKİLDI 1^-27-29-32-36-48 GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK Anlaşıldı Vehbi'nln Kerrakesil Olacağı buydu. Ülke ve yargı bağımsızlığını tehdit eden tahkime karşı çikanlarla Sosyal Güvenlik Yasası'nın toplum huzuruna darbe vuracağını savunanlara salvo atışlar başladı.. Üç parçalı bir hükümetimiz var. Ne ki, koalisyon ge- M Arkası Sa. 8, SHl'de Ölüm orucundan üç yıl sonra Ölüm oruçsuz, açlık grevsiz gün yok cezaevlerinde. Yetkililer, "ölürrTün kapısını hep açık tutuyor. Onca günden sonra kapının ardında kalanlara ise artık yarın yok, Delil ve Cafer gibi. İnsanca yaşamanın bedelini onlar sırtlıyor... GUNDEM MUSTAFA BALBAY Bugün Cumhuriye! 'le birlikte Güvercmliğe Ozenen Kurtla Tilkiliğe Özenen An... Memleketin birinde ele geçirmiş iktidan, Güvercin, kurt, bir de an. An önceleri de sık sık iktidardaymış, Ama son dönemde biraz dardaymış. Kurt, bazen sirkede yaşar gibi korumadaymış, WL Arkası So. 8, SH8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog