Bugünden 1930'a 5,447,902 adet makaleKatalog


«
»

1 .AĞUSTOS 1999 PAZAR CUMHURtYET SAYFA VVord'de görünüm ipuçlanGÖRÜNÜM MÖNÜSÜ Normal: Normal görüntü moduna geçişi sağlar. Sayfa DÜZenl: Sayfayı A4 görünümünde su- nar. Anahat: Hazırlanan şablon görüntü moduna geçişi saglar. Araç Çllbllklari: Araç çubuklannın görüntü- lenmesinı veya gizlenmesini sağlar. CetVel: Cetveli görüntüler veya gizler. ÜStbİlflİ v e Altbilgi: Header Footeı elder. Dipnotlar: Dıpnot ekler. AÇlklamalar: Kullanıcı notlannın yazılması ıçın pencere açar. Tam Ekrail: Yazınızı tam sayfa (ekran) olarak görebilir ve değışıklilder yapabilirsiniz. Yakınlaş- tır: Dosyanın ekran görüntüsünü büyütmeniz ve- ya küçültmeniz için yeni bir pencere açar. NORMAL EKRAN GÖRÜNTÜSÜ Görünüm-Nonnal Komutu Normal görüntüleme modunda çalışırken, sayfa marjinleri ve sayfa sınırlan görüntülenmez, sayfa aynmlan. karakter biçimleri ve büyüklükleri gö- rüntülenir. Görünüm mönüsünden Normal komu- tunu tıklayınız. BAĞLANTILI EKRAN GÖRÜNTÜSÜ Görünüm-Bağlantılı Görünüm Komutu Bu görüntü modunda çalışırken, dokümanın baş- lık yapısı görüntülenir. Görünüm mönüsünden Bağlantılı Görünüm komutunu tıklayınız. PAGE LAYOUT EKRAN GÖRÜNTÜSÜ Görünüm-Sayfa Düzeni Komutu Sayfa Düzeni görüntü modunda çalışırken karakter biçimleri, marj ayarlan ve çerçeve sınırlan görüntülenir. Görünüm mönüsünden Sayfa Düzeni komutunu tıklayınız. BulentCoskun (a cumhuriyetcom.tr İnternette söyleyecek sözü olanlara ait bir alan var: Haber gruplan Sağlıklı tartışma ortamı Tarayıcınızı ayarlayın Outlook Microsoft Outlook Express 5. sadece bir eposta (email) okuyucusu değil, aynı zamanda da bir nevvgroup okuyu- cusu ve yazıeısıdır. Tools (Araçlar) mönüsünden Accounts (Hesaplar) se- çeneğini seçiyoruz. Daha sonra ise bu- rada çıkan pencerede Add (Ekle) bu- tonunu tıklıyoruz. Buradan da news seçeneğini seçiyoruz. Daha sonra bir sihirbaz devreye giriyor ve bizden ge- rekli bilgileri istiyor. llk önce adınızı ve soyadınızı, daha sonra email adre- sinizi ve son olarak ise news sunucu adresini istiyor. Nevvs sunucu adresini lnternet servis sağlayıcınızdan öğre- nebilırsıniz. Daha sonra ise news su- nucusuna bağlanıp haber gruplannı alın ve burada subscribe (üye ol) ile okumak ve yazmak istediğiniz haber gruplarını seçin. Haber gruplannda bulunan çok sayıda mesajı offline (bağh olmadan) okuyabilmeniz için mesajlan indirebilirsiniz. Bunun için syncronize özelliğini kullanıyoruz. Bu yeni ek sayesinde haber gruplannda seçilı olan veya tüm mesajlan indirip daha sonra bağh olmadan cevapyaza- bilmek gibi kolaylıklar sağlıyor. Netscape Edıt mönüsünden Preferens'ı seçin. Daha sonra ise burada bulunan Ma- il&Newsgroups seçeneği altında Nevvs Groups'a tıklayın. Burada Add butonunu seçin ve gerekli bilgiyi nevvs sunucu (server) gibi ginn. Ömeğin news.superonline.com. Daha sonra Netscape composer ile nevvs sunucu- suna bağlanıp okumak ve yazmak is- tediğiniz haber gruplannı seçebilirsi- niz. lstersenız offline olarak okuyabil- mek için mesajlann tümünü indirme- niz mümkün. Mehmet@cumhuriyetcopi.t enter4 Internet konusunda benim de aralannda bulunduğum bir- çok kullanıcının en çok ya- kındığı konulann başında bu alanın çok ticari, oyun ve sohbet amaçlı kullanılması geliyor. Bizim buradaki kaçış noktamız ise çoğunlukla ha- ber gruplan oluyor. Haber gruplannda hemen her konu- da aradığınızı bulabiliyor ve- ya ıstediğinizi söylüyorsu- nuz. Internet demokrasisinin belki de gerçek anlamda işle- diği tek yer haber gruplan. Peki nedir bu haber gruplan (usenet). Usenet hemen her konuda insanlann birbirleri- ne haberler ve yazılar gön- derdjği tartışma ve haberleş- me platformudur. Bu plat- fonn, konulanna göre aynl- mış tartışma öbeklerinden (nevvs group, haber grubu) oluşur. Kullanıcı, iletisini, içerik olarak en uygun öbeğe gönderir. Kullanıcılann gön- derdiği postalar (haber, deği- şik konularda yazı, vb) Inter- net için, NNTP (Netvvork Nevvs Transfer Protocol) isimli bir Internet protokolü kullanılarak iletilir. Bir kişi- nin gönderdiği ileti (mail, posta) hiyerarşik bir yapıda dağıtılır ve dünya üzerinde tnternet erişimi olan kişiler tarafından bir usenet servis sağlayıcısı aracılığı ile oku- nabilir. Usenet ileti trafıği ln- ternet hatlannm yamnda, UUCP, BITNET gibi hatlar üzerinden de iletilebilir. Do- layısıyla, usenet Internet'e özgü değıldir ama arakesiti büyüktür. Usenet kapsamın- da. değişik konularda sanal platformlar oluşturulmuştur. Usenet servis sağlayıcılan. diğer bazı usanet servis sağ- layıcılanna NNTP ile sık ara- Adreslere nasıl ulaşacaksınız?Nevvsgrouplarda ılgıli öbekler, mutla- ka. öbeğin konusu ile ilgili bir kelime ile (tanıcı kelime) başlar. sonra da ara- lara nokta koyarak, öbek ile ilgili diğer tanımlan içeren kelime gruplan gelir. En çok bilinen üst gruplar, ilgili grup tanıtıcı kelimeler ve içe- nkleri şunlardır: COtnp: Bilgisayar dona- nımı, bilgisayar program- lan, sistemler, programla- ma dilleri ve teoriler SCİ: Doğal ve uygulamalı (mühendislik \b) bilimler. SOC: Sosval konular. de- ğişik kültürler ve ülkeler. talk: Pek çözülemeyen konularla ilgili oluşturulmuş öbekler. neWS: usanet haberleri ile ilgili genel konular. faq"lar. usenet programlan vb. ITIİSC: Diğer konular (işsizlik, çocuk bakımı. tüketıci haklan, al-sat gruplan vb). reC: Eğlence, hobi, spor, müzik, oyunlar vb. tUlffianİtteS: Edebiyat. güzel sanat- lar ve benzeri konu- lar. aK: Ciddi ya da çok sulu'gayri ciddi he- men her konuda pek çok öbek. biZ: Ticari ürünler. şirketler. servisler. k12: tlk ve orta de- receli okullardaki eğıtim ile ilgili konular. Usenet gruplanndan bazılanna prog- ramlar, resim dosyalan vb gibi hacim- ce çok büyük binary dosyalar da gön- derilebilrr. (comp.binaries, alt. binari- es.pictures ve altındaki gruplar gibi). Genellıkle siteler, çok büyük yer kapla- yan bu tip grup iletilenni tutmak ıste- mezler ve bu gruplardan gelen nevvs feed'lerini almayabilirler. Usenet üzerindeki haber öbekleri üzerinde sorgulama yapabile- ceğıniz bır servise; http: wvvw.liszt.com/nevv&'' adresinden erişebilirsiniz. Aynca, http://www.tile.net/nevvs/adre- sinden de öbek tanımlanna ve grup hıyerarşisine göre listeleme ve sorgulama yapmanız mümkün. lıklarla bağlanarak kendi merkezlerine "yeni" iletileri ahrlar. Bir iletinin yeni olup olmadığı, mesaj numarasına bakılarak anlaşılır. Usenet pek çoklannın sandı- ğının aksine bir kuruluş. de- ğildir. Usenet üzerindeki ha- ber akışını kimse kontrol et- mez. Ancak, yerel usenet ser- vis sağlayıcılan, bünyelerin- de bulundurduklan öbek sa- yılannı kontrol edebilir, bazı öbekleri kendi listelerinden çıkarabilirler. Aynca, her usenet yerel sorumlusu (ser- vis sağlayıcının bulunduğu yerdeki yerel sorumlu) kendi domain(ler)ini kontrol eder. Usenete gönderilen bir yazı dolayısıyla hakkında dava açılan, hapse giren, para ce- zasına çarptınlan insanlann sayısı sürekli artmaktadır. Bazı usenet öbekleri "mode- rated"dir, yani iletiler haber grubundan sorumlu bir kişi- ye gönderilmekte, o ise toplu olarak onlan dağıtıma sok- maktadır. tletileri amaca uy- gunluk açısından doğal ola- rak bir denetim uygulamak- tadır. "Unmodenrted" usenet gruplannda ise böyle bir de- netleme yoktur. Gruplardaki bir diğer dene- tim mekanizması da, o grubu takip eden kişilerin uygula- dıklan "kendi-kendine dene- tün"dir. Ciddi tartışma öbek- lerinde, eğer öbeğin içeriği- nin dışında iletiler gelmişse, çok büyük tepkiler ortaya çı- kar. Bu da, tartışma öbekleri- nin amaca uygun kullammla- nnı teşvik eder. Usenet yapısı içinde on bin- lerce tartışma öbeği vardır. Tartışma öbekleri soc.cultu- re.turkish, rec. sports.soccer gibi isimler alır. Burada gö- rüldüğü gibi, üst seviyede ba- zı gnıplaşmalar vardır. Isim- lerdeki her bir nokta sembo- lü, ilgili üst grubun daha alt dallannı göstermektedir. Bu haliyle hiyerarşik düzen, standart işletim sistemlerin- deki alt-dizin (sub-directory) yapısını andırmaktadır. Bazı popüler üst öbekler, alt: Altemate (bu seviyenin altın- da her türden öbek vardır); comp: Bilgisayar ile ilgili öbekler; sci: Bilimsel öbek- ler: soc: Sosyal içerikli tartış- ma öbekleri; info: Bügi öbek- leri; rec: Eğlence öbekleri (recreation). Her alt öbeğin altında başka öbekler de vardır. Bu, hiye- rarşik olarak dallana dallana ilerler (ağaç yapısı). comp soc comp.os, soc.culture, comp.os. linux, cos.cultu- re.turkish, comp.os.linux.ad- min, soc.culture.usa, comp.os.linux.hardware, gibi. Windows 98 Hassas AyarlarVVindovvs işletim sisteminde birkaç ayar ile yapılması olanaksız görülen ayarlan kolaylıkla yapabilirsiniz. Cöp kutusunun ismlni degi$tirin: Eğer ismi değiştiremediyseniz, bunu regedit ile yapmanın bir yolu var. Regedit adlı prograrm çalıştınn. HKEY-CLASSES- ROOT adlı değeri açın. Daha sonra burada CLSID (the Class ID) değerini bulun ve altında bulunan (645FF040-5081-101B- 9F08-O0AAOO2F954E) anahtan klikleyin. Sağ pencerede çıkan Default ayannı iki defa tıklayın. Burada çıkan Recycle Bin'i istediğiniz ısimle değiştirin. Daha sonra kapatın. Kayıt edin ve Windows'u yeniden başlatın. Start mönüsünde Log Off yaziSim Iptal edlri: Registy nizin yedeğini alın. Regedit programını çalıştınn. HKEY-CURRENT- USER da Sofhvare / Microsoft / vvindovvs / CurrentVersion / Policies / Explorer ı seçin. Edit'i buradan da New ve daha sonra Binary Value seçin. Yeni girişinizi NoLogOff olarak değiştirin. Aynca Enter tuşuna basın ve değeri (value) kısmına ise Ol 00 00 00 değerini girin. Kayıt edin ve vvindovvs'u yeniden başlatın. Wlndows 98 de kullanıcı İSmlnlZİ degiStlrln: Eğer \vindows 98 kullanıcı isminiz yanlış yazıldıysa veya siz bu ismi değiştirmek istiyorsanız , Regedit programını çalıştınn ve burada HKEY- LOCAL-MACHINE altında bulunan Softvvare ' Microsoft ' CurrentVersion'ı bulun. RegisteredOrganization ve RegisteredOvvner seçeneklerini çift klikleyin. Buraya isminizi ve/veya şirketinizi yazabilirsiniz.Kaydedin ve vvindovvsu yeniden başlatın. Favorftes mönüsünü yok etmek: Regedit programını çalıştınn. Daha sonra HKEY-CURRENT-USER altında bulunan Softvvare / Microsoft/AVindovvs / CurrentVersion / Policies / Explorer seçneğini seçin. Edit'ten Nevv Dvvord'ü değerini seçin. default name değerini NoFavorites Menu diye değiştirin. Son olarak Enter'a basın ve ValueDate kısmına l değerini girin. Windowsunuzu yeniden başlatın. Kaldırdığınız bir program hâlâ ekle / kaldırda duruyor ve Sllinmlyorsa: Bunun için Regedit programını çalıştınn. Daha sonra HKEY- LOCAL-MACHINE altında bulunan Softvvare / Microsoft / Windows / CurrentVersion / Uninstall değerini seçin ve burada silmek istediğiniz, sistemden silinmiş olduğu halde burada görünen program isimlerini silebilirsiniz. Fakat mutlaka tüm bunlan yapmadan önce regitsry'nizin bir yedeğini alın. Koray.Sonmezsoya cumhuriyetcom.tr GÖRÜŞ MUSTAFA KUL Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yalanların Ömrü Masallarda Bile Kısadır 57. hükümet) oluşturan partiler, DSP, ANAP ve MHP. Bunlardan DSP ve ANAP, 55. hükümetin büyük ortak- lan. O dönem ne kadar uyumlu çalıştıklarını sık sık vur- gulamışlar ve 56. hükümeti kurma çalışmalanrHJa mırt- laka birlikte olmaya çabalamışlardı. Şimdı yine beraber- ler. Yanlannda bir de MHP var. Seçım meydanlarında işs'ız gençlere iş vaat eden, milliyetçilıği dilinden düşür- meyen, sosyal adaletten dem vuran MHP. Bu üç parti 57. hükümette bir aradalar ve güvenoyu aldıklarından beri yurttaşlanmıza en büyük zalımlıklerı yapma konü- sunda büyük bir uyum içindeler. 22 Temmuz'da hükümetin açıkladığı ekonomik ön- lemler paketinin sonucunda ne otdu? Işveren kesimi tüm temsilcileri ile hükümete günlerce teşekkür etti. Işçi ve memuriar ise sokaklarda yürüyüş yaptı, sıkıntılannı v<& bu kararlann sonuçlannı büyük bir olgunlukla yasalann elverdiği ölçüde ortaya koymaya çalıştı. Şimdi bir dü- şünelim ve son olaylara bir göz atalım. Böylehkle bu dev- let kimin devleti, bu hükümet hangi çevrelerın temsilci- si ya da sözcüsü? DSP ve ANAP, 55. hükümet zamanında CHP'nin de desteğiyle yasalaştırdığı vergi reformunu kırpa kırpa, en sonunda yasanın en önemlı ayağı olan mali milat uy- gulamasını üç yıl erteletmek suretiyle işlevsiz kılmıştır. Bu vergi yasası büyük birgereksinimi karşılıyordu ve bu yasanın çıkmasını gerekJi kılan mevzuat problemleri ve yasal boşluklar aynen devam etmektedir. Acaba ne de- ğişt de vergi mevzuatında yapılan değişiklıklerin uygu- lanması üç yıl ertelendi? Ekonomik pakette kayıt dışı ekonominin önündeki bütün engelleri ortadan kaldıran karariar, sermaye çevrelerinı, onlann da beklemediği öl- çüde rahatlattı. Aslında bunun sinyallenni Cumhurbaş- kanı Demirel bır süre önce "mali milat yanltştı" dıyerek vermışti. Emekçıler anayasamızdaki sosyal devlet an- layışına rağmen maalesef sermaye çevrelerinin sözcü-^ lügünü yapan bır anlayışla karşı karşıyadır. Hükümet ser-; maye kesımine, kâr, faız ve rant gelırleriyle servetine ser-^, vet katan bir avuç rantiyeye gülücükler dağıtırken eme- ğiyle geçinenlere neyı reva görüyor? Sizin sağltğınız, ın- sanca yaşama taleplennız, eğitımde fırsat eşitlığı iste- • ğiniz, işsizlik problemlenniz beni ılgilendırmez diyor- Böyte söylerken tamamen ilgisiz davranıyor mu? Ha- • yırt Yasaklayıcı ve kısıtlayıcı davranarak elindeki sılah-; lan emekçi kesimlerin aleyhıne kullanarak, sermayenirt_ emek üzerinde baskı kurmasında aracı oluyor. Türkiye 24 Ocak kararlannın, 12 Eylül askeri rejimiy- le uygulamaya konulmasından sonra, biryönetim ve si- yaset anlayışını btrakarak, yerini topluma her açıdan za- rar veren yeni bir anlayışa terk etmiştir. 24 Ocak karar-' lannın uygulanmasından önce ülkemizin hukuksal ve ku-~ rumsal yapısı, sanayileşme ve büyüme üzenne kuru- luydu. Köylüyü kalkındırmak, sosyal ve ekonomik den-- geleri gözetmek esastı. Bunlar karma ekonomı ve dik~ katli bir planlama ile gerçekleştırilmeye çalışılıyordu. Devlet devietliğini biliyordu. Yurttaşına yol, su eiektrik götürüyor; egitim, sağlık hızmetleri veriyor, kamu yatı- nmlanna, maaş artışlanna dikkat ediyor tanmı, hayvan- cılığı, üretkenliğı destekliyordu. Devlet yurttaşına güven veriyordu. 24 Ocak kararlannın uygulanmaya konma- sıyla karma ekonomı, yerini özelleştirme ve devletın kü- - çültülmesi anlayışına bıraktı. Bu konuda toplum öylebir manipülasyonatabi tutuldu ki, ekonomısı güçlü, büyü- me hızı yüksek ülkeler karma ekonomiye sahip ülkeler olduğu halde, karma ekonomiyi savunanlarçağdışı ilan edildi. En son yapılan araştırmalarda, üikemizın en kâr- lı 500 kuruluşu arasında en üst sıralairda KlT'ler olduğu halde bunlann zarar ettikleri ve özelleştirilmelerinin ge- rekli olduğu vurgulandı. Bütün sorunlann devletin işlet- mecilik yapıyor olmasından kaynaklandığı anlayışı top- luma yerieştirildi. Oysa bu çok büyük bir aldatmacadır. 24 Ocak kararlanyla ekonomideki amaç, serbest pi- yasa ekonomisine geçmek ve küreselleşmeyi gerçek- leştirmeye çalışmak oldu. Köylüyü, tanmı kalkındırma anlayışı rafa kaldınldı. Sosyal devlet anlayışı yennı emek düşmanlığma bıraktı. Zenginlik övgüsü ve bireycilik ön plana çıktı. Bütün bunlan, milliyetçılıği-muhafazakârlı- ğı dilinden düşürmeyen sağ partiler yaptı. "Komşun açken sen rahat uyumamalısın" öğutlennin etkili oldu- ğu toplumumuz "başkasından bana ne", "gemisini yü- rûten kaptan" anlayışına bürünüverdı. Çok büyuk bir ah- lakı yozlaşma, kültürel karmaşa ve depolitizasyon içi- ne girdi. Emekçilerin emek piyasasında pazarlık güçle- ri yasalaria ve silah zoruyla engellenirken sermayenin önündeki bütün engeller ortadan kaldırıldı. 1980'lerde- ki döviz gereksıniminın giderilmesi, ıhracatın arttınlma- sı için ikjinç uygulamalar yapıldı. Sırdaş hesaplar gün- deme geldi. Dövizin ülkemize gelmesini sağlamak için ünlü 32 No'lu Kanun Hükmünde Kararname uygulama- ya sokukju. Bütün bunlar kara paranın, kayıt dtşı eko- nominin, hayali ihracatlann yolunu açtı. 32 No'lu KHK ile dövizin kaynağı sorulmuyordu. Aynca ülkeye döviz girsin. ekonomı canlansın diye uyuşturucu ve silah ka- çakçılanna "af" anlamına gelecek uygulamalar gerçek- leştiriliyordu. Aydınlanmıza tedavileri için bıle yurtdışı- naçıkmaiznı verilmezken, bu kaçakçılara pasaport ve- • ritebılmesi için KHK'ler çıkanlrrnştı. Bütün bu uygulama- lara karşı çıkanlar ışten atılıyor, cezaevlennde süründu-. rülüyor, eğitım haklan ellerinden alınıyor ve daha peH . çok baskı ile karşı karşıya bırakılıyorlardı. O günlerden bugunlere kadar sag partiler politikalannda şaşmaz bir tutarlılık gösterdiler. Sol partiler de topluma aşılanan sağ fikirler yüzünden yapılan yanlışlıklara karşı yeterınce tepki gösteremediler. Gelinen noktada bakıyoruz ki emekçiler en doğal haklannı bıle yitirmek üzereler. Ken-' dilerine gerçekten mezarda emeklilik sunulmakta, ma-11 aşlanylaaçlığa, sefaletesürüklenmekteler. Emeklilik ya- şı konusunda da büyük bir yanıltma çabasıyla karşı karşıyayız. Hükümet, ülkemizdeki emeklilik yaşının dürbi. yada örneği olmadığını söylüyor. Oysaki Dünya Sendh,' kalar Federasyonu, dünyadaki emeklilik yaşının çok yüksek olduöunu belirtiyor ve emeklilik yaşını düşürrne*-" ye çalışıyor. İnsanlann kendilerine, hobilerine, sevdik- lerine, sağlıklan, enerjileri elveriyorken vakit ayırmaları ve bunu gerçekleştirirken insanca yaşayacağı bir emek- lilik maaşı almaya haklan vardır. «""""- Kimse halkımızı aldatmaya kalkışmasın. Çünku mey- danlardaki emekçilerin vurguladıkları konulara b a k t ı ğ ^ mızda yalnızca emeklilik yaşının yükseltilmesine tepl^* göstermeyip ülkemizin bağımsızlığını, geleceğimizi \eb-\_ likeye düşürecek tüm uygulamalara karşı çıktıklannrt gorüyoruz. Bazı kesimler teorisyenleriyle, kalemşörle- riyle, siyasetçileriyle, işveren örgütleriyle hükümete öv-, güler yağdınrken, emekçilere baktığımızda IMF karar-) lannın amaçlannı çok 1yi yorumladıklannı anlıyoruz. 24 • Temmuz'da Kızılay Meydanı'nı dolduran yüz binler ve-|- ülkemizin aydınlık beyinlen, duyarlı insanlan hükümet' ortaklannın yalnızca birbiriyle değil IMF ile ve çokulus- - lu şirketlerin (ÇUŞ) çıkarlanyta da büyük bir uyum için-ij. de olduklannı görmüşlerdır. Hükümet uluslararası tah-^.; kimle de ÇUŞ'ları mutlu etmeye çaiışmaktadır. Emper-.-, yalistlere ve onların yeıiı işbirlikçılerine daha fazla ka-^. zanç sağlamak için hukuk sistemini, insanlannı. küttü- -s reldegerlerini, ekolojikdeğerlerinı peşkeşçekebilmek-j, tedirier. ^ Son yaşananlar bize bir kez daha göstermiştir ki, •* emek düşmanlan, uluslararası tekellerie işbirlıği halin-^ de büyük bir kampanya içerisine girmişlerdir. Ulkemiz" üzerinde çok büyük oyunlar oynanmaktadır. Bu oyun-:' •• lara karşı gösterecegimiz tepki onuaımuzu, geleceği-!"-. mizi, çocuklanmızın geleceğinı, kültürel değerierimizi ko- rumak için olacaktır. Ya ülkemize ve onurumuza sahip/ çıkıp IMF'ye, yabancı sermaye için uluslararası tahkim; zorunlu yalanına hayır diyecegiz ve bu hükümetin meş- i ruiyetini yitirmesini sağlayacağız ya da sessiz kalıp sö- \ mürüye evet diyecegiz. Çokuluslu güçler bütün ola- T naklanyla saldınyor, bizimse artık vaktimiz kalmadı, ace- \ lemiz var!
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog