Bugünden 1930'a 5,469,633 adet makaleKatalog


«
»

Q)iO"7.4 CumhuriyetR A D Y O ÎSTANBUL VE ÇEVREStNDE YAYINDAYIZ I Cumhuriyel;. i HE&İŞ 1H! /§ im Örak M«Hİ hf İMT KtlllP Sfc*Hfe 0UIM6 tıbu adnu, kredı kartmızın numarası ve SOD kuilanma tahh iWınıı. kıtap cvuuzde olsun Adnuzı so>adnıızı ve telefoo btldırmeyı unutma\Tn- tvc degılseaız, âılersaıız üye de olun va da uvelıgınızı venıleyın EM BİR TELEFONLA-0212 514 01 96 76. YIL SAYI: 26973 / 250.000 TL (KDV,ç,nde) KURUCUSU: Y U N U S UAD\ (1924-1945) BAŞYAZARI. NADİR NADİ (1945-1991) 13 AĞUSTOS 1999 CUMA H R H I K YAŞAR NABI BALKANLAR VE TURKLUK-II Yaşar Nabi'nin bu önemlı tarihsel araştırmasının ikinci bölumünü de ilgiyle okuyacaksınız. Bugün Cumhuriyet'le birlikte... OOSTOVEVSKI BEYAZ GECELER UYSAL KIZ DOSTOYEVSKİ BEYAZ GECELER / UYSAL KIZ Rusçadan çeviren: Mehmet Özgül Yapıtlarında, insanın iç dünyasının en gizli kalmış yönlerini ustalıkla gösteren Dostoyevski'den birbirinden güzel îkt kısa roman... Salı günü Cumhuriyet 'le birlikte... Dağıstan Ua Çeçen milisler direniyor Rusya büyük operasyon hazırlığında # Rusya, Çeçenistan'dan girip Dağıstan'ın Botlih bölgesindeki bazı köyleri işgal eden Vahabi milislere karşı büyük bir operasyon başlatacağını açıkladı. Rusya Içişleri Bakanı Igor Zubov, "Operasyonu tamamlamaya kararlıyız" dedi. Boris Yeltsin de, Rus ordusunun Dağıstan'da "ciddi bir iş" üstlendiğini söyledi. # Dağıstan'ın bağımsızhğını ilan edip Rusya'ya karşı savaş açan îslami şûraya bağlı Vahabi milisler önceki gün Botlih bölgesinde Rusya Silahh Kuvvetleri'ne ait bir helikopteri vurdular. Dağıstan tçişleri Bakanhğı, saldında uçak mürettebatından l kişinin öldüğünü, 3'ünün de yaralandığını belirtti. • //. Sayfada Can Yücel yaşamınıyitirdi # Yakalandığı bademcik kanseri nedeniyle uzun süredir tedavi gören şair Can Yücel, 73 yaşında yaşamını yitirdi. Ölüm haberinin duyulmasından sonra sevenleri hastane bahçesinde toplanarak üzüntülerini dile getirdiler. Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Emin Ahcı, Yücel'in kansere bağlı organ yetmezliği sonucu öldüğünü belirterek üzüntü içinde olduklannı söyledi. # Onkoloji bölümü doktorlan da, 2 gündür rahatlamış görünen Yücel'in, akşam saatlerinde ağırlaştığını ve 23.15 sıralannda yaşamını yitirdiğini belirttiler. • 8. Sayfada Ecevit'in Kuzey Irak endişesi 'Bölgede devlet yapısı oluşuyor 9 # Başbakan Bülent Ecevit bölgede fiilen bir devlet yapısı oluşruğuna dikkat çekerek "ABD'nin böyle bir politikası olabilir de olmayabilir de. tstemese bile, böyle bir amacı olmasa bile, Bağdat'ın yönetimi altındaki bölgelerden daha çağdaş denebilecek bir devlet yapısı ortaya çıkıyor. Bu, ilerde Türkiye için bazı sorunlar da yaratabilir" dedi. I Ecevit, devletin Türk adaletinin mahkûm ettiği bir terör örgütü başıyla masa başında da masa dışmda da pazarhğa girmesinin söz konusu olmadığmı söyledi. Ecevit, düşünce suçundan cezaevinde bulunan herkesi serbest bırakmakta kararlı olduklannı bildirdi. • 19. Sayfada Siyasi Partiler Yasası değişikliği önerisi TBMM'de kabul edildi Her şeyErbakaniçin Necmettin Erbakan'a bağun- sız adayuk volu açıkü. Öğrenci a f f ı n d a kutsal i t t i f a k Türban gerginliği # Üniversite öğrencileri için getirilecek af, hükümet ortaklan arasında "türbanlı öğrenciler" nedeniyle gerilime yol açtı. Komisyonda MHP, FP, ANAP ve DYP'liler türban nedeniyle okullanyla ilişiği kesilenlerin de af kapsamına ahnması için güç birliği yaparak önerge verdiler. YÖK Başkanı Prof. Dr. Kemal Gürüz, affa pedagojik olarak karşı olduklannı belirterek "Affı, mernleketin yaran açısından doğru bulmuyoruz. Takdir, Yüce Meclis'indir" dedi. • 9. Sayfada TBMM Genel Kurulu'nun dünkü birleşiminde, SPY değişikliği önerisi üzerindeki görüşmelere 4. maddeden başlanarak devam edildi. Görüşmeler sonucunda yasaklı lider Necmettin Erbakan'a bağımsız adaylık yolunu açan ve partilerin kapatılmasıru gûçleştiren Siyasi Partiler Yasası (SPY) değişikliği dün TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Görüşmeler sırasında, sadece DYP Tunceli Milletvekili Kamer Genç öneriye muhalefet etti. Yasada yapılan değişikliğe göre, siyasi partilere devletçe yapılacak yardımın genel seçim sonrasmda Yüksek Seçim Kurulu'nca ilan edilen toplam geçerli oy sayılanyla orantılı olarak dağıülacağı hükme bağlanırken 18 yaşını dolduran, medeni ve siyasi haklan kullanma ehliyetine sahip her Türk vatandaşı bir siyasi partiye üye olabilecek. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - FP'nın uluslararası tahkıme karşı ko- şul olarak ılen sürdüğü yasaklı lider Necmettin Erbakan'a bağımsız aday- lık yolunu açan ve partilerin kapatıl- masını gûçleştiren Siyasi PartileT Ya- sası (SPY) değişikliği dün TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Gö- rüşmeler sırasında, sadece DYP Tun- celi Milletvekili Kamer Genç öneri- ye muhalefet etti. TBMM Genel Ku- rulu'nun dünkü birleşiminde, SPY de- ğişıklığı önerisi üzerindeki görüşme- lere 4 maddeden başlanarak devam edildi. Bir siyasi parunin kapatılması- na neden olanlann bağımsız aday ol- masına olanak tanıdığı belirtilen SPY'nin 95. maddesini değiştiren madde, DSP'lı bazı üyelerin de tepki- sine yol açtı DSP lstanbul Milletve- kili tsmail Aydınlı. madde üzerindeki görüşmelerin tamamlanmasının ar- dından ayağa kalkarak v azılı başvuru- subulunduğu halde kendisine söz ver- meyen FP'li TBMM Başkanvekilı Vecdi Gönül'ün "Usule, esasa ve ana- yasaya aykın hareket" ettiğini ılen sürdü ve söz istedı. Aydınlı, kendısı- ne söz verilmesı üzenne kürsuye çıka- rak "önerinin, birsiyasipartinin kapa- blmasına neden oianlarla ilgili 14. maddeshle birlikte 17 ve siyasi parti- lerin kapaofanasını zorlaşürnıaya vö- nelik odak obna ileflgili18. maddele- riyle ilgili kuşkulan bulunduğunu" ıfade etti. Ancak, TBMM Başkanve- kıli Gönül'ün "Usulhakkmdasözver- miştim, madde hakkında değü" uya- nsı üzenne Aydınlı, konuşmasını ke- serek yerine oturdu. DYP Tunceli Milletvekili Kamer Genç de TBMM Anayasa Komısyonu Başkanı Ertuğrul Yalçınbayır'a, "Bir siyasi partinin kapaülmasına neden olacak kadar agır suç işkyenlere, laik düzene yönelikharekette bulunanlara jjyasetyasaklanmayacakmı'' dıye sor- du. Yalçınbayır ise anayasanın 69. MArkasıSa. l9,Sü.l'de Emekçiler, sosyal güvenlik reformunu Meclis'e gönderen hükümete yanıtını alanlarda verecek Çafaşanlarişbırakıyor HariıiyeAçıkhavaTryatrosuKonserlerikapsanıındaCandanErceiin öncekigecesevenfcmlebuhıştu.Erçetin,"CaiMgönüldenşarkılar'' isimli konserin ilk bötümünde, yabancı eserierin yaıu ara sevilen parçalaruu yorumladı. Görsel tasarunını Mete Özgencil'in yap- ügı konserin ikinci bölümünde Erçetin. Balık A\han ve grubu eşliğinde Rumeti havalannı Açıkhava'yı dolduran dinlesicUeriyle birlikte seslendirdi. Sanatçının konserin ikinci bölümüne "*\aiın a>ak" çıkması dikkat çekti. Most Production tarafindan organi- ze edilen ve kurumsal sponsoriuğunu Renault'nun yapüğı konserler 29 Ağustos'a kadar sürecek. (AYKUT KUÇ ÜKKAYA) # Emek cephesi, hükümetin sosyal güvenlik yasa tasansını taraflarla uzlaşmadan TBMM Genel Kurulu'na getirmesi nedeniyle bugün yurt genelinde 1 günlük işbırakma eylemi yapacak. Eyleme tepki gösteren Ecevit, "Bu hükümet uzlaşmaya çok açıktır, fakat her türlü dayatmacılığa karşıdır ve kapalıdır" dedi. Türk-lş Genel Başkanı Meral, demokratık tepkılerinin Ecevit tarafindan 'dayatma' olarak değerlendirilmesini eleştırdi. Meral, iktidann emekçileri yok saydığım, eyleme zorunlu kaldıklannı söyledi. • 5. Sayfada TASARIGÖRÜŞÜLMEYE BAŞLANDI • 5. Sayfada ADD Genel Başkanı Özden 'Tahkime karşı çıkmak ilericilik' # ADD ve KİGEM ile hukukçu 7 öğretim üyesi yaptıklan ortak açıklamada, milletvekillerine anayasa değişikliğinin gerçekleşmesi durumunda 'Türkiye'nin uluslararası mahkûm olacağı' uyansında bulundu. ADD Genel Başkanı Yekta Güngör Özden, tahkime karşı çıkmanın gericilik değü, ilericilik olduğunu, tahkim anlaşmasmın tam bağımısızlıktan vazgeçilmesi anlamına geldiğini vurguladı. 1 4 . Sayfada yasaSI geçlyor Kamu sözleşmelerinden doğan uyuşmazlıklarda uluslararası tahkime gidilmesine ilişkin anayasa değişikliğinin ikinci tur görüşmeleri bugün yapılacak. Hükümetin Necmettin Erbakan'a bağımsız adaylık yolunun açılması karşılığında FP ile anlaşması nedeniyle bugünkü oylamada önerinin kabulü için gerekli olan 367 oya ulaşılması bekleniyor. • 4. Sayfada OKYAY'A SUİKASTA HAZIRLANAN PKK'Lİ YAKALANDI • 9. Sayfada KAPALIÇARŞI'DA PATLAMA: 5 YARALI U 9. Sayfada GÜNEŞ VE AY TANIK ÎSTEMEDİ • Arka Sayfada Dün 436-2D0 OncMu 43* «00 OOr. 23BJOO Oncstu 237 9O0 AUTN Dun 3&50 000 3 615 OOO GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK Yazîîî ve görsel basın nihayet uyandı. Akaryakrt fiyatlarına ardı ardına gelen zammt eleş- tiriyor. FP'lı Abdüllatif Şener'ın çıkışı dışmda bu konuya değinmesi gereken partilerde, hele parlamenterleri- mizde tık yok. Akaryakıta zam, tüketici mallannda aşın ölçeklerde fiyat artışı demek! • ArkasıSa. 19,Sü. l'de Kılıç toprağa verildi • Silivri'deki yazlığında geçirdiği kalp krizi sonucu hastaneye kaldınlarak yoğun bakıma alınan ancak tüm çabalara karşın geçen salı günü mülti organ yetmezliği nedeniyle yaşamını yitiren Dündar Kılıç toprağa verildi. • 7. Sayfada Abbas Sayar öldü # Şair, ressam ve gazeteci-yazar Abbas Sayar, tedavi gördüğü tzmir 9 Eylül Hastanesi Tıp Fakültesi'nde yaşamını yitirdi. Sayar, geçen perşembe günü kalp yetmezliği ve beyin kanaması nedeniyle hastaneye kaldınlmıştı. • 14. Sayfada GUNDEM MUSTAFA BALBAY Kayıt mşC Meclisi!Soruyoruz: - Vergi reformu neden getirildi? Kayıt dışı ekonominin kayıt altına alınabilmesi, ver- ginin tabana yayılması için. Soruyoruz: - Vergi reformundan neden geri adım atılıyor? Kayıt dışı ekonomi ürktüğü için! Önceki gece özverili bir çalışma gösteren yüce m Arkası Sa. 19, SiLS'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog