Bugünden 1930'a 5,469,921 adet makaleKatalog


«
»

> Cumhuriyet İSTANBUL VE ÇEVRESİNPE YAYINDAYIZ Cumhuriy SMrKtaPtiP suriM8tn£Kiwuınfi ık bmflEle büdvm, Idtıpevınızde olsuo. \djnm, so>adınızı \e telefoa Bummmzı ds bıtdmneyı unutmayın C\r degılsenız, dıienauz uye de o!un va ık jvehğuuzı venıleym. HER t$LEM BİR TELEFOM.A.0212 514 01 96 76. YIL SAYI: 26974 / 250.000 TL (KDVıçmde) KURUCUSU: Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZAPI: NADİR NADİ (1945-1991) 14 AĞUSTOS 1999 CUMARTESJ u M H U R I N K Ü Ü M I DOSTOYEVSKI BEYAZ GECELER / UYSAL KIZ Rusçadan çeviren: Mehmet Özgül 'Dostoyevski'nın kahramanları once bize tuhaf gelir. Dümdüz bir çizgi üzerinde yürüyemezler; belirli bir amaçları yoktur. Bu yetışkin insanların korler gibi el yordamıyla yürüdüklerini, sarhoşlar gfbi sendeledıklerını, durakladıklarını, donüp arkalarına baktıklarını, sorular sorduklarını, ama yanıtını beklemediklerini, bilinmeyene doğru atıldıklarını görürüz; dünyamıza henüz gelmiş ve henüz bu dünyaya alışamamış gibidirler." Stefan Zweig Dostoyevski, dünyanın en büyük romancılanndan biri... Roman ve öykülerinde, insanın iç dünyasının en gızli kalmış yönlerini erişilmesı güç bir saydamlıkla, ustaca gosterdi; yakından tanıdığı Rus aydınlarının inanç bunalımlarını ve devrimci çevrelerin nihilist eğilimlerini korkusuzca yansıttı. Ülkemizde de çok okunan ve sevilen Karamazof Kardeşler, Suç ve Ceza, Budala, Ecinniler, Delikanlı gibi romanlarıyla çağdaş düşunce ve roman anlayışı üzerinde derin bir etki bıraktı; özellikle varoluşçu yazarların temel kaynaklarından biri oldu. Buyük Rus romancısından birbirinden güzel iki kısa roman... Salı günü Cumhuriyet 'le birlikte... 'Sosyal Güvenlik Yasa Tasarısı'nı protesto eden çalışanlar tüm yurtta işbıraktı gücimügosterdiEylemciye POİİS dayağl Emek Platformu'nu oluşturan örgüt üyeleri, üretimden gelen güçlerini kullanma karan doğrultusunda Ankara ve Istanbul'da meydanlarda bir araya geldiler. Ankara'da Kızılay'a girişlerine ve bir araya gelmelerine izin verilmeyen emekçiler, 2 saat süreyle alanı trafiğe kapattılar. Kızılay'da toplanan binlerce emekçi hükümeti istifaya çağırdı. Polis, eylemcilere göz yaşartıcı sprey ve biber gazı ile cop kullanarak müdahale etti. Karmaşa sırasında birçok kişi gözaltına alındı. Istanbul'da eylemin etkili olmamasının Türk-Iş'in v kararsız tavnndan kaynaklandığı belirtildı. • 7. Sayfada 6 madde 239 oyla kabul edildi Emeklilik yaşı 58-60# Çalışanlarla restleşen, Emek Platformu ile ipleri koparan hükümet, sosyal güvenlik yasa tasansını TBMM tatile girmeden çıkarma kararlıhğını ortaya koydu. Tasannın emeklilik yaşını kadınlarda 58, erkeklerde 60'a çıkaran maddesi de dahil toplam 6 madde dün aksam yapılan görüşmeierde 42'ye karşı 239 oyla kabul edildi. # Emeklilik yaşının görüşülmesi sırasında, DYP grubu genel kurul salonunu terk etti. tlk kez sigortalı olarak çalışmaya başlayanlann yaşlılık aylığından yararlanabilmeleri içın kadının en az 58, erkeğin ise en az 60 yaşını doldurmuş ve 7 bın gûn prim ödemiş veya 25 yıldan beri sigortalı, 4 bin 500 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalan primi ödemiş olması gerekecek. • 19. Sayfada e hayat durdU Emekçilerin "işbırakma eylemi"nin etkisini en çok gösterdiği illerden biri de Izmir oldu. Çalışma örgütlerinin yaklaşık 5 bin üyesi Konak Alanı'nda oturma eylemi de yaparak "Emekçiler el ele genel greve" sloganı attılar. Belediye otobüslerinin devre dışı kalması nedeniyle Izmirfiler işlerine gidemedi. Izmir ve metropol ilçe belediyelerinde Belediye-Iş ve Genel-Iş Sendikası üyesi temizlik işçilerinin işbırakmasıyla da çöpler ortada kalda. Hastanelerde ise acil, yoğun bakım ve doğum dışındaki tüm sağlık hizmetleri durduruldu. • 7. Sayfada Tasaif blZİ hasta ettl' îşbırakma eylemi Anadolu'nun birçok kentinde yaşamı durdurdu. Belediye hizmetleri aksadı; tren, tramvay ve otobüsler çahşmadı. Binlerce işçi ve memur "Sosyal güvenlik yasa tasansı bizi hasta etti" diyerek vizite eylemi için hastanelere koştu. tzmit'te tüm fabrikalarda üretim durdu. Işçiler ve kamu çahşanlan saat 10.00'da Istiklal Marşı'nı söyleyerek yürüyüşe geçtiler. Çalışanlann coşkulu, alkışlı, ıslıkJı protesto gösterilerine halk da alkışlayarak destek verdi. Gölcük'te de eyleme büyük katılım olurken Gaziantep'te eylemciler polis engeliyle karşılaştı. • 19. Sayfada Ankara Emniyeti, çalışanlann Kraby Meydanı'na girmesine izin vermedL Yeni Karamûrsd Mağazaa önünde toplanan gnıbun barikaüan aşma girişimi sırasında potisler eytemcitere copla müdahale etti. (HASAN AYDIN) DEĞlŞlKLtK ÖNERlSt KABUL EDtLDt, DEMtREL ONAYLADI Tahkim anayasaya gîrdi # Kamu hizmetleriyle ilgili imtiyaz şartlaşma ve sözleşmelerinden doğan uyuşmazlıklann Danıştay devre dışı bırakılarak uluslararası tahkime götürülebilmesi yolunu açan ve anayasaya "özelleştirme" kavramını sokan değişüdikler, referandumu gerektirmeyen bir çoğunlukla kabul edildi. Demirel anayasa değişikliğini onayladı. Anayasanın 47. maddesindeki değişiklik 432. 125. maddesindeki değişiklik 435, Danıştay'ın devre dışı bırakılmasma ilişkin 155. maddesindeki değişiklik ise 437 oyla kabul edildi. • 5. Sayfada AF YASASI, MECLÎS TATİLE GİRMEDEN ÇIKACAK 1urbanlı ogrencıye aı # Hükümet ortaklan, pişmanlık yasasıyla birlikte, genel af ceza indirimi, basın cezalannın ertelenmesi, öğrenci ve memur sicil aflarını bir paket halinde TBMM tatile girmeden çıkarma konusunda uzlaştı. MHP ve ANAP'ın istemi üzerine türbanlı öğrenci ve kamu görevlilerinin de af kapsamma alınacağı belirtildi. TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Ertuğrul Yalçınbayır ise işkence suçlannın af kapsamı dışında tutulmasını önerdi. Benimsenen bu önerinin hükümet ortaklanna götürülmesi kararlaştınldı. • 9. Sayfada Budak: Başbakan koalisyonu koruyor • DSP îstanbul Milletvekili ve eskı DİSK Genel Başkanı Rıdvan Budak, sosyal güvenlik yasa tasansına ve dün anayasaya giren uluslararası tahkime karşı çıktı. Partisiyle bu konularda ayn düşen Budak, sosyal güvenlik reformunun bütün taraflann ' uzlaşmasıyla gerçekleşmesini istedi. Çalışanlann taleplerini savunmak için siyasete girdiğini belirten Budak, ' tasannın bu haliyle Meclis'e gelmesinin sorumlusunun ANAP ve Çalışma Bakanı Yaşar Okuyan olduğunu söyleyerek "Başbakan Ecevit, - koalisyonu korumak ıçın bu tasanyı savunuyor" dedi. • 4. Sayfada Vl UĞUrlUVOrilT "Z^gûntergeçirenTüridyecoğrafyaaCan'ındeliliğiyle' t, ı*gt*ı MJUI ı*<, ^ ^ ^ b j r a r k a d a ş l B f f i n ç ü b i r | s y a n ı I ^6 fkaâa, bi- Bnçlibir kafa tutmaıun insanıych Can YüceL 73 vıDık jaşamında dünva>a. yerkşik düzene, zaman zaman da do- ğaya kafa tuttu şiirlem le... Önceki gün >itirdiğinıiz koca şair \Bsheti üzerine bugün Bodrum -Datça arasında günebakan çiçekleriyle yapüacak mavi vokuluktan sonra yarm Datça'datoprağavcrilecek. • 75. Sayfada Turgut Okyay 'ı öldürecekti Suikastçı Rızai, Talabani'nin adamı # Öcalan hakkında idam karannı veren Ankara 2 No'lu DGM BaşkanıTurgut Okyay'a suikast için Iran'dan Tûrkiye'ye giren ve Hakkâri'de yakalanan PKK'li Muhammet Ali Rızai'nin, Talabani'nin partisi "Kürdistan Yurtseverler Birliği"nin üyesi olduğu belirlendi. PKK ve KYB ışbirliğiyle Ankara'ya suikasta gönderildiğinı itiraf eden Rızai'nin, sorgusunda Türkiye'ye daha önce birçok kez giriş çıkış yaptığinı, Kuzey Irak'ta birçok kişiyi öldürdüğünü söylediği öğrenildi. Rızai önceki gün Van DGM'de tutuklanmıştı. • 8. Sayfada Rusya \lan temizlik harekâtıı Rus askerleriyle Dağıstan'ın bağımsızlığını ilan eden köktendinci Vahabı milisler arasındaki çatışmalar bir haftayı doldururken Rusya, milislere karşı büyük bir temizlik operasyonu başlattı ve Çeçenistan'a da müdahale ediİeceğini açıkladı. ' Rusya önceki gün Dağıstan'daki birliklerini takviye ve operasyona hazırhk amacıyla Kuzey Kafkasya'daki seçkin komando birliklerinden 600 paraşütçü, Rusya Içişleri Bakanlığı Kuvvetleri'nden 500 asker ile Rus ordusu gizli servisinden bir komando birliğini ve çok sayıda zırhlı aracı bölgeye göndenrken Dağıstanlı gönüllüler de askerlerle birlikte milislere karşı çarpışıyor. • 11. Sayfada sya Yeltsin Putin'den emin ı Rusya Devlet Başkanı Boris Yeltsin, parlamentonun alt kanadı Duma'daki temsilcisi Aleksandr Kotenkov ile yaptığı görüşmede, olağanüstü hal ilan edilmesi konusunu gündeme getirdi. Kotenkov "Ülkedeki durum, bu kanunun acilen kabul edilmesini gerektiriyor" diyerek Kuzey Kafkasya'ya dikkat çekti. Yeltsin Duma da yapüacak oylamada yeni Başbakan Putin'ingüvenoyu alacagını söyledi. • 11. Sayfada PKK'ye denetım ı îran ile Türkiye arasında 3 gün süren 6. Yüksek Güvenlik Toplantısı'nın arduıdan hazırlanan mutabakat metni ımzalan'dı. Mutabakatla Iran, Türkiye'nin PKK'nin terörist faaliyette bulunduğunu büdirdiği bölgelere "birlikte ve ani" denetim yapmayı ve Türkiye ile "eşzamanlı operasyon" gerçekleştirmeyi kabul etti. ı Mutabakatta aynca "ucunda iki komutanın bulunacağı kırmızı telefon hattı, karşılıklı bildirimler sonucu Iran'ın PKK'ye; Türkiye'nin de rejim muhalifleri Halkın Mücahitleri Örgütü başta olmak üzere yasadışı gruplara karşı etkin denetim ve operasyon düzenlemesi" kararlaştınldı. • 8. Sayfada OKTAY AKBAL'IN 'EVET-HAYIR' KÖŞESİ M 17. Sayfada 'DENİZER SORUŞTURMASI DERİNLEŞTİRİLMİYOR' M 4. Sayfada ERBAKAN: ZORUNLU BİR ADIM ATILDI • 5. Sayfada 0ORSA ûOOn OncM DOLAR MARK Dun Öncâta tmMoo ALTTN O3.87aO00 3.esaooo GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK Kim Kime Dayattı? Büyük sendikal örgütlenn ıçınde bulunduğu "Emek Platformu"bir günlük iş bırakma eyleminden vazgeç- medi. Platformu temsil edenlerie hükümet adına Çalışma Bakanı Yaşar Okuyan arasındaki "son dakika gö- rüşmelennden" de olumlu bir sonuç çıkmadı. Bakan Okuyan genel kurula indi ve.. yaklaşık biray- dır hemen her konuşmasında bılgi ve birikim heybe- MArkosıSa. 19,Sü.l'de Erkeğin ömrünü kısaltan neden: MAÇOLUK C ABD'nin Yugoslavya'da denediği yeni bomba ^ Küçülmenin sonu: Silikon çiplerin ömrü doldu... C Arkeoloji haberleri C TÜBİTAKÖdüllenC Kadınlar hangi erkek tipini yeğliyor? GUNDEM MUSTAFA BALBAY Üretimden Gelen Güç Paradan Gelen Güce Karşıl Dört kokJan Kızılay Alanı'na girmek için çabalayan- lara en iyi eşfik edenlerin başında simitçi bir çocuk ge- liyordtı: "Işçi-memur el ele, haydi simide!" Okul çağındaki çocuk nerede ne satacağını biliyor. -Alanın bir köşesinde, 24 yıldır devlet memuru olarak MArkasıSa.l9,Sü.8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog